Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Організація і методика аудиту

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Функції АПУ

Аудиторська палата України здійснює сертифікацію і реєстрацію суб'єктів, що мають намір займатися аудиторською діяльністю; затверджує норми і стандарти аудиту й програми підготовки аудиторів; веде Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноосібно надають аудиторські послуги; створює на території України регіональні відділення, визначає їх повноваження і контролює їх діяльність; встановлює розмір плати за проведення сертифікації осіб, які претендують на отримання сертифіката; розглядає скарги на діяльність окремих аудиторів та аудиторських фірм із питань їх компетенції... неналежне виконання своїх професійних обов'язків у вигляді попереджень, припинення дії сертифіката на строк до одного року або анулювання сертифіката, сприяє виданню нормативних, методичних та інших матеріалів із питань аудиторської діяльності.

Засідання та прийняття рішень АПУ

Усі рішення АПУ приймаються на її засіданнях простою більшістю голосів за наявності двох третин її членів. Рішення з питань затвердження статуту, внесення змін та доповнень до нього приймаються двома третинами голосів від загальної кількості членів АПУ. При рівності голосів перевага надається рішенню, за яке проголосував головуючий. Засідання АПУ веде головуючий, функції якого виконують по черзі всі члени АПУ в алфавітному порядку їхніх прізвищ. Порядок проведення засідань АПУ визначається регламентом, який затверджується АПУ. В окремих випадках, на підставі письмової пропозиції не менш як п'яти членів АПУ, рішення можуть прийматися шляхом письмового опитування усіх членів АПУ. Порядок проведення письмового опитування членів АПУ з метою прийняття відповідних рішень визначається Регламентом.

Секретаріат АПУ

Ведення поточних справ в АПУ здійснює секретаріат, який очолює завідувач. Завідувач секретаріату АПУ призначається рішенням АПУ. Повноваження завідувач секретаріату АПУ, його права та обов'язки визначаються Положенням про секретаріат АПУ, яке затверджується АПУ. Завідувач секретаріату несе персональну відповідальність за ефективне використання майна та коштів АПУ і створення належних умов для виконання функціональних обов'язків її членів. Діловодство, бухгалтерський облік та інші види робіт із забезпечення діяльності АПУ можуть виконувати окремі особи на договірних умовах.

Наглядова рада

Контроль за діяльністю секретаріату здійснює Наглядова рада АПУ. Наглядова рада формується у складі трьох членів АПУ. Персональний склад Наглядової ради затверджується рішенням АПУ. Повноваження Наглядової ради визначаються Положенням про Наглядову раду, яке затверджує АПУ. На наглядову раду покладається здійснення контролю за діяльністю секретаріату АПУ, виконання представницьких та організаційних функцій відповідно до Положення про Наглядову раду і рішень АПУ.

Регіональні відділення АПУ

Регіональні відділення АПУ створюються на території України за рішенням АПУ. На регіональні відділення АПУ покладається здійснення сертифікації суб'єктів, що мають намір займатися аудиторською діяльністю, та виконання інших функцій відповідно до рішень АПУ. Порядок формування та обсяг повноважень регіональних відділень АПУ визначається Положенням про регіональні відділення, яке затверджується АПУ.

Кошти АПУ

АПУ функціонує як незалежний орган на засадах самоврядування. Кошти АПУ формуються шляхом надходжень від сертифікації; добровільних внесків або відрахувань САУ та інших громадських організацій; інших надходжень, не заборонених...

Питання для самопідготовки:

 • 1. Дайте визначення аудиторської діяльності.
 • 2. Які види послуг надає аудиторська діяльність за Законом України "Про аудиторську діяльність"?
 • 3. Чим відрізняється аудиторська діяльність від аудиту?
 • 4. Як характеризується ринок аудиторських послуг в Україні?
 • 5. Визначіть понятійний інструментарій аудиторської діяльності за Законом України "Про аудиторську діяльність".
 • 6. Дайте визначення таких аудиторських послуг:
  • — оглядова (експрес) перевірка;
  • — операційна перевірка;
  • — компіляція (трансформація бухгалтерського обліку).
 • 7. Наведіть класифікацію аудиторських послуг.
 • 8. Дайте характеристику:
  • — аудиту фінансової звітності;
  • — аудиту на відповідність;
  • — операційного аудиту.
 • 9. Назвіть основні відмінності між зовнішнім і внутрішнім аудитом.
 • 10. Назвіть замовників, для яких є обов'язковим проведення аудиту.
 • 11. Охарактеризуйте правове поле обов'язкового проведення аудиту.
 • 12. Як Ви розумієте поняття "суб'єкти аудиторської діяльності"?
 • 13. Чи може бути суб'єктом аудиторської діяльності фізична особа?
 • 14. Який порядок реєстрації суб'єктів аудиторської діяльності в органах місцевої влади?
 • 15. Які документи слід подати для державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності?
 • 16. Який порядок реєстрації суб'єктів аудиторської діяльності в АПУ?
 • 17. Які документи слід подати в АПУ для внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності?
 • 18. Охарактеризуйте управління аудиторською діяльністю в Україні.
 • 19. Перелічіть функції САУ.
 • 20. Перелічіть функції АПУ.
 • 21. Яка різниця між обов'язковим аудитом і добровільним?
 • 22. Перелічіть нормативні документи, які потребують обов'язкового проведення аудиту.
 • 23. Назвіть базові організаційно-правові та інші вимоги до суб'єктів аудиту.
 • 24. Охарактеризуйте права суб'єктів аудиту.
 • 25. Дайте характеристику відповідальності суб'єктів аудиту.
 • 26. Чим відрізняється відповідальність аудитора, що працює в аудиторській фірмі, від відповідальності аудитора, який надає послуги одноособово?
 • 27. Охарактеризуйте загальні умови надання аудиторських послуг.
 • 28. Які є підстави для надання аудиторських послуг?
 • 29. Дайте визначення публічної бухгалтерської звітності.
 • 30. Який склад публічної бухгалтерської звітності?
 • 31. Назвіть користувачів бухгалтерської звітності.
 • 32. Хто несе відповідальність за дотримання порядку ведення бухгалтерського обліку?
 
<<   ЗМІСТ   >>