Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Аудит

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Термінологічний словник за Підтемою 7.1

Автономність підприємства (згідно з НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності") — принцип формування фінансової звітності, за яким кожне підприємство розглядається як юридична особа, відокремлена від її власників; тому особисте майно і зобов'язання власників не повинні відображатися у фінансовій звітності підприємства.

Активи (згідно з НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності") — ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до отримання економічних вигод у майбутньому.

Аналітична перевірка — виявлення суттєвих відхилень, вивчення яких за допомогою наскрізних тестів дозволяє встановити факти помилок та порушень, що призводять до перекручення звітності

Аудит фінансової звітності — підтвердження вірогідності показників, що відображені в Балансі (Звіті про фінансовий стан) (Форма № 1) та інших формах фінансової звітності.

Баланс (Звіт про фінансовий стан) (згідно з НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності") — звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов'язання і власний капітал.

Безперервність діяльності (згідно з НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності") — принцип формування фінансової звітності, що передбачає оцінку активів та зобов'язань підприємства, виходячи з припущення, що його діяльність триватиме далі.

Бухгалтерська звітність (згідно з НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності") — звітність, що складається на підставі даних бухгалтерського обліку для задоволення потреб певних користувачів.

Бухгалтерський облік (згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні") — процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.

Власний капітал (згідно з НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності") — частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань.

Внутрішньогосподарський (управлінський) облік (згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні") — система обробки та підготовки інформації про діяльність підприємства для внутрішніх користувачів у процесі управління підприємством.

Господарська операція (згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні") — дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов'язань, власному капіталі підприємства.

Економічна вигода (згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні") — потенційна можливість отримання підприємством грошових коштів від використання активів.

Єдиний грошовий вимірник (згідно з НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності") — принцип формування фінансової звітності, який передбачає вимірювання та узагальнення всіх господарських операцій підприємства у його фінансовій звітності в єдиній грошовій одиниці.

Звіт про власний капітал (згідно з НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності") — звіт, який відображає зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду.

Звіт про рух грошових коштів (згідно з НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності") — звіт, який відображає надходження і вибуття грошових коштів протягом звітного періоду в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (згідно з НП(С)БО 1"3агальні вимоги до фінансової звітності" ) — звіт про доходи, витрати і фінансові результати та сукупний дохід.

Зобов'язання (згідно з НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності") — заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди.

Інвестиційна діяльність (згідно з НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності") — придбання та реалізація тих необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів.

Інший сукупний дохід (згідно з НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності) — доходи і витрати, які не включені до фінансових результатів підприємства.

Історична (фактична) собівартість (згідно з НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності) — принцип формування фінансової звітності, який визначає пріоритет оцінки активів, виходячи з витрат на їх виробництво та придбання.

Консолідована фінансова звітність (згідно з НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності") — звітність, яка відображає фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці.

Користувачі звітності (згідно з НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності") — фізичні або юридичні особи, що потребують інформації про діяльність підприємства для прийняття рішень.

Нарахування та відповідність доходів і витрат (згідно з НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності") — принцип формування фінансової звітності, за яким для визначення фінансового результату звітного періоду, за яким необхідно зіставити доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення, незалежно від дати надходження або сплати грошей.

НП(С)БО (національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку) (згідно з НП(С)БО 1) — нормативно-правовий акт, затверджений центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, що визначає принципи та методи ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, що не суперечать міжнародним стандартам фінансової звітності.

Негрошові операції (згідно з НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності") — операції, які не потребують використання грошей та їх еквівалентів.

Необоротні активи (згідно з НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності") — всі активи, що не є оборотними.

Облікова політика (згідно з НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності") — сукупність принципів, методів і процедур, які використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності.

Оборотні активи (згідно з НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності") — гроші та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

Операційна діяльність (згідно з НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності") — основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю.

Операційний цикл (згідно з НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності") — проміжок часу між придбанням запасів для провадження діяльності і отриманням грошей та їх еквівалентів від реалізації виробленої з них продукції або товарів і послуг.

Основна діяльність (згідно з НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності") — операції, пов'язані з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою створення підприємства і забезпечують основну частку його доходу.

Обачність (згідно з НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності") — принцип формування фінансової звітності, за яким методи оцінки, що застосовуються в бухгалтерському обліку, повинні запобігати заниженню оцінки зобов'язань та витрат і завищенню оцінки активів і доходів підприємства.

Перевірка по суті оборотів і залишків — встановлення достовірності показників звітності.

Періодичність (згідно з НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності") — принцип формування фінансової звітності, що припускає розподіл діяльності підприємства на певні періоди часу з метою складання фінансової звітності.

Повне висвітлення (згідно з НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності") — принцип формування фінансової звітності, за яким вона повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки господарських операцій і подій, яка може вплинути на рішення, що приймаються на її основі.

Послідовність (згідно з НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності") — принцип формування фінансової звітності, який передбачає постійне (з року в рік) застосування підприємством обраної облікової політики. Зміна облікової політики повинна бути обґрунтована і розкрита у фінансовій звітності.

Превалювання змісту над формою (згідно з НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності") — принцип формування фінансової звітності, за яким операції повинні обліковуватись відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми.

Прибуток (згідно з НП(С)БО 1 (згідно з НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності)) — сума, на яку доходи перевищують пов'язані з ними витрати.

Примітки до фінансової звітності (згідно з НП(С)БО 1"3агальні вимоги до фінансової звітності") — сукупність показників і пояснень, які забезпечують деталізацію і обґрунтованість статей фінансової звітності, а також інша інформація, розкриття якої передбачено відповідними національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або міжнародними стандартами фінансової звітності.

Принцип бухгалтерського обліку (згідно з П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності") — правило, яким слід керуватися при вимірюванні, оцінці та реєстрації господарських операцій і при відображенні їх результатів у фінансовій звітності.

Розкриття (згідно з НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності") — надання інформації, яка є суттєвою для користувачів фінансової звітності.

Рух грошових коштів (згідно з НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності") — надходження і вибуття грошей та їхніх еквівалентів.

Стаття (згідно з НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності") — елемент фінансового звіту, який відповідає критеріям, установленим цим Національним положенням (стандартом) — тобто НП(С)БО 1.

Сукупний дохід (згідно з НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності") — зміни у власному капіталі протягом звітного періоду внаслідок господарських операцій та інших подій (за винятком змін капіталу за рахунок операцій з власниками).

Суттєва інформація (згідно з НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності") — інформація, відсутність якої може вплинути на рішення користувачів фінансової звітності. Суттєвість інформації визначається відповідними національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або міжнародними стандартами фінансової звітності та керівництвом підприємства.

Фінансова діяльність (згідно з НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності") — діяльність, яка призводить до змін розміру і складу власного та позикового капіталів підприємства;

Фінансова звітність (згідно з НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності") — бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.

Формальна перевірка — візуальна перевірка правильності записів всіх реквізитів звітності та виявленні наявності самостійних змін у встановлених формах звітності, необумовлених виправлень, підчисток, наявність підписів тощо.

 
<<   ЗМІСТ   >>