Повна версія

Головна arrow Банківська справа arrow Банківські операції

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Аналіз впливу результатів зовнішньоекономічної діяльності на показники діяльності підприємства

Завдяки оцінці впливу ЗЕД на основні результати діяльності підприємства можливо визначити внесок служби ЗЕД у ці результати та врахувати його при матеріальному стимулюванні або встановленні матеріальної відповідальності робітників указаної служби.

У першу чергу, дослідженню підлягають обсяг експортних постачань, зовнішньоторговельний обіг і тенденції їхньої зміни.

На наступному етапі аналізу визначаються показники питомої ваги експорту в доході від реалізації продукції; питомої ваги прибутку від експорту продукції у загальному прибутку по підприємству; кількості рекламацій від іноземних споживачів та питомої ваги цих рекламацій, які визнані виробником; втрат від рекламацій за недотримання умов контрактів; питомої ваги імпортних постачань у їхньому загальному обсязі.

Слід враховувати, що зростання імпортних постачань викликає залежність виробництва від іноземних постачальників. Тому аналізуються причини застосування і зростання обсягів імпортних матеріалів, сировини, обладнання. Проводиться порівняльний аналіз можливості одержання аналогічних активів від вітчизняних виробників.

Оцінка впливу ЗЕД на ефективність діяльності підприємства здійснюється за допомогою показників рентабельності продукції, продажів, виробництва, активів, в яких загальні прибуток і дохід поділяються на частини, що відображають реалізацію продукції на вітчизняних і зовнішніх ринках. Внесок зовнішньоекономічної діяльності в загальні показники рентабельності підприємства визначається за допомогою прийому різниць.

Підприємства задовольняють свої потреби в іноземній валюті, головним чином, за рахунок поточних надходжень від експортних постачань. На внутрішньому вітчизняному валютному ринку порядок та обсяг обов'язкового й вільного продажу іноземної валюти не залежить від підприємства, а визначається державними органами влади. Тому аналіз має обмежений характер. Він містить такі аналітичні завдання:

  • - оцінку виконання завдань з обов'язкового продажу іноземної валюти;
  • - оцінку динаміки обсягу цих продажів;
  • - факторний аналіз впливу операцій з обов'язкового продажу частки валютної виручки або операцій з продажу вільних валютних коштів на фінансові результати діяльності спільного підприємства з іноземними інвестиціями;
  • - аналіз руху інвалютних коштів.

Перші два завдання вирішуються аналогічно дослідженню будь-якого господарського процесу за допомогою традиційних прийомів економічного аналізу: порівнянь, абсолютних і відносних величин та відхилень, а також індексного методу.

Оцінка впливу інвалютних операцій на фінансові результати діяльності підприємства здійснюється за допомогою прийому ланцюгових підстановок, індексного методу.

Аналіз руху інвалютних коштів містить оцінку структури їхнього надходження та витрат, розрахунок перевищення надходжень над витратами (або навпаки) й оцінку покриття поточних інвалютних зобов'язань підприємства. Остання здійснюється за допомогою коефіцієнта покриття поточних інвалютних зобов'язань, який розраховується як частка від ділення залишків валютних коштів на кінець періоду, що аналізується, на поточні зобов'язання у інвалюті:

ЗВ

Ктв =-, (13.13)

пзв V >

де Кпз - коефіцієнт покриття поточних інвалютних зобов'язань, част. од.;

ЗВ - залишки валютних коштів на кінець періоду, який аналізується, одиниці іноземної валюти;

ПЗВ - поточні зобов'язання у валюті, одиниці іноземної валюти.

Значення коефіцієнта за поточний період порівнюється з нормативним значенням і фактичним рівнем у попередні періоди. Рух інвалютних коштів досліджується для кожної іноземної валюти окремо, а також у єдиній базовій валюті, якщо на валютний рахунок підприємства надходять платежі в значній кількості різних іноземних валют.

Основні терміни та поняття

Особливості зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД); адаптивне управління ЗЕД; форми співробітництва; особливості методики аналізу ЗЕД; мета та завдання аналізу ЗЕД; принципи аналізу ЗЕД; класифікація показників ЗЕД; фактори ЗЕД; узагальнюючі показники ЗЕД; методика аналізу узагальнюючих показників ЗЕД; аналіз структури експорту та імпорту; аналіз якості ЗЕД.

Іноземні інвестиції; оцінка обсягів іноземних інвестицій; якісна оцінка іноземних інвестицій; заходи із залучення іноземних інвестицій. Маркетинговий аналіз міжнародних ринків товарів; структура аналізу зовнішніх ринків; кон'юнктура; трендовий аналіз цін; цінова політика підприємства; аналіз цінової політики на експортну продукцію; показники якості металопродукції; оцінка конкурентоспроможності експортної продукції; аналітична підтримка бізнес-планування ЗЕД. Аналіз діяльності спільних підприємств з іноземними інвестиціями; внутрішній аналіз доходу спільного підприємства з іноземними інвестиціями; аналіз формування доходу спільного підприємства з іноземними інвестиціями; аналіз розподілу доходу спільного підприємства з іноземними інвестиціями; аналіз використання доходу спільного підприємства з іноземними інвестиціями; внутрішній та зовнішній аналіз ЗЕД. Валютний курс; курсова різниця; оцінка впливу курсових різниць; самоокупність; коефіцієнт валютної самоокупності; аналіз прибутковості спільного підприємства з іноземними інвестиціями; оцінка ефективності діяльності спільного підприємства з іноземними інвестиціями; показники рентабельності спільного підприємства з іноземними інвестиціями; аналіз основної операційної діяльності спільного підприємства з іноземними інвестиціями; оцінка виконання договорів (контрактів); аналіз витрат і собівартості продукції спільного підприємства з іноземними інвестиціями; інформаційне забезпечення аналізу діяльності спільного підприємства з іноземними інвестиціями. Оцінка впливу ЗЕД на узагальнюючі показники діяльності підприємства: дохід, витрати, фінансовий результат, показники ефективності; аналіз руху інвалютних коштів; коефіцієнт покриття поточних інвалютних зобов'язань.

 
<<   ЗМІСТ   >>