Повна версія

Головна arrow Фінанси arrow Гроші та кредит

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Сучасні засоби платежу, які обслуговують грошовий обіг

Грошовий обіг обслуговує готівкові гроші та гроші в безготівкових розрахунках. Для розрахунків готівкою використовують банкноти і розмінні монети.

Банкноти мають примусовий офіційний курс і не можуть не прийматися під час розрахунків. Монети використовують як засіб розмінювання невеликих сум, що перебувають в обігу, і тому їх сумарна вартість незначна порівняно з загальною масою грошей і обмежена потребами населення.

Гроші безготівкових розрахунків, на відміну від готівкових, не мають речового виразу й існують лише у вигляді депозитних грошей. У процесі безготівкових розрахунків клієнти банків України використовують такі форми розрахунків:

Платіжне доручення — це документ, який становить письмово оформлене доручення клієнта банку, що його обслуговує, на перерахування визначеної суми коштів зі свого рахунку.

Платіжна вимога-доручення — розрахунковий документ, який є вимогою одержувача коштів до платника про сплату певної суми через банк.

Акредитив — це грошове зобов'язання банку за дорученням свого клієнта здійснити третій особі, безпосередньо або через інший уповноважений банк, платежі за поставлені товари, виконані роботи та надані послуги за умовами, передбаченими в акредитиві.

Вексель — письмове боргове зобов'язання, яке дає його власнику незаперечне право вимагати від боржника названу в ньому суму платежу після закінчення зазначеного терміну.

Чек — письмовий наказ банку власника поточного рахунку про виплату певній особі названої в ньому суми грошей.

Крім цих форм, використовують також інкасові доручення та платіжні вимоги.

Досконалішим засобом обслуговування депозитних грошей на банківських рахунках стали пластикові платіжні картки. Платіжна картка є грошовим документом, що засвідчує наявність рахунку власника в кредитній установі. Якщо операції на банківських рахунках здійснюються за допомогою терміналів електронних платежів, то такі гроші називаються електронними.

Запитання для самоконтролю

 • 1. Що таке "грошовий обіг"? Які особливості грошового обігу на мікро- і макрорівнях?
 • 2. Назвіть суб'єкти грошового обігу.
 • 3. Які основні ринки взаємопов'язуються грошовим обігом?
 • 4. Охарактеризуйте схему грошового обігу.
 • 5. Що таке "грошовий потік"? Чим відрізняються поняття грошового потоку і грошового обігу?
 • 6. Назвіть вхідні та вихідні потоки секторів "фірми" й "домашні господарства". Як вони балансуються?
 • 7. Які два потоки в грошовому обігу рівновеликі й повинні балансуватися?
 • 8. Як забезпечується збалансування грошових потоків за умов чистого імпорту? За умов чистого експорту?
 • 9. Назвіть потоки втрат і потоки ін'єкцій. Поясніть, чому сума "ін'єкцій" повинна дорівнювати сумі "витрат".
 • 10. З яких секторів складається грошовий обіг? Які між ними відмінності?
 • 11. Які переваги та недоліки безготівкового обігу?
 • 12. Охарактеризуйте поняття "грошова маса".
 • 13. Що таке "грошові агрегати"? На яких принципах вони формуються?
 • 14. Які грошові агрегати визначає НБУ?
 • 15. Який грошовий агрегат найкраще відображає функцію грошей як засобу обігу?
 • 16. Що таке "грошова база" і з яких компонентів вона складається?
 • 17. Як визначається швидкість обігу грошей? Які фактори впливають на швидкість обігу грошей?
 • 18. У чому суть закону кількості грошей, необхідних для обігу? Які наслідки його порушення?
 • 19. Хто є емітентом грошей?
 • 20. Як здійснюється первинна емісія грошей?
 • 21. Що таке "обов'язкові резерви", яка межа їх встановлення?
 • 22. Розкрийте механізм вторинної емісії депозитних грошей комерційними банками.
 • 23. Що таке "грошовий мультиплікатор"? Як через нього примножується емісія грошей?
 • 24. Які чинники впливають на зростання в обігу грошової маси?
 • 25. Які засоби платежу обслуговують грошовий обіг?
 • 26. Чи всі засоби платежу, що використовуються в обігу, можна назвати законними платіжними засобами?
 • 27. Охарактеризуйте банкноти та розмінні монети.
 • 28. Що таке "депозитні гроші"?
 • 29. Що таке "вексель"? Назвіть види векселів.
 • 30. Що таке "чек"? Які його переваги та недоліки?
 • 31. Що таке "пластикова картка"? Назвіть переваги та недоліки кредитних карток.
 • 32. Що таке "електронні гроші"?

Тести

 • 1. На мікро- та макроекономічному рівнях грошовий обіг обслуговує:
  • а) кругообіг сукупного капіталу суспільства;
  • б) кругообіг індивідуального капіталу;
  • в) кругообіг державного капіталу;
  • г) кругообіг сукупного індивідуального капіталу;

ґ) кругообіг консолідованого капіталу суспільства;

 • д) кругообіг товарів підприємств і населення;
 • е) кругообіг приватного капіталу.
 • 2. Суб'єктами грошового обігу є:
  • а) фінансові посередники;
  • б) суб'єкти господарювання;
  • в) домашні господарства;
  • г) міжнародні кредитні організації;

ґ) державні структури.

 • 3. Вхідні потоки секторів "домашні господарства" і "фірми" — це:
  • а) заощадження;
  • б) податки;
  • в) доходи;
  • г) позики;

ґ) трансфертні платежі;

 • д) дивіденди;
 • е) виторг;

є) інвестиції;

 • ж) споживання.
 • 4. Вхідними потоками сектору "держава" є:
  • а) позики;
  • б) трансфертні платежі;
  • в) податки;
  • г) заробітна плата; ґ) заощадження.
 • 5. Грошовим обігом взаємопов'язуються такі ринки:
  • а) ринок продуктів;
  • б) ринок капіталів;
  • в) інвестиційний ринок;
  • г) ринок ресурсів;

ґ) фінансовий ринок;

 • д) світовий ринок;
 • е) кредитний ринок.
 • 6. Визначити, з яких секторів складається грошовий обіг:
  • а) грошового обігу та фінансів;
  • б) грошового обігу, фінансів і кредитного сектору;
  • в) грошового обігу та кредитного сектору.
 • 7. Агрегат М0 охоплює:
  • а) депозити в іноземній валюті;
  • б) строкові вклади в національній валюті;
  • в) гроші поза банками;
  • г) депозити до запитання.
 • 8. Агрегат М1 охоплює:
  • а) гроші поза банками;
  • б) короткострокові вклади;
  • в) чекові депозити;
  • г) вклади до запитання фізичних і юридичних осіб;

ґ) строкові вклади у національній валюті; д) кошти за трастовими операціями.

 • 9. Яке з наведених тверджень є неправильним:
  • а) середня ліквідність М3 менша за М2;
  • б) у складі М2 є елементи з ліквідністю, рівною 1;
  • в) середня дохідність М2 менша ніж МІ.
 • 10. Який з наведених виразів не може бути помилковим:
  • а) М2 = MB + Ml;
  • б) М2 < МІ;
  • в) М3 > МІ + М2;
  • г) М3 > М2.
 • 11. Здатність банків збільшувати пропозицію грошей залежить від ставки банківського процента:
  • а) так;
  • б) ні;
  • в) ці процеси не пов'язані між собою.
 • 12. Норма обов'язкових резервів:
  • а) встановлюється з метою обмеження грошової маси;
  • б) запроваджується як захід, що обмежує вилучення грошей із вкладів;
  • в) визначається з метою підтримування ліквідності банків.
 • 13. Якщо готівка на руках у населення 405 тис. грн, строкові депозити 200 тис. грн, безготівковий обіг 180 тис. грн, готівковий обіг 70 тис. грн, кошти за трастовими операціями — 80 тис. грн, готівка в обігових касах банків 370 тис. грн, то М2 становить:
  • а) 800 тис. грн;
  • б) 605 тис. грн;
  • в) 700 тис. грн.
 • 14. Якщо норма обов'язкових резервів становить 16 %, то чому рівний депозитний мультиплікатор:
  • а) 4;
  • б) 6,25;
  • в) 8;
  • г) 12,5.
 • 15. Зміна норми банківських резервів найбільше впливає на:
  • а) споживчі видатки;
  • б) інвестиції;
  • в) обсяг експорту;
  • г) державні видатки.

 • 16. Грошовий мультиплікатор т1 враховує:
  • а) рішення вкладників про розподіл їх коштів між готівкою та депозитами;
  • б) рішення банків стосовно рівня процентної ставки;
  • в) рішення ЦБ про операції на відкритому ринку;
  • г) рішення банків про утримання надлишкових резервів; ..

ґ) рішення ЦБ про резервні вимоги.

 • 17. Пропозиція грошей зростає, якщо знижується:
  • а) обов'язкове резервне співвідношення;
  • б) надлишкове резервне співвідношення;
  • в) відношення "готівка — резерви";
  • г) відношення "готівка — депозити".
 • 18. Визначити складові грошової бази:
  • а) резерви комерційних банків на рахунках в НБУ
  • б) касова готівка;
  • в) депозити в НБУ;
  • г) готівкові гроші, які перебувають в обігу поза банками.
 • 19. У банку відкрито депозити на суму 10 000 грн. Норма обов'язкових резервів 25 %. Цей депозит здатний збільшити суму видачі кредитів щонайменше на:
  • а) 7500 грн;
  • б) 10 000 грн;
  • в) ЗО 000 грн;
  • г) понад 30 000 грн.
 • 20. Якщо норма обов'язкових резервів становить 100 %, то величина грошового мультиплікатора дорівнює:
  • а) 0;
  • б) 1;
  • в) 10;
  • г) 100.

Задачі

Задача № 1

Кожен долар призначений для угод купівлі-продажу, обертається в середньому 5 разів упродовж базового року і направляється на купівлю кінцевих товарів і послуг за ринковими цінами на загальну суму 3500 млрд. дол.

Визначити величину трансакційного попиту на гроші:

 • — у базовому році;
 • — у поточному році за умови сповільнення швидкості обігу грошової одиниці на 25 % і збільшення обсягу номінального ВНП на 20 %.

Задача № 2

Кількість проданих товарів упродовж року становить 180 тис. шт., ціна одиниці товару — 5 грн. Визначити середню обіговість грошової одиниці та розмір грошової маси, якщо відомо, що за підвищення обіговості грошової одиниці на 2 обігу необхідність у грошовій масі, яка обслуговує грошовий обіг, скоротилась на 40 %, а за підвищення обіговості грошової одиниці на 3 обіги — на 50 %.


Задача № 3

Розрахувати індекс цін поточного року та величину реального ВНП, якщо величина номінального ВНП дорівнює 450 млрд. грн, а споживчий кошик становить: продукти — 10 найменувань, промтовари — 15 найменувань" книжки — 3 шт., ліки — 4 найменування. Ціни за умовну одиницю складових споживчого кошика поточного та базового років відповідно становлять: продукти — 23 і 25 грн, промтовари — 13 і 14 грн, книжки — 5 і 6 грн, ліки —- 10 та 9 грн. Зробити висновок про зміну купівельної спроможності грошей.

Задача № 4

Визначити величину окремих грошових агрегатів в Україні за умови, що: готівка на руках у населення 250 млрд. грн, строкові депозити — 175 млрд. грн, обсяг безготівкового обігу становить 50 млрд. грн, залишки на розрахункових і поточних рахунках — 130 млрд. грн, обсяг готівкового обігу становить 60 млрд. грн, кошти за трастовими операціями — 55 млрд. грн, готівка в обігових касах банків — 138 млрд. грн. Розрахувати питому вагу функціональних форм грошей у грошовому агрегаті М3.

Задача № 5

Знайти значення грошового мультиплікатора т2, якщо співвідношення готівки в обігу та депозитів (25 млн грн), залучених банківською системою, можна визначити як 2:3, частка строкових депозитів у загальній масі залучених коштів становить 30 %, інші кошти — 2 млн грн, а величина наднормових резервів комерційних банків — 3 млн грн. Норма обов'язкового резервування визначена центральним банком у розмірі 25 %.

Задача № 6

Порівняти фактичну швидкість обіговості грошей у наявному грошовому обігу з ідеальним значенням, якщо середня грошова маса за звітний період, розрахована за агрегатом М1, становить: М0 = 18 млрд. грн, сума поточних рахунків у комерційних банках — 10 % від М0, депозити до запитання — 3 млрд. грн. Середній розмір грошових надходжень у каси банків — 2,8 млрд. грн, сума видачі — 75 % від розміру надходжень. Ідеальне значення швидкості обігу грошей — 1.

Теми рефератів

 • 1. Аналіз схеми та економічної основи грошового обігу.
 • 2. Грошові потоки та характеристика каналів грошового ринку. Поняття фінансових посередників.
 • 3. Структура грошового обігу на мікро та макроекономічному рівні в Україні.
 • 4. Поняття грошової маси та аналіз її структури.
 • 5. Грошові агрегати. Оцінка їх складу. Характеристика якісних та кількісних відмінностей грошових агрегатів.
 • 6. Показники визначення грошової маси. Особливості їх побудови.
 • 7. Розрахунок грошових мультиплікаторів.
 • 8. Суть закону грошового обігу. Поняття та визначення швидкості обігу грошей та маси грошей в обігу.
 • 9. Аналіз впливу економічних факторів на швидкість обігу грошей.
 • 10. Оцінка впливу швидкості обігу грошей на масу грошей в обігу в умовах перехідного етапу ринкової економіки України.

 
<<   ЗМІСТ   >>