Повна версія

Головна arrow Банківська справа arrow Фінансовий облік у банках

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Особливості обліку оперативного лізингу

Облік основних засобів і нематеріальних активів, переданих в оперативний лізинг (оренду), лізингодавець веде на окремому аналітичному рахунку балансових рахунків 4300, 4400 і відображає в бухгалтерському обліку таким проведенням:

Дт 4300 Нематеріальні активи, 4400 Основні засоби, 4309 Накопичена амортизація нематеріальних активів, 4409 Зношення основних засобів (особовий рахунок "Основні засоби, що передані в оперативний лізинг")

Кт 4300 Нематеріальні активи, 4400 Основні засоби, 4309 Накопичена амортизація нематеріальних активів, 4409 Зношення основних засобів (особовий рахунок "Власні основні засоби").

Лізингодавець протягом строку лізингу (оренди) нараховує амортизацію за активами, переданими в оперативний лізинг (оренду):

Дт 7423 Амортизація

Кт 4309 Накопичена амортизація нематеріальних активів, 4409 Зношення основних засобів (особовий рахунок "Основні засоби, що передані в оперативний лізинг").

Лізингодавець здійснює нарахування лізингових (орендних) платежів, яке відображається в бухгалтерському обліку:

Дт 3578 Інші нараховані доходи

Кт 6395 Доходи від оперативного лізингу (оренди).

При отриманні нарахованих лізингових (орендних) платежів лізингодавець закриває рахунок нарахованих доходів:

Дт Рахунки грошових коштів, поточні рахунки

Кт 3578 Інші нараховані доходи.

Основні засоби та нематеріальні активи, що повернені лізингоодержувачем, лізингодавець відображає в бухгалтерському обліку такими проведеннями:

Дт 4300, 4400 (особовий рахунок "Власні основні засоби")

Кт 4300, 4400 (особовий рахунок "Основні засоби, що передані в оперативний лізинг")

► Одночасно

Дт 4309, 4409 (особовий рахунок "Власні основні засоби")

Кт 4309, 4409 (особовий рахунок "Основні засоби, що передані в оперативний лізинг").

При відображенні оперативного лізингу (оренди) лізингоодержувачем прийняті в оперативний лізинг (оренду) активи лізингоодержувач обліковує за позабалансовим рахунком 9840 "Основні засоби та нематеріальні активи, що прийняті в оперативний лізинг (оренду)" за вартістю, що зазначається в договорі про оперативний лізинг (оренду):

Дт 9840 Основні засоби та нематеріальні активи, що прийняті в оперативний лізинг (оренду)

Кт Рахунки групи 991.

Лізингоодержувач сплачує лізингові (орендні) платежі:

► Нарахування лізингових (орендних) платежів

Дт 7395 Витрати на оперативний лізинг (оренду)

Кт 3678 Інші нараховані витрати

► Сплата лізингових (орендних) платежів

Дт 3678 Інші нараховані витрати

Кт Рахунки грошових коштів, поточні рахунки.

Витрати лізингоодержувача на поліпшення об'єкта оперативного лізингу (оренди) (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що приводять до збільшення майбутніх економічних вигід, яких початково очікували від його використання, відображає лізингоодержувач як капітальні інвестиції у створення (будівництво) інших необоротних матеріальних активів.

Поліпшення об'єкта основних засобів за оперативним лізингом (орендою) відображається в бухгалтерському обліку:

а) передоплата:

Дт 4530 Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)

Кт Рахунки грошових коштів, поточні рахунки

б) завершене поліпшення:

Дт 4500 Інші необоротні матеріальні активи

Кт 4530 Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)

в) амортизація суми завершеного поліпшення за основними засобами, прийнятими в оперативний лізинг (оренду):

Дт 7423 Амортизація

Кт 4509 Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду).

У разі повернення основних засобів лізингодавцеві лізингоодержувач списує вартість основних засобів із позабалансового рахунку 9840 "Основні засоби та нематеріальні активи, що прийняті в оперативний лізинг (оренду)".

Витрати на утримання об'єкта необоротних активів, отриманого в оперативний лізинг (оренду), у бухгалтерському обліку відображають за рахунком 7421 "Витрати на утримання основних засобів, що отримані в лізинг (оренду)".

Запитання для самоконтролю

 • 1. Які форми кредиту ви знаєте?
 • 2. Як в обліку класифікуються банківські кредити за строками використання кредитних коштів?
 • 3. Дайте визначення дисконту (премії), які виникають при здійсненні кредитних операцій. На яких рахунках вони враховуються? Протягом якого строку дисконт (премія) амортизується на відповідні рахунки 6-го класу?
 • 4. Кредитним договором передбачено погашення процентів за користування кредитом 10 числа місяця. Позичальник не виконує своїх зобов'язань у передбачений договором термін. Коли банк повинен врахувати нараховані проценти на рахунку для обліку прострочених процентів?
 • 5. На рахунках якого класу обліковують нараховані проценти за користування кредитом?
 • 6. На якому балансовому рахунку враховують нараховані комісії за послуги, що надані в процесі здійснення кредитної операції?
 • 7. Яким чином обліковується проценти за користування кредитом?
 • 8. Як обліковується кредит на дату здійснення кредитної операції?
 • 9. Дайте характеристику рахунків для обліку кредитних операцій банку.
 • 10. Від чого залежить облік номіналу кредиту?
 • 11. На яких рахунках обліковуються безнадійні кредити?
 • 12. Як відображають в обліку прострочену заборгованість за кредитами?
 • 13. На яких рахунках обліковується забезпечення кредитів?
 • 14. Форми забезпечення повернення кредиту. Облік застави.
 • 15. На яких рахунках обліковуються міжбанківські кредити?
 • 16. У чому полягає особливість обліку операцій репо?
 • 17. Назвіть суб'єктів операції факторингу. Чим факторинг та врахування векселів відрізняються від інших форм кредитування?
 • 18. Чому фінансовий лізинг обліковується як кредитна операція?
 • 19. Економічна сутність фінансового лізингу (оренди).
 • 20. Економічна сутність оперативного лізингу (оренди).
 • 21. Перелічіть рахунки, які використовують для обліку лізингових операцій.
 • 22. Облікова схема відображення фінансового лізингу (оренди) лізингодавцем.
 • 23. Облікова схема відображення фінансового лізингу (оренди) лізингоодержувачем.
 • 24. Облік оперативного лізингу на балансі лізингодавця та лізингоодержувача.
 • 25. Порядок визнання доходів лізингодавцем за фінансовим та оперативним лізингом, відображення нарахованих сум в обліку.
 • 26. Порядок визнання й відображення витрат за фінансовим та оперативним лізингом у системі бухгалтерського обліку лізингоодержувача.
 • 27. На яких рахунках обліковують спеціальні резерви під кредитні ризики?
 • 28. Як відображається в обліку формування спеціальних резервів під кредитні ризики?
 • 29. Поясніть порядок обліку списання безнадійних боргів за кредитами.
 • 30. Які особливості обліку іпотечних кредитів?
 • 31. Характеристика та основні риси обліку окремих кредитних операцій банку (кредитна лінія, овердрафт).

Теми рефератів

 • 1. Облік надання і погашення кредитів, що надані суб'єктам господарювання.
 • 2. Облік надання і погашення кредитів, що надані фізичним особам.
 • 3. Облік прострочених кредитів.
 • 4. Іпотечні кредити, особливості їх обліку.
 • 5. Облік формування і регулювання спеціальних резервів під кредитні ризики.
 • 6. Облік списання сумнівних кредитів за рахунок сформованих резервів.
 • 7. Облік кредитних ліній.
 • 8. Облік овердрафту.

Завдання для самостійної роботи

Для розуміння обліку окремих кредитних операцій необхідно ознайомитися з Інструкцією з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України (затверджена Постановою № 481 Правління НБУ від 27.12.2007 р.).

Після ознайомлення дайте відповідь на запитання:

 • 1. Як обліковують операції з овердрафту?
 • 2. У чому особливість відображення в обліку кредитних ліній?
 • 3. Як обліковують операції з консорціумного кредитування?
 
<<   ЗМІСТ   >>