Повна версія

Головна arrow Право arrow Громадські об’єднання в Україні

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ІНШІ ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Організації споживачів та кредитні спілки

Хоча перші товариства захисту споживчих прав з'явилися ще у XIX ст., значного розвитку цей рух набув у середині XX ст. У минулому столітті покупець міг подбати про себе сам зважа­ючи на відносну обмеженість ринку й те, що люди протягом життя користувалися однотипними товарами та послугами ві­домих їм продавців. Тому наслідки покупки значною мірою покладалися на покупця, що й зумовило виникнення, зокрема в англосаксонських країнах, правила: "Нехай покупець буде обачний". Нині поширені інші форми торгівлі за каталогами, за описом, за зразком, за телевізійною рекламою та ін. Однак за такої торгівлі покупець попередньо не ознайомлений з товаром. Крім того, більшу частину технічних товарів (наприклад, ком­п'ютери, автомобілі) покупець перед придбанням не в змозі детально перевірити. Усе це привело до збільшення кількості союзів споживачів.

Союзи споживачів – це об'єднання, що захищають інтереси й права споживача, до яких вони відносять право на задоволення основних потреб, право на безпеку, право вибору, право на інформованість, відшкодування збитків, право бути вислуханим, право на споживчу освіту й здорове навколишнє середовище.

З метою захисту своїх законних прав та інтересів громадяни України мають право об'єднуватися на добровільній основі у гро­мадські організації споживачів (об'єднання споживачів).

Об'єднання споживачів – це громадські організації, що здійснюють свою діяльність відповідно до Закону України "Про об'єднання громадян". Держава підтримує діяльність об'єднань споживачів.

Об'єднання споживачів мають право:

 • – вивчати споживчі властивості продукції, попит на неї, проводити опитування населення для з'ясування громадської думки про якість товарів, що випускаються і реалізуються, та ціни на них;
 • – проводити експертизу та випробування товарів (робіт, послуг);
 • – одержувати від органів державної влади й управління, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;
 • – сприяти державним органам у здійсненні контролю за якістю товарів (робіт, послуг), торговельного та інших видів обслуговування;
 • – організовувати юридичну і консультаційну допомогу споживачам відповідно до законодавства;
 • – вносити пропозиції щодо розробки нормативних докумен­тів, що встановлюють вимоги до якості товарів (робіт, послуг);
 • – представляти і захищати інтереси споживачів в органах державної влади і управління та місцевого самоврядування від­повідно до законодавства;
 • – вносити органам державного управління і суб'єктам гос­подарювання пропозиції про заходи щодо підвищення якості товарів (робіт, послуг), про тимчасове зупинення випуску та реалізації товарів (робіт, послуг), які не відповідають установ­леним вимогам щодо якості, про припинення виробництва, ви­лучення з реалізації та продажу товарів (робіт, послуг), що ста­новлять небезпеку для життя, здоров'я та майна громадян або завдають шкоду навколишньому природному середовищу, а також про скасування цін, установлених із порушенням чинно­го законодавства;
 • – звертатися з позовом до суду про визнання дій продавця, виготівника (підприємства, що виконує їх функції), виконавця протиправними щодо невизначеного кола споживачів і припи­нення цих дій.

При задоволенні такого позову суд зобов'язує порушника довести рішення суду до відома споживачів у встановлений ним строк через засоби масової інформації або іншим способом.

Рішення суду, що набрало законної сили, про визнання дій продавця, виготівника (підприємства, що виконує їх функції), виконавця протиправними щодо невизначеного кола спожива­чів є обов'язковим для суду, який розглядає позов споживача.

Об'єднання споживачів також мають право:

 • – відповідно до законодавства захищати в судовому поряд­ку права споживачів, які не є членами громадських організацій споживачів (об'єднань споживачів);
 • – звертатися до правоохоронних органів та органів держав­ного управління про притягнення до відповідальності осіб, вин­них у випуску та реалізації неякісних товарів (робіт, послуг);
 • – інформувати громадськість про права споживачів;
 • – сприяти розвитку міжнародного співробітництва у галузі захисту прав та інтересів споживачів.

 
<<   ЗМІСТ   >>