Повна версія

Головна arrow Документознавство arrow Українська мова професійного спілкування

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Пароніми в діловому мовленні

Пароніми (грец. para - біля, поруч, опума - ім'я) - слова, які дуже близькі за звучанням, але різні зазначенням і написанням. Саме ця близькість, незначна звукова різниця у мовленні спричиняє труднощі у засвоєнні і призводить до помилок. Паронімія - явище, поширене у всіх сферах мовної діяльності. Опису цієї групи слів присвячений словник: Грин-чишинД.Г., Сербенська О. А. Словник паронімів української мови. -К.,

¡986, який містить понад 1000 паронімів, що трапляються у періодиці, науково-популярних виданнях, побутовому мовленні.

Слова можуть мати спільні корені, але відрізнятися різними префіксами або наявністю / відсутністю префіксів. Найчастіше це дієслова або похідні від них утворення, напр.:

ознайомити - дати відомості, інформацію (зі станом справ, з планом, з проектом) - познайомити - представити, рекомендувати (з приятелем, зі співробітниками);

вирізнятися - виділятися серед інших, бути помітним (зростом, силою, голосом) - відрізнятися - характеризуватися особливостями, які не властиві подібним іншим (від своїх колег, один від одного);

засвоювати - сприймаючи нове, робити його звичним і звичайним для себе (матеріал, ідеї, правила) - освоювати - робити придатним для використання, використовувати (землі, космос, кошти), за допомогою навчання опановувати щось (виробництво, нову техніку);

зумовлювати - бути причиною чогось, створювати передумови (перемогу, тенденції, якість) - обумовлювати - визначати умови, обмежувати певною умовою (пунктом договору);

заснований - закладений, розпочатий будівництвом, організований (університет, товариство)-оснований-який ґрунтується на чомусь (на принципах, на вченні);

виплата - видання плати за що-небудь; сплачування боргу (авансу, відсотків, гонорару) - оплата - внесення плати, платіж, вид плати (додаткова оплата праці, умови оплати) - плата-винагорода за виконану працю, послуги; віддяка, відшкодування (заробітна плата, квартирна плата, за навчання);

витрати - кошти, гроші, витрачені на що-небудь (на соціальне забезпечення, на ремонт) - втрати - марне витрачення чогось, збитки (фінансові втрати, при транспортуванні); жива сила , а також військова техніка, втрачені під час війни (великі втрати, бойової техніки) - затрати - гроші, матеріальні цінності, енергія, сила, праця, затрачені на що-небудь (часу, матеріальних і фінансових ресурсів).

Паронімічна пара (або й більша кількість слів) може відрізнятися суфіксами, напр.:

адресант - "той, хто посилає лист, телеграму, відправник" - адресат - "той, кому адресується лист, телеграма, одержувач";

відносини - "стосунки, взаємини, зв'язки" - відношення - "зв'язок між одиницями-поняттями (числами, словами) у математиці, мовознавстві, філософії тощо";

дипломант - "особа, відзначена почесним дипломом за видатні успіхи в якій-небудь галузі" - дипломат - "службова особа, яка займається дипломатичною діяльністю" - дипломник - "студент навчального закладу, який виконує дипломну роботу чи проект";

дільниця - "адміністративно-самостійний об'єкт або виробничий вузол на будівництві, підприємстві, залізниці тощо" - ділянка - "частина якої-небудь поверхні, земельної площі, зона військових дій; галузь, сфера діяльності";

експонат - "предмет, продукція, що їх показують на виставці або виставляють у музеї для огляду" - експонент - "особа чи організація, що виставляє на виставці для огляду експонати";

ожеледиця - "тонкий шар льоду на поверхні землі" - ожеледь -"кристали льоду-снігу, якими обростають стовбури та гілки дерев, дроти тощо";

паливо - "горюча тверда, рідка або газоподібна речовина, яка служить джерелом теплової енергії, тепла" - пальне - "паливо для двигунів внутрішнього згоряння (бензин, солярка тощо)";

пам ятка - "предмет матеріальної культури минулого, який зберігся" - пам 'ятник - "архітектурна або скульптурна споруда в пам'ять чи на честь когось, чогось";

україніка - "сукупність чого-небудь, крім наук, що стосується історії, культури України" - україністика - "сукупність наук, які вивчають мову, літературу, культуру, історію українського народу".

Серед слів-паронімів, що відрізняються суфіксами, є дуже багато прикметників. Знати їхні значення або й невеликі значеннєві відтінки важливо, тому що можна допустити помилку тоді, коли вони вступають у зв'язки з іншими словами, на рівні синтаксичних сполучень. Прикметники тут є важливим засобом уточнення інформації, напр.:

виборний - орган, посада, особа;

виборчий - округ, дільниця, комісія, бюлетень, голос, кампанія; військовий - комісаріат, патруль, частина, госпіталь, квиток, звання; воєнний - стан, кампанія, тактика, стратегія, період, роки, маневр; гарантійний - лист, паспорт, талон, ремонт, кредит, договір, зобов'язання;

гарантований - заробіток, оплата, право, свобода, доходи; громадський - активіст, діяч, орган, діяльність, думка, робота, доручення;

громадянський - обов'язок, позиція, свідомість, права, свободи, почуття;

інформативний - характер, лекція, функція, перевантаженість; інформаційний - агентство, бюро, служба, новини, канал, технології; книжковий - видавництво, магазин, графіка, полиця, шафа, форум; книжний - мова, стиль, лексика, зворот, вислів, відтінок, забарвлення;

методичний-допомога, робота, література, рекомендації, поради, рада;

методологічний-принцип, засади, спрямованість, рівень, концепція; первинний - продукція, обробка, ознака, організація, ланка; первісний - епоха, люди, тварини, суспільство, редакція, варіант; перекладацький - праця, практика, майстерність, талант, техніка; перекладний - література, текст, поезія, словник, мова; писемний-різновид літературної мови, форма мовлення, пам'ятка; письменний - людина, населення, народ, бути письменним; письмовий - екзамен, твір, переказ, розпорядження, стіл, приладдя; професійний - рівень, кваліфікація, компетентність, майстерність, обов'язок;

професіональний - диктор, розвідник, футболіст, театр, виконання; хронікальний - жанр, матеріал, запис, розповідь, фільм, кадри; хронічний - хвороба, запалення, криза, безробіття, відставання; хронологічний - рамки, відрізок, таблиця, цикл, порядок, поділ; чисельний - склад, перевага, більшість;

численний - армія, група, виступи, факти, зразки, статті, праці, фактори;

числовий-ряд, функція, величина, знак, послідовність, пряма, вісь.

У мовній практиці відбувається змішування паронімічних пар, слова в яких відрізняються наявністю / відсутністю постфікса -ся, напр.:

вибачати - "виявляти поблажливість до когось, прощати провину" - вибачатися - "просити вибачення, усвідомлюючи свою провину";

додержувати - "виконувати щось точно, забезпечувати наявність чогось (слова, обіцянки, порядку)"- додержуватися - "бути прихильником якихось думок, певних поглядів (курсу, переконань)";

нервувати - "хвилювати когось" - нервуватися - "хвилюватися самому".

У паронімічні ряди можуть поєднуватися споріднені слова і випадково співзвучні. У багатьох випадках вони відрізняються голосними чи приголосними звуками, звукосполученнями, наявністю / відсутністю закінчення, напр.:

в 'язи - "шийні хребці, задня частина шиї; шия" - м 'язи - "тканина живого організму, здатна скорочуватися, забезпечуючи функцію руху";

глуз - "уїдливе насміхання з когось, з чогось; глузування" - глузд - "розум, розумний зміст чого-небудь; смисл";

талан - "доля, щастя, уцача " - талант - "видатні природні здібності, високий ступінь обдарування";

їда - "споживання їжі" - їжа - "харчі";

група - "сукупність осіб, істот, предметів, речовин, об'єднаних чимось спільним" - трупа - "колектив артистів театру або цирку"; степінь - "добуток двох, трьох і більше однакових співмножників"

- ступінь - "порівняльна величина, що характеризує що-небудь, міра; посада, чин, звання; складова частина ракети";

покажчик - "напис, стрілка або інша позначка, що вказує на напрям руху, розташування чого-небудь; довідкова книжка чи довідковий список, доданий до книжки; контрольно-вимірювальний прилад"

- показник - "доказ, ознака чого-небудь; дані про результати якоїсь роботи, якогось процесу".

Серед таких близькозвучних слів багато запозиченої лексики, напр.: адрес - "письмове, переважно ювілейне вітання, звернене до особи чи установи" - адреса - "місце проживання чи перебування особи, місце знаходження установи";

афект - "короткочасне бурхливе переживання людини, сильне нервове збудження" - ефект - "результат, наслідок дій, заходів; сильне враження";

бювет - "будівля над мінеральним джерелом, обладнана для приймання лікувальних вод" - кювет - "водостічна канава вздовж шляху чи залізничного полотна";

кампанія - "сукупність заходів для здійснення важливих громадсько-політичних, господарських або культурних завдань" - компанія -"група осіб, об'єднана певними інтересами; товариство; торговельне або промислове об'єднання, спілка";

коледж - "вищий або середній навчальний заклад у зарубіжних країнах; середній спеціальний навчальний заклад в Україні" - котедж -"невеликий заміський житловий будинок з ділянкою землі";

легіон - "вища військова організація в Стародавньому Римі; у XVII - XVIII ст. - в багатьох країнах назва різних військових формувань з добровольців; переносно - надзвичайно велика кількість" - регіон -"територія, що характеризується комплексом ознак (фізико-географічних, економічних, етнографічних тощо";

сервіз - "повний набір столового або чайного посуду, розрахований на певну кількість осіб" - сервіс - "обслуговування побутових потреб населення".

Якщо орієнтуватися на широке розуміння паронімії, до таких паро-німічних пар можна зарахувати й такі, у яких близькозвучність сумнівна, але частотність вживання у невластивому значенні велика, напр.:

виключно - лише, тільки (виключно для працівників банку);

винятково - дуже, особливо, надзвичайно (практика має винятково важливе значення);

завдання - те, що вимагає виконання; складне питання, проблема, яка потребує вирішення, дослідження;

задача - вправа, яку розв 'язують шляхом обчислення та умовиводів.

Якщо значення близькозвучних слів розмежовуються повністю, їх вважають повними паронімами. Однак є й такі, у яких процес розмежування за значенням не завершився, вони можуть навіть взаємно замінюватись, напр.: міфічний /міфологічний; заклик / поклик; виноградний/виноградовий; психологічний / психічний та ін.

Отже, пароніми одночасно можуть бути:

  • - синонімами, напр.: повінь - повідь; будівля - будинок ;
  • - антонімами, напр.: прогрес - регрес; еміграція - імміграція;
  • - словами, семантично близькими, напр.: свідчення - свідоцтво; суперечка - суперечність; людський - людяний; черепаховий - черепашачий;
  • - словами однієї тематичної групи, напр.: ніготь - кіготь; ківш -кіш; боцман - лоцман.

Неправильне вживання слів-паронімів у повсякденному мовленні призводить до непорозуміння, іноді створює комічний ефект (сплутування слів уява/уявлення, компанія/кампанія, плутати / путати; поява незрозумілих слів, замість фотогенічний - фотогігієнічний та ін.).

Ось деякі приклади неправильного слововживання: Стан хворого задоволений (замість задовільний); Посольство Японії в Україні засвічує (замість засвідчує) свою повагу і має честь повідомити про Програму надання грантів... Посольство також висловлює прохання уважно познайомитись (замість - ознайомитись) з умовами і донести інформацію усім зацікавленим; Класична "економічна людина" найчастіше являється нам /замість - ми уявляємо класичну "економічну людину ") в образі підприємця, що максимізує прибуток.

Спорідненим з паронімією є явище парономазії-спеціальний стилістичний прийом, що передбачає навмисне зближення слів, які мають звукову подібність. Підібрані спеціально, такі слова стають засобом створення ритмозвукового образу, увиразнення, створення афоризму, каламбуру, напр.: Маріє, мріє, мрієчко моя, моя Марієчко тривожна (М. Вінграновський); Навчаючи, люди вчаться (Сенека). Але такого стилістичного засобу немає в науковому, офіційно-діловому стилях, які вимагають точного формулювання думки.

Явище паронімії вимагає знання значень близькозвучних слів, можливостей сполучення з іншими словами. Лише за такої умови можна досягти адекватного їх вживання.

 
Увага, даний підручник має низьку якість розпізнавання
Для отримання якісного зображення скористайтеся завантаженням підручника
одним файлом в форматі Djvu на сторінці Зміст
<<   ЗМІСТ   >>