Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Аудит: організація і методика

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


СУТНІСТЬ І ПРЕДМЕТ АУДИТУ Суть, мета організації та функції аудиту Завдання аудиту Економічний контроль у системі управління Види і форми економічного контролю Ринкові відносини та передумови виникнення аудиту Закон України "Про аудиторську діяльність" Види і організаційні форми аудиту Теоретичні та методологічні аспекти аудиту Етика аудитораЧесністьОб'єктивністьКонфіденційністьПрофесійна поведінкаТехнічні стандарти Міжнародний досвід з організації аудиту Діяльність Комітету міжнародної аудиторської практики (КМАП) Концептуальна основа міжнародних стандартів аудиту Предмет, метод і об'єкти аудиторської діяльності Різниця: "ревізія" та "аудит" Взаємозв'язок аудиту з іншими економічними дисциплінами ПЛАНУВАННЯ АУДИТУ Планування аудиту Стадії, етапи і процедури аудиту Одержання основної інформації про клієнта Знання бізнесу в аудиторській діяльності. Визначення суті і змісту ділової активності клієнта Загальний план аудиторської роботи за напрямками Складання програми аудиту Суттєвість в аудиті Стадії виробництваПроцес постачання (заготівлі) Процес виробництва Процес збуту Класифікаційна система об'єктів аудиторської діяльності РЕГУЛЮВАННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇЇ ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Головна мета і принципи аудитуДо методологічних принципів можна віднести: Аудиторська палата України, її повноваження Професійні організації аудиторів: Спілка аудиторів України Кадри аудиторів і їх правовий статус Організація аудиторської діяльності та її форми Організація управління аудитом в Україні Організація аудиторських фірм Класифікація установчих документів Формування статутного та пайового капіталу Договір на проведення аудиту Лист-зобов'язання аудитора Контроль якості аудиторської роботи Оплата аудиторської роботи Сертифікація аудиторської діяльності Підвищення кваліфікації аудиторів Обов'язки аудиторів і аудиторських фірм Організація аудиту в комп'ютерному середовищі Середовище інформаційних технологій: системи баз даних Умови домовленості про аудиторську перевірку Відповідальність аудитора під час аудиторської перевірки фінансових звітів Використання роботи іншого аудитора Розгляд роботи внутрішнього аудиту Порівняльні дані Інша управлінська інформація АУДИТОРСЬКІ ПОСЛУГИ, ЇХ ОБ'ЄКТИ І ВИДИ Аудиторські послуги, їх об'єкти і видиОб'єкти досліджень в аудиті Супутні послуги Завдання з огляду фінансових звітів Завдання з виконання погоджених процедур стосовно фінансової інформації Завдання з підготовки фінансової інформації Спеціалізовані ділянки перевірки Види аудиторських послуг Перевірка прогнозної фінансової інформації Особливості маркетингового аудиту Консалтинг АУДИТОРСЬКИЙ РИЗИК І ОЦІНЮВАННЯ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ Аудиторський ризик Ризик внутрішнього контролю (спадковий ризик), ризик контролю, ризик невиявлених помилокВластивий ризикРизик контролюРизик невиявлення Оцінка аудиторського ризику Моделі ризику Внесення корективів у план аудитора Прогнозування аудиторської діяльності Визначення напрямів і сфери діяльності Оцінювання системи внутрішнього контролю Організація внутрішнього аудиту, його сутність, об'єкти і суб'єкти Завдання внутрішнього контролю Аудиторські міркування стосовно суб'єктів господарювання, які звертаються до організацій, що надають послуги Методика перевірки системи внутрішнього аудиту Методика аудиту облікової політики Перевірка плану-графіка внутрішнього аудиту Внутрішній контроль збереження грошових коштів, матеріальних ресурсів та виробничої діяльності підприємства Контроль за збереженням грошових коштів Контроль за збереженням матеріальних ресурсів Контроль за збереженням основних засобів Контроль за збереженням виробничих запасів Визначення гранично допустимих втрат при зберіганні нафтопродуктів Визначення гранично допустимих втрат при зберіганні зерна, продукції його переробки, насіння соняшнику і трав Визначення гранично допустимих втрат при зберіганні кормів (сіна, силосу, сінажу, кормових коренеплодів, кормів трав'яних штучно висушених) Визначення гранично допустимих втрат під час зберігання картоплі, моркви, капусти та інших овочевих культур Визначення гранично допустимих втрат при зберіганні м'яса АУДИТОРСЬКІ ДОКАЗИ ТА РОБОЧІ ДОКУМЕНТИ АУДИТОРА Аудиторські докази: сутність, об'єкти, види аудиторських доказів (свідчень) Джерела, прийоми і способи одержання аудиторських доказів Перевірка Спостереження Запити і підтвердження Обчислення (підрахунки) Аналітичні процедури Фактори, які впливають на достатність і обґрунтованість аудиторських доказів Аналітичні процедури виявлення обману та помилок Процедури одержання аудиторських свідчень Аудиторська вибірка та інші процедури вибіркової перевірки Аудиторська перевірка облікових оцінок Безперервність Інформаційні джерела, що використовують під час аудиту та їх класифікація Документація: поняття та класифікація, робочі документи аудитора Візуальна, документальна, усна інформація Поняття аудиторського звіту і аудиторського висновку Зовнішня і внутрішня інформація, інша інформація Подальші події Конфіденційність та володіння робочими документами, порядок їх зберігання Пояснення управлінського персоналу МЕТОДИКА АУДИТУ АКТИВІВ І ПАСИВІВ Методи, що використовуються при аудиті активів і пасивів Методика аудиту установчих документів Методика аудиту грошових та розрахункових операцій Завдання, об'єкти, джерела, послідовність перевірки касових операцій Завдання, об'єкти, джерела, послідовність перевірки рахунків у банках Способи аудиту збереження і використання грошових коштів Методика аудиту дебіторської заборгованості Методика документування аудиту грошових коштів Методика документування аудиту дебіторської заборгованості Методика аудиту основних та інших необоротних активів Завдання, об'єкти, джерела, послідовність аудиту необоротних активів Законність дотримання класифікації необоротних активів Виявлення порядку відображення руху основних засобів та правильності господарських операцій Методика аудиту порядку оцінки необоротних активів Методика аудиту порядку додержання ведення обліку нематеріальних активів Методика аудиту порядку відображення в обліку капітальних інвестицій Методика аудиту порядку нарахування амортизації та зносу основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів Методика аудиту порядку відображення ремонту основних засобів Методика аудиту порядку оренди основних засобів та інших необоротних матеріальних активів Методика аудиту операцій при виникненні гудвілу Методика документування аудиту необоротних матеріальних активів Методика аудиту біологічних активів Методика аудиту запасів і витрат діяльності: основного, промислового, допоміжного та інших Методика аудиту запасів Завдання, об'єкти, джерела, послідовність аудиту запасів Методика документування аудиту виробничої діяльності Методика аудиту витрат діяльності Методика аудиту продажу готової продукції, товарів (робіт, послуг) Методика аудиту власного капіталу і зобов'язань Завдання, об'єкти, джерела і послідовність аудиту капіталу Методика аудиту формування і використання власного капіталу Завдання, об'єкти, джерела і послідовність аудиту зобов'язань Методика аудиту довгострокових зобов'язань Методика аудиту поточних зобов'язань Переведено довгострокові зобов'язання у короткострокові: Методика документування аудиту капіталу і зобов'язань Методика аудиту доходів і фінансових результатів Об'єкти, завдання, джерела, послідовність аудиту доходів Об'єкти, завдання, джерела, послідовність аудиту фінансових результатів Методичні способи аудиту доходів і фінансових результатів Методика документування аудиту доходів та фінансових результатів МЕТОДИКА АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА КРИТЕРІЇ ЇЇ ОЦІНЮВАННЯ Завдання аудиту з перевірки фінансової звітності Мета та загальні принципи аудиторської перевірки фінансових звітів Об'єкти, послідовність аудиту фінансової звітності Методика аудиту наявності і стану фінансової звітності 4. Зміст фінансової звітності Перевірка правильності складання фінансової звітності Порядок виявлення помилок під час перевірки фінансової звітності Інша інформація в документах, що містять перевірені фінансові звіти Динамічність діяльності підприємства Аудит здатності подальшого функціонування підприємства Відповідальність аудитора за розгляд шахрайства та помилок під час аудиторської перевірки фінансових звітів Урахування законів та нормативних актів під час аудиторської перевірки фінансових звітів АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК ТА ІНШІ ПІДСУМКОВІ ДОКУМЕНТИ Заключний огляд фінансової звітності Концепція функціонуючого підприємства Відповідальність та дії аудитора до і після підписання аудиторського висновку Запит відповіді від адміністрації Особливості взаємовідносин сторін у різних ситуаціях Складання довідки про виправлення помилок виявлених під час аудиту фінансової звітності Загальні вимоги до аудиторського висновку Види аудиторських висновків Відмова від аудиторського висновку Основні елементи аудиторського звіту (структура і зміст) Аудиторський висновок під час виконання завдань з аудиту спеціального призначення Аудиторське підтвердження повноти та достовірності балансу об'єкта приватизації Аудит інвентаризації об'єкта приватизації РЕАЛІЗАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ АУДИТУ Реалізація матеріалів аудиту Повідомлення й інформація з питань аудиторської перевірки вищому управлінському персоналу
 
>>