Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Внутрішньогосподарський контроль

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Предмет та метод внутрішньогосподарського контролю

Термінологічний словник

Об'єкт внутрішньогосподарського контролю - діяльність підприємств щодо ефективного використання наявних фінансово-господарських ресурсів і дотримання законності в процесі реалізації управлінських рішень.

Предмет внутрішньогосподарського контролю - забезпечення діяльності підприємства згідно вибраної економічної політики підприємства (в тому числі й облікової).

Метод внутрішньогосподарського контролю - система засобів, яка забезпечує суцільну, безперервну та взаємозв'язану оцінку об'єктів внутрішньогосподарського контролю, включає в себе перелік загальнонаукових, перенесених з інших споріднених наук і специфічних (притаманних лише контролю) методичних прийомів.

Прийом контролю - сукупність дій щодо визначення реального стану підконтрольних параметрів.

Спосіб контролю - система поєднання окремих прийомів щодо визначення та оцінки підконтрольних параметрів.

Предмет і об'єкти внутрішньогосподарського контролю

Предметну сутність внутрішньогосподарського контролю в нових умовах господарювання доцільно розкрити з позицій забезпечення економічного росту, що досягається за умови збереження, планомірного та ефективного використання господарських ресурсів. Внутрішньогосподарський контроль в системі управління підприємством є засобом виявлення протиріч господарського процесу з метою їх урегулювання. На основі внутрішньогосподарського контролю встановлюється ефективність господарської діяльності, що включає власне працю, використання предметів і засобів праці, відповідність таких дій чинному законодавству. Таким чином, предмет внутрішньогосподарського контролю охоплює всі стадії процесу відтворення капіталу на підприємстві та їх нормативно-правове регулювання.

Відповідно під предметом внутрішньогосподарського контролю слід розуміти:

  • o "забезпечення діяльності підприємства згідно вибраної економічної політики підприємства (в тому числі й облікової)";
  • o "діяльність об'єктів внутрішньогосподарського контролю - суб'єктів господарювання, всіх юридичних і фізичних осіб, діяльність яких пов'язана з використанням суспільної власності, та її окремі аспекти - фінансові операції та процеси, які розглядаються з позицій законності, достовірності, доцільності й ефективності, збереження власності, правильності формування й використання капіталу".

Предмет внутрішньогосподарського контролю для суб'єктів господарювання, які займаються виробництвом товарів, робіт і послуг, необхідно деталізувати відповідно до циклу їх діяльності.

На стадії виробництва предметом внутрішньогосподарського контролю є фінансові операції та процеси, пов'язані із процесом виробництва: власне виробництво, предметами і засобами виробництва, які визначаються з огляду дотримання правил нормування, тарифних ставок, розцінок, посадових окладів, умов і охорони праці, правильності й своєчасності розрахунків з робітниками й службовцями, додержання порядку формування прибутку, збереження, використання засобів виробництва та інших елементів виробничих процесів.

На стадії розподілу внутрішньогосподарський контроль охоплює фінансові операції та процеси, пов'язані з відтворенням засобів виробництва, розподілом та перерозподілом заново створеного продукту. Контролю підлягають фінансові операції щодо відтворення виробничих запасів і предметів праці та їх модернізації, заробітної плати, відновлення і поповнення власного капіталу, відрахування коштів у бюджет.

На стадії обміну предметом внутрішньогосподарського контролю є фінансові операції та процеси, пов'язані з реалізацією продукції.

На стадії споживання (завершальному циклі) фінансовому контролю підлягають фінансові операції та процеси, пов'язані з виробничим й особистим споживанням, відтворенням і розширенням виробничих фондів і задоволенням суспільних потреб.

Об'єктами ВГК є елементи системи управління підприємством, які контролюються та до яких застосовуються заходи щодо встановлення відповідальності визначеним параметром (ресурси, господарські процеси та їх результати).

Об'єкт внутрішньогосподарського контролю визначають як:

o ... те, що (хто) контролюється;

В системі управління виробництвом об'єктами контролю є народне господарство, окремі його галузі, регіони, міністерства, об'єднання та підприємства. Всередині цих об'єктів контролю можуть бути виділені процеси чи окремі елементи, що в них відбуваються, які також належать до об'єктів контролю.

  • o всі види діяльності та явища і процеси господарського життя, які здійснюються в рамках окремих видів економічної діяльності; об'єктами контролю можуть бути окремі сфери діяльності виробничих об'єднань, ...організацій; об'єктами контролю є також норми, плани, управлінські рішення, накази, звітність підприємств та організацій;
  • o комплекс господарських процесів та грошових відносин сфери матеріального виробництва та невиробничої сфери;
  • o діяльність господарських систем, що забезпечують існування та розвиток економічних агентів - фізичних осіб, об'єднань громадян, ... суспільства в цілому;
  • o юридичні і фізичні особи, діяльність яких пов'язана з використанням суспільної власності;
  • o безпосередньо органи державної влади і місцевого самоврядування, суб'єкти господарювання, державні позабюджетні фонди тощо, операції, які вони здійснюють з коштами, матеріальними цінностями та нематеріальними активами.

Отже, об'єктом внутрішньогосподарського контролю слід вважати господарську діяльність підприємств щодо ефективного використання наявних виробничих ресурсів і дотримання законності в процесі реалізації управлінських рішень. Перелік і взаємозв'язки об'єктів внутрішньогосподарського контролю можна представити на рис. 2.1.

Об'єкти внутрішньогосподарського контролю на підприємстві

Рис. 2.1. Об'єкти внутрішньогосподарського контролю на підприємстві

Слід підкреслити, що в якості об'єктів внутрішньгосподарського контролю розглядаються не ресурси чи процеси як такі, а діяльність посадових осіб підприємства, відповідальних за забезпечення збереження, раціональне та ефективне використання засобів виробництва, трудових і фінансових ресурсів та дотримання законності. Конкретні особи, що своїми неправильними (неправомірними) діями чи бездіяльністю завдали шкоду (спричинили збитки) підприємству і повинні нести (дисциплінарну, адміністративну, матеріальну, кримінальну) відповідальність.

 
<<   ЗМІСТ   >>