Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Бюджетний менеджмент

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Державна контрольно-ревізійна служба України

Державна контрольно-ревізійна служба України - це головна ланка державного фінансового контролю.

Закон України "Про Державну контрольно-ревізійну службу в Україні" № 2939-ХІІ від 26 січня 1993 року визначив:

 • - статус контрольно-ревізійної служби;
 • - її функції;
 • - правові основи діяльності.

Державна контрольно-ревізійна служба України:

 • 1) діє при Міністерстві фінансів України і підпорядковується йому;
 • 2) фінансується з Державного бюджету, обсяг коштів на утримання визначає Кабінет Міністрів України;
 • 3) у своїй діяльності керується:
  • - Конституцією України;
  • - Законом України "Про Державну контрольно-ревізійну службу в Україні" N 2939-ХІІ від 26 січня 1993 року;
  • - актами Президента та Кабінету Міністрів України;
  • - Бюджетним кодексом;
  • - іншими законодавчими актами;
 • 4) координує свою діяльність з місцевими Радами народних депутатів та органами виконавчої влади, фінансовими органами, державною податковою службою, іншими контролюючими органами, органами прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки;
 • 5) не має права втручатися в господарську діяльність підприємств, установ, організацій, які не отримують бюджетні кошти, за винятком випадків, передбачених законодавством.

Відповідно до статті 113 Бюджетного кодексу Державна контрольно-ревізійна служба України щомісячно надає Верховній Раді України та Міністерству фінансів України узагальнені результати звітів про проведені перевірки.

Головні завдання Державної контрольно - ревізійної служби:

 • - здійснення державного фінансового контролю за використанням фінансових ресурсів і матеріальних цінностей, їх збереженням;
 • - правильністю визначення потреби в бюджетних коштах та взяття зобов'язань, ефективним використанням коштів і майна;
 • - контроль за станом і достовірністю бухгалтерського обліку і звітності в міністерствах, відомствах, державних комітетах, державних фондах, бюджетних установах, а також на підприємствах і в організаціях, які отримують кошти з бюджетів усіх рівнів та державних валютних фондів;
 • - розроблення пропозицій щодо усунення виявлених недоліків і порушень та запобігання їм у подальшому.

Державний фінансовий контроль реалізується державною контрольно-ревізійною службою через проведення державного фінансового аудиту та інспектування, порядок проведення яких встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Організаційна структура Державної контрольно-ревізійної служби складається з трьох рівнів(рис. 16):

 • 1. рівень - Головне контрольно-ревізійне управління України.
 • 2. рівень - Контрольно-ревізійні управління в Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі (КРУ).
 • 2. рівень - Контрольно-ревізійні підрозділи (відділи, групи) в районах, містах і районах у містах (КРВ).

Схема підпорядкованості органів Державної контрольно-ревізійної служби

Рисунок 16 - Схема підпорядкованості органів Державної контрольно-ревізійної служби

Структура Державної контрольно-ревізійної служби України зображена на рисунку 17.

Структура Державної контрольно-ревізійної служби України

Рисунок 17 - Структура Державної контрольно-ревізійної служби України

Головне контрольно-ревізійне управління України:

 • - центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів України;
 • - є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахункові та інші рахунки в банках;
 • - відповідно до покладених на нього завдань взаємодіє з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними, контролюючими органами, громадськими організаціями, а також з відповідними органами інших держав;
 • - у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, спеціальним директивним наказом Міністра фінансів України та Положенням про Головне контрольно-ревізійне управління України, затвердженим Указом Президента України від 28 листопада 2000 року № 1265/2000.

У процесі своєї діяльності Головне контрольно-ревізійне управління вирішує основні завдання, а саме:

 • - готує пропозицій щодо формування державної політики у сфері державного фінансового контролю;
 • - забезпечує реалізацію державної політики у сфері державного фінансового контролю за використанням коштів з бюджетів та державних цільових фондів, матеріальних цінностей, їх збереженням; ведення і достовірності бухгалтерського обліку та фінансової звітності;
 • - розробляє пропозицій щодо усунення виявлених недоліків і порушень та попередження їх у подальшому.

Відповідно до завдань Головне контрольно-ревізійне управління виконує наступні функції:

 • 1) Організовує і здійснює державний фінансовий контроль:
  • - щодо використання бюджетних коштів, матеріальних цінностей та їх збереження, стану і достовірності бухгалтерського обліку та фінансової звітності;
  • - використання бюджетних коштів, отриманих на виконання державних програм;
  • - фінансово-господарської діяльності стосовно бюджетних позик, позик і кредитів, гарантованих коштами бюджетів;
  • - цільового використання дотацій та субсидій, інших бюджетних асигнувань, коштів державних цільових фондів;
  • - належного виконання державних контрактів, проавансованих за рахунок бюджетних коштів;
  • - використання коштів, що залишаються відповідно до законодавства, у розпорядженні господарюючого суб'єкта у зв'язку з наданими пільгами за платежами до бюджетів;
  • - правильності витрачання державних коштів на утримання місцевих органів державної виконавчої влади, установ і організацій, що діють за кордоном і фінансуються за рахунок державного бюджету.
 • 2) Проводить ревізії та перевірки використання і збереження державного та комунального майна, в тому числі майна, що передано в користування.
 • 3) Вживає заходи щодо усунення виявлених під час ревізій та перевірок порушень законодавства.
 • 4) Здійснює контроль за усуненням недоліків і порушень, виявлених ревізіями та перевірками, і в разі потреби вживає додаткових заходів щодо їх усунення.
 • 5) Систематично інформує Президента України, Кабінет Міністрів України про факти порушень фінансової дисципліни, виявлені ревізіями та перевірками фінансово-господарської діяльності.
 • 6) Організує роботу контрольно-ревізійних підрозділів в Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі по проведенню ревізій і перевірок.
 • 7) Розробляє інструктивні та інші нормативні акти про проведення ревізій та перевірок.
 • 8) Здійснює методичне керівництво і контроль за діяльністю підпорядкованих контрольно-ревізійних підрозділів.
 • 9) Здійснює кадрову роботу: добір, розстановку, професійну підготовку та перепідготовку кадрів органів Державної контрольно-ревізійної служби.
 
<<   ЗМІСТ   >>