Повна версія

Головна arrow Психологія arrow Експериментальна психологія

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Деякі форми графічного зображення інформації в науковому звіті (статті)

Графи

Графи у психологічних дослідженнях використовуються часто. До теоретичних моделей, поданих у формі графів, належать модель інтелекту Д. Векслера та схема функціональної системи П. Анохіна. Це приклади неорієнтованих графів, які застосовуються переважно для опису системи кореляційних зв'язків між вимірюваними психічними властивостями. Характеристики зв'язку кодуються різними способами. Додатний зв'язок позначається суцільними лініями, від'ємний — пунктиром.

Приклад:

(Із кореляційного дослідження студента /., 1998 р., Дніпро¬петровський державний ун-т)

(Із кореляційного дослідження студента /., 1998 р., Дніпропетровський державний ун-т)

Цей граф означає, що індекс соціального статусу студента істотно додатно корелює з його комунікативними здібностями (тому "ребро" графа позначено суцільною напівжирною лінією), з емоційною пластичністю і самоконтролем зв'язок слабший (звичайна суцільна лінія) і від'ємна корелює з академічною успішністю (відповідне "ребро" графа позначено пунктирною лінією).

Від системи кореляційних зв'язків переходять до зображення "відстані" між ознаками на площині. Відстань обчислюють за формулою:

де r — кореляція.

Відстані відображають подібність або відмінність ознак. У такому разі, як зазначає В. Дружинін [21, с. 210], дослідник переходить від топологічного опису даних емпіричного дослідження до метричного, оскільки відстань між вершинами (властивостями) графа зображується пропорційно значущості кореляції з урахуванням її знака: при r= -1 відстань максимальна (d = 1), при r— 1 — мінімальна (d= 0).

Орієнтованим графом є соціограма. Для зручності сприйняття не рекомендують використовувати графи з більш ніж 10-11 вершинами.

Просторово-графічні описи

Поряд з графами у психології використовують просторово - графічні описи, в яких враховують структуру параметрів і відношення між елементами (метричні, топологічні).

Приклад: простір емоційних станів за Вундтом.

Тривимірна теорія почуттів Вундта

Тривимірна теорія почуттів Вундта

Інші приклади — описи структури інтелекту: "куб" Гілфорда або "круг" Айзенка.

У психології широко використовуються графічні зображення v формі точок в просторі (scatter diagrams, або scatter plots). У такий спосіб подаються результати багатовимірного шкалування, факторного аналізу, латентно-структурного аналізу та ін.

У разі опису результатів диференційно-психологічних досліджень точками на графіку позначають досліджуваних; осями є фактори, що вивчаються.

Наведений далі приклад ілюструє результати дослідження впливу ситуативної тривожності досліджуваних на характеристики їхньої пам'яті. Операційними змінними були:

  • • для рівня ситуативної тривожності — бали тесту самооцінки тривожності Спілбергера;
  • • для характеристик пам'яті — кількість правильних відповідей на запитання вікторини.

"Сирі" дані подано у вигляді таблиці.

ЗАЛЕЖНІСТЬ ПАМ'ЯТІ ВІД СИТУАТИВНОЇ ТРИВОЖНОСТІ

Досліджуваний

Показник рівня тривожності

Кількість правильних відповідей

1

2,8

8

2

1,9

13

3

2,9

5

4

2,0

16

5

3,0

11

6

3,1

6

7

2,8

9

8

1,6

18

9

3,2

5

10

3,3

2

Точкова діаграма для вивчення співвідношення тривожності та характеристик пам'яті

Точками на діаграмі позначено досліджуваних, на осі х — фактор, що вплинув на їхню поведінку, або незалежна змінна (у наведеному прикладі — рівень тривожності), на осі у — результат впливу, або залежна змінна (тут — кількість правильних відповідей).

На осі ординат (у) позначають характеристики залежної змінної, а на осі абсцис (х) — характеристики незалежної змінної (це загальне правило позначення даних на графіках).

Рисунки підписують внизу (під рисунком), а таблиці — зверху (над таблицею). Рисунок або таблиця повинні мати певну назву.

Всі зображення на рисунку повинні мати певні позначення та описи; їх наводять у правому верхньому або нижньому куті рисунка.

Гістограми, полігони, кругові діаграми

Для ілюстрації психологічних даних часто використовують гістограми та полігони розподілу.

Гістограма— це стовпчаста діаграма частотного розподілу ознак у вибірці. При її побудові на осі абсцис відкладають значення вимірюваного показника, на осі ординат — відносну (або абсолютну) частоту наявності певного діапазону показника у вибірці.

Розпізнавання як функція глибини опрацювання інформації

Розпізнавання як функція глибини опрацювання інформації

Наведена гістограма ілюструє зв'язок характеристик пам'яті з глибиною опрацювання інформації під час її сприймання. Ф. Крейк і Е. Тульвінг [79] (автори теорії "рівнів опрацювання інформації") довели, що слова краще запам'ятовуються, якщо досліджуваним під час сприймання пропонується підібрати до них риму або доповнити речення, в яких були пропуски відповідного слова. Завдання запам'ятати шрифт, яким було надруковане слово, не сприяло підвищенню ефективності запам'ятовування.

Для побудови полігону розподілу кількість досліджуваних, які мають певне значення властивості, що вивчається, позначають точкою з координатами: х — градація властивості, у — кількість людей, які мають таку градацію. Точки з'єднують прямими. Перед тим як будувати полігон розподілу, дослідник розбиває діапазон вимірюваного показника на однакові відрізки (у межах 5- 10 градацій).

На кругових діаграмах, як правило, позначають величину певної характеристики серед членів вибірки.

За змістом графічні зображення можна поділити на дві групи.

Графіки, що ілюструють зв'язок незалежної та залежної (або будь-яких інших) змінних. Класичним варіантом графічного зображення цього типу зв'язку є "криві навчання" або "криві стомлення".

Графіки функціональної залежності двох змінних також поширені у психології (закони Г. Фехнера, С. Стівенса, закономірність запам'ятовування слів залежно від їхньої позиції в ряду та ін.).

Рекомендації досліднику-початківцю (за Л. Куликовим [32]).

Графік і текст повинні взаємодоповнювати один одного.

Графік має бути зрозумілим сам по собі (тобто містити всі позначення).

На одному графіку не бажано розміщувати більше чотирьох кривих.

Лінії на графіку повинні відображати значення параметра.

Написи розміщують паралельно осям.

Точки на різних лініях позначають кружками, квадратами, трикутниками тощо.

Числова форма подання наукових результатів. У наукових працях найважливішими вважаються такі показники:

величина центральної тенденції (середнє, мода, медіана);

абсолютні та відносні частоти;

показники розкиду (стандартне відхилення, дисперсія, відсотковий (процентний) розкид;

кількісні значення критеріїв, які використовувались при порівнянні результатів різних груп;

коефіцієнти лінійного та нелінійного зв'язку змінних та ін. Стандартний вигляд таблиць для подання первинних ("сирих") результатів такий: у рядках — досліджувані, у стовпчиках — кількісні показники вимірюваних параметрів. Результати математичного (статистичного) опрацювання також наводяться в таблицях.

Українсько-англійський словник основних понять розділу

бібліографічні посилання — references

гістограма — bar diagram

графік — graph

точкова діаграма — scatter diagram

назви рисунків —figure captions (titles)

додаткові пояснення на рисунках, графіках — legend

умовні позначення на рисунках — designations

полігон — polygon

резюме — abstract

рукопис — manuscript

стандартне відхилення — standard deviation

 
<<   ЗМІСТ   >>