Повна версія

Головна arrow Педагогіка arrow Соціальна педагогіка

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

ВСТУП

Пошук оптимальних шляхів соціалізації особистості та її соціальний захист стають першочерговими завданнями людинознавчих дисциплін, тому постає питання про розвиток соціальної педагогіки як перспективного напряму педагогічної науки. Вона досліджує провідні шляхи, умови і засоби соціалізації дітей та молоді, а також роль і місце у цьому процесі різних суспільних інститутів.

Мета курсу "Соціальна педагогіка" — допомогти студентам у вивченні теоретичних основ соціальної педагогіки з урахуванням сучасної соціально-економічної ситуації, досвіду вітчизняної і світової соціально-педагогічної практики та вимог Болонського процесу.

Оновлення змісту курсу мало на меті поглиблення та розширення соціально-педагогічної компетентності майбутніх фахівців, а також формування їх готовності до продуктивної професійної діяльності. Реалізація кваліфікованого підходу до підготовки майбутніх соціальних педагогів забезпечує побудову такої моделі випускника, яка відповідає сучасним вимогам щодо означеної кваліфікації.

Впровадження елементів кредитно-модульної системи організації навчального процесу забезпечується насамперед до-128 триманням таких принципів, як кредитність, тобто декомпозиція змісту освіти і навчання на рівні вивчення навчальної дисципліни з метою набрання певної кількості кредитів, що містять виконання необхідних видів діяльності, передбачених програмою, та модульність, тобто така організація навчання за змістовими модулями, яка забезпечує свідоме самостійне досягнення кожним студентом певного, визначеного рівня навченості. Студент за таких умов самостійно працює із запропонованою йому програмою, а функція викладача змінюється з інформаційно-консультуючої на контрольно-координуючу.

Провідними завданнями пропонованого курсу є: формування професійно орієнтованого світогляду майбутніх спеціалістів; розкриття основних теоретичних положень соціально-педагогічної діяльності; обґрунтування змісту провідних напрямів соціально-педагогічної діяльності з представниками різних соціальних груп; створення оптимальних умов для соціалізації підростаючого покоління.

Навчальний курс побудований згідно з вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищому навчальному закладі і розрахований на студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними програмами підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів.

Весь курс поділено на три модулі, до кожного з яких, у свою чергу, входить по два змістові модулі та тест на виявлення рівня теоретичних знань. Кожний змістовий модуль містить теоретичний матеріал для аудиторного та самостійного вивчення, завдання для самостійної роботи студентів до практичних (семінарських) занять та індивідуальні навчально-дослідні завдання.

Структура навчального курсу "Соціальна педагогіка"

Навчальний модуль І
Теоретичні засади соціальної педагогіки
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2
Сутність соціальної педагогіки Особливості соціально-педагогічної діяльності
Підсумковий тест на виявлення рівня теоретичних знань
Навчальний модуль П
Сутність соціально-педагогічної практики
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2
Соціальна педагогіка як ресурс

соціального розвитку суспільства
Характеристика роботи соціального педагога
Підсумковий тест на виявлення рівня теоретичних знань
Навчальний модуль Ш
Об'єкти соціально-педагогічної діяльності
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2
Специфічні сфери соціально-

педагогічної роботи
Особливості соціальної дезадаптації дітей і молоді
Підсумковий тест на виявлення рівня теоретичних знань

Навчальний модуль 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ

Змістовий модуль 1 Сутність соціальної педагогіки

Змістовий модуль 2 Особливості соціально-педагогічної діяльності

Структура навчального модуля І. Теоретичні засади соціальної педагогіки

Змістовий модуль 1 Сутність соціальної педагогіки Змістовий модуль 2 Особливості соціально-педагогічної діяльності
Теоретичний матеріал для аудиторного вивчення Теоретичний матеріал для аудиторного вивчення
1. Виникнення і становлення соціально-педагогічної теорії та практики.

2. Предмет і завдання соціальної педагогіки.

3. Основні поняття соціальної педагогіки
7. Кваліфікаційна характеристика соціального педагога.

8. Принципи і методи соціально-педагогічної діяльності
Теоретичний матеріал для самостійного опрацювання Теоретичний матеріал для самостійного опрацювання
4. Передумови виникнення соціальної педагогіки.

5. Соціально-педагогічний потенціал християнства та християнської педагогіки.

6. Традиції соціальної підтримки за часів козацтва та за часів російського царату. Завдання для самостійної роботи студентів до практичних (семінарських) занять. Індивідуальні навчально-дослідні завдання
9. Соціальне значення діяльності Товариства Червоного Хреста.

10. Особливості соціально-педагогічної діяльності у XX ст. Завдання для самостійної роботи студентів до практичних (семінарських) занять. Індивідуальні навчально-дослідні завдання
Підсумковий тест на виявлення рівня теоретичних знань
 
<<   ЗМІСТ   >>