Повна версія

Головна arrow Право arrow Громадські об’єднання в Україні

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ПРОФСПІЛКИ ТА ОБ'ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМЦІВ

Професійні спілки та їх об'єднання

Наймасовішими серед громадських організацій були і зали­шаються профспілки, які до проголошення незалежності Украї­ни об'єднувала Українська рада профспілок. Зараз цей орган трансформувався у Федерацію профспілок України (ФІГУ).

Функції профспілок, як і інших громадських організацій, визначаються новою Конституцією України (ст. 36). Правовий статус профспілок регулюється Законом України "Про об'єд­нання громадян", Законом України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", Кодексом законів про працю Украї­ни та іншими нормативно-правовими актами, прийнятими від­повідно до них.

Професійна спілка (профспілка) – добровільна неприбутко­ва громадська організація, що об'єднує громадян, пов'язаних спільними інтересами за родом їх професійної (трудової) діяль­ності (навчання).

Професійні спілки створюються з метою представництва, здійснення та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів їх членів.

Правовий статус профспілок регулюється Конституцією України, Законом України "Про об'єднання громадян", Законом України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяль­ності", Кодексом законів про працю України та іншими норма­тивно-правовими актами, прийнятими відповідно до них.

Закон України "Про об'єднання громадян" застосовується до профспілок, якщо інше не передбачено цим Законом.

Закони та інші нормативно-правові акти не можуть бути спрямовані на обмеження прав і гарантій діяльності профспі­лок, передбачених Конституцією України.

Особливості застосування закону про професійні спілки у Збройних Силах України (для військовослужбовців), органах внутрішніх справ, Службі безпеки України встановлюються відповідними законами.

Якщо міжнародними договорами, угодами, конвенціями, згода на обов'язковість яких надається Верховною Радою України, передбачено більш високий рівень гарантій щодо забезпе­чення діяльності профспілок, то застосовуються норми міжна­родного договору або угоди.

Діяльність профспілок будується на принципах законності та гласності. Інформація щодо їх статутних і програмних доку­ментів є загальнодоступною.

Право на об'єднання у профспілки

Громадяни України мають право на основі вільного волеви­явлення без будь-якого дозволу створювати профспілки, всту­пати до них та виходити з них на умовах і в порядку, визначених їх статутами, брати участь у роботі профспілок.

Іноземні громадяни та особи без громадянства не можуть створювати профспілки, але можуть вступати до них, якщо це передбачено їх статутами.

Членами профспілок можуть бути особи, які працюють на підприємстві, в установі або організації незалежно від форм власності і видів господарювання, у фізичної особи, яка вико­ристовує найману працю, особи, котрі забезпечують себе робо­тою самостійно, особи, які навчаються в навчальному закладі.

Громадяни України вільно обирають профспілку, куди ба­жають вступити. Підставою для цього є заява громадянина.

Ніхто не може бути примушений вступати або не вступати до профспілки.

Статутами (положеннями) може передбачатися обмеження щодо подвійного членства у профспілках.

Роботодавці не можуть обиратися до складу керівних органів профспілки, членами якої є наймані ними працівники.

Належність або неналежність до профспілок не тягне за собою будь-яких обмежень трудових, соціально-економічних, полі­тичних, особистих прав і свобод громадян, гарантованих Кон­ституцією України та іншими законами України.

Забороняється будь-яке обмеження прав чи встановлення переваг при укладанні, зміні або припиненні трудового догово­ру у зв'язку з належністю або неналежністю до профспілок чи певної профспілки, вступом до неї або виходом із неї.

 
<<   ЗМІСТ   >>