Повна версія

Головна arrow Менеджмент arrow Менеджмент

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Реалізація стратегічних планів організації

Дослідженнями доведено, що при зменшенні світових запасів ресурсів, посиленням конкуренції на ринках та зростанні витрат, навіть найбільш ефективна організація не зможе довго витримати без якісного стратегічного планування. Для здійснення якісного стратегічного планування необхідно враховувати його чинники [15, с. 292300]:

 • 1. Пошук нових ринків.
 • 2. Збільшення виробництва продукції.
 • 3. Виробництво нової продукції.
 • 4. Впровадження інноваційних технологій.
 • 5. Підвищення якості продукції.
 • 6. Удосконалення форм реалізації продукції.
 • 7. Покращення якості сервісного обслуговування.
 • 8. Удосконалення методів розповсюдження.
 • 9. Отримання нових природних ресурсів.
 • 10. Скорочення строків окупності капіталовкладень та зростання прибутків.

До розробки стратегічних рішень необхідно залучати професіоналів, повністю використовувати їх науково-виробничий досвід, які спроможні у короткій термін розробити якісну і обґрунтовану стратегію організації.

Головним завданням стратегії організації є найбільш вигідне її пристосування до навколишнього економічного середовища і відповідати йому. У зв'язку з цим стратегія підприємства повинна змінюватися і пристосовуватися до зовнішніх умов.

Основні планові показники діяльності організації формуються на стадії стратегічного маркетингу на підставі розроблених нормативів конкурентоспроможності товарної продукції, враховуючи перспективні переваги підприємства, а також стратегічні параметри товарних ринків.

Стратегічне планування визначається складністю і періодами відновлення продукції, віком підприємства і його матеріально-технічної бази. Наприклад, в електронній промисловості стратегія підприємства розробляється до 3 років, машинобудуванні - на 3-5 років, будівництві - 5-7 років, а в сільському господарстві і меблевій промисловості на 5-10 років.

Стратегічне планування в загальному вигляді представляє набір дій і рішень, призначених для того, щоб допомогти організації досягти своїх цілей, як перспективних, так і поточних. Воно не враховує деталі, які розраховані на тривалий термін. Специфіка стратегічного планування полягає в наступному:

значну роль відіграють суб'єктивні ціннісні установки менеджера;

діапазон альтернатив у стратегічному плануванні значно ширший, ніж в оперативному чи поточному;

характеризується невизначеністю (ризики оцінити складніше);

необхідний великий масив інформації про умови навколишнього середовища, у той час, як поточне планування в основному базується на внутрішньому аналізі;

має більш тривалий період, ніж оперативне і поточне планування;

охоплює підприємство в цілому і всі його активи;

стратегічні плани структуруються в основному в глобальному масштабі і містять у порівнянні з іншими, менше деталей.

Складним етапом стратегічного планування є виявлення "вузьких місць" у реалізації масштабних намірів організації, які стримують досягнення поставленої мети. Це досягається шляхом аналізу ситуації по кожній проблемі або в цілому по загальній проблемі. Для реалізації мети формується і ранжується система проблем. Завершальним етапом стратегічного планування є розробка механізму реалізації намічених планових заходів.

Стратегічний план, як комплексний плановий документ, складається з наступних розділів: 1. Зміст. 2. Передмова. 3. Опис організації. 4. Стратегія маркетингу. 5. Стратегія використання конкурентних переваг. 6. Стратегія виробництва різних видів продукції. 7. Стратегія виробництва. 8. Стратегія забезпечення виробництва. 9. Стратегія зовнішньоекономічної діяльності. 10. Стратегія розвитку системи менеджменту. 11. Система природоохоронних заходів організації. 12. Стратегічний фінансовий план. 13. Забезпечення реалізації стратегії підприємства. 14. Додатки.

Даний зміст носить рекомендаційний характер, який може розширюватися і поглиблюватися у залежності від виду підприємства, рівня планування, стратегії та галузі в якій діє організація.

Обґрунтований перелік дій по ухваленню розробки стратегічного плану включає:

 • 1. Підготовка до роботи. Аналіз рівня планової роботи; виявлення проблем і постановка цілей; визначення питань з планування; формування групи спеціалістів для виконання цієї роботи; видання наказу або розпорядження по виконанню роботи.
 • 2. Інформаційне забезпечення. Встановлення вимог до інформації та її джерел; визначення каналів і оформлення доступу до інформації; визначення переліків і виду інформації; збір і кодування інформації; перевірка вірогідності інформації; фільтрація і якісний аналіз інформації.
 • 3. Виявлення конкурентоспроможності товару. Дослідження ринку; визначення тенденцій реалізації і виробництва продукції за 510 років; виявлення факторів макро- і мікросередовища, що впливають на конкурентоспроможність товарної продукції, сегментація ринку; структуризація проблеми і обґрунтування основних показників конкурентоспроможності нової продукції.
 • 4. Ресурсне забезпечення. Визначення ресурсоємності продукції; аналіз умов реалізації цілей; прогнозування потреб і цін на різні види ресурсів; прогнозування можливостей виробника і споживача продукції; баланс потреб і можливостей.
 • 5. Ранжування цілей. Формування і узгодження нормативів поліпшення екологічних, ергономічних і техніко-економічних показників нової продукції; визначення пріоритетів і черговості реалізації цілей; упорядкування цілей за рівнями ієрархії; визначення кінцевих цілей.
 • 6. Формування завдань. Уточнення складу виконавців і співвиконавців завдань; формування завдань і термінів виконання конкретним виконавцям; прийняття планів виконання і контролю; підготовка кадрів.
 • 7. Оформлення планових документів. Вибір форми планового документу; проведення техніко-економічного обґрунтування; оформлення, узгодження і затвердження планового документу; тиражування і доведення до виконавців прийнятого плану.
 • 8. Реалізація, контроль і мотивація планів. Видання наказу про виконавців; облік, контроль і мотивація виконання планових завдань у встановлені терміни; організація регулювання прийнятих планів за вимогами споживачів та інновацій в галузі.

Виконання реалізації стратегічних планів вимагає високої кваліфікації виконавців, застосування наукових підходів, принципів планування і сучасних технічних засобів автоматизації.

Навчальний тренінг Основні поняття

Планування. Стратегічне планування. Адаптація до зовнішнього середовища. Внутрішня координація. Стратегічне бачення. Ціль стратегічного планування. Принципи стратегічного планування. Місія організації. Аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища. Особливості стратегічного планування. Задовольняючий, оптимізаційний і адаптаційний підходи в стратегічному плануванні. Реалізація стратегічних планів.

Контрольні запитання і завдання

 • 1. Розкрийте зміст планування, як основної функції менеджменту.
 • 2. Стратегічне планування і основні види управлінської діяльності.
 • 3. Дайте характеристику основним принципам стратегічного планування.
 • 4. Розкрийте зміст місії і цілей організації.
 • 5. Які фактори існують у зовнішньому середовищі організації та їх характеристика?
 • 6. Перелічите особливості стратегічного планування.
 • 7. Які основні підходи до стратегічного планування Ви знаєте?
 • 8. В чому полягає специфіка стратегічного планування?
 • 9. З яких розділів складається стратегічний план?
 • 10. Основні дії менеджера по розробці стратегічного плану.

Література: 5; 7; 10; 11; 15.

 
<<   ЗМІСТ   >>