Повна версія

Головна arrow РПС arrow Теорія економіки регіонів

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Теорії розміщення як базові у регіональній економіці

Всі теорії розміщення можна розділити на статистичні і динамічні. Статистичні теорії з'явилися в першій половині XIX століття. Динамічні теорії — приблизно через століття — на початку XX століття.

Перші теорії розміщення, що вважаються тепер класичними штандортними теоріями, пов'язані з іменем И.Г. фон Тюнена, В. Лаунхардта і А. Вебера.

Основними особливостями цих теорій є: а) розгляд одного окремо узятого сільськогосподарського або промислового підприємства; б) припущення, що дані по всіх факторах розміщення можна зібрати, узагальнити і отримати точну відповідь про оптимальне місце будівництва підприємства (розміщення виробництва).

Зауважимо, що класичні стандартні теорії розроблялися сотнею авторів, проте найбільш повний огляд цих теорій зробив Т.Паландер [25], який вважав ключовими роботами якраз Тюнена, Лаунхардта і Вебера.

И.Г. фон Тюнен вважається першим, хто обґрунтував наявність об'єктивних закономірностей розміщення товарного виробництва (перша його робота з'явилася в 1826 р.[19]). Тюнен запропонував модель розподілу в просторі спеціалізації і способів ведення сільського господарства залежно від відстані до міста, що є одночасно ринком збуту сільськогосподарської продукції і постачальником промислових товарів. Транспортні витрати виступають як основний фактор розміщення в моделі Тюнена.

Транспортний фактор рахував вирішальним і В. Лаунхардт, який розглядав вже промислові підприємства. Правильний вибір місця для їх розміщення Лаунхардт обґрунтував мінімізацією транспортних витрат на сировину, допоміжні матеріали і готові вироби.

Альфред Вебер [2] вважається розробником першої цілісної теорії розміщення промисловості (що з'явилася на початку 20 століття). Основним критерієм оптимальності розміщення відповідно до теорії Вебера є мінімізація сумарних витрат виробництва і збуту. При цьому повинні враховуватися транспортні і трудові витрати, витрати на сировину і енергію, а також фактор агломерації (вигода від агломерації визначається технічною і просторовою концентрацією виробництва, можливістю використання спеціалізованої ремонтної бази, інфраструктури).

Класичні штандортні теорії в 20-і роки 20 століття були піддані критиці з боку А. Предьоля і Т. Паландера [25]. Предьоль указував на множинність найбільш вдалих місць розміщення (тобто заперечував можливість математичного визначення оптимального місця локалізації). Паландер запропонував спеціальні (для підприємств різних галузей) і загальні штандортні теорії. Крім факторів розміщення, що розглядалися його попередниками, він особливу увагу приділяв територіальним відмінностям в попиті, диференціаціям цін на ресурси, а також можливості застосування альтернативних технологій залежно від місця розміщення підприємства. Роботи Предьоля і Паландера послужили переходом до нового етапу в розвитку теорії розміщення.

Найбільш яскравими представниками цього нового етапу розвитку теорій розміщення (початок якого відноситься приблизно до середини 20 століття) є Август Льош і Девід Сміт [7] — їх теорії називають новими або неокласичними штандортними (при цьому під неокласичними зовсім не розуміється приналежність до неокласичної школи економіки). Принциповою їх відмінністю від класичних теорій є усвідомлення неможливості створення загальної теорії розміщення промислового виробництва, здатної забезпечити його оптимізацію. Відповідно, вибір місця для підстави виробництва здійснюється приватними підприємцями завжди суб'єктивно. Критерієм оптимальності розміщення є максимізація чистого прибутку. При цьому неокласичні теорії, так само як і класичні,мали справу з окремими промисловими підприємствами. На цьому етапі розвитку штандортних теорій відбувалося також розширення числа факторів, що враховуються при виборі місця розміщення підприємств. А.Льош вважав за необхідне брати до уваги податкову систему, державні кордони, технічний прогрес. Д. Сміт — проблеми навколишнього середовища, Б. М. Зімін — фактор інерції розміщення — вплив старих потужностей на розміщення нових. Зауважимо, що розвиток статичних теорій продовжується аж до теперішнього часу, в основному у напрямі розширення числа факторів, що враховуються при виборі місця розміщення підприємств. Крім того, почали розглядатися не тільки однозаводські, але і багатозаводські промислові фірми (Райнхольдом Гроцем на початку 80-х років). Саме багато-заводські промислові фірми переважають в реальній дійсності, часто вони мають підприємства і третинного сектора економіки. Підхід до проблеми оптимізації розміщення в таких компаніях в порівнянні з однозаводськими міняється кардинальним чином. Найважливіша мета багатозаводської фірми — розміщення окремих підприємств для досягнення найменших витрат і найвищих прибутків компанією в цілому.

Динамічні теорії розміщення з'явилися, як вже мовилося вище, в першій половині 20 століття. Першою, ще примітивною динамічною концепцією, можна назвати модель X. Хотеллінга, який обґрунтував в своїй роботі в кінці 20-х років оптимальне розміщення підприємств двох виробників, що конкурують одне з одним. На відміну від статичних, в рамках динамічних теорій розглядаються переважно багатозаводські, а не однозаводські компанії.

Динамічною теорією розміщення можна вважати концепцію продуктивно-виробничого циклу Р.Вернена (що з'явилася в 60-і роки), хоча звичайно, вона виходить далеко за рамки регіональних теорій.

Базове твердження концепції Р. Вернона — будь-який продукт має обмежений життєвий цикл, протягом якого проявляються характерні зміни в процесах його виробництва, а разом з тим і зміни в оптимальності його розміщення. У життєвому циклі нового продукту виділяються декілька стадій — розробка, освоєння, зрілість, стандартизація, які істотно розрізняються по співвідношенню основних факторів розміщення. Концепція Вернона піддавалася критиці за технологічний детермінізм і недооцінку ролі соціально-економічних факторів і самих промислових фірм. Тому в подальших теоріях їх автори почали звертати основну увагу не на зовнішні умови і фактори розміщення, на особливості виникнення і розвитку (перш за все організацію виробництва і збуту) промислових фірм і підприємств активну роль в створенні умов для свого розвитку.

Сучасні динамічні теорії порівняно нечисленні і пов'язані з іменами маловідомих дослідників. В рамках динамічних концепцій виділяються стадії територіального розвитку промислових фірм, на кожній з яких компанії керуються різними критеріями розміщення своєї діяльності. Так, наприклад, Сторпер і Уолкер виділяють 4 таких етапи. Перший — "локалізація" — розміщення нових промислових фірм і підприємств на нових територіях. Другий — "селективна субурбанізація" — нарощування потужностей цих фірм у міру зміцнення їх ринкових позицій на початково вибраних територіях. Третій "дисперсія" — просування промислової фірми далі на периферію. І, нарешті, четвертий — "переміщення центрів в розміщенні" — перенесення виробництва під впливом оновлення промислової структури. Наприклад, на основі технологічних нововведень, із-за змін структури попиту, еволюції старих галузей і виробництва. Фірми — носії процесів оновлення нерідко розміщуються назовні раніше виниклих крупних промислових центрів, що повертає процес на стадію "локалізації".

Стосовно прямих іноземних інвестицій О.В.Кузнецов виділяє два основні типи розповсюдження підприємств фірм з різних держав по території країни, що приймає інвестиції. Перший — властивий для компаній з віддалених країн, які починають свою діяльність в найбільших економічних центрах країни, а потім поширюють її на довколишні міста або центри меншого ієрархічного рівня в інших районах країни. Другий властивий фірмам з сусідніх країн, що відкривають перші значні підприємства не тільки в крупних містах, але і в невеликих центрах під впливом ефекту сусідства і культурно-історичної близькості. Однак цілісної динамічної теорії розміщення до теперішнього часу, ще не сформувалося.

 
<<   ЗМІСТ   >>