Повна версія

Головна arrow Право arrow Адміністративне право

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Державна служба в Україні

Державна служба в Україні та державні службовці

Державна служба в Україні - це професійна діяльність осіб, які займають посади в державних органах та їх апараті щодо практичного виконання завдань і функцій держави та одержують заробітну платню за рахунок державних коштів.

Ці особи є державними службовцями і мають відповідні службові повноваження.

Посада - це визначена структурою і штатним розписом первинна структурна одиниця державного органу та його апарату, на яку покладено встановлене нормативними актами коло службових повноважень.

Посадовими особами вважаються керівники та заступники керівників державних органів та їх апарату, інші державні службовці, на яких законами або іншими нормативними актами покладено здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій.

Державна служба ґрунтується на таких основних принципах:

 • - служіння народу України;
 • - демократизму і законності;
 • - гуманізму і соціальної справедливості;
 • - пріоритету прав людини і громадянина;
 • - професіоналізму, компетентності, ініціативності, чесності, відданості справі;
 • - персональної відповідальності за виконання службових обов'язків і дисципліни;
 • - дотримання прав та законних інтересів органів місцевого і регіонального самоврядування;
 • - дотримання прав підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян.

Право на державну службу

Право на державну службу мають громадяни України незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової і національної приналежності, статі, політичних поглядів, релігійних переконань, місця проживання, які одержали відповідну освіту і професійну підготовку та пройшли у встановленому порядку конкурсний відбір, або за іншою процедурою, передбаченою Кабінетом Міністрів України.

Державний службовець повинен:

 • - сумлінно виконувати свої службові обов'язки;
 • - шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування;
 • - не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби чи негативно вплинути на репутацію державного службовця.

Правовий статус Президента України, Голови Верховної Ради України та його заступників, голів постійних комісій Верховної Ради України та їх заступників, народних депутатів України, Прем'єр-міністра України, членів Кабінету Міністрів України, Голови та членів Конституційного Суду України, Голови та суддів Верховного Суду України, Голови та суддів вищого спеціалізованого суду України, Генерального прокурора України та його заступників регулюється Конституцією та спеціальними законами України. Регулювання правового становища державних службовців, що працюють в апараті органів прокуратури, судів, дипломатичної служби, митного контролю, служби безпеки, внутрішніх справ та інших, здійснюється відповідно до Закону України "Про державну службу", якщо інше не передбачено законами України.

Основними обов'язками державних службовців є:

 • - дотримання Конституції України та інших актів законодавства України;
 • - забезпечення ефективної роботи та виконання завдань державних органів відповідно до їх компетенції;
 • - недопущення порушень прав і свобод людини та громадянина;
 • - безпосереднє виконання покладених на них службових обов'язків, своєчасне і точне виконання рішень державних органів чи посадових осіб, розпоряджень і вказівок своїх керівників;
 • - збереження державної таємниці, інформації про громадян, що стала їм відома під час виконання обов'язків державної служби, а також іншої інформації, яка, згідно з законодавством, не підлягає розголошенню;
 • - постійне вдосконалення організації своєї роботи і підвищення професійної кваліфікації;
 • - сумлінне виконання своїх службових обов'язків, ініціатива і творчість в роботі.

Державний службовець повинен діяти в межах своїх повноважень. У разі одержання доручення, яке суперечить чинному законодавству, державний службовець зобов'язаний невідкладно в письмовій формі доповісти про це посадовій особі, яка дала доручення, а у разі наполягання на його виконанні - повідомити вищу за посадою особу.

Державні службовці мають право:

 • 1) користуватися правами і свободами, які гарантуються громадянам України Конституцією і законами України;
 • 2) брати участь у розгляді питань і прийнятті в межах своїх повноважень рішень;
 • 3) одержувати від державних органів, підприємств, установ і організацій, органів місцевого та регіонального самоврядування необхідну інформацію з питань, що належать до їх компетенції;
 • 4) на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян;
 • 5) вимагати затвердження керівником чітко визначеного обсягу службових повноважень за посадою службовця;
 • 6) на оплату праці залежно від посади, яку він займає, рангу, який йому присвоюється, якості, досвіду та стажу роботи;
 • 7) безперешкодно ознайомлюватись з матеріалами, що стосуються проходження ним державної служби, в необхідних випадках давати особисті пояснення;
 • 8) на просування по службі з урахуванням кваліфікації та здібностей, сумлінного виконання своїх службових обов'язків, участь у конкурсах на заміщення посад більш високої категорії;
 • 9) вимагати службового розслідування з метою зняття безпідставних, на думку службовця, звинувачень або підозри;
 • 10) на здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці;
 • 11) на соціальний і правовий захист відповідно до його статусу;
 • 12) захищати свої законні права та інтереси у вищих державних органах та у судовому порядку.

Конкретні обов'язки та права державних службовців визначаються на основі типових кваліфікаційних характеристик і відображаються у посадових положеннях та інструкціях, що затверджуються керівниками відповідних державних органів у межах закону та їх компетенції.

 
<<   ЗМІСТ   >>