Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Організація і методика аудиту

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Вибірковий спосіб організації аудиту виробничих запасів

Операції із запасами є не такими складними, як чисельними, і для їх перевірки суцільним методом витрачається невиправдана кількість часу і праці.

Тому, враховуючи оцінку стану обліку й внутрішнього контролю, аудитор може прийняти рішення щодо проведення вибіркової перевірки.

Вибіркова перевірка передбачає застосування аудиторських процедур менше, ніж до 100% масивів інформації, які дають змогу аудитору отримати аудиторські докази і, оцінивши окремі характеристики вибраних даних, поширити дієвість цих доказів на всю сукупність даних.

Аудитор повинен уважно формувати вибірку з урахуванням мети аудиту, сукупності даних (генеральної сукупності) і обсягу вибірки, оскільки застосування вибіркового способу тісно пов'язане з виникненням ризику невиявлення помилок в обліку та звітності клієнта. Ризик невиявлення збільшується, тому що за межами вибірки можуть залишитися факти порушень та помилок.

Вибірка повинна бути репрезентативною, тобто відображати всі основні властивості генеральної сукупності.

Розмір вибірки залежить від різних факторів. Так, від оцінки аудитором стану обліку і внутрішнього контролю на підприємстві будуть залежати й усі його подальші дії, тобто якщо в результаті вивчення звітності клієнта і бесід із персоналом аудитор впевниться в тому, що звітність складена правильно на основі достовірних вихідних даних, то він може взагалі обмежитись оглядовою перевіркою.

Якщо ж такої впевненості немає, проводиться аудиторська перевірка. Але жодна з аудиторських перевірок не може і не повинна охоплювати всіх господарських операцій, здійснених протягом періоду, що аналізується. Якщо для кожної обраної процедури аудитор мав би вивчити кожний елемент сукупності, то було б майже неможливо провести повну аудиторську перевірку у визначений термін. У зв'язку з цим аудиторські фірми (аудитор) проводять вибіркову перевірку, яка є більш ефективною в порівнянні із суцільною.

Вибірковий метод перевірки дає змогу аудитору з найменшими втратами отримати результат щодо довіри до системи внутрішнього контролю суб'єкта господарювання та скласти думку про достовірність, доцільність і законність господарських операцій, відображених у бухгалтерському обліку і звітності.

Якщо при вибірковому дослідженні встановлені серйозні порушення або помилки, то відповідна сукупність інформації повинна бути перевірена суцільним методом. Так, наприклад, у процесі збору даних аудитор повинен прийняти рішення щодо кожного положення, що міститься як у документах, так і в бухгалтерській звітності. Такі рішення стосуються питання про те, яку кількість даних необхідно одержати, тобто яким повинен бути обсяг перевірки при аналізі господарської діяльності.

Нижче наведена загальна схема проведення вибіркового дослідження (рис. 12.3).

Розглянемо поетапно порядок проведення вибіркового дослідження виробничих запасів.

 • 1. Формулювання мети. Мета вибіркової перевірки обліку запасів полягає у встановленні правильності оформлення і реєстрації прибуткових і видаткових документів, правильності їх відображення в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності.
 • 2. Формування генеральної сукупності. Підбір документів, стосовно яких буде здійснюватися вибірка:

♦ первинні документи з надходження запасів: (накладна, прибутковий ордер (М-3), товарно-транспортна накладна (М-5, М-6), акт про приймання матеріалів (М-7), накладна на внутрішнє переміщення матеріалів (М-12));

♦ первинні документи з вибуття запасів: (лімітно-забірна картка (М-8, М-8а, М-9, М-9а), вимога (М-10, М-Юа, М-II), накладна на відпускання матеріалів на сторону (М-14, М-15)).

3. Формування вибірки. Вибір окремих документів із підсукупностей прибуткових і видаткових первинних документів шляхом застосування статистичних чи нестатистичних методів відбору (рис. 12.4).

Існує ризик неефективності вибіркової перевірки. Його вплив на ефективність аудиту показаний на рис. 12.5.

Основні методи відбору

Вплив неефективної вибірки на ефективність аудиту

Рис. 12.5. Вплив неефективної вибірки на ефективність аудиту

5. Порівняння з генеральною сукупністю. Екстраполяція результатів вибіркової перевірки на всю сукупність одноякісних даних. Аудитор порівнює помилки, виявлені у вибірці, з генеральною сукупністю, узагальнює результати і встановлює репрезентативність вибірки.

Наприклад, у результаті проведеного контрольного обміру будівельно-монтажних робіт з укладання підлоги у будинках за вибраними позиціями встановлено таке: за кошторисом та актами на виконані роботи передбачено настелення підлоги паркетом сосновим: контрольний обмір за вибраними позиціями та акти на списання матеріалів свідчать про те, що настил підлоги був дощатим. Приписки обсягів виконаних робіт на 1 м2 становили № суму. Ураховуючи підтверджу вальне пояснення головного інженера щодо настилу підлоги дошками замість паркету за всіма позиціями, результати вибірки (суму приписки) необхідно поширити на всю генеральну сукупність.

6. Перегляд величини ризику вибіркової перевірки. Аудитор додатково порівнює отримані факти помилок, ураховуючи результати інших процедур перевірки, які стосуються обліку запасів.

Аудитор може зробити висновок про необхідність розширення процедур перевірки або здійснення альтернативних процедур аудиту запасів.

За результатами проведеного аудиту формують відповідні висновки для підсумкових документів.

Питання для самопідготовки

 • 1. Яка мета аудиту виробничих запасів?
 • 2. Визначіть завдання аудиту виробничих запасів.
 • 3. Назвіть нормативні документи, що регулюють облік та оподаткування операцій із виробничими запасами.
 • 4. Дайте визначення запасів.
 • 5. Як Ви розумієте визначення запасів як активів підприємства?
 • 6. Як класифікують виробничі запаси для цілей бухгалтерського обліку?
 • 7. Як оцінюють запаси в бухгалтерському обліку?
 • 8. Які Ви знаєте методи оцінки виробничих запасів при їх списанні?
 • 9. Із чого складається первісна вартість запасів?
 • 10. Що таке чиста вартість реалізації?
 • 11. Охарактеризуйте методи оцінки запасів при їх списанні:

♦ ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів;

♦ середньозваженої собівартості;

♦ ФІФО,

♦ нормативних затрат;

♦ ціни продажу.

 • 12. Дайте визначення предмета аудиту виробничих запасів.
 • 13. Охарактеризуйте об'єкти аудиту виробничих запасів.
 • 14. Що включає в себе предметна область аудиторського дослідження запасів?
 • 15. Назвіть і охарактеризуйте основні складові облікової політики з питань обліку виробничих запасів.
 • 16. Охарактеризуйте основні інформаційні потоки облікової інформації з руху виробничих запасів.
 • 17. Яка необхідність в аудиті внутрішнього контролю та системи бухгалтерського обліку виробничих запасів?
 • 18. Які питання Ви внесли б до анкети тестування внутрішнього контролю виробничих запасів?
 • 19. Які питання Ви внесли б до анкети тестування системи бухгалтерського обліку виробничих запасів?
 • 20. Як оцінка системи внутрішнього контролю і системи бухгалтерського обліку впливає на дії аудитора?
 • 21. Для чого складають програму аудиту виробничих запасів?
 • 22. Які питання Ви внесли б до програми аудиту виробничих запасів?
 • 23. Які етапи аудиту виробничих запасів Ви б виділили?
 • 24. В якому документі відображають встановлені розбіжності в різних реєстрах обліку щодо інформації про виробничі запаси?
 • 25. Які подальші дії аудитора в разі встановлення розбіжностей в інформації про виробничі запаси між даними Головної книги, реєстрів синтетичного й аналітичного обліку?
 • 26. Як провести перевірку стану збереження запасів?
 • 27. Як провести перевірку повноти оприбуткування запасів та правильності їх оцінки?
 • 28. Як провести перевірку правильності списання виробничих запасів?
 • 29. Як провести аудит оборотних МШП?
 • 30. Як провести аудит податкового законодавства за операціями із виробничими запасами?
 • 31. Які типові помилки і порушення з обліку запасів Ви знаєте?
 • 32. Назвіть приблизний перелік робочої документації аудитора з аудиту виробничих запасів.
 • 33. Охарактеризуйте вибірковий спосіб організації аудиту виробничих запасів.
 
<<   ЗМІСТ   >>