Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Облік нематеріальних активів бюджетних установ

Визначення, визнання та класифікація нематеріальних активів

Нематеріальні активи - це активи, що не мають фізичної та/або матеріальної форми незалежно від вартості і використовуються установою під час виконання основних функцій більше ніж один рік.

Нематеріальні активи поділяються на групи - однотипні за призначенням та використанням активи.

Класифікацію нематеріальних активів відображено на рис. 25.1.

Класифікація нематеріальних активів

Рис. 25.1. Класифікація нематеріальних активів

Нематеріальні активи для взяття на облік повинні бути закінченими та засвідченими відповідними документами (патентом, сертифікатом, ліцензією тощо) у порядку, встановленому чинним законодавством України. На облік у складі нематеріальних активів беруться придбані права на володіння, користування та розпорядження об'єктом нематеріальних активів після відчуження їх (прав) від колишніх власників та визначення його вартості.

Придбаний об'єкт авторського права на умовах користування ним, без передання прав на володіння або розпорядження, не обліковується у складі нематеріальних активів.

Витрати, пов'язані з придбанням (створенням) таких об'єктів, визнаються витратами того звітного періоду, протягом якого вони були здійснені без визнання таких витрат у майбутньому нематеріальним активом.

Нематеріальні активи відображаються в бухгалтерському обліку та звітності за первісною вартістю (за фактичними витратами на їх придбання та виготовлення), а об'єкти, які переоцінювались, - відновлювальною вартістю.

Зміна первісної вартості нематеріальних активів допускається лише у випадках переоцінки та модернізації відповідних об'єктів.

Для організації обліку та забезпечення контролю за зберіганням нематеріальних активів кожному об'єкту незалежно від того, чи перебуває він в експлуатації або на складі, присвоюється інвентарний номер.

Не визнаються нематеріальним активом, а підлягають відображенню у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені витрати на:

 • o дослідження;
 • o підготовку і перепідготовку кадрів.

Документальне оформлення руху нематеріальних активів

Для своєчасного відображення введення в господарський оборот, використання, обліку, та вибуття окремих придбаних (створених) об'єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів їхній аналітичний облік бюджетні установи ведуть за типовими формами, які затверджені наказом МФУ від 22.11.2004 № 732 "Про затвердження типових форм первинного обліку об'єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів" (табл. 25.1).

Таблиця 25.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТИПОВИХ ФОРМ З ОБЛІКУ ТА СПИСАННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

з/п

Назва форми

Характеристика форми

1

Акт введення в господарський оборот об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів т. ф. № НА-1

Застосовується установами та організаціями для оформлення операцій із введення в господарський оборот і використання окремих придбаних (створених) об'єктів права інтелектуальної власності. Оформляючи введення в господарський оборот об'єктів права інтелектуальної власності акт складається в одному примірнику на кожний окремий об'єкт приймальною комісією, призначеною наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого органу (посадової особи), який здійснює керівництво установою.

2

Інвентарна карта обліку об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів т. ф. № НА-2

Застосовується для аналітичного обліку об'єктів права інтелектуальної власності, а також для аналітичного обліку групи однотипних за призначенням та умовами використання об'єктів, що надійшли в одному календарному місяці та одній відповідальній за їх використання особі. Інвентарна картка ведеться в бухгалтерії на кожний об'єкт чи групу об'єктів права інтелектуальної власності, заповнюється в одному примірнику на основі "Акта введення в господарський оборот об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів" (типова форма № НА-1).

3

Акт вибуття (ліквідації) об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів т. ф. № НА-3

Застосовується для оформлення вибуття об'єктів при їх списанні (ліквідації). Акт складається у двох примірниках комісією, призначеною наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого органу (посадової особи), який здійснює керівництво установою, підписується головою та членами комісії, особою, що була відповідальною за використання об'єкта права інтелектуальної власності, затверджується керівником установи.

4

Інвентарний опис об'єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів т. ф. № НА-4

Інвентаризаційний опис складається в одному примірнику для оформлення даних інвентаризації окремо за кожним місцезнаходженням об'єктів права інтелектуальної власності та за кожною особою, відповідальною за використання об'єктів права інтелектуальної власності. В інвентарний опис включається кожний окремий об'єкт права інтелектуальної власності.

Синтетичний та аналітичний облік операцій з нематеріальними активами

Для обліку нематеріальних активів Планом рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ призначений рахунок 12 "Нематеріальні активи", характеристику субрахунків якого відображено в табл. 25.2.

Таблиця 25.2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУБРАХУНКІВ ДО РАХУНКУ 12 "НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ"

з/п

Субрахунок

Характеристика субрахунку

Номер

назва

1

121

Авторські та суміжні з ними права

Обліковуються авторське право та суміжні з ним права установи (право на літературні, художні, музичні твори, комп'ютерні програми, програми для електронно-обчислювальних машин, компіляції даних (бази даних), виконання, фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення тощо)

2

122

Інші нематеріальні активи

Обліковуються інші нематеріальні активи з розподілом за такими групами:

 • 1) права користування природними ресурсами (право користування надрами, іншими ресурсами природного середовища, геологічною та іншою інформацією про природне середовище тощо);
 • 2) права користування майном (право користування земельною ділянкою, право користування будівлею, право на оренду приміщень тощо);
 • 3) права на знаки для товарів і послуг (товарні знаки, торгові марки, фірмові назви тощо);
 • 4) права на об'єкти промислової власності (право на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорт рослин, породи тварин, ноу-хау, захист від недобросовісної конкуренції тощо);
 • 5) інші нематеріальні активи (право на провадження діяльності, використання економічних та інших привілеїв тощо)

За дебетом субрахунків рахунку 12 і кредитом відповідних субрахунків класу 3 "Кошти, розрахунки та інші активи" або 6 "Поточні зобов'язання" відображають вартість придбаних нематеріальних активів. Одночасно роблять запис у дебет відповідного субрахунку класу 8 "Витрати" і кредит субрахунку 401 "Фонд у необоротних активах за їх видами".

За кредитом субрахунків рахунку 12 і дебетом субрахунків 401 "Фонд у необоротних активах за їх видами", 133 "Знос нематеріальних активів" записують суми вибуття нематеріальних активів.

Індексація первісної (відновлювальної) вартості груп нематеріальних активів проводиться протягом I кварталу наступного звітного року згідно з коефіцієнтом індексації, який визначається за формулою, передбаченою пунктом 8.3.3 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" 28.12. 1994 р № 334/94-ВР. У формулі застосовується індекс інфляції року, який щорічно визначається Держкомстат України. Індексація первісної (відновлювальної) вартості нематеріальних активів може проводитися за самостійним рішенням керівника установи.

При проведенні індексації одночасно проводиться індексація суми зносу, відображено в табл. 25.3.

Таблиця 25.3. КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ НАДХОДЖЕННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

з/п

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

Оприбуткування нематеріальних активів (вартість без ПДВ та сум без копійок)

 • - що сплачені шляхом попередньої оплати
 • - що сплачені після їх отримання

121,122 121,122

364 675

Водночас проводить другий запис (сума без ПДВ)

 • - при оплаті коштами загального фонду
 • - при оплаті коштами спеціального фонду

801,802 811 - 813

401 401

Сума ПДВ:

 • - при оплаті коштами загального фонду
 • - при оплаті коштами спеціального фонду якщо ПДВ не включено до податкового кредиту

якщо ПДВ включено до податкового кредиту

 • 801,802 811 - 813
 • 641
 • 364, 675
 • 364,675
 • 364, 675

2

Списання сум копійок з нематеріальних активів

80, 81

364,675

3

Безоплатне отримання нематеріальних активів (крім внутрівідомчої передачі в межах ГРК

Водночас проводить другий запис

 • 121, 122
 • 812
 • 364, 712
 • 401, 133

4

Безоплатне отримання нематеріальних активів за операціями з внутрівідомчої передачі в межах ГРК

121, 122

401, 133

5

Отримання нематеріальних активів установою - замовником придбаних за операціями з централізованого постачання матеріальних цінностей, які проводяться за рахунок власних надходжень спеціального фонду кошторису, коли установа - закупник є бюджетною установою Водночас проводить другий запис

121, 122 811, 812

 • 684
 • 401

Видатки, пов'язані з придбанням нематеріальних активів, а також витрати на дослідження і розробки відображають у складі фактичних видатків бюджетної установи за кодами економічної класифікації, характеристику яких відображено в табл. 25.4.

Синтетичний облік надходження нематеріальних активів бюджетними установами здійснюється в меморіальних ордерах 4 "Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими дебіторами" (т. ф. 408(6), 6 "Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами" (т. ф. 409(6), меморіальний ордер форми 274.

Для організації обліку та забезпечення контролю за зберіганням нематеріальних активів кожному об'єкту незалежно від того, чи перебуває він в експлуатації або на складі, присвоюється інвентарний номер.

Не визнаються нематеріальним активом, а підлягають відображенню у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені витрати на:

 • o дослідження;
 • o підготовку і перепідготовку кадрів.

Норми нарахування зносу та строки корисного використання об'єктів нематеріальних активів визначаються виходячи зі строку дії патенту, свідоцтва та інших обмежень строків використання об'єктів інтелектуальної власності відповідно до законодавства

України. На нематеріальні активи, строк корисного використання яких не визначений, знос не нараховується.

Таблиця 25.4. ХАРАКТЕРИСТИКА СТАТЕЙ З ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ПРИДБАННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ, НА ДОСЛІДЖЕННЯ І РОЗРОБКИ

КЕКВ

Назва статті витрат

Характеристика статті витрат

2300

Придбання землі і нематеріальних активів

Обліковують видатки на:

 • 1) придбання нематеріальних активів, тобто активів, що не мають фізичної та/або матеріальної форми та використовуються установою (організацією) в процесі її господарської діяльності більше року:
  • o право на користування природними ресурсами (право на користування надрами, іншими ресурсами природного середовища, геологічною та іншою інформацією про природне середовище тощо);
  • o право на знаки для товарів і послуг (товарні знаки, торгові марки, фірмові назви тощо);
  • o право на об'єкти промислової власності (право на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин, породи тварин, ноу-хау, захист від недобросовісної конкуренції тощо);
  • o авторські та суміжні права (літературні та музичні твори, відеофільми, програми для комп'ютерної техніки, бази даних тощо);
  • o придбання програмного забезпечення для комп'ютерної та обчислювальної техніки (програмних продуктів, інформаційних систем та комплексів, баз даних, WEB-сторінок/сайтів/порталів тощо) з передачею виключних прав на володіння, користування і розпорядження замовнику;
  • o інші нематеріальні активи (право на провадження діяльності, використання економічних та інших привілеїв)
 • 2) оплата робіт із створення програмного забезпечення (програмних продуктів, інформаційних систем та комплексів, баз даних, WEB-сторінок/сайтів/порталів) за умови передачі майнових прав власності замовнику
 • 3) оплату роялті, тобто періодичні відрахування, які за договором сплачує ліцензіат за право користування предметом договору - винаходом, патентом, виданням книги, прокатом кінофільму, постановкою п'єси, виконанням авторської музики тощо

Облік зносу нематеріальних активів відображається за рахунком 13 "Знос необоротних активів" за субрахунком - 133 "Знос нематеріальних активів".

Синтетичний облік нарахування зносу нематеріальних активів бюджетними установами здійснюється в меморіальному ордері форми 274.

Кореспонденцію рахунків з обліку нарахування зносу нематеріальних активів відображено в табл. 25.5.

Таблиця 25.5. КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ НАРАХУВАННЯ ЗНОСУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

з/п

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

Нарахування суми зносу в останній робочий день грудня

401

133

Нематеріальний актив списують з балансу установи в разі його вибуття або внаслідок продажу, безоплатної передачі.

Кореспонденцію рахунків з обліку реалізації нематеріальних активів відображено в табл. 25.6.

Таблиця 25.6. КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ РЕАЛІЗАЦІЇ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

з/п

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

Списано нематеріальні активи, непридатні для подальшого використання

 • - на суму залишкової вартості
 • - на суму нарахованого зносу
 • 401
 • 133

121, 122 121, 122

2

Списання повністю зношених, непридатних для використання нематеріальні активи

133

121, 122

3

Списано реалізовані нематеріальні активи

 • - на суму залишкової вартості
 • - на суму нарахованого зносу
 • 401
 • 133

121, 122 121, 122

Синтетичний облік вибуття нематеріальних активів бюджетними установами здійснюється в накопичувальній відомості про вибуття та переміщення необоротних активів ф. 438 (бюджет) меморіальний ордер 9.

 
<<   ЗМІСТ   >>