Повна версія

Головна arrow Банківська справа arrow Банківські операції

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Класифікація аналітичної інформації

Аналітична інформація - це сукупність знань, відомостей, що характеризують діяльність підприємства, організації. Складність виробничих та фінансово-господарських процесів, зростання кількості та ускладнення зв'язків між ними, багатогранність учасників ринку та різноманітність їхніх інтересів обумовили різке підвищення попиту на інформацію як на макро-, так і на мікрорівні. Різноманітність аналітичної інформації потребує її класифікації за різними ознаками (таблиця 6.2).

Таблиця 6.2

КЛАСИФІКАЦІЯ АНАЛІТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Ознаки

Види інформації

1

2

1. У залежності від середовища

 • 1.1. Зовнішня інформація
 • 1.2. Внутрішня інформація

2. У залежності від використання

 • 2.1. Первинна інформація
 • 2.2. Вторинна інформація (тобто раніше сформована, отримана)

3. У залежності від джерела її надходження

 • 3.1. Нормативна або стандартна інформація
 • 3.2. Планова інформація
 • 3.3. Облікова та звітна інформація
 • 3.4. Позаоблікова інформація
 • 3.5. Довідникова інформація
 • 3.6. Дослідницька інформація

Закінчення табл. 6.2

Ознаки

Види інформації

1

2

4. У залежності від форми представлення

 • 4.1. Якісна інформація (моделі, методики аналізу, опис)
 • 4.2. Кількісна інформація (в аналітичних таблицях)
 • 4.3. Графічна інформація (блок-схеми, діаграми, структуро-грами, графіки та ін.)

5. У залежності від етапу аналізу

 • 5.1. Вихідні дані
 • 5.2. Проміжна аналітична інформація
 • 5.3. Результативна або підсумкова інформація

6. У залежності від рівня управління

 • 6.1. Макроекономічна інформація: про стан національної економіки; галузі; регіону
 • 6.2. Мікрорівнева інформація: про діяльність підприємств (об'єднань) та їхніх структурних підрозділів
 • 6.3. Інформація про стан низових рівнів управління: робочих місць, виробничих ділянок, цехів, дочірніх підприємств, філій

7. У залежності від вірогідності

 • 7.1. Точна інформація
 • 7.2. Приблизна (орієнтовна) інформація
 • 7.3. Неточна інформація, яка підлягає перевірці

8. У залежності від статусу джерела надходження інформації

 • 8.1. Офіційна інформація
 • 8.2. Неофіційна інформація: чутки, оцінки незалежних аналітичних центрів або експертів

9. У залежності від корисності

 • 9.1. Абсолютно необхідна інформація
 • 9.2. Достатня інформація
 • 9.3. Зайва (непотрібна) інформація

10. У залежності від ступеня досяжності

 • 10.1. Відкрита інформація
 • 10.2. Закрита інформація, тобто об'єкт комерційної таємниці

11. У залежності від часу оцінки

 • 11.1. Минула інформація
 • 11.2. Майбутня, перспективна інформація
 • 11.3. Поточна інформація
 • 11.4. Оперативна інформація

12. У залежності від постійності

 • 12.1. Умовно-постійна інформація
 • 12.2. Перемінна інформація

Інформаційне забезпечення економічного аналізу містить усі різноманітні види інформації, а також програмне забезпечення для її систематизації, обробки, аналітичних розрахунків та побудови графіків. При цьому в інформаційному забезпеченні зовнішнього аналізу головне місце посідає бухгалтерська звітність та нормативно-правова інформація; у внутрішньому - дані всіх видів обліку та планово-нормативна інформація.

Крім відмічених видів інформації, важливе значення має комерційна зовнішньоекономічна інформація.

Джерела інформаційного забезпечення економічного аналізу

Система інформації для проведення економічного аналізу визначається його видом, метою та завданнями.

Інформаційним забезпеченням зовнішнього економічного аналізу є фінансова звітність суб'єктів господарювання: Форма №1 "Баланс", Форма №2 "3віт про фінансові результати", Форма №3 "Звіт про рух грошових коштів" і Форма №4 "Звіт про власний капітал" та примітки до неї, з указаних форм звітності частіше за все використовуються баланс і звіт про фінансові результати, оскільки інші форми звітності є обов'язковими до складання і надання лише великими підприємствами; засоби масової інформації; статистичні довідники та ін.

Для внутрішнього аналізу виробничо-господарської та фінансової діяльності суб'єктів господарювання джерел інформації значно більше, їхній перелік наведений нижче.

 • 1. Економічні норми; нормативи; стратегічні та поточні плани підприємства; бізнес-плани; планові завдання цехам, відділам та ін. підрозділам; внутрішні стандарти.
 • 2. Оперативна звітність підприємства: змінні рапорти; технічні звіти; паспорти плавок; плавильні журнали; журнал обліку вантажів, що надійшли; лімітно-забірні картки; відомість обліку залишків матеріалів на складі; матеріальний звіт; відомості на виплату грошей; касові книги підприємства за видами валют; виписка банку з руху безготівкових коштів по особовому рахунку; розрахунково-платіжні відомості та ін.
 • 3. Дані бухгалтерського обліку: журнали та відомості дебетових оборотів за об'єктами обліку.
 • 4. Статистична звітність підприємства: Форма №1 "Баланс", Форма №2 "Звіт про фінансові результати", Форма №3 "Звіт про рух грошових коштів" і Форма №4 "Звіт про власний капітал" та примітки до неї.
 • 5. Рішення вищих установ щодо річного звіту підприємства та ревізій, що проводяться для контролю господарської діяльності підприємства.
 • 6. Аудиторські висновки та звіти.
 • 7. Матеріали науково-методичних, науково-практичних конференцій та нарад; результати соціологічних досліджень та науково-дослідних робіт; періодична та довідкова література; інше.
 • 8. Листування з постачальниками, споживачами, фінансовими та кредитними органами та іншими контрагентами.
 • 9. Акти обстежень вищими та контролюючими органами.
 • 10. Рішення загальних зборів акціонерів і зборів трудових колективів.
 • 11. Фотографії робочого дня виконавців та обладнання, результати хронометражних спостережень, робочі креслення, норми витрат матеріальних, паливних та енергетичних ресурсів та ін. також можуть, у разі необхідності, використовуватись у ході аналізу.
 • 12. Дані засобів масової інформації.
 • 13. Інтернет-ресурс та ін.

В умовах автоматизованої системи управління підприємством інформаційне забезпечення підсистеми "Економічний аналіз" розподіляється на умовно-постійну частину (планові показники, норми, нормативи, стандарти, довідкові дані, ін. - вони зберігаються в упорядкованому вигляді у відповідних носіях інформації-довідниках, та при необхідності викликаються й використовуються для вирішення аналітичних задач) та масиви змінних даних (про випуск продукції, використання та забезпеченість ресурсами: матеріальними, трудовими, фінансовими та ін.). Накопичення та перетворення змінної інформації відбувається з перебігом відповідного часу: зміни, доби, декади, місяця, кварталу, року.

У сукупності перераховані джерела й інформація з них утворюють інформаційне забезпечення економічного аналізу, яке разом із заходами доступу до нього є його інформаційною базою.

Особливістю інформації є те, що вона не витрачається під час її використання частково (як необоротні активи) або повністю (як матеріальні ресурси). її споживання для вирішення конкретної задачі особою або органом управління не виключає використання цієї ж інформації одночасно іншими службами підприємства або іншими суб'єктами господарювання для вирішення інших задач. Особливістю інформації є також обмеження її корисності за часовою ознакою, в межах якої інформація зберігає свою актуальність і цінність. У зв'язку з цим, інформація на підприємстві та в середовищі, що його оточує, знаходиться в безперервному русі й оновленні і утворює таким чином інформаційний потік.

Попит на інформацію викликає пропозицію щодо його задоволення і створює нову послугу - інформаційну. Інформаційна послуга - це продукт підприємства, діяльність якого пов'язана зі збором, підготовкою, переробкою, оновленням, узагальненням, аналітичною обробкою та наданням інформації користувачу згідно з його замовленням за змістом, формою та терміном на договірній основі. Інформаційні послуги мають ряд характерних ознак. Вони нематеріальні, недовгочасні, мінливі, неподільні, в зв'язку з чим потребують більшого контролю до їхньої якості, довіри та здатності пристосовуватись до запитів користувачів інформаційних послуг. В умовах сьогодення інформаційна послуга виникає в результаті автоматизованого процесу створення та функціонування інформаційного забезпечення, необхідного для прийняття управлінських рішень й надання інформації за запитом.

На сьогодні надання економіко-інформаційних послуг є рентабельним міжнародним бізнесом. Наприклад, американська фірма "Дан енд Бредстрит", яка друкує понад 50 довідників, а її банки даних зберігають інформацію про 8 млн. американських фірм, що надається 80 тис. користувачам, має річний оборот у 1,8 млрд. дол. і чисельність персоналу понад 57 тис. осіб.

 
<<   ЗМІСТ   >>