Повна версія

Головна arrow Фінанси arrow Валютні операції

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Правила торгівлі на біржі в секції термінового ринку

Правилами торгівлі в Секції строкового ринку, регулюються Правилами Біржі [5]. Правила торгівлі в Секції строкового ринку встановлюють:

 • - особливості організації і проведення біржових торгів з метою укладання строкових контрактів;
 • - правила реєстрації строкових контрактів;
 • - порядок клірингу за строковим контрактам, що проводиться Біржею;
 • - заходи по обмеженню маніпулювання цінами;
 • - розклад надання послуг Біржею в Секції строкового ринку Біржі;
 • - порядок розгляду спорів, пов'язаних з укладанням і виконання строкових контрактів.

Правила торгівлі в Секції строкового ринку, а також зміни і доповнення, до них затверджуються Біржовою радою біржі.

Вимоги Правил торгівлі в Секції строкового ринку обов'язкові для виконання членами Біржі-Учасниками біржових торгів на строковому ринку.

В Правилах торгівлі в Секції строкового ринку застосовуються наступні терміни та визначення:

Біржові торги - організоване укладання на Біржі строкових контрактів відповідно до законодавства України і Правил торгівлі в Секції строкового ринку.

Верхній/нижній ліміт коливань цін - встановлені для строкового контракту обмеження на ціну, що указується в поданих Заявках.

Вид опціону - Опціон на купівлю (Call-опціон) або Опціон на продаж (Put-опціон).

Внесок до Страхового фонду - кошти, внесені Учасником біржових торгів на строковому ринку до Страхового фонду відповідно до Положення про страховий і резервний фонди, що є додатком до Угоди про систему заходів щодо зниження ризиків.

Група об'єднаних розділів - група розділів клірингових регістрів Учасника біржових торгів на строковому ринку, об'єднаних в обліку Біржі.

Дата виконання - дата, в яку мають бути виконані зобов'язання за Строковим контрактом.

Депозитарій - депозитарій, з яким Біржа уклала договір про кліринг та розрахунки за угодами щодо цінних паперів.

Електронна торговельна система (ETC) - сукупність організаційних, технологічних та технічних засобів, що використовуються Біржею для забезпечення укладання та виконання Строкових контрактів.

Заявка - сукупність оферт на укладання Строкових контрактів з Центральним контрагентом відповідно до Правил торгівлі в Секції строкового ринку. Кожна оферта, що входить до складу Заявки, є офертою на укладання одного Строкового контракту.

Зразкова форма строкового контракту - документ Біржі, що містить типові умови Строкового контракту і зобов'язання сторін Строкового контракту.

Категорія опціону - Американський опціон (Опціон, за яким здійснення права Утримувача можливе в будь-який Торгівельний день протягом строку дії даного Опціону) або Європейський опціон (Опціон, по якому здійснення права Утримувача можливе тільки в останній день строку дії даного Опціону).

Клас опціонів - сукупність Опціонів одного виду, умови яких визначаються однією Зразковою формою Опціонів.

Клієнт особа, за дорученням і за рахунок якого Учасником біржових торгів на строковому ринку укладаються Строкові контракти на Торгах.

Клірингова сесія - частина Торговельного дня (період часу), під час якої Біржа проводить визначення взаємних зобов'язань з урахуванням їх заліку (збір, звірку, корегування інформації по Строкових контрактах), і розрахунки за ними.

Код (позначення) строкового контракту - встановлене рішенням Біржі умовне позначення, з вказівкою якого в ETC подаються Заявки, спрямовані на укладання певного Строкового контракту і з використанням якого Біржею розкривається інформація про укладеш на Торгах Строкові контракти.

Оператор ETC - штатний працівник Біржі, уповноважений на виконання адміністративних функцій в ETC.

Опціон на купівлю (Call-опціон) - фінансовий інструмент (контракт), відповідно до якого одна сторона (продавець Опціону) продає іншій стороні (покупцеві Опціону) право купити базовий актив Опціону (придбати зобов'язання покупця за Ф'ючерсним контрактом що є базовим активом Опціону) за обумовленою ціною в майбутньому на умовах, узгоджених Зразковою формою Опціону. Продавець Опціону бере на себе зобов'язання, а покупець набуває права. Зразкова форма опціону може передбачати для сторін опціону додаткові зобов'язання по періодичній або одноразовій сплаті грошових сум залежно від зміни цін на базовий актив.

Опціон на продаж (Put-опціон) - фінансовий інструмент (контракт), відповідно до якого одна сторона (продавець Опціону) продає іншій стороні (покупцеві Опціону) право продати базовий актив Опціону (отримати зобов'язання продавця за Ф'ючерсним контрактом, що є базовим активом Опціону) за обумовленою ціною в майбутньому на умовах, визначених Зразковою формою Опціону. Продавець Опціону бере на себе зобов'язання, а покупець набуває права Зразкова форма опціону може передбачати для сторін опціону додаткові зобов'язання по періодичній або одноразовій сплаті грошових сум залежно від зміни цін на базовий актив.

Опціон - Опціон на купівлю або Опціон на продаж.

Підписчик - Продавець Опціону.

Премія - ціна Опціону, що є винагородою, яку сплачує покупець Опціону продавцеві Опціону.

Робоча станція - сукупність програмних та апаратних засобів, яка забезпечує віддалений доступ Учасника біржових торгів на строковому ринку до ETC, що дозволяє Уповноваженому представникові Учасника біржових торгів на строковому ринку подавати, змінювати або видаляти Заявки, укладати угоди, отримувати інформацію, яку розкриває Біржа, і здійснювати інші дії, необхідні для участі в Торгах, у відповідності до Правил торгівлі в Секції строкового ринку і інших документів Біржі

Резервний фонд - фонд, який Біржа формує за рахунок власних коштів відповідно до Правил торгівлі в Секції строкового ринку.

Серія опціонів - сукупність Опціонів відповідного класу з однаковими Цінами виконання і Строками дії.

Страховий фонд - фонд, який формується за рахунок внесків Учасників біржових торгів на строковому ринку, відповідно до Правил торгівлі в Секції строкового ринку.

Строк дії опціону - період часу, протягом якого Утримувач має право вимагати виконання зобов'язань відповідно до своїх прав по Опціону.

Строковий контракт - Ф'ючерсний контракт або Опціон.

Торги - процес подачі Заявок і укладання Строкових контактів в порядку, визначеному Правилами торгівлі в Секції строкового ринку.

Торговельний день - визначений Біржею робочий день, протягом якого здійснюються Біржові торги.

Торгівельна сесія - визначений Біржею період часу Торговельного дня, протягом якого на Біржі здійснюється укладання Строкових контрактів.

Угода про систему заходів щодо зниження ризиків - Угода про систему заходів щодо зниження ризиків невиконання операцій - документ Центрального контрагента, який набирає чинності після узгодження з Біржею.

Уповноважений представник Учасника біржових торгів на строковому ринку - фізична особа, яка від імені Учасника біржових торгів на строковому ринку подає Заявки та укладає Строкові контракти.

Утримувач - покупець Опціону.

Учасник біржових торгів на строковому ринку - член Біржі, а також у випадках, передбачених законодавством України, інша особа чи державний орган, який відповідно до Правил торгівлі в Секції строкового ринку отримав право подавати Заявки і укладати Строкові контракти,

Ф'ючерсний контракт - фінансовий інструмент (контракт), покупець (або продавець) якого бере на себе зобов'язання після закінчення певного строку купити (або продати) базовий актив відповідно до стандартних умов, встановлених Зразковою формою Ф'ючерсного контракту.

Ціна виконання Опціону (страйк) - встановлена при укладанні Опціону ціна, за якою Утримувач Опціону має право купити або продати базовий актив Опціону (отримати зобов'язання покупця або продавця за Ф'ючерсним контрактом, що є базовим активом Опціону).

Центральний контрагент - юридична особа, яка для забезпечення режиму повної анонімності в процесі Торгів і розрахунків, та для зниження ризиків невиконання Строкових контрактів стає покупцем відносно кожного продавця та продавцем відносно кожного покупця за кожним Строковим контрактом, що укладається на Торгах. Функції Центрального контрагента виконує член Біржі, який має ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності зберігача цінних паперів та зобов'язався укладати угоди виключно на Біржі (без права укладати угоди на інших фондових біржах та позабіржовому ринку) відповідно до функцій Центрального контрагента на Біржі та заключив з Біржею відповідний договір.

Шлюз - вид Робочої станції, який надає Учаснику біржових торгів на строковому ринку інтерфейс прикладного програмування.

До Біржових торгів допускаються виключно Учасники біржових торгів на строковому ринку.

Біржові торги - організоване укладання на Біржі строкових контрактів відповідно до законодавства України і Правил торгівлі в Секції строкового ринку

Учасник біржових торгів на строковому ринку - член Біржі, а також у випадках, передбачених законодавством України, інша особа чи державний орган, який відповідно до Правил торгівлі в Секції строкового ринку отримав право подавати Заявки і укладати Строкові контракти - Ф'ючерсний контракт або Опціон.

Статус Учасника біржових торгів на строковому ринку може отримати член Біржі, а також у випадках, передбачених законодавством України, інша особа або державний орган, інформація про яких внесена до переліку учасників біржових торгів відповідно до Правил Біржі.

Для отримання статусу Учасника біржових торгів на строковому ринку членові Біржі необхідно:

 • а) надати заяву;
 • б) оплатити отримання статусу Учасника біржових торгів на строковому ринку в розмірі, встановленому Біржею;
 • в) надати два примірника підписаного зі свого боку договору на проведення операцій на строковому ринку;
 • г) надати Повідомлення про приєднання до Угоди про систему заходів щодо зниження ризиків;
 • д) внести Внесок до Страхового фонду в порядку і розмірі, встановленим Угодою про систему заходів щодо зниження ризиків;
 • е) мати технічну можливість брати участь в Торгах.

При наданні члену Біржі статусу Учасника біржових торгів на строковому ринку Біржа встановлює йому код Учасника біржових торгів на строковому ринку і відкриває розділи клірингових регістрів.

Якщо на момент прийняття Біржею рішення про анулювання статусу Учасника біржових торгів на строковому ринку у Учасника біржових торгів на строковому ринку існують невиконані (неприпинені) зобов'язання за Строковими контрактами, Біржа припиняє доступ даного Учасника біржових торгів на строковому ринку до Торгів в Секції строкового ринку і направляє Центральному контрагенту повідомлення про необхідність застосування до Учасника біржових торгів на строковому ринку процедури примусового закриття позицій в порядку, встановленому Угодою про систему заходів щодо зниження ризиків.

Анулювання статусу Учасників біржових торгів на строковому ринку здійснюється Біржею після закриття всіх розділів клірингових регістрів, відкритих Біржею для обліку взаємних зобов'язань, що виникають між цим Учасником біржових торгів на строковому ринку і Центральним контрагентом.

Центральний контрагент - юридична особа, яка для забезпечення режиму повної анонімності в процесі Торгів і розрахунків, та для зниження ризиків невиконання Строкових контрактів стає покупцем відносно кожного продавця та продавцем відносно кожного покупця за кожним Строковим контрактом, що укладається на Торгах. Функції Центрального контрагента виконує член Біржі, який має ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності зберігана цінних паперів та зобов'язався укладати угоди виключно на Біржі (без права укладати угоди на інших фондових біржах та позабіржовому ринку) відповідно до функцій Центрального контрагента на Біржі та заключив з Біржею відповідний договір.

Доступ Учасників біржових торгів на строковому ринку в ETC здійснюється Біржею за умови підписання договору про інформаційно-технічне забезпечення відповідно до порядку, визначеного Правилами Біржі.

Електронна торговельна система (ETC) - сукупність організаційних, технологічних та технічних засобів, що використовуються Біржею для забезпечення укладання та виконання Строкових контрактів.

При проведенні Біржових торгів Біржа забезпечує в режимі спостерігача доступ до ETC державному представнику ДКЦПФР.

Учасник біржових торгів на строковому ринку має право укладати Строкові контракти:

 • 1) від свого імені і за свій рахунок;
 • 2) від свого імені і за рахунок Клієнта.

У випадках, встановлених Правилами Біржі, Правилами торгівлі в Секції строкового ринку, а також на підставі повідомлень, отриманих від Центрального контрагента, які направляються Біржі у випадках, встановлених Угодою про систему заходів щодо зниження ризиків, Біржа припиняє або поновлює доступ Учасника біржових торгів на строковому ринку до Біржових торгів.

Учасник біржових торгів на строковому ринку бере участь в Торгах через своїх Уповноважених представників, зареєстрованих в Переліку Уповноважених представників Учасників торгів, і несе відповідальність за їх дії.

Учасник біржових торгів на строковому ринку зобов'язаний негайно повідомити Біржу про припинення повноважень Уповноваженого представника Учасника біржових торгів на строковому ринку і несе ризик несприятливих наслідків порушення цього обов'язку.

Учасник біржових торгів на строковому ринку несе відповідальність перед Біржею, Центральним контрагентом і своїми Клієнтами за дії своїх Уповноважених представників, що здійснюються в ETC.

Торговельні дні встановлюються Біржовою Радою з урахуванням вимог чинного законодавства.

Торги - процес подачі Заявок і укладання Строкових контактів в порядку, визначеному Правилами торгівлі в Секції строкового ринку.

Торговельний день - визначений Біржею робочий день, протягом якого здійснюються Біржові торги.

Торгівельна сесія - визначений Біржею період часу Торговельного дня, протягом якого на Біржі здійснюється укладання Строкових контрактів.

Початок торговельного дня - 10:30, закінчення торговельного дня - 17:30, якщо інше не визначено Біржовою Радою.

Протягом Торговельного дня може відбуватися декілька Торговельних сесій. Момент початку і закінчення Торговельних сесій в межах одного Торговельного дня визначаються Головою Правління Біржі або уповноваженою ним особою.

Торги проводяться в наступному порядку:

Протягом Торговельної сесії Учасники біржових торгів на строковому ринку мають право подавати Заявки. Виконання Заявок здійснюється на принципах безперервного подвійного аукціону зустрічних Заявок.

Заявка - сукупність оферт на укладання Строкових контрактів з Центральним контрагентом відповідно до Правил торгівлі в Секції строкового ринку. Кожна оферта, що входить до складу Заявки, є офертою на укладання одного Строкового контракту.

Якщо Угодою про систему заходів щодо зниження ризиків передбачено проведення процедури розрахунку ринкових ризиків і визначення зобов'язань по перерахуванню Варіаційної маржі двічі в день, то Біржа проводить в ході Торговельної сесії денну клірингову сесію. На час Ті проведення Біржа призупиняє Торги. Час початку та закінчення періоду призупинення в цілях проведення денної клірингової сесії визначається рішенням Правління Біржі.

У випадку, якщо відповідно до Угоди про систему заходів щодо зниження ризиків в ході Торговельної сесії виникає необхідність зміни Верхнього і Нижнього лімітів коливань цін Строкового контракту, Біржа призупиняє можливість укладання такого Строкового контракту на Торгах для зміни вказаних лімітів.

Верхній/нижній ліміт коливань цін - встановлені для строкового контракту обмеження на ціну, що указується в поданих Заявках.

Біржа затверджує Зразкову форму Строкового контракту.

Інформація про введення в дію Зразкової форми Строкового контракту доводиться Біржею до відома Учасників біржових торгів на строковому ринку, зокрема Центрального контрагента, шляхом публікації на Сайті Біржі не раніше ніж за 1 (один) Торговельний день до введення її вдію.

На умовах введеної в дію Зразкової форми Ф'ючерсних контрактів можуть укладатися Ф'ючерсні контракти з різними Датами виконання.

Дата виконання - дата, в яку мають бути виконані зобов'язання за Строковим контрактом.

На умовах введеної в дію Зразкової форми Опціонів можуть укладатися Опціони з різним Видом опціонів і Серією опціонів.

Рішення Біржі про можливість укладання Ф'ючерсних контрактів повинно містити:

 • - посилання на Зразкову форму Ф'ючерсного контракту;
 • - дату виконання Ф'ючерсного контракту;
 • - код (позначення) Ф'ючерсного контракту;
 • - короткий Код (позначення) Ф'ючерсного контракту;
 • - дату першого і останнього Торговельного дня, в ході якого може бути укладений Ф'ючерсний контракт з даною Датою виконання;
 • - мінімальна можлива зміна ціни при подачі Заявки на укладання Ф'ючерсного контракту в ході Торгів (мінімальний крок ціни).

Рішення Біржі про можливість укладання Опціонів повинно мієліти:

 • - посилання на Зразкову форму Опціону;
 • - вид опціону;
 • - дату закінчення Строку дії;
 • - ціну виконання опціону (страйк);
 • - код (позначення) Опціону;
 • - короткий Код (позначення) Опціону;
 • - код (позначення) Ф'ючерсного контракту, який є базовим активом Опціону (вказується лише для Опціонів, базовим активом яких є Ф'ючерсний контракт);
 • - дату першого і останнього Торговельного дня, в ході якого може бути укладений Опціон з даним Видом опціонів і Серією опціонів.
 • - мінімальна можлива зміна ціни при подачі Заявки на укладання Опціону в ході Торгів (мінімальний крок ціни).

Строкові контракти на Торгах укладаються на підставі Заявок.

Дві Заявки на укладання Строкового контракту вважаються зустрічними, а одна з них зустрічною по відношенню до іншої згідно Правил торгівлі в Секції строкового ринку, якщо одночасно виконуються наступні умови:

 • - одна із Заявок є Заявкою на купівлю, а інша - Заявкою на продаж;
 • - вказані Заявки відносяться до одного і також виду (адресні / безадресні);
 • - вказані Заявки містять однаковий Код (позначення) Строкового контракту;
 • - ціна в Заявці на купівлю перевищує або дорівнює ціні в Заявці на продаж.

Для адресних Заявок додатковою умовою визнання їх зустрічними є збіг для кожної Заявки з пари Заявок Учасника біржових торгів на строковому ринку, що подав цю Заявку, з Учасником біржових торгів на строковому ринку, якому адресована інша Заявка.

Види Заявок:

 • o Адресні.
 • o Безадресні Заявки.

Заявки, адресовані (інформація про які розкривається) всім Учасникам біржових торгів на строковому ринку, визнаються безадресними. Усі інші Заявки визнаються адресними.

Інформація про подану адресну Заявку доводиться лише до Учасника біржових торгів на строковому ринку, якому адресована Заявка.

Заявка повинна містити наступні реквізити:

 • 1) код розділу регістра обліку позицій, що містить код Учасника біржових торгів на строковому ринку, що подав Заявку;
 • 2) вид Заявки (адресна / безадресна);
 • 3) код Учасника біржових торгів на строковому ринку, якому адресована Заявка (вказується, якщо Заявка є адресною);
 • 4) напрямок Заявки (Заявка на купівлю або Заявка на продаж);
 • 5) Код (позначення) Строкового контракту;
 • 6) ціну;
 • 7) кількість Строкових контрактів, які можуть бути укладені на підставі Заявки (кількість оферт на укладання Строкових контрактів).

Заявка може також містити дату закінчення строку дії Заявки (строку, встановленого для акцепту оферт, складових Заявки). Невиконана

Заявка може бути відкликана Учасником біржових торгів на строковому ринку в порядку, встановленому Правилами торгівлі в Секції строкового ринку.

Ціна, вказана в Заявці, є пропозицією укласти Строкові контракти за ціною, вказаною в Заявці, або за вигіднішою ціною є процедура подання Заявок:

 • 1. Учасники біржових торгів на строковому ринку подають Заявки з використанням Робочої станції (Шлюзу) шляхом заповнення Уповноваженим представником Учасника біржових торгів на строковому ринку форми (реквізитів) Заявки і відправки її в ETC.
 • 2. Біржа негайно реєструє подану Учасником біржових торгів на строковому ринку Заявку в Реєстрі Заявок, за винятком наступних випадків:
 • 1) Припинений доступ Учасника біржових торгів на строковому ринку до Торгів в Секції строкового ринку;

Заявка подана з порушенням вимог до змісту Заявки, встановлених Правилами торгівлі в Секції строкового ринку;

 • 2) Заявка є зустрічною по відношенню до раніше поданої Заявки, поданої з вказівкою такого ж коду розділу регістра обліку позицій;
 • 3) Ціна, вказана в Заявці, поданій з метою укладання Строкового контракту, вища за Верхній ліміт коливань цін або нижча за Нижній ліміт коливань цін, встановлених для даного Строкового контракту;
 • 4) Заявка подана в період призупинення Торгів;
 • 5) Не дотримується визначена Угодою про систему заходів щодо зниження ризиків умова забезпеченості зобов'язань за Строковими контрактами, які враховуватимуться на розділі регістру обліку позицій, код якого вказаний в Заявці, після укладання Строкових контрактів на підставі даної Заявки і раніше поданих Заявок. Перевірка дотримання вказаної умови здійснюється для Групи об'єднаних розділів грошового регістра, код якої визначається кодом розділу регістра обліку позицій, вказаним в Заявці, і для Учасника біржових торгів на строковому ринку в цілому.
 • 3. Заявка вважається поданою з моменту її реєстрації в Реєстрі Заявок.
 • 4. Зареєстрована Біржею Заявка Учасника біржових торгів на строковому ринку є згодою цього Учасника біржових торгів на строковому ринку укласти і виконати Строкові контракти відповідно до Правил торгівлі в Секції строкового ринку.
 • 5. Вилучення Заявки (вилучення оферт, складових Заявки) здійснюється Учасником біржових торгів на строковому ринку з використанням Робочої станції (Шлюзу) шляхом заповнення відповідної Заявки і відправки її в ETC.
 • 6. В разі призупинення Торгів Учасники біржових торгів на строковому ринку мають можливість вилучати раніше подані Заявки.

Заявка, що не містить дату закінчення строку дії Заявки, діє до її повного (або часткового) виконання, або до її вилучення, або до закінчення Торговельної сесії поточного Торговельного дня.

Заявка, що містить дату закінчення строку дії Заявки, що припадає на день до дати Торговельного дня, що є останнім днем укладання вказаного в Заявці Строкового контракту, діє до її повного (або часткового) виконання, або до її вилучення, або до закінчення Торговельної сесії, що проводиться у вказану дату.

Заявка, що містить дату закінчення строку дії Заявки, що припадає на дату Торговельного дня, що є останнім днем укладання вказаного в Заявці Строкового контракту, або на дату після такого Торговельного дня, діє до її повного (або часткового) виконання, або до її вилучення, або до закінчення Торговельної сесії в дату, що є останнім днем укладання даного Строкового контракту.

Заявка перестає діяти, якщо призупинений доступ Учасника біржових торгів на строковому ринку до Торгів в Секції строкового ринку.

Заявка, подана з метою укладання Строкового контракту, перестає діяти в разі, якщо після закінчення клірингової сесії ціна, вказана в Заявці на купівлю, вища за Верхній ліміт коливань цін, встановлений для такого Строкового контракту або ціна, вказана в Заявці на продаж, нижча за Нижній ліміт коливань цін, встановлених для такого Строкового контракту.

Заявка перестає діяти, якщо після закінчення клірингової сесії не дотримується визначена Угодою про систему заходів щодо зниження ризиків умова забезпеченості зобов'язань за Строковими контрактами, які враховуватимуться на розділі регістра обліку позицій, код якого вказаний в Заявці, після укладання Строкових контрактів на підставі даної Заявки і раніше поданих Заявок.

Перевірка дотримання вказаної умови здійснюється для Групи об'єднаних розділів грошового регістра, код якої визначається кодом розділу регістра обліку позицій, вказаних в Заявці, і для Учасника біржових торгів на строковому ринку в цілому.

Біржа формує і веде Реєстр Заявок.

Реєстр Заявок містить:

 • 1) ідентифікаційний номер Заявки;
 • 2) відомості, що містяться в поданій Заявці, перераховані в пункті 10.1 Правил торгівлі в Секції строкового ринку;
 • 3) дату і час реєстрації Заявки;
 • 4) дату закінчення строку дії Заявки (в разі, якщо вона вказана в Заявці);
 • 5) дату і час виконання (повного або часткового), вилучення або призупинення дії Заявки;
 • 6) результат подання Заявки (виконана повністю, виконана частково, вилучена, закінчився строк дії, перестала діяти).

У випадку, якщо Заявка виконана частково, її невиконана частина залишається в Реєстрі Заявок з тим самим ідентифікаційним номером Заявки, ціною, датою і часом реєстрації Заявки.

 
<<   ЗМІСТ   >>