Повна версія

Головна arrow Інформатика arrow Основи інформаційно-аналітичної діяльності

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Література до модуля 1

 • 1. Про інформацію : закон України від 2 жовтня 1992 р. № 2657 - XII // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 48. - Ст. 650. [Електронний ресурс].
 • 2. Про інформаційні агентства : закон України від 28 лютого 1995 р. № 74/95-ВР. [Електронний ресурс].
 • 3. Про Концепцію національної інформаційної політики : закон України від 3 квітня 2003 р. № 687-IV. [Електронний ресурс]
 • 4. Про Національну програму інформатизації : закон України від 4 лютого 1998 p. № 74/98-ВР // Відомості Верховної Ради. - 1998. - № 27-28. - Ст. 182.
 • 5. Про науково-технічну інформацію: Закон України від 25 червня 1993 р. № 3322 - XII // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 33. - Ст. 345.
 • 6. Про інформаційно-аналітичне забезпечення у сфері соціального захисту населення : закон України [Електронний ресурс].
 • 7. Про затвердження Концепції формування системи національних електронних інформаційних ресурсів : розпорядження Президента України від 5 травня 2003 р. № 259-р. [Електронний ресурс].
 • 8. Формування та функціонування інтегрованої інформаційно-аналітичної системи органів державної влади та органів місцевого самоврядування : Проект Концепції [Електронний ресурс].
 • 9. Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення : ДСТУ 2392-94. - [Чинний від 1995-01-01]. - К.: Держстандарт України, 1994.- 53 с. - (Державний стандарт України).
 • 10. Інформація і документація, Науково-інформаційна діяльність. Терміни та визначення понять : ДСТУ 5034:2008. - К. : Держспоживстандарт України, 2009. - III, 38 с. - (Національний стандарт України).
 • 11. Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила : ДСТУ 3582-97 - [Чинний від 1998-07-01]. - К.: Держстандарт України, 1998. - 59 с. - (Державний стандарт України).
 • 12. Баронін A.C. Аналіз і прогноз у політиці та бізнесі: курс лекцій / A.C. Баронін - К., 2005. - 128 с.
 • 13. Блюменау Д.И. Информационный анализ/синтез для формирования вторичного потока документов / Д.И. Блюменау. - СПб., 2002. - 240 с.
 • 14. Гиляревский Р.С. Справочник информационного работника / Науч. ред. р.С Гиляревский, В.А. Минкина. - СПб.: Профессия, 2005. - 552 с.
 • 15. Диксон П. Фабрики мысли / П. Диксон. - М.: ООО "Изд-во ACT", 2004. - 505 с.
 • 16. Каныгин Ю. М. Основы теоретической информатики / Ю.М. Каныгин, Г. И. Калитич. - К. : Наукова думка, 1990. - 232 с.
 • 17. Кобєлев О.М. Еволюція інформаційно-аналітичних технологій / О.М. Ко-бєлев // Вісник Харківської державної академії культури: зб. наук. пр. Вип. 26. - X.: ХДАК, 2009. - С.108-117.
 • 18. Конотопов П.Ю. Аналитика. Методология, технологические и организационные аспекты информационно-аналитической работы / П.Ю.Конотопов, Ю.В. Курносов. - М: Русаки, 2004. - 250 с.
 • 19. Кузнецов И. Н. Информация: поиск, анализ, защита: учебник по информационно-аналитической работе / И. Н. Кузнецов - М.: Яуза, - 2002. - 320 с.
 • 20. Кулицький СП. Основи організації інформаційної діяльності у сфері управління: навч.посібн. / СП. Кулицький. - К.: МАУП, 2002. - 224 с.
 • 21. Матвієнко О.В. Основи інформаційного менеджменту: навч. посібн. / О.В. Матвієнко. - К: Центр навчальної літератури, 2004. - 128 с.
 • 22. Материалистическая діалектика-: В 5 т. - Т.2.: Субъективная диалектика / Под общ. ред. Ф.В.Константинова и В.Г.Маратова; Отв. ред. В.Г.Иванов. - М.: Мысль, 1982. - 285 с.
 • 23. Михайлов А.И. Основы информатики. 2-е изд., перераб. и доп./ А.И Михайлов, А.И. Чёрный, Р.С. Гиляревский. - М..: Наука, 1968. - 756 с.
 • 24. Пархоменко О.В. Інформаційна аналітика як складова управління сферою НТД / О. В. Пархоменко // НТІ. - 2004. - № 2. - С. 27-30.
 • 25. Пушкашу Д.І. Інформаційно-аналітична робота як процес семантичної обробки даних / Д.І. Пушкашу.
 • 26. Сілкова Г. Інформаційно-аналітична діяльність як напрям інформаційної діяльності / Г. Сілкова // Вісник книжкової палати. - 2001. - № 2. - С.14-15.
 • 27. Сляднева Н.А. Информационно-аналитическая деятельность: проблемы и перспективы / Н.А. Сляднева // Информационные ресурсы России. - 2001. - № 2(57). - С.14-21.
 • 28. Ступак В. Науково-аналітична діяльність в галузі суспільних наук в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку / В. Ступак // Вісн. книжкової палати. - 2000. - № 1. - С.21-24.
 • 29. Сурмін Ю.П. Аналітична діяльність: посіб. для аналітика неприбуткової організації / Ю.П. Сурмін - К.: Центр інновацій та розвитку, 2002. - 96 с.
 • 30. Сурмін Ю.П. Аналітична діяльність у державному управлінні: технологічний аспект / Ю.П. Сурмі // Актуальні проблеми державного управління. - Д.: ДФ УАДУ, 2000. - Вип. 3 (3). - С. 27-48.
 • 31. Сурмін Ю.П. Майстерня вченого: підруч. для науковця / Ю.П. Сурмін. - К.: Навч.-метод. центр "Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні", 2006. - 302 с.
 • 32. Сурмін Ю.П. Аналітика державного управління: сутність і тенденції розвитку / Ю.П.Сурмін.
 • 33. Туронок С.Г. Политический анализ: курс лекций: учеб. пособие / С.Г. Туронок. - М.: Дело, 2005. - 360 с.
 • 34. Філіпова Л.Я. Теоретична інформатика: прогр. та навч.-метод. матеріали до курсу для студ. 1 курсу зі спец. "Документознавство та інформаційна діяльність" / Харк. держ. акад. культури; Уклад.: Л.Я. Філіпова. - X., 2007. - 40 с.
 • 35. Філіпова Л.Я. Інформаційна діяльність як фахова навчальна дисципліна: змістовний аналіз / Л.Я. Філіпова // Вісник Книжк. палати.- 2005.- № 2.-С.29-30.
 • 36. Чёрный А. И. Роль информационных ресурсов в развитии национальной экономики / А.И. Чёрный // Вопросы информационной теории и практики. - 1989. - № 57. - С. 15-62.
 • 37. Чёрный А. И. На пороге информационного общества / А.И. Чёрный // Информационное общество. Информационные ресурсы и технологии. Телекоммуникации: Материалы 5-й междунар. конф. Москва, 22-24 ноября 2000 г. - М.: ВИНИТИ, 2000 г. - С. 332-337.
 
<<   ЗМІСТ   >>