Повна версія

Головна arrow Фінанси arrow Гроші і кредит

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Запитання і завдання для самоперевірки

 • 1. Які є концепції походження грошей та яка з них більш адекватна ринковій практиці використання грошей в економіці?
 • 2. Чим загальний еквівалент відрізняється від звичайного товару?
 • 3. У чому виявились якісні та кількісні зміни товару-еквівалента в повній або розгорнутій формі вартості?
 • 4. Яке з наведених нижче визначень суті грошей є найбільш повним і правильним і чому:
  • – це законні платіжні засоби, створені державою;
  • – це все те, що використовується як гроші;
  • – це все те, що може бути загальним еквівалентом;
  • –це все те, що є носієм самостійної мінової вартості, абсолютної цінності?
 • 5. Чим гроші відрізняються від звичайного товару?
 • 6. Що таке абсолютна ліквідність грошей?
 • 7. У чому виявляється сутність грошей як загального еквівалента?
 • 8. В якій якості гроші здатні переносити вартість не тільки в просторі, а й у часі?
 • 9. Які причини зумовили перехід ролі грошового товару від товарів першої необхідності до предметів розкоші, від звичайних металів до благородних і далі до паперових грошей?
 • 10. Які недоліки мали гроші у вигляді зливків металу?
 • 11. Що таке вартість грошей як капіталу, на чому вона базується і в чому виявляється?
 • 12. Який спосіб обміну продуктами вигідніший і зручніший для учасників ринку – у формі бартеру чи за допомогою грошей? Чому?
 • 13. Чому неповноцінні гроші називають ще кредитними?
 • 14. Яким чином держава викликала довіру населення до паперових грошей?
 • 15. Чи може держава ввести або відмінити гроші? Відповідь обґрунтуйте.
 • 16. Назвіть основні властивості квазігрошей.
 • 17. Назвіть основні причини демонетизації золота.
 • 18. Які системи кредитних і дебетових карток формуються в Україні?
 • 19. У чому суть функції грошей як міри вартості?
 • 20. Які є відмінності в іноземній та вітчизняній літературі щодо кількості функцій грошей?
 • 21. Яку функцію гроші виконують ідеально? У чому це виявляється?
 • 22. В якій функції гроші потерпають від інфляції?
 • 23. Перелічіть в історичній послідовності основні форми грошей, які виконують функцію засобу обігу.
 • 24. Що є причиною нагромадження грошей?
 • 25. Яку форму мають гроші, що виконують функцію світових?
 • 26. Визначте масштаб цін в умовах сучасних грошових систем.
 • 27. Як впливає на виробництво наявність грошей в економіці?
 • 28. Чим сучасний вексель відрізняється від кредитної угоди і в чому його переваги над останньою?
 • 29. Перелічіть усі реквізити векселя.
 • 30. Назвіть види векселів, які виокремлюють за способом забезпеченості та деяким особливостям їх руху.
 • 31. Чим банкнота відрізняється від комерційного векселя?
 • 32. Охарактеризуйте ті зміни в кредитних відносинах, які реалізуються через кредитні гроші і які пов'язані з появою кредитних карток.

Завдання для самостійного розв'язання

Завдання № С-01

Знайдіть відповідне тлумачення.

Терміни і поняття

 • 1. Бартер.
 • 2. Білонна монета.
 • 3. Міра вартості.
 • 4. Депозитні гроші.
 • 5. Кредитні гроші.
 • 6. Неповноцінні гроші.
 • 7. Готівкові гроші.
 • 8. Масштаб цін.
 • 9. Купівельна спроможність.
 • 10. Електронні гроші.
 • 11. Демонетизація золота.
 • 12. Споживна вартість.

Визначення

A. Неповноцінні знаки вартості, які не мають речового вираження й існують лише у вигляді певних сум на рахунках у банках.

B. Обмін одного товару на інший без допомоги грошей.

C. Різновид депозитних грошей, які означають, що переказування грошових сум за рахунками в банках здійснюється автоматично за допомогою ЕОМ за безпосереднім розпорядженням власників поточних рахунків.

D. Здатність грошей задовольнити будь-які людські потреби внаслідок використання їх як загального засобу обміну.

E. Кількість товарів та послуг, які можна придбати за грошову одиницю.

F. Розмінна монета з дрібною вартістю, яка карбується не з дорогоцінного металу.

G. Гроші (знаки вартості), які виготовлені не з дорогоцінного металу (гроші, в яких номінальна вартість перевищує реальну).

H. Виготовлені з паперу або іншого малоцінного металу знаки вартості.

І. Процес витіснення золота і срібла з обігу; втрата золотом грошової функції.

J. Функція, в якій гроші забезпечують вираження і вимірювання вартості товарів, надаючи їй форму ціни.

К. Неповноцінні знаки вартості, які виникають і функціонують в обігу на основі кредитних відносин.

L. Вагова кількість дорогоцінного металу, прийнятого за грошову одиницю.

Завдання № С-02

Якщо в минулому році індекс цін був 110, а цього року він становить 121, то як змінилась вартість грошей?

Завдання № С-03

У перший рік рівень цін (Р) становив 1,0, а вартість гривні – 1 грн:

 • а) якщо на другий рік рівень цін зростає до 1,25, якою буде нова вартість гривні?
 • б) якщо рівень цін знизиться до 0,5, то що відбудеться з вартістю гривні?

Зробіть узагальнення.

Завдання № Д-01

Обравши 2007 р. за базовий, розрахуйте, як зміниться вартість грошей (табл. 1). Зробіть розрахунок за допомогою індексів Ласпейреса та Пааше.

Таблиця 1. Дані для розрахунку змін вартості грошей

Показник

2007 p.

2008 p.

Ціна 1 трактора, гр. од.

20 000

25 000

Ціна 1 л олії, гр. од.

14,0

17,0

Кількість випущених тракторів, шт.

120

100

Кількість виробленої олії, л

100 000

300 000

Завдання № Д-02

Знайдіть індекс цін на морозиво, якщо ціна була 2,4 грн за одну штуку і продавали 10 000 шт., а стала 2,1 грн за продажу 12 000 шт.?

Як зміниться вартість грошової одиниці, за яку придбавається морозиво? Зробіть розрахунок за допомогою індексів Ласпейреса і Пааше.

Завдання № Д-03

У табл. 2 наведено склад споживчого кошика родини. Базуючись на цих даних, розрахуйте індекс цін та вартість грошей, використовуючи індекс Ласпейреса і Пааше.

Таблиця 2. Набір товарів, що становлять споживчий кошик родини

Назва товару

Кількість, кг

Ціна у 2007 р., грн

Ціна у 2008 р., грн

Хліб

10

2,0

2,7

М'ясо

12

28,0

35,0

Овочі

24

3,0

3,0

Завдання № Д-04

У табл. З наведено склад споживчого кошика родини. Визначте:

 • 1) вартість споживчого кошика у березні, червні, жовтні.
 • 2) індекси цін у червні стосовно березня та у жовтні щодо червня.

Таблиця 3. Споживчий кошик родини

Назва товару

Кількість товару

Ціна, грн

Березень

Червень

Жовтень

Хліб

20 кг

1,0

ІД

1,2

Цукор

5 кг

2,5

2,5

2,0

Олія

5

6

5

М'ясо

10 кг

15,0

16,0

17,0

Крупи

6 кг

1,5

1,3

1,5

Завдання № Д-05

Припустимо, що сукупне виробництво складається з товарів А, Б, В. Економіка виробляє їх у такій кількості: А = 40 шт., Б – 10 шт., В в ЗО шт. Ціна товарів у 2007 p.: РА = 3 грн, Рв – 12 грн, Рв = 5 грн. Ціна товарів у 2008 p.: РА - 5 грн, Рв = 10 грн, Рв = 10 грн. Як змінилась вартість грошей за період з 2007 до 2008 p.? Розрахуйте за допомогою індексів Ласпейреса і Пааше.

Завдання № Д-06

Обравши 2007 р. за базовий, розрахуйте, як зміниться вартість грошей (табл. 4). Зробіть розрахунок за допомогою індексів Ласпейреса і Пааше.

Таблиця 4. Дані для розрахунку змін вартості грошей

Показник

2007 р.

2008 р.

Ціна 1 автомобіля, гр. од.

28 000

32 000

Ціна 1 кг м'яса, гр. од.

23,0

35,0

Кількість випущених автомобілів, шт.

1200

1000

Кількість виробленої м'яса, кг

200 000

400 000

Завдання № Е-01

З урахуванням даних, наведених у табл. 5, та принципів формування портфельного підходу до аналізу використання грошей сформуйте власний портфель грошових активів (у відсотковому співвідношенні) з метою досягнення найбільшого ефекту.

Таблиця 5. Дані для формування портфеля грошових активів, %

Показники

Рік

2005

2006

2007

2008

Річні відсоткові ставки за депозитами (середнє значення)

12

13

14

15

Дохідність ОВДЗ

9

10

10

10

Темпи зростання цін на житло

38

51

20

ЗО

Рівень інфляції

10,3

11,6

16,6

18

Завдання № Е-02

Згідно з отриманими на лекційному заняті знаннями побудуйте логічну схему поступової еволюції повноцінних та неповноцінних грошей, а також визначте ті функції, які виконували гроші на кожному етапі еволюції.

"Правильно/неправильно"

 • 1. Умовою виникнення обміну є суспільний поділ праці.
 • 2. Товар – це продукт праці, здатний задовольнити будь-яку потребу.
 • 3. Споживча вартість – це тільки властивість товару.
 • 4. Споживча вартість існувала в будь-яку історичну епоху.
 • 5. Споживча вартість залежить від кількості праці, витраченої на виробництво певної речі.
 • 6. Товар має подвійну природу, що спричинена подвійним характером праці його виробника.
 • 7. Наявність у речі споживчої вартості ще не робить її товаром.
 • 8. Споживча вартість більшою мірою залежить від природних властивостей речі.
 • 9. Основою обміну товарів є суспільна праця, яка витрачена на їх виробництво.
 • 10. Природа теж виробляє споживчу вартість.
 • 11. Конкретна праця є джерелом вартості товару.
 • 12. У всіх видах праці є щось загальне – це витрати робочої сили взагалі.
 • 13. Абстрактна праця – це витрати робочої сили взагалі.
 • 14. Абстрактна праця виявляється тільки в товарному виробництві як форма виявлення суспільної праці.
 • 15. Працю завжди можна поділити на конкретну та абстрактну.
 • 16. Вартість – це витрати індивідуальної праці.
 • 17. Вартість – це витрати суспільно необхідної праці.
 • 18. Вартість – потаємна. Вона – суспільне відношення, яке існує без товару.
 • 19. Споживчі вартості становлять речовий скарб будь-якого суспільства.
 • 20. Величина вартості товару визначається індивідуальним робочим часом.
 • 21. Величина вартості одиниці товару обернено пропорційна рівню продуктивності праці.
 • 22. Зміна продуктивності праці відображає ефективність абстрактної праці.
 • 23. Величина вартості загальної маси товарів не змінюється за зміни продуктивності праці.
 • 24. Вартість одиниці товару не залежить від рівня інтенсивності праці.
 • 25. У рівні проміжки часу інтенсивніша праця створює більшу кількість продукції та більшу загальну вартість.
 • 26. Величина вартості загальної маси товарів прямо пропорційна рівню інтенсивності праці.
 • 27. Зміна інтенсивності праці впливає на ефективність як конкретної, так і абстрактної праці.
 • 28. Складна праця створює таку саму вартість, як і проста (некваліфікована).
 • 29. Редукція (зведення складної праці до простої) здійснюється через механізм ринкового обміну.
 • 30. Відхилення ринкових цін від вартості товарів не суперечить закону вартості.

Тести

 • 1. Є дві концепції походження грошей:
  • а) проста та повна;
  • б) дискреційна та недискреційна;
  • в) раціоналістична та еволюційна;
  • г) повноцінна та неповноцінна.
 • 2. Неповноцінні гроші – це:
  • а) гроші, які знецінюються;
  • б) гроші, що виготовлені не з коштовних металів;
  • в) грошові знаки, які не розмінюються на коштовний метал;
  • г) гроші, що емітуються для фінансування витрат державного бюджету.
 • 3. В основу своєї теорії К. Маркс поклав тезу про те, що гроші – це продукт товарного виробництва, та виокремив такі форми вартості грошей:
  • а) просту та загальну;
  • б) повну, загальну та просту;
  • в) грошову та повну;
  • г) просту, загальну, повну та грошову.
 • 4. Така властивість грошей, як портативність, – це здатність грошей:
  • а) ділитися на частини і мати кратні номінали;
  • б) якомога триваліше зберігати однакову купівельну силу;
  • в) одного й того самого номіналу незалежно від форми мати однакову вартість;
  • г) легко переміщуватися.
 • 5. Повноцінні гроші поділяються:
  • а) на товарні та металеві;
  • б) кредитні та паперові;
  • в) паперові та товарні;
  • г) металеві та паперові.
 • 6. Білонна монета – це монета, яка:
  • а) карбується не з дорогоцінного металу;
  • б) карбується з дорогоцінного металу;
  • в) карбується у формі зливків;
  • г) не випускається в обіг.
 • 7. Неповноцінні гроші поділяються:
  • а) на кредитні та товарні;
  • б) кредитні та паперові;
  • в) паперові та металеві;
  • г) товарні та металеві.
 • 8. Вексель – це:
  • а) встановленої форми грошовий документ, який містить безумовний наказ власника рахунку про виплату зазначеної суми;
  • б) вексель банку, що виписаний під придбані у своє розпорядження векселі приватних осіб;
  • в) боргове зобов'язання встановленого зразка, що дає незаперечне право на одержання зазначеної в ньому суми грошей у встановлений строк;
  • г) специфічна грошова форма, у якій грошова суть істотно послаблена, відхиляється від загальноприйнятих, стандартних форм.
 • 9. Кредитна банківська платіжна картка надає:
  • а) можливість розпоряджатися картковим рахунком у межах залишку засобів на ньому;
  • б) право фізичної особи – власника розпоряджатися картковим рахунком юридичної особи;
  • в) можливість фізичної особи – держателя розпоряджатися власним картковим рахунком;
  • г) можливість робити операції з дебету карткового рахунку в межах установленого банком-емітентом ліміту кредиту.
 • 10. Сутність функції грошей – міра вартості полягає у тому, що вони:
  • а) є посередником в обміні товарів;
  • б) є засобом виміру вартості всіх інших товарів;
  • в) виходять зі сфери обігу і перетворюються на скарб;
  • г) обслуговують погашення різноманітних боргових зобов'язань між суб'єктами економічних відносин, що виникають у процесі розширеного відтворення.
 • 11. Основні функції грошей – це:
  • а) міра вартості, засіб обігу та світові гроші;
  • б) засіб накопичення, засіб платежу;
  • в) міра вартості та засіб платежу;
  • г) засіб обігу, міра вартості, засіб накопичення, засіб платежу та світові гроші.
 • 12. Депозитні гроші – це:
  • а) нерозмінні на метал знаки вартості, що випускаються державою для покриття своїх витрат і наділяються нею примусовим курсом;
  • б) вид кредитних грошей, що створюються на основі банківських вкладів і системи спеціальних розрахунків, які здійснюються між банками шляхом переказу сум з одного рахунку на інший;
  • в) гроші, номінальна вартість яких відповідає вартості благородного металу;
  • г) гроші особливого типу, що не розмінні на золото, а в обіг випускаються центральним банком як банкноти.
 • 13. Прямий товарообмін – це:
  • а) ліквідність;
  • б) бартер;
  • в) аукціон;
  • г) біржова торгівля.
 • 14. Чим відрізняються кредитні гроші від паперових:
  • а) кредитні гроші виникають з функції грошей як засобу платежу, випускаються банком та не мають примусового курсу, а паперові виникають з функції грошей як засобу обігу, емітуються державним органом або центральним банком, наділені державою примусовим курсом;
  • б) кредитні гроші виникають з функції грошей як засобу обігу, емітуються державним органом або центральним банком, наділені державою примусовим курсом, а паперові виникають з функції грошей як засобу платежу, випускаються банком і не мають примусового курсу;
  • в) кредитні гроші виникають з функції грошей як засобу платежу, емітуються державним органом або центральним банком, наділені державою примусовим курсом, а паперові виникають з функції грошей як засобу обігу, випускаються банком і не мають примусового курсу;
  • г) кредитні гроші виникають з функції грошей як засобу обігу, випускаються банком і не мають примусового курсу, а паперові виникають з функції грошей як засобу платежу, емітуються державним органом або центральним банком, наділені державою примусовим курсом?
 • 15. Функція світових грошей – це:
  • а) обслуговування погашення різноманітних боргових зобов'язань між суб'єктами економічних відносин;
  • б) вихід зі сфери обігу і перетворення на скарб;
  • в) обслуговування руху вартості в міжнародному економічному обігу і забезпечення реалізації взаємовідносин між країнами;
  • г) посередник в обміні товарів і забезпечення їх обігу.
 • 16. Масштаб цін – це:
  • а) величина грошової одиниці певної країни;
  • б) купівля товарів та послуг у кредит;
  • в) купівля чи продаж товарів або послуг.
 • 17. Вирішальну роль у демонетизації золота відіграли:
  • а) недостатня маса золотих запасів у природі;
  • б) інтенсивне використання золота у виробництві;
  • в) велика дорожнеча обігу золотих грошей;
  • г) втрата реальної вартості золотими монетами;
  • д) неможливість регулювати золотий обіг.
 • 18. Який товар звичайно виконував роль грошей у слов'янських племенах:
  • а) сіль;
  • б) хутро;
  • в) мед?
 • 19. Що робить товар порівнянним:
  • а) індивідуальна праця окремого виробника;
  • б) суспільна праця;
  • в) масштаб цін;
  • г) дійсні гроші?
 • 20. Наявність грошей в економіці:
  • а) стимулює економічні процеси;
  • б) гальмує економічні процеси;
  • в) не впливає на економічні процеси;
  • г) спонукає виробників виробляти більше товарів з меншими витратами.
 • 21. У якій функції гроші найбільше потерпають від інфляції:
  • а) міра вартості;
  • б) засіб нагромадження;
  • в) засіб обігу;
  • г) засіб платежу?
 
<<   ЗМІСТ   >>