Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Аудит

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Типові та можливі порушення обліку дебіторської заборгованості

До типових та можливих порушень по операціях з обліку дебіторської заборгованості слід віднести:

 • - незадовільне оформлення первинних документів (застосування нетипових чи недоречних форм, відсутність підписів, печаток, не заповнення всіх необхідних реквізитів);
 • - неправильне оформлення або відсутність договорів, що стали підставою відвантаження готової продукції, товарів, здійснення робіт, надання послуг тощо і виникнення дебіторської заборгованості;
 • - безпідставне визнання доходів організації;
 • - неправильна класифікація сум дебіторської заборгованості на довгострокову та короткострокову;
 • - зарахування отриманих сум дебіторської заборгованості на погашення заборгованості невідповідних дебіторів;
 • - відображення дебіторської заборгованості на фіктивних рахунках неіснуючих клієнтів або за фіктивними нетоварними операціями;
 • - списання нестач і крадіжок за рахунок збільшення дебіторської заборгованості;
 • - неправильне відображення бартерних операцій;
 • - не взаємозакриття авансів отриманих відповідними сумами щодо списання визнаної дебіторської заборгованості;
 • - не взаємозакриття авансів сплачених відповідними сумами щодо списання визнаної кредиторської заборгованості;
 • - приховування дебіторської заборгованості відображенням у Балансі (Звіті про фінансовий стан) згорнутого залишку;
 • - неправильне визначення (оцінка) сум дебіторської заборгованості у зв'язку з коливанням курсу валют на дату складання Балансу (Звіту про фінансовий стан) при розрахунках в іноземній валюті;
 • - неправильний розрахунок суми резерву сумнівних боргів;
 • - шахрайство з сумами дебіторської заборгованості підзвітних осіб (списання її без підстав та документального підтвердження);
 • - заміна реальних виписок банку іншими або виправлення сум, що свідчать про погашення дебіторської заборгованості;
 • - неправильне визначення податкового зобов'язання з ПДВ;
 • - формальне проведення інвентаризації розрахунків;
 • - невідповідність даних аналітичного та синтетичного обліку тощо.

Термінологічний словник за Підтемою 7.5

Аванс виданий — грошова сума, що надається покупцем наперед іншому підприємству в рахунок майбутніх платежів за виконані роботи, надані послуги, відвантажені товари і готову продукцію.

Безнадійна дебіторська заборгованість (згідно з П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість") — поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує впевненість про її неповернення боржником або за якою минув строк позовної давності.

Вексель — цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов'язання векселедавця сплатити у визначений строк визначену суму грошей власнику векселя (векселедержателю).

Відшкодування збитків — за цивільним правом, це повернення боржником кредиторові матеріальних благ у разі невиконання або неналежного виконання ним зобов'язань, заподіяних збитків.

Дебітори (згідно з П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість") — юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих подій заборгували підприємству певні суми грошових коштів, їх еквівалентів або інших активів.

Дебіторська заборгованість (згідно з П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість") — сума заборгованості дебіторів підприємству на певну дату.

Дисконт — сума перевищення вартості погашення боргових цінних паперів над їхньою собівартістю.

Довгострокова дебіторська заборгованість (згідно з П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість") — сума дебіторської заборгованості, яка не виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу.

Довгострокові фінансові інвестиції — фінансові інвестиції на період більше одного року, а також усі інвестиції, які не можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент.

Дочірнє підприємство — підприємство, яке перебуває під контролем материнського (холдингового) підприємства.

Еквіваленти грошових коштів (грошей) (згідно з НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності") — короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, що вільно конвертуються у певні суми грошей і які характеризуються незначним ризиком зміни вартості.

Замовник — сторона договору, що замовляє у виконавця певні види робіт (як правило, у будівництві).

Метод участі в капіталі — метод обліку фінансових інвестицій, згідно з яким балансова вартість інвестицій відповідно збільшується або зменшується на суму збільшення або зменшення частки інвестора у власному капіталі об'єкта інвестування.

Накладна — первинний документ, який засвідчує рух товарно-матеріальних цінностей.

Нараховані доходи — належні до отримання підприємством доходи (відсотки, дивіденди, роялті тощо).

Підзвітна особа — працівник підприємства, який отримав гроші (аванс) у підзвіт для здійснення господарських витрат або на відрядження.

Підзвітні суми — гроші, що видаються у встановленому порядку посадовим особам авансом на господарські потреби чи на відрядження.

Пов'язані сторони — особи, стосунки між якими обумовлюють можливість однієї сторони контролювати іншу або здійснювати суттєвий вплив на прийняття фінансових і операційних рішень іншою стороною.

Покупець — юридична або фізична особа, що купує товарно-матеріальні цінності відповідно до замовлень, заявок, угод, договорів.

Поточна дебіторська заборгованість (згідно з П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість") — сума дебіторської заборгованості, яка виникає в ході нормального операційного циклу або буде погашена протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

Поточні фінансові інвестиції — інвестиції на строк, що не перевищує один рік, які можна вільно реалізувати в будь-який момент (крім інвестицій, які є еквівалентами грошових коштів).

Премія — сума перевищення собівартості боргових цінних паперів над вартістю їх погашення.

Претензія — заява кредитора, покупця, клієнта з вимогою про сплату боргу, відшкодування збитків, усунення недоробок та несправностей у товарно-матеріальних цінностях.

Резерв — запас (грошей, товарів тощо) на випадок непередбаченої потреби, джерело, з якого беруться ресурси, що спеціально зберігаються на випадок гострої необхідності в їх використання.

Спільна діяльність — господарська діяльність зі створенням або без створення юридичної особи, яка є об'єктом спільного контролю двох або більше сторін відповідно до письмової угоди між ними.

Сумнівний борг (згідно з П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість") — поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує невпевненість її погашення боржником.

Фінансові інвестиції — активи, які утримуються підприємством з метою збільшення прибутку (відсотків, дивідендів тощо), зростання вартості капіталу або інших вигод для інвестора.

Чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості (згідно з П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість") — сума поточної дебіторської заборгованості за вирахуванням резерву сумнівних боргів.

 
<<   ЗМІСТ   >>