Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Контрольно-ревізійна діяльність

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 1. Організація і методика контрольно-ревізійної роботи. класифікація контролю

Види, форми і методи контролю, їх класифікація.

Суть контролю полягає в тому, аби за допомогою певної системи перевірок забезпечити виконання господарських планів, раціональне використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.

Методологічно суть фінансового контролю як поняття полягає у вивченні господарських операцій, порівнянні їх з нормами, виявленні і фіксації відхилень від норм та вжитті заходів щодо усунення наслідків порушень і запобігання їм. (рис. 1.1).

Механізм контрольної дія (за П.К. Германчук, І. Б. Стефанюк)

Рис. 1.1. Механізм контрольної дія (за П.К. Германчук, І. Б. Стефанюк)

Економічний контроль сприяє підвищенню ефективності виробничої і фінансово-господарської діяльності підприємств з різними формами власності. При цьому поєднуються державний контроль і внутрішній контроль власників, зацікавлених у виконанні державних замовлень, контрактів. За допомогою контролю держава захищає інтереси споживачів, перевіряє якість продукції, забезпечує доступність і вірогідність інформації про кількість і якість асортименту продукції.

Отже, контроль - це система спостереження і перевірки відповідності процесу функціонування об'єкта управління прийнятим управлінським рішенням, визначення результатів управлінського впливу на керований об'єкт з виявленням відхилень, допущених у процесі виконання цих рішень.

Є такі форми контролю:

Тематичні перевірки - обстеження і вивчення окремих напрямів фінансово-господарської діяльності, за результатами яких складають довідку, акт або доповідну записку.

Ревізія - форма документального контролю за фінансово-господарською діяльністю, дотриманням законодавства з фінансових питань, достовірністю обліку і звітності.

Планові і позапланові ревізії - документальний контроль фінансово - господарської діяльності, за результатами якого складають акт.

Аудит (фінансовий) - це перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання з метою визначення достовірності їхньої звітності, обліку, його повноти і відповідності чинному законодавству.

Запит звітів - витребування фінансових звітів на певний період діяльності з метою перевірки та контролю.

Лічильна перевірка звітності - сукупність спеціальних прийомів контролю її достовірності.

Господарський спір - виявлення дотримання законності й забезпечення законних прав у господарських взаємовідносинах підприємств.

Огляд - вивчення зовнішніх ознак пошкодження обладнання та матеріальних цінностей, місця скоєння злочину тощо.

Стандартизація - контроль за дотриманням суб'єктами господарювання певних стандартів за допомогою затвердження форм фінансових і податкових розрахунків, звітів, декларацій та інших документів, пов'язаних із визначенням і наданням бюджетних асигнувань, субсидій, з обчисленням і сплатою податків, форм повідомлення про відкриття або закриття банківських рахунків, звітів про виконання певного виду роботи (програми) тощо, а також термінів їх подання.

Раптова перевірка - не спланована раптова перевірка грошових коштів, матеріальних цінностей, штатної чисельності тощо.

Рейд - цілеспрямована комплексна перевірка конкретного об'єкта, району, галузі згідно з планом заходів.

Обстеження - ознайомлення зі станом підконтрольного об'єкта на місці, зокрема складського господарства, використання виробничих потужностей, охороною праці, технікою безпеки.

Ідентифікація (державна реєстрація) - форма контролю, яка полягає у закріпленні за суб'єктами господарювання на певний час тільки належних їм реквізитів (назви, банківських рахунків, кодів за ЄДРПОУ тощо) з метою запобігання прийняттю їх за іншу юридичну особу.

Ліцензування - право на певні види діяльності держава надає лише тим суб'єктам господарювання, які мають відповідні матеріальні, трудові і фінансові ресурси, необхідні для її здійснення, до того ж на певний термін, переважно із установленням додаткових умов.

Слідство - форма контролю, яку застосовують судово-слідчі органи для визначення точної суми заподіяної шкоди і винних осіб, оформляючи результати протоколами і постановами.

Експертиза - вивчення будь-якої справи, будь-якого питання для того, щоб зробити правильний висновок, дати правильну оцінку відповідному явищу.

Обстеження - ознайомлення на місці з діяльністю окремих ділянок суб'єкта господарювання.

Аудит ефективності - форма контролю, яка є сукупністю дій щодо збирання та аналітичного опрацювання статистичних і звітних даних, матеріалів ревізій і перевірок, іншої публічної інформації.

Адміністративний аудит - визначення рівня економічності, ефективності й результативності державних заходів, програм і діяльності структур.

Моніторинг - система спостереження (нагляду) органів державного контролю за додержанням суб'єктами господарювання стандартів, норм і правил обігу фінансових і матеріальних ресурсів.

Залежно від обраної форми контролю використовують відповідні методи і способи контролю.

 
<<   ЗМІСТ   >>