Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Внутрішньогосподарський контроль

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Організація контролю бухгалтерського обліку, звітності та фінансового стану підприємств

Термінологічний словник

Фінансова звітність - бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітній період

Податкова звітність - сукупність дій платника податків (або особи, що його представляє) і податкового органу зі складання, ведення і здачі документів установленої форми, що містять відомості про результати діяльності платника податку, його майнове становище і фіксують процес обчислення податку, а також суму, що підлягає сплаті до бюджету.

Статистична звітність - це сукупність звітів компаній, підприємств, організацій, що складаються за затвердженими формами, які підприємства зобов'язані у встановлений термін представляти в регіональні статистичні органи.

Ліквідність - це спроможність підприємства перетворювати свої активи на грошові кошти для покриття необхідних платежів, зумовлених фінансово-господарською діяльністю.

Платоспроможність підприємства - це можливість у практичній ситуації, що склалася, погасити всі свої зобов'язання перед кредиторами (банками, бюджетом, постачальниками тощо).

Фінансова стабільність - це спроможність підприємства здійснювати свою підприємницьку діяльність стабільно завдяки фінансовому забезпеченню власними та залученими засобами.

Рентабельність - це відносний показник інтенсивності виробництва, що характеризує рівень прибутковості (окупності) відповідних складових процесу виробництва чи сукупних витрат підприємства.

Ділова активність - комплексна порівняльна характеристика підприємства, яка відображує ступінь переваги сукупності оціночних показників його діяльності, що визначають успіх підприємства на певному ринку за певний проміжок часу, по відношенню до сукупності показників конкурентів.

Завдання, об'єкти, джерела, методичні прийоми та напрямки проведення контролю

Контроль стану бухгалтерського обліку, звітності та фінансового стану спрямований на виявлення недоліків в його організації та сприяння дальшому його проведенню.

Організація бухгалтерського обліку і порядок його ведення регламентуються відповідними законодавчо-нормативними документами, якими керуються при проведенні внутрішньогосподарського контролю. Основними з них є:

 • - Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 № 996-ХІУ;
 • - План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій від 09.12.2011 № 1591;
 • - Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків та інші.

Основним джерелом інформації для перевірки фінансового стану підприємства є бухгалтерський баланс підприємства (ф. № 1). Його значення та вагомість настільки великі, що аналіз фінансового стану часто називають аналізом балансу.

Крім балансу джерелом даних для контролю є також інші форми звітності: Звіт про фінансові результати (ф. № 2); Звіт про рух грошових коштів (ф. № 3), Звіт про власний капітал (ф. № 4), Примітки до фінансової звітності (ф. № 5) тощо.

Основні напрямами контролю бухгалтерського обліку, звітності та фінансового стану зображено на рис. 13.1.

Насамперед перевіряють стан організації бухгалтерського обліку. Особливу увагу звертають на наявність, обґрунтованість та дотримання плану документообороту, за яким з'ясовують такі дані, як дату складання документа, посаду особи, яка його складала, та чи всі документи охоплені графіком.

Аналогічно контролюють дотримання правил складання всіх інших документів.

Здійснюючи перевірку виробничих підрозділів (бригад, ферм, комор, інших ділянок) звертають увагу на наявність графіків складання і подання первинних документів до бухгалтерії з визначенням осіб, відповідальних за їх дотримання, а також розподіл обов'язків між обліковими працівниками, наявність посадових інструкцій, укомплектування штатів бухгалтерії кваліфікованими спеціалістами.

Особливу увагу звертають на структуру облікового апарату, розподіл обов'язків, сумісність облікових ділянок та загальну постановку бухгалтерського обліку.

Напрямки контролю бухгалтерського обліку, звітності та фінансового стану

Рис. 13.1. Напрямки контролю бухгалтерського обліку, звітності та фінансового стану

Особливо важливо виявляти такі факти, коли одна і та ж сама особа є касиром та веде облік розрахунків з оплати праці або виконує функції комірника і завідуючого током.

До методичних прийомів контролю бухгалтерського обліку, звітності та фінансового стану відносяться:

 • - аналітичне групування показників балансу та приведення їх до порівнянного вигляду;
 • - тематичні обстеження наявності власних і залучених джерел та коштів;
 • - прийоми аналітичних і структурних групувань показників зобов'язань і поточних активів;
 • - узагальнення даних про причини складного фінансового стану;
 • - структурне групування показників майна і джерел його утворення;
 • - групування і порівняння даних балансу та звіту про фінансові результати;
 • - систематизація даних у вигляді аналітичних таблиць за термінами виникнення заборгованості;
 • - порівняння наявних власних оборотних коштів з їхніми нормативами й обсягами іммобілізації;
 • - прийоми аналізу обсягів платіжних зобов'язань і поточних активів;
 • - розрахунково-аналітичні методи визначення показників оборотності оборотних коштів;
 • - оцінка динаміки і складу дебіторської та кредиторської заборгованості;
 • - аналіз кореспонденцій рахунків і тематичні обстеження даних про використання оборотних коштів не за призначенням;
 • - балансові зіставлення показників власних і залучених джерел коштів;
 • - балансовий і розрахунковий методи визначення показників фінансової стійкості;
 • - оцінка співвідношення дебіторської і кредиторської заборгованості;
 • - узагальнення результатів контролю у вигляді аналітичних таблиць, графіків (діаграм).
 
<<   ЗМІСТ   >>