Повна версія

Головна arrow Банківська справа arrow Банківські операції

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ФОРМУВАННЯ РЕСУРСІВ БАНКІВ

2.1. КАПІТАЛ БАНКІВ, ЙОГО СТРУКТУРА ТА ФУНКЦІЇ

 • • Загальна характеристика банківських ресурсів.
 • • Регулятивний капітал банку, його структура, функції.
 • • Формування статутного капіталу банків різних форм власності,
 • • Механізм врахування залучених коштів на умовах субординованого боргу до капіталу банків.
 • • Формування резервного та інших фондів банків і їх призначення.

Список рекомендованих джерел і літератури

 • 1. Банківські операції: Підручник / А. М. Мороз, М. І. Савлук, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За ред. А. М. Мороза. - 2-ге вид., випр. і доп.- К.: КНЕУ, 2002. -47бс.
 • 2. Васюренко О. В. Банківські операції: Навч. посібник. - 5-те вид., перероб. і доп. - К.: Знання, 2006. - 311 с.
 • 3. Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000 р.
 • 4. Закон України "Про господарські товариства" від 19.09.1991 р.
 • 5. Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 р.
 • 6. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні: Затверджено постановою № 368 Правління НБУ від 28.08.2001 p., зі змінами і доповненнями.
 • 7. Методика розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні: Затверджено постановою № 489 Правління НБУ від 28.11.2001 р.
 • 8. Операції комерційних банків: Навч. посібник / P. Коцовська, В. Ричаківська, Г. Табачук, Я. Грудзевич, М. Вознюк. - 3-тє вид. - К.: Алерта; Львів: ЛБІ НБУ, 2003.-500 с.
 • 9. Положення про порядок формування та використання банками резервного фонду: Затверджено постановою № 334 Правління НБУ від 08.08.2001 р.
 • 10. Ринок фінансових послуг і теорія і практика: Навч. посібник. - К.: ЦУЛ, 2002. – 616 с.

Глосарій

Капітал банку – залишкова вартість активів банку після вирахування всіх його зобов'язань.

Капітал статутний – сплачений та зареєстрований підписний капітал.

Капітал регулятивний (власні кошти) – складається з основного та додаткового капіталу, зваженого на ризики, що визначаються нормативно-правовими актами Національного банку України.

Учасники банку – засновники банку, акціонери банку, який є відкритим акціонерним товариством, і пайовики кооперативного банку.

Субординований борг – це звичайні незабезпечені боргові капітальні інструменти, які за умовою контракту не можуть бути забрані з банку раніше ніж через п'ять років.


Загальна характеристика банківських ресурсів

Банківські ресурси – сукупність грошових коштів, що перебувають у розпорядженні банків і використовуються ними для виконання активних та інших операцій. Це означає, що банки акумулюють кошти фізичних та юридичних осіб і перетворюють їх на капітал. Залучений капітал використовується банком для здійснення кредитних, інвестиційних та інших операцій.

За своїм економічним змістом ресурси банків досить різноманітні. Загальну класифікацію ресурсів банків наведено на рис. 2.1.

Класифікація ресурсів

Рис. 2.1. Класифікація ресурсів

До складу власних ресурсів відносять кошти фондів банку, які створені при його заснуванні і які поповнюються шляхом отримання грошових внесків від додаткового випуску акцій. До власних коштів також належать резерви, що створені або збільшені за рахунок нерозподіленого прибутку.

Більшу частку банківських ресурсів становлять залучені й позичені кошти.

До складу залучених ресурсів відносять кошти підприємств, організацій, установ та населення на рахунках у банку. Більшу частину цих ресурсів банк мобілізує зі своєї ініціативи. Частину залучених ресурсів банк мобілізує з ініціативи самих клієнтів. Вони пропонують йому свої грошові кошти з метою забезпечення їх надійного збереження та отримання доходу. Для оперативного задоволення своїх потреб у додаткових ресурсах банки позичають їх в інших банках або здійснюють емісію боргових цінних паперів.

Ресурси банку можна класифікувати за можливістю прогнозування їх величини, тобто ресурси, які піддаються прямому і непрямому прогнозуванню. До ресурсів прямого прогнозування можна віднести фонди банку та нерозподілений прибуток. Непрямому прогнозуванню підлягають кошти в розрахунках, залишки тимчасово вільних коштів на поточних рахунках юридичних осіб.

Залежно від часу використання банківські ресурси поділяють на постійні і тимчасові. Постійні - це грошові кошти, які можуть бути прогнозовані банком, або певна частина коштів, яка використовується для здійснення активних операцій. Тимчасові банківські ресурси створюють грошові кошти, які утворюються періодично при здійсненні банківських операцій і динаміку яких спрогнозувати важко.


 
<<   ЗМІСТ   >>