Повна версія

Головна arrow Політологія arrow Національна безпека України

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Список рекомендованої літератури

Доктринальні джерела

 • 1. Авдеев Р.Ф. Философия информационной цивилизации. — М., 1994.
 • 2. Беляков КМ. Управление и право в период информатизации: Монография. — Киев: Изд-во "КВШ", 2001. — 308 с.
 • 3. Білорус ОТ., Лук'янснко Д.Г., Гончаренко М.О., Зленко В А., Зернсць ка ОЛ. Глобалізація і безпека розвитку / О.Г. Білорус (наук. ред.). — К.: HAH України; Інститут світової економіки і міжнародних відносин; Київський національний економічний ун-т 2001. — 734 с.
 • 4. Бодрук О.С. Структура воєнної безпеки: національний та міжнародний аспекти. — К.: Національний ін-т проблем міжнародної безпеки, 2001. - 299 с.
 • 5. Василенко АЛ. Политические процессы на рубеже культур. — М.: УРСС, 1998.
 • 6. Василькова В.В. Порядок и хаос в развитии социальных систем (Синергетика и теория социальной самоорганизации). Серия мир культуры истории и философии. — СПб: Лань, 1999. — 480 с.
 • 7. Возжеников A.B. Национальная безопасность: теория, политика, стратегия. — М.: НПО "МОДУЛЬ", 2000. -- 234 с.
 • 8. Гаврили СБ. Теоретические предпосылки исследования объекта преступлений // Право и политика. — 2000. — NL> 11.
 • 9. Голубев В.О.. Гавловський ВД., Цимбалюк B.C. Інформаційна безпека: проблеми боротьби зі злочинами у сфері використаная комп'ютерних технологій // За заг. ред. д.ю.н. Калюжного P.A. — Запоріжжя: Просвіта, 2001. — 252 с.
 • 10. Гончаренко А., Джангужин Р., Лисицын Э. Гражданский контроль и система национальной безопасности // Зеркало недели. — 2002. — 14 сент. - С. 12.
 • 11. Данільян OS., Дзьобань Oil., Панов Md. Національна безпека України: структура та напрямки реалізації: Навч. посіб. — X.: Фоліо, 2002. - 285 с.
 • 12. Емельянов ВЛ. Понятие объекта преступлений в уголовно-правовой науке // Право і безпека. — 2002. — № 4.
 • 13. Емельянов ВЛ. Терроризм и преступления с признаками терроризирования: уголовно-правовое исследование. — СПб.: Издательство "Юридический центр Пресс", 2002. — 291 с.
 • 14. Зозуля І.В. Безпека і сучасність: юридичні аспекти // Право і безпека. — 2002. — № 4.
 • 15. История политических и правовых учений. Учебник / Под ред. О.Э. Лейста. — М.: ИКД "Зерцало-М", 2001.
 • 16. Калюжний Р.А., Цимбалюк B.C. Інформатизація державного управління і національна безпека України// Розбудова держави. — 1993. — N° 8,
 • 17. Картунов О., Маруховська О. Етвополітичне мислення (догматичне) // Мала енциклопедія етиодержавознавства / HAH України Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; редкол.: Ю.І. Римаренко (відп. ред.) та ін. — К.: Довіра; Генеза, 1996. — С. 493, 494, 499.
 • 18. Косевцов В.О., Бінько І.Ф. Національна безпека України: проблеми та шляхи реалізації пріоритетних національних інтересів. — К.: Національний ін-т стратегічних досліджень, 1996. — Вип. 1. — 54 с.
 • 19. Костенко Г.Ф. Теоретичні аспекти стратегії національної безпеки. Навчальний посібник. — К.; ЗАТ Видавничий дім "ДЕМЩ", 2002. — 144 с.
 • 20. Лсвішька М.Б. Теоретико-правові аспекти забезпечення національної безпеки органами внутрішніх справ України: Дис.... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Національна академія внутрішніх справ України. — К., 2002. — 206 с.
 • 21. Ліпкан В. Тероризм і національна безпека України. — К.: Знання, 2000. — 184 с.
 • 22. Ліпкан ВА. Безпекознавстяо; Навч. посіб. — К.: Вид-во Європейського ун-ту, 2003. — 208 с.
 • 23. Ліпкан ВА Информационный фаст-фуд — приятного аппетита // Бизнес и безопасность. — 2002. — № 5.
 • 24. Ліпкан В А. Націобезпекознавча парадигма // Право України. — 2003. — № 2.
 • 25. Ліпкан ВА. Національна безпека України у світлі теорії самоорганізації // Держава і право. — 2002. — № 16. — С. 142 - 148.
 • 26. Ліпкан В А. Неопарадигма національної безпеки // Право України. — 2002. — № 11. — С. 19 - 21.
 • 27. Ліпкан В А. Об'єкт, предмет і структура націобезпекознавства // Право і безпека. — 2002. — № 4.
 • 28. Ліпкан В.А. Організація недержавної системи безпеки: Дипломна робота. — К.: Вид-во Європейського ун-ту, 2003. — 110 с.
 • 29. Ліпкан В. А. По той бік добра і зла // Міліція України. — 2002. — Л6 10.
 • 30. Ліпкан В. А. Предмет націобезпекознавства // Держава і право. — 2003. — № 19.
 • 31. Ліпкан В А. Системний підхід до побудови еталонної моделі системи забезпечення національної безпеки // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. — 2002. — №.2.
 • 32. Ліпкан В А. Служба внутрішньої безпеки США // Міліція України.
 • — 2002. — № 1.
 • 33. Ліпкан В. А. Сучасний безпекоренесанс // Держава і право. — 2003.
 • — №_20. — С. 216 — 219.
 • 34. Ліпкан ВА. Теоретичні основи та елементи національної безпеки України: Монографія. — К.: Текст, 2003. — 600 с.
 • 35. Ліпкан ВА, Никифорчук ДЛ., Руденко ММ. Боротьба з тероризмом. — К.: Знання, 2002. — 254 с.
 • 36. Лопатин ВН. Информационная безопасность России: Человек. Общество. Государство. — СПб.: Фонд "Универсум", 2000. — 428 с.
 • 37. Міжнародна поліцейська енциклопедія: У 10 т. / Відп. ред. Ю.І. Римаренко, Я.Ю. Кондратьев, В.Я. Тацій, Ю.С. Шемшученко. — К.: Концерн "Видавничий дім "Ін юре", 2003. — С. 41 - 57, 404 - 415, 441 - 450, 1007 - 1037.
 • 38. Медведчук В.В. Сучасна українська національна ідея і актуальні питання державотворення: Дис. ... док. юрид. наук: 12.00.01., 12.00.02/ Національна академія внутрішніх справ України. — К., 1997. — С. 165.
 • 39. Мунтіян B.І. Економічна безпека України. — К., 1999. — 467 с.
 • 40. Національна безпека України, 1994-1996 рр.: Наук. доп. НЇСД / Ред. кол.: О.Ф. Белов (голова), 1.Ф. Бінько, СЛ. Пирожков, M.JI. Рубанець, О.П. Янішевський. — К.: Національний ін-т стратегічних досліджень, 1997. — 198 с.
 • 41. Недержавна система безпеки підприємництва як суб'єкт національної безпеки України: 36. матеріалів наук.-практ. конф. Київ, 16-17 трав. 2001 р. — К.: Вид-во Європейського ун-ту, 2001. — 480 с.
 • 42. Нижник Н.Р., Ситник ГЛ., Білоус ВТ. Національна безпека України (методологічні аспекти, стан і тенденції розвитку): Навч. посіб. для вищих навч. закладів. — Ірпінь, 2000. — 304 с.
 • 43. Оперативно-розыскная деятельность: Учебник / Под ред. К.К. Горя-инова, B.C. Овчинского, А.Ю. Шумилова. — М.: ИНФРА-М, 2001.
 • 44. Парахонсъкий Б.О. Національні інтереси України (духовно-інтелектуальний аспект): Монографія. Сер. "Наукові доповіді". — Вип. 6. — К., 1993. — 43 с.
 • 45. Почепцов Г.Г. Национальная безопасность стран переходного периода : Учеб. пособие для студ. спец. "Междунар. отношения" и "Междунар. информ." / Киевский национальный ун-т им. Тараса Шевченко. Институт международных отношений. — К., 1996. — 136 с.
 • 46. Пригожий И. От существующего к возникающему: Время и сложность в физических науках / Пер. с англ. / Под ред., с предисл. и после-слов. Ю.Л. Климонтовича. — 2-е изд., доп. — М.: Едиториал УРСС, 2002. — 288 с.
 • 47. Сачков Ю.В. Научный метод: вопросы и развитие. — М.: Едиториал УРСС, 2003.
 • 48. Синергетическая парадигма. Нелинейное мышление в науке и искусстве. — М.: Прогресс-Традиция, 2002. — 496 с.
 • 49. Соціальні ризики та соціальна безпека в умовах природних і техногенних надзвичайних ситуацій та катастроф / Відп. ред.: В.В. Дурдинець, Ю.І. Саєнко, Ю.О. Привалов. — К.: Стилос, 2001. — 497 с.
 • 50. Сурмин Ю. П. Теория систем и системный анализ: Учеб. пособие. — К.: МАУП, 2003. — 368 с.
 • 51. Тимошенко II., Лаптев СТ., Ліпкан В А., Онищенко Г. Закон України "Про недержавне забезпечення безпеки особи та підприємницької діяльності в Україні" // Недержавна система безпеки підприємництва як суб'єкт національної безпеки України.— К.: Вид-во Європейського ун-ту, 2001. — С. 466 - 477.
 • 62. Утевский Б.С. Общее учение о должностных преступлениях. — М.: Юриздат Минюста СССР, 1948. — 440 с.
 • 53. ЧернавскийД. С. Синергетика и информация. — М.: Наука, 2001.— 244 с.
 • 54. Четкое М. Глобальное видение и новая наука. — М.: ИМЭИМО 1998.
 • 55. Шевеченко В.. Костенко Г. Концепція національної безпеки: методологічний аспект // Голос України. — 1996. — 11 січ.
 • 56. Шлемко В.Т., Бінько /.Ф. Економічна безпека України: сутність і напрямки забезпечення. - К: Національний інститут стратегічних досліджень, 1997.
 • 57. Юридична енциклопедія: У 6 т. / Редкол.: Ю.С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. — К.: Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана, 1998.

 
<<   ЗМІСТ   >>