Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Організація і методика аудиту

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Головний етап аудиту основних засобів

Головний етап аудиту полягає в контролі оцінки основних засобів, встановленні іх належності, перевірці достовірності облікових записів за основними засобами і залишків за ними у балансі, перевірці правильності нарахування зносу основних засобів і визначенні витрат на їх ремонт. Для аудитора важливе значення має встановлення власника основних засобів суб'єкта господарювання, оскільки від цього залежить, чи відображаються вони в балансі чи на позабалансових рахунках. Для вирішення завдань аудиту на основному етапі перевірки основних засобів аудитор здійснює:

♦ контроль дотримання чинного законодавства за операціями з основними засобами;

♦ перевірку правильності перенесення початкових залишків за основними засобами;

♦ перевірку правильності документального оформлення оприбуткування і ліквідації основних засобів;

♦ контроль зіставлення даних аналітичного, синтетичного обліку. Головної книги і Балансу;

♦ перевірку правильності списання недоамортизованої частини основних засобів при їх ліквідації;

♦ контроль правильності індексації, переоцінки основних засобів;

♦ перевірку правильності кореспонденції рахунків за операціями з основними засобами у відповідності з Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від ЗО листопада 1999 р. №291;

♦ контроль розрахунку амортизаційних відрахувань (зносу) за основними засобами;

♦ перевірку оцінки фінансових результатів від реалізації основних засобів фізичним або юридичним особам;

♦ контроль відображення в обліку результатів надзвичайних подій, пов'язаних з основними засобами (пожежа, повінь, розкрадання та ін.);

♦ перевірку операцій з орендованими і переданими в оренду основними засобами;

♦ встановлення джерел фінансування придбання (створення) основних засобів;

♦ встановлення ефективності використання основних засобів. Дотримуючись вимог П(с)БО 7, аудитору слід упевнитися, що в примітках до фінансової звітності підприємство розкрило таку інформацію:

♦ вартість (первісна або переоцінена), за якою основні засоби відображені в Балансі;

♦ методи нарахування амортизації і строки корисного використання;

♦ наявність і рух основних засобів у звітному періоді за видами надходження, вибуття основних засобів. їх переоцінка. сума нарахованої амортизації, внутрішнє пересування та ін.;

♦ вартість основних засобів, за якими здійснюють обмеження володіння, користування;

♦ вартість переданих під заставу основних засобів;

♦ сума капітальних вкладень на придбання і будівництво основних засобів за звітний рік;

♦ сума укладених угод на придбання в майбутньому основних засобів;

♦ залишкова вартість основних засобів, які тимчасово не використовуються, і вилучених з експлуатації для продажу;

♦ первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів, які й далі використовуються.

Усі результати здійснених аудиторських процедур повинні знайти відображення в робочих документах аудитора. Розглянемо ці питання конкретніше.

Необхідно встановити відповідність залишків за синтетичними рахунками 10, 11, 12, 13, 15, відображеними у Головній книзі, аналогічним даним аналітичного обліку і бухгалтерського балансу. Вони повинні збігатися за всіма позиціями: сальдо на початок місяця, обороти за місяць, сальдо на кінець місяця. При встановленні розходжень необхідно виявити причини і рекомендувати підприємству провести інвентаризацію: основних засобів; обладнання, яке потребує монтажу; капітальних вкладень; зобов'язань за укладеними договорами оренди.

У ході перевірки встановлюють забезпеченість клієнта основними засобами, розміщення окремих об'єктів за підрозділами, дотримання чинного порядку їх обліку.

Також необхідно перевірити:

♦ правильність організації аналітичного обліку;

♦ наявність інвентарних номерів;

♦ технічну документацію;

♦ документацію, що підтверджує право власності на об'єкти.

Перевірку права власності на необоротні активи проводять за обраним методом (суцільно або вибірково), результати оформлюють у робочому документі.

Зразок

Аудиторська фірма_________________________________________

Підприємство_____________________________________________

Період перевірки__________________________________________

Термін перевірки __________________________________________

РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕВІРКИ НАЯВНОСТІ ДОКУМЕНТІВ НА ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ОБ'ЄКТИ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ

з/о Назва

об'єкта
Шифр Власність під-ва Орендований Документ, що підтверджує право власності чи оренди Примітки
фінансова оренда оперативна оренда найменування дата
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.
2.
3.
і т. ін.

Виконав ______________Перевірив ___________Ознайомився_______________

У ході перевірки необхідно встановити правильність віднесення основних засобів до відповідних груп.

 
<<   ЗМІСТ   >>