Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Облік у бюджетних установах

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Облік фінансування через органи Державного казначейства

Установи, що утримуються за рахунок Державного або місцевих бюджетів, фінансуються, як правило, через органи Державного казначейства України, яким в установах уповноважений банків відкривають єдиний казначейський рахунок.

Єдиний казначейський рахунок — це система бюджетних рахунків органів ДКУ в установах банків, на які зараховують надходження до державного бюджету і з яких органи ДКУ здійснюють платежі безпосередньо на користь суб'єктів господарської діяльності, які виконали або надали послуги розпорядникам бюджетних коштів, та оплачують інші видатки бюджет них установ як у безготівковому порядку, так і готівкою.

При фінансуванні РК через територіальні органи ДКУ всі поточні рахунки бюджетних установ в уповноважених банках закриваються, а в органах ДКУ їм відкриваються реєстраційні рахунки відповідно до інструкції ДКУ "Порядок відкриття рахунків у національній валюті в органах Державного казначейства України" від 02.12.2002 р. № 221 (у редакції наказу ДКУ від 08.05.2008 р. № 152). Кількість реєстраційних рахунків окремого РК залежить віл ступеня деталізації контролю за використанням бюджетних коштів відповідно до бюджетної класифікації.

Для відкриття реєстраційних рахунків РК подають до відповідних органів ДКУ такі документи:

 • — заяву на відкриття рахунків встановленого зразка за підписом керівника і головного бухгалтера установи;
 • — копію затвердженого положення або статуту установи, засвідчену нотаріально або вищою організацією;
 • — копію довідки про внесення установи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України (ЄДРПОУ) із зазначенням ідентифікаційного коду;
 • — копію документа, що засвідчує взяття клієнта на податковий облік;
 • — копію документа про реєстрацію клієнта в органі Пенсійного фонду України;
 • — копії страхових свідоцтв про реєстрацію клієнта у фондах соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, на випадок безробіття, з тимчасової втрати працездатності;
 • — затверджений кошторис доходів і видатків з поквартальним розподілом;
 • — картку із зразками підписів осіб, яким надано право розпоряджатися рахунком і підписувати платіжні та інші розрахункові документи, а також відбитком печатки.

Відкриттю реєстраційних рахунків передує укладання договорів між органом ДКУ та розпорядником коштів на відкриття та обслуговування реєстраційних рахунків. Договір має стандартну форму і включає такі розділи: предмет договору; права і обов'язки сторін; порядок розв'язання спірних питань; строк дії договору, порядок його зміни і припинення; інші умови; юридичні адреси сторін.

Реєстраційні рахунки відкриваються у розрізі розділів бюджетної класифікації на один бюджетний рік і щорічно поновлюються. Відкриття реєстраційного рахунка стає здійсненим фактом після письмового повідомлення про це розпорядника коштів.

Відповідно до "Порядку відкриття рахунків у національній валюті в органах Державного казначейства України" (у редакції наказу ДКУ від 08.05.2008 р. № 152) в органах ДКУ відкриваються рахунки двох видів:

 • 1) бюджетні — для забезпечення казначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів;
 • 2) позабюджетні — для обслуговувані їм операцій, що не відносяться до виконання бюджетів.

Бюджетні рахунки відкриваються розпорядникам і одержувачам бюджетних коштів та відокремленим структурним підрозділам розпорядників бюджетних коштів. їх поділяють на такі види:

 • а) реєстраційні рахунки — відкривають розпорядникам бюджетних коштів (РК) та відокремленим структурним підрозділам РК за відповідними кодами бюджетної класифікації видатків і кредитування бюджету для обліку операцій з виконання загального фонду кошторису;
 • б) спеціальні реєстраційні рахунки — відкривають тій же категорії установ для обліку операцій з виконання спеціального фонду кошторису;
 • в) рахунки одержувачів бюджетних коштів — відкривають за відповідними кодами бюджетної класифікації видатків і кредитування бюджету загального та/або спеціального фондів для обліку операцій з виконання плану використання бюджетних коштів;
 • г) рахунки, що відкривають РК для здійснення загальнодержавних видатків;
 • д) рахунки, що відкривають РК місцевих бюджетів для обліку коштів загального та/або спеціального фондів за міжбюд-жетними трансфертами;
 • е) особові рахунки — відкривають РК місцевих бюджетів для обліку руху коштів, виділених для розподілу між розпорядниками і одержувачами коштів місцевих бюджетів;

є) інші бюджетні рахунки.

На реєстраційні рахунки РК, відкриті в органах ДКУ, зараховуються кошти, що надходять як від вищих та підвідомчих установ, так і від юридичних та фізичних осіб на утримання установи, поновлення касових видатків тощо.

Оплата видатків розпорядників бюджетних коштів здійснюється органами ДКУ з реєстраційних рахунків шляхом проведення платежів з цих рахунків лише за наявності в обліку органів ДКУ їх зобов'язань та залишків коштів на рахунках РК.

Підставою для оплати видатків є платіжні доручення РК та документи, що підтверджують цільове використання коштів (рахунки, рахунки-фактури, накладні, товарно-транспортні накладні, трудові угоди, договори на виконання робіт, акти виконаних робіт, тендерна документація, акцепти тендерних пропозицій, контракти, договори про закупівлю тощо).

Платіжні доручення на перерахування до бюджетів та державних цільових фондів сум податків і зборів (обов'язкових платежів), пені, штрафів та інших санкцій, передбачених чинним законодавством, та розрахункові документи на безспірне стягнення приймаються органами ДКУ незалежно від залишку коштів на реєстраційних рахунках. Виконання цих розрахункових документів здійснюється органами ДКУ відповідно до "Порядку безспірного списання коштів з реєстраційних рахунків установ та організацій, оплата видатків яких здійснюється з єдиного казначейського рахунка", затвердженого наказом ГУ ДКУ від 22.03.1999 р. № 25, або до інших нормативно-правових актів.

Платіжні доручення подаються до органів ДКУ у двох примірниках, на першому з яких ставляться відбиток печатки та підписи відповідальних осіб установи. Дата платіжного доручення повинна відповідати даті його фактичного подання або даті наступного дня, якщо документи надійшли після операційного часу. Платіжне доручення дійсне протягом 10 днів. У разі невідповідності дати подання даті платіжного доручення у правому верхньому куті на всіх примірниках обов'язково проставляється дата подання.

Підготовлені та перевірені платіжні доручення передаються органами ДКУ до установ банків у вигляді електронних розрахункових документів каналами зв'язку в системі "клієнт—банк".

Видача готівки бюджетним організаціям здійснюється установами банків на підставі належно оформлених грошових чеків з поточних рахунків, відкритих на ім'я органів ДКУ.

Орган ДКУ надає клієнтам виписки з рахунків за результатами попереднього операційного дня або за запитом клієнта.

Для обліку бюджетного фінансування та наявності і руху бюджетних коштів на рахунках їх розпорядників у банках (органах казначейства) планом рахунків для бюджетних організацій призначені синтетичні рахунки:

 • 70 "Доходи загального фонду";
 • 31 "Рахунки у банках";
 • 32 "Рахунки в казначействі".

До рахунка 70 передбачено 2 субрахунки: 701 "Асигнування з державного бюджету на видатки установи та інші заходи";

702 "Асигнування з місцевого бюджету на видатки установи та інші заходи".

У кредит цих субрахунків записують суми бюджетних коштів, що надійшли на видатки установи, передбачені загальним фондом кошторису згідно із затвердженим державним або місцевим бюджетом.

За дебетом цих субрахунків відображають:

 • — суми коштів, переведені розпорядникам нижчого рівня;
 • — суми фактичних асигнувань, що списуються наприкінці року на рахунок результатів виконання кошторису;
 • — суми асигнувань, не використаних у поточному році і списаних з рахунка.

Кредитовий залишок на цих субрахунках протягом року показує суму асигнувань з бюджету наростаючим підсумком з початку року за мінусом сум, зарахованих на відновлення касових видатків бюджету. У кінці року рахунок 70 закривається і сальдо не має.

Аналітичний облік асигнувань з бюджету ведеться у спеціальних регістрах:

 • — картка аналітичного обліку отриманих асигнувань;
 • — книга аналітичного обліку асигнувань, перерахованих підвідомчим установам. Остання відкривається на рік у розрізі підвідомчих установ. Для кожного коду функціональної класифікації видатків відкривають окрему книгу. Записи у ці регістри здійснюють на підставі виписок з реєстраційних рахунків за кодами економічної класифікації видатків бюджету.

Для обліку наявності та руху коштів, виділених РК на утримання установи за загальним фондом та на централізовані заходи, призначений субрахунок 321 "Реєстраційні рахунки" до синтетичного рахунка 32 "Рахунки у казначействі". При цьому виділення коштів з бюджетів усіма РК обліковується на субрахунках 701 та/або 702.

Для обліку коштів, призначених для перерахування на реєстраційні рахунки підвідомчих установ або одержувачів бюджетних коштів, ГРК і РК II ступеня використовують субрахунок 322 "Особові рахунки".

Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку визначається згідно з "Інструкцією про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ", затвердженою наказом ДКУ від 10.07.2000 р. № 61 (зі змінами і доповненнями).

Бухгалтерські записи щодо надходження коштів і доходів за загальним фондом усі РК ведуть за єдиною методикою і на однакових рахунках (табл. 2.1).

Таблиця 2.1

Бухгалтерські записи з обліку доходів загального фонду при фінансуванні через органи ДКУ

Зміст операції

Кореспондуючі субрахунки

Дт

Кт

1. Одержані асигнування із загального фонду бюджету: на утримання установи та інші цілі для перерозподілу підвідомчим установам (для ГРК та РК II ступеня)

321 322

701, 702 701, 702

2. Перераховано кошти розпорядникам нижчого рівня

701,702

321,322

3. Одержано асигнування загального фонду у вигляді векселів

341

701,702

4. Відкликані кошти з реєстраційних рахунків РК

701,702

321,322

5. Списуються у кінці року суми використаних асигнувань

701.702

431

Зазначені операції відображаються в "Накопичувальних відомостях руху коштів загального фонду в органах Державного казначейства України (установах банку)" т. ф. № 381 (бюджет) (меморіальний ордер № 2), які складаються за кожним реєстраційним рахунком окремо. Аналітичний облік ведеться у розрізі реєстраційних рахунків, відкритих за кодами функціональної класифікації.

 
<<   ЗМІСТ   >>