Повна версія

Головна arrow Політекономія arrow Економічна теорія. Політекономія

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Економічна теорія як наука Предмет економічної теорії Функції економічної теорії. Економічна наука та економічна політика Методи пізнання економічних явищ і процесів Зародження, основні етапи та напрями розвитку фундаментальної економічної наукиФізіократиКласична політична економіяМарксизмМаржиналізмНеокласицизмІнституціоналізмКейнсіанствоНеолібералізмперша. Загальні основи економічного розвитку суспільства Економічні потреби та виробничі можливості суспільства Економічні потреби та інтереси — головні рушійні сили економіки Виробництво та його основні ресурси (фактори) Межа виробничих можливостей та проблема економічного вибору Результат та ефективність виробництва Суспільні відносини власності та економічні системи Економічні та юридично-правові відносини власності Структура відносин власності Економічна система суспільства та її типи Перехідна економіка Суспільний поділ праці та обмін Суспільний поділ праці як економічна основа ефективної організації виробництва Форми організації суспільного виробництва та обміну Товар як економічна категорія Гроші та грошовий обіг Природа, види та роль грошей Система грошового обігу та її типи Грошова маса та закон грошового обігу Грошові реформидруга. Ринкова економіка та її суб'єкти Ринок і ринкова економіка Ринок, його функції та умови ефективного функціонування Система ринків та їхня інфраструктура Ринковий механізм функціонування економіки Ринковий попит та його фактори Ринкова пропозиція та її фактори Закон попиту і пропозиції — основний закон ринку. Механізми ціноутворення Економічна конкуренція, її значення, види та методи Конкуренція і монополія Підприємництво та види підприємств Підприємництво, його функції, фактори та моделі Суб'єкти підприємництва та правові форми організації підприємств Форми об'єднань корпоративних підприємств Взаємодія великого та малого бізнесу Капітал, витрати та прибуток підприємства Капітал як фундаментальна категорія ринкової економіки Капітал підприємства, його джерела та структура Оборот та амортизація капіталу Витрати підприємства, їх економічна природа та види Доходи та прибуток фірми Економічна ефективність діяльності фірми там основні показники Ринок праці та заробітна плата Суть та особливості ринку праці Економічна природа заробітної плати Організаційні форми та системи заробітної плати Номінальна і реальна заробітна плата. Диференціація рівнів заробітної плати між країнами Ринок капіталу Особливості ринку капіталу. Кредит: необхідність, функції, ставка процента Форми кредиту Ринок цінних паперів, його функції та інструменти Фондова біржа та її роль в економіці Страховий ринок Ринок землі та специфіка аграрного виробництва Аграрне виробництво як особлива сфера підприємницької діяльності Ринок землі: історія та сучасність Рента та ціна землі Проблеми розвитку аграрних господарств: ціни та доходитретя. Національна економіка та роль держави Національна економіка та оцінка її результатів Національна економіка як об'єкт макроекономічного аналізу Національний продукт та проблеми його виміру. Система національного рахівництва Валовий внутрішній продукт. Національний дохід. Національне багатство Ефективність національної економіки та її показники Тіньова економіка Економічне зростання та цикли ділової активності Економічний розвиток у часовому вимірі, його форми та показники Економічне зростання: фактори та типи Виробнича функція як інструмент факторного аналізу росту економіки Циклічні коливання економіки, їхня природа та види Безробіття та інфляція Безробіття як макроекономічне явище. Теорії безробіття Види безробіття, його показники та наслідки Інфляція, її види, причини та наслідки Взаємозв'язок безробіття та інфляції Роль держави в ринковій економіці Еволюція наукової думки щодо ролі держави в економіці "Провали" ринку та принципи втручання держави в ринкову економіку Цілі та інструментарій державного регулювання економіки Теорія суспільного вибору Фінансова система, податки та державний борг Суть та функції фінансів. Фінансова система країни Податки як інструмент регулювання національної економіки Державний бюджет та його дефіцит. Державний борг Кредитно-банківська система Генезис банківської справи. Види банків та небанківські кредитно-фінансові інституції Банківська система. Функції та операції банків Банківський механізм емісії кредитних грошей Політика дешевих і дорогих грошей Розподіл доходів серед населення Принципи розподілу доходів у суспільстві Структура та показники доходів населення Проблема нерівності доходів та її показники Соціальна політика держави. Соціальні гарантії Дилема державного регулювання доходів: ефективність чи справедливість?четверта. Світове господарство Міжнародні економічні зв'язки Світове господарство як закономірний результат економічного розвитку Основні теорії міжнародної торгівлі Зовнішньоторговельна політика держави: протекціонізм чи вільна торгівля? Міжнародний кредит Міжнародна міграція капіталу та праці Міжнародна економічна інтеграція Міжнародні валютні розрахунки Платіжний баланс країни Валюта та ринок валют. Валютний курс та його роль в економіці Світові системи валютних курсів Фактори, що визначають валютний курс. Державне валютне регулювання Економічні аспекти глобальних проблем людства Глобальна соціально-економічна нерівність Глобальна проблема народонаселення Глобальна проблема продовольства та ресурсів Глобальна екологічна проблема
 
>>