Повна версія

Головна arrow Фінанси arrow Курс фінансів

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Прибуток акціонерного товариства, його розподіл та використання

Фінансові результати діяльності підприємства характеризують результативність його розвитку, їх відображають за допомогою певних показників. Основними з них є: дохід, чистий дохід, валовий прибуток, прибуток (збиток), чистий прибуток (збиток), чистий прибуток на одну просту акцію, дивіденди на одну просту акцію. Схема формування фінансових результатів підприємства наведена на рис. 2.8.

Показник "дохід (виручка) від реалізації" продукції відображає загальну суму доходів, одержаних підприємством від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). До складу таких доходів входять надходження від реалізації:

  • – готової продукції;
  • – товарів;
  • – робіт і послуг.

Величину доходу від реалізації розраховують не враховуючи надані знижки, суми, на які повернено товари, що були передані, та непрямі податки (ПДВ, акцизного збору та ін.).

Формування фінансових результатів підприємства

Рис. 2.8. Формування фінансових результатів підприємства

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції – це та частина доходу від реалізації, яка залишається на підприємстві після виплати податків та вирахування наданих покупцям знижок і вартості повернених товарів. Показник чистого доходу свідчить про розміри загальної суми доходів від реалізації продукції до вирахування витрат. При цьому до цієї групи не зараховують доходи, одержані від фінансової та інвестиційної діяльності.

Прибуток – це та сума, на яку доходи перевищують витрати, здійснені на забезпечення одержання таких доходів. Валовий прибуток (збиток) є тією сумою чистого доходу підприємства, що залишається після вирахування витрат, що входять до собівартості продукції. Якщо чистий дохід від реалізації продукції зменшити на величину її собівартості, тоді одержимо валовий прибуток підприємства. А в разі, коли собівартість перевищує суму чистого доходу, то підприємство має не валовий прибуток, а валовий збиток.

Після врахування інших операційних доходів (від операційної оренди, операційних курсових різниць, реалізації оборотних активів та ін.), а також адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат, утворюється прибуток (збиток) підприємства від операційної діяльності, який розраховують сумуючи валовий прибуток (збиток) і зазначені доходи і витрати. В разі, коли одержані доходи перевищують витрати, формується прибуток. А коли названі витрати є більшими, ніж отримані доходи, тоді можна говорити, про збитки підприємства. Далі розраховується такий показник, як прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування. Для цього треба врахувати всі доходи, що одержано підприємством від фінансової та інвестиційної діяльності, а також витрати, пов'язані з її проведенням. До таких доходів зараховують доходи від участі у капіталі, інші фінансові доходи (дивіденди, проценти та інші доходи одержані) й інші доходи, наприклад від реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів, майнових комплексів та ін. А витрати охоплюють фінансові витрати: витрати від участі в капіталі та інші (собівартість реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів, майнових комплексів, втрати від уцінки фінансових інвестицій і необоротних активів та ін.). Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування розраховують як алгебраїчну суму прибутку (збитку) від операційної діяльності, фінансових та інших доходів, а також фінансових та інших витрат.

Обчислення ще одного важливого показника фінансової діяльності підприємства – прибутку (збитку) від звичайної діяльності – здійснюється з урахуванням податку на прибуток. Згідно із Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" об'єктом оподаткування є прибуток, який визначають шляхом зменшення суми скоригованого валового доходу підприємства на суму валових витрат та амортизаційних відрахувань платника податку. А скоригований валовий дохід – це валовий дохід підприємства після вирахування податку на додану вартість прямих інвестицій, емісійного доходу та деяких інших складових, що не входять до складу валового доходу підприємства. Прибуток (збиток) від звичайної діяльності розраховують як різницю між прибутком від звичайної діяльності до оподаткування та сумою податку на прибуток.

Чистий прибуток підприємства – це показник, який враховує доходи і витрати від звичайної діяльності і діяльності за надзвичайних умов. Чистий прибуток – це прибуток підприємства, який залишається після вирахування суми оподаткування доходів, одержаних за звичайних умов та надзвичайної діяльності. Нерозподілений прибуток – це та частина чистого прибутку, що залишається у розпорядженні підприємства після формування резервів, фондів виплати дивідендів та процентів за залученими позиками.

Нерозподілений прибуток використовується з метою формування фондів спеціального призначення, що забезпечують розвиток підприємства. Інша його частина резервується для використання в майбутні звітні періоди. Схему формування та використання нерозподіленого прибутку підприємства наведено нарис. 2.9.

Особливої уваги заслуговують питання, пов'язані з фінансуванням збитків підприємства. Збиток виникає, коли сума витрат перевищує величину доходів, для отримання яких були здійснені витрати. Фінансувати збитки підприємства можна використовуючи такі джерела, як власний капітал, позики та фінансова допомога. В свою чергу, кожне із зазначених джерел передбачає використання конкретних способів мобілізації коштів, які підприємство може одержати за наявності певних умов. Способи фінансування збитків підприємства зображено нарис. 2.10.

 
<<   ЗМІСТ   >>