Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Організація і методика аудиту

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Звіт аудитора керівництву суб'єкта господарювання

У всіх випадках обов'язкового аудиту аудиторські організації зобов'язані готувати і надавати адресату письмову інформацію (звіт) аудитора керівництву (власникам) економічного суб'єкта, що перевіряється, за результатами проведення аудиту.

Дані, які містить письмова інформація аудитора, наводяться з метою доведення до керівництва суб'єкта господарювання, що перевіряється, свідчень про недоліки в облікових записах, бухгалтерському обліку і системі внутрішнього контролю, які можуть призвести до суттєвих помилок у бухгалтерський звітності і в порядку внесення конструктивних пропозицій щодо вдосконалення систем бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю економічного суб'єкта.

Аудиторська організація зобов'язана вказати в письмовій інформації аудитора всі пов'язані з фактами господарського життя економічного суб'єкта помилки і перекручення, які суттєво впливають на достовірність його бухгалтерської звітності. У письмовій інформації аудитора може надаватися будь-яка інформація, що стосується проведеного аудиту і фактів господарського життя економічного суб'єкта, яку аудиторська організація буде вважати доцільною.

Письмова інформація аудитора не може розглядатись як повний звіт про всі наявні недоліки. Вона стосується лише тих із них, які були виявлені в процесі аудиторської перевірки.

Кожна аудиторська організація повинна розробляти, з урахуванням вимог законодавства, вимоги до форми підготовки письмової інформації аудитора. Такі внутрішні вимоги повинні забезпечувати акуратне й однакове оформлення даного документа для різних економічних суб'єктів і повинні бути затверджені керівником аудиторської організації, а також в обов'язковому порядку дотримуватися працівниками при підготовці цього документа. Аудитори, які провадять свою діяльність самостійно, зобов'язані розробляти (або прийняти з урахуванням кваліфікаційних рекомендацій) акуратну й однакову форму надання письмової інформації, а в подальшому застосовувати її на постійній основі.

У письмовій інформації аудитора обов'язково повинні міститися такі свідчення:

♦ реквізити аудиторської організації, а саме:

 • а) офіційна назва і юридична (поштова) адреса аудиторської фірми або прізвище, ініціали і адреса аудитора, який провадить свою діяльність самостійно;
 • б) номер і дата реєстраційного посвідчення;
 • в) номер і дата видачі ліцензії на провадження аудиторської діяльності;

♦ реквізити економічного суб'єкта, що перевіряється, а саме:

 • а) офіційна назва і юридична (поштова) адреса підприємства або прізвище, ініціали і адреса фізичної особи — індивідуального підприємця;
 • б) номер і дата реєстраційного посвідчення;
 • в) перелік посадових осіб (прізвища, ініціали, посади), відповідальних за складання бухгалтерської звітності юридичної особи;

♦ зазначення періоду часу, до якого належить документація економічного суб'єкта, перевірена в ході аудиту, дата підписання письмової інформації аудитора;

♦ виявлені в ході аудиту суттєві порушення встановленого законодавством України порядку ведення бухгалтерського обліку і складання бухгалтерської звітності, які впливають або можуть вплинути на її достовірність;

♦ результати перевірки організації і ведення бухгалтерського обліку, складання відповідної звітності й складання системи внутрішнього контролю економічного суб'єкта.

У додаток до обов'язкових свідчень, зазначених вище, залежно від обсягу, масштабів і специфіки аудиторської перевірки, а також розмірів і особливостей аудиторської фірми (чи проводиться перевірка аудитором, який працює самостійно), розмірів і особливостей економічного суб'єкта, який підлягає перевірці, слід вносити такі свідчення аудитора:

♦ особливості виконання аудиторської перевірки, передбачені договором (контрактом, листом-зобов'язанням) між аудиторською організацією і економічним суб'єктом, а також особливості виконання роботи, які стали відомі в ході перевірки;

♦ дані про кількісний склад працівників, які здійснюють бухгалтерський облік, про структуру бухгалтерії і про особливості системи бухгалтерського обліку, яка застосовується;

♦ перелік основних галузей або напрямів бухгалтерського обліку, які підлягали перевірці;

♦ свідчення про методику аудиторської перевірки, підтвердження того, що аудиторська перевірка відповідала в роботі правилам (стандартам) аудиторської діяльності, вказівки на те, які розділи бухгалтерської документації були перевірені суцільним способом, а які — вибірковим і на основі яких принципів здійснювалася аудиторська вибірка;

♦ перелік зауважень, вказівок на недоліки і надання рекомендацій;

♦ оцінку (по можливості) кількісних розбіжностей звітних і (або) податкових показників за даними економічного суб'єкта і тих, які прогнозуються за результатами перевірки аудиторської організації;

♦ у разі перевірки великих економічних суб'єктів зі складною організаційною структурою — свідчення про здійснення перевірок філій, підрозділів і дочірніх підприємств такого економічного Суб'єкта, викладення загальних результатів таких перевірок і аналіз впливу цих окремих результатів на підсумки аудиторської перевірки всього економічного суб'єкта в цілому;

♦ при наступних аудиторських перевірках — оцінку й аналіз виконання або виправлення економічним суб'єктом зауважень запропонованих попереднім аудитором;

♦ у разі відхилення від вимог правил (стандартів) аудиторської діяльності (при проведенні аудиту, який не передбачає підготовки за його результатами офіційного аудиторського висновку, а також при наданні супутніх аудиту послуг) — сам факт і причини такого відхилення.

Свідчення, які містяться в письмовій інформації аудитора, повинні бути чіткими, змістовними. За необхідності у письмовій інформації аудитора повинні бути обґрунтування кількісних розрахунків і оцінок, посилань на положення чинного законодавства.

У письмовій інформації аудитора обов'язково повинно бути вказано, які із зроблених зауважень є суттєвими, а які ні, чи впливають або не впливають (чи можуть впливати) перераховані зауваження та недоліки на висновки, зроблені аудитором. У разі підготовки аудиторською організацією умовнопозитивного висновку, негативного висновку або відмови від висловлення думки в письмовій інформації (звіті) аудитора повинна міститись розгорнута аргументація причин, які призвели аудитора до такої думки.

Письмова інформація аудитора може бути передана таким особам:

 • а) особі, яка підписала договір (контракт, лист-зобов'язаиня) на надання аудиторських послуг;
 • б) особі (адресату), яка вказана як отримувач письмової інформації аудитора в договорі (контракті, листі-зобов'язанні) на надання аудиторських послуг;
 • в) будь-якій іншій особі — у разі письмової вказівки на адресу аудиторської організації, підписаної особою, яка засвідчила договір (контракт, лист-зобов'язання) на надання аудиторських послуг.

Виконання аудиторських послуг підтверджується актом приймання-здавання аудиторського висновку або іншого офіційного документа.

Питання для самопідготовки

 • 1. Дайте визначення аудиту і супутніх аудиту послуг.
 • 2. Охарактеризуйте аудиторські послуги за національним законодавством.
 • 3. Які Ви знаєте види аудиту залежно від історичних стадій розвитку?
 • 4. Дайте характеристику видам аудиту залежно від об'єкта перевірки.
 • 5. Перелічіть відмінності між зовнішнім і внутрішнім аудитом.
 • 6. У яких випадках аудит є обов'язковим?
 • 7. Охарактеризуйте послідовність процесу аудиту фінансової звітності.
 • 8. Складіть алгоритм процесу аудиту на відповідність.
 • 9. Складіть алгоритм процесу операційного аудиту.
 • 10. Як Ви розумієте процес консультування?
 • 11. Які основні розділи договору на консультування клієнтів?
 • 12. Охарактеризуйте клієнтів аудиторських фірм (аудиторів).
 • 13. Охарактеризуйте процедури вибору та погодження клієнтів.
 • 14. Як провести попереднє обстеження клієнта, яка в цьому необхідність?
 • 15. Як визначити спроможність аудиторської фірми до виконання аудиту в клієнта?
 • 16. Який порядок укладання договору на проведення аудиту?
 • 17. Назвіть основні положення, які містить договір.
 • 18. Яка структура договору?
 • 19. Яка необхідність у плануванні аудиту?
 • 20. Дайте визначення робочої документації, охарактеризуйте її призначення та

функції.

 • 21. Наведіть приблизний перелік робочих документів.
 • 22. Дайте визначення аудиторського висновку, охарактеризуйте види висновків.
 • 23. Охарактеризуйте структуру аудиторського висновку.
 • 24. Складіть алгоритм вибору аудитором відповідного висновку.
 • 25. Охарактеризуйте звіт аудитора керівникові суб'єкта господарювання.
 
<<   ЗМІСТ   >>