Повна версія

Головна arrow Педагогіка arrow Теорія і методика професійної освіти

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Підготовка до захисту та захист письмової екзаменаційної (курсової, дипломної) роботи

Дипломна робота друкується і подається до Державної екзаменаційної комісії (ДЕК) у двох примірниках з рецензією провідного спеціаліста чи практичного працівника та відгуком наукового керівника.

Захист екзаменаційної (курсової) роботи проводиться відповідно до графіка, затвердженого кафедрою, у присутності комісії у складі керівника та двох-трьох членів кафедри (захист екзаменаційної роботи може відбуватися і в присутності лише наукового керівника). Захист дипломної роботи відбувається на відкритому засіданні Державної екзаменаційної комісії та регламентується "Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах".

Процедура захисту включає: доповідь студента про зміст роботи; запитання до автора; оголошення відгуку наукового керівника або його виступ (для дипломної роботи - також і рецензента); відповіді студента на запитання членів комісії із захисту курсової роботи (для дипломної роботи - членів ДЕК) та осіб, присутніх на захисті; заключне слово студента; рішення комісії про оцінку роботи.

Доповідь необхідно підготувати заздалегідь. У ній доцільно висвітлити такі важливі питання: обґрунтування актуальності теми дослідження; мета, завдання, об'єкт, предмет дослідження; що вдалося встановити, виявити, довести; використані методи; елементи новизни в теоретичних положеннях та практичних рекомендаціях; труднощі у процесі дослідження; положення, які не знайшли підтвердження. У виступі мають міститися також відповіді на основні зауваження наукового керівника, а для дипломної роботи - і рецензента. Доповідь студента повинна тривати не довше 10-15 хв.

Для кращого сприймання присутніми матеріалу бажано намалювати на великих аркушах паперу власні таблиці, діаграми, графіки.

Захищені екзаменаційні, курсові (дипломні) роботи здаються на профільну кафедру (1 примірник), а дипломні - ще й у деканат факультету (1 примірник). Зберігаються дипломні роботи в бібліотеці ВНЗ протягом 5 років, курсові зберігаються на кафедрі 1 рік. За необхідності дипломні роботи можуть надсилатися до іншої бібліотеки, установи, закладу за їх замовленням для впровадження у практику висновків і рекомендацій дипломників.

Керівництво курсовою/дипломною роботою та її рецензування

Взагалі, керівництво курсовими/дипломними роботами доручають кваліфікованим викладачам (професорам, доцентам) ВНЗ.

Обов'язки наукового керівника курсової/дипломної роботи: надавати допомогу у виборі теми, розробці плану (змісту) курсової/дипломної роботи, доборі літератури, методології та методів дослідження та ін.; аналізувати зміст роботи, висновки і результати дослідження; визначати поетапні терміни виконання роботи; контролювати виконання курсової (дипломної) роботи; доповідати на засіданні кафедри про виконання та завершення роботи; надати відгук на роботу.

Автор дипломної роботи повинен отримати на неї письмовий відгук наукового керівника та рецензію від провідного спеціаліста або працівника закладу, у якому проводився експеримент чи вивчався практичний досвід.

Відгук наукового керівника дипломної роботи пишеться (друкується) у двох примірниках у довільній формі. У ньому визначають: актуальність теми; ступінь наукового і практичного значення праці; рівень підготовки студента до виконання професійних обов'язків; ступінь самостійності у виконанні дипломної роботи; новизну поставлених питань та оригінальність їх вирішення; вміння використовувати літературу; ступінь оволодіння методами дослідження; повноту та якість розробки теми; логічність, послідовність, аргументованість, літературну грамотність викладення матеріалу; можливість практичного застосування дипломної роботи або окремих її частин; висновок про те, якою мірою вона відповідає вимогам, що ставляться перед дипломними кваліфікаційними роботами.

Рецензію на дипломну роботу надає спеціаліст відповідної кваліфікації. Вона теж складається в довільній формі, може висвітлювати ті самі питання, що й відгук керівника. Особливу увагу в ній слід звернути на актуальність теми; вміння застосовувати теоретичні знання для вирішення конкретних практичних завдань; наявність у роботі особистих пропозицій і рекомендацій, їх новизну, перспективність, практичну цінність; достовірність результатів і обґрунтованість висновків у студента; стиль викладу та оформлення роботи; недоліки роботи.

Рецензент, як і науковий керівник, оцінює дипломну роботу за чотирибальною системою. Рецензію можна не завершувати оцінкою, якщо остання випливає зі змісту відгуку або рецензії.

 
<<   ЗМІСТ   >>