Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Бюджетний менеджмент

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Учасники бюджетного процесу

У бюджетному процесі на всіх його стадіях задіяні учасники бюджетного процесу, а саме - посадові особи та органи, які наділені бюджетними повноваженнями, тобто правами та обов'язками. Бюджетні повноваження учасників бюджетного процесу регулюються частково Конституцією України, Бюджетним кодексом та спеціальними законами.

До основних учасників бюджетного процесу належать:

 • - Президент України;
 • - органи законодавчої влади: Верховна Рада України; Комітет Верховної Ради України з питань бюджету та інші Комітети ВР України; на місцевому рівні: ВР Автономної Республіки Крим; обласні, районні ради;
 • - органи виконавчої влади: Кабінет Міністрів України; Міністерство фінансів, Державне казначейство, міністерства, відомства; місцеві державні адміністрації; виконавчі комітети місцевих рад;
 • - Національний банк України;
 • - Державна податкова служба України;
 • - органи державного контролю: Рахункова палата ВР України, Державна контрольно-ревізійна служба.

Чітка координація дій всіх учасників бюджетного процесу та відповідальність кожного з них - є необхідною умовою ефективності бюджетного процесу.

Координація дій учасників бюджетного процесу повинна бути спрямована:

 • - по-перше, на залучення всього потенціалу для досягнення спільних цілей;
 • - по-друге, на забезпечення своєчасного і повного надходження запланованих доходів в цілому та за кожним джерелом;
 • - по-третє, на своєчасне фінансування соціально-економічних програм, передбачених бюджетом;
 • - по-четверте, на ефективне та цілеспрямоване використання бюджетних коштів;
 • - по-п'яте, на спільний контроль та відповідальність за прийняття управлінських рішень й виконання своїх обов'язків.

Розглянемо найбільш важливі повноваження основних учасників бюджетного процесу відповідно до законодавчих актів України.

Повноваження Президента України (повноваження регламентовані Конституцією України, Бюджетним кодексом, Регламентом Верховної Ради України (129а/94-ВР, 129б/94-ВР) та іншими законодавчими актами):

 • 1. Підписує закони, прийняті Верховною Радою України, в тому числі і Закон України про Державний бюджет.
 • 2. Має право вето щодо прийнятого Верховною Радою України Закону про Державний бюджет у разі незгоди з ним, із наступним поверненням його на повторний розгляд. Без подолання вето неможливе наступне підписання та офіційне оприлюднення закону Президентом, а відтак - набрання законом чинності.
 • 3. Вносить в установленому чинним законодавством порядку зміни та доповнення до Закону про Державний бюджет.
 • 4. Вносить на розгляд Верховної Ради України законопроекти, в тому числі в ті, що стосуються бюджетного процесу.
 • 5. Видає укази, які можуть регулювати окремі питання бюджетного процесу.

Президент України здійснює свої повноваження через Секретаріат Президента України - постійно діючий допоміжний орган, створений Президентом України відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України. Діяльність Секретаріата регламентована Положенням про Секретаріат Президента України, затвердженим Указом Президента України від 4 листопада 2005 року № 1548/2005.

Секретаріат виконує наступні функції:

 • 1) аналізує політичні, соціально-економічні та інші процеси, готує та подає на розгляд Президентові України оперативно-інформаційні матеріали та пропозиції щодо забезпечення державного суверенітету і територіальної цілісності України, пріоритетів державної політики, шляхів їх впровадження та супроводження;
 • 3) забезпечує підготовку проектів послань Президента України до народу, щорічних і позачергових послань до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України, доповідей та виступів Президента України;
 • 4) забезпечує планування діяльності Президента України;
 • 5) забезпечує підготовку, опрацювання і подання на підпис главі держави проектів указів, розпоряджень і доручень Президента України;
 • 6) здійснює в установленому порядку експертизу прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президентові України, готує главі держави пропозиції щодо підписання законів або застосування щодо них права вето;
 • 7) забезпечує офіційне оприлюднення Президентом України законів, а також указів і розпоряджень Президента України;
 • 8) забезпечує підготовку проектів законів, що вносяться Президентом України до Верховної Ради України в порядку законодавчої ініціативи;
 • 9) забезпечує взаємодію Президента України з Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, Конституційним Судом України, правоохоронними, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування;
 • 10) виконує інші функції для забезпечення здійснення главою держави своїх повноважень.

Верховна Рада України (повноваження встановлені статтею 85-89 Конституції України, Регламентом Верховної Ради України № 129/94-ВР, Бюджетним кодексом та іншими законодавчими актами):

 • 1. Визначає бюджетні повноваження всіх учасників бюджетного процесу.
 • 2. Визначає бюджетну політику держави.
 • 3. Приймає постанову про схвалення або взяття до відома основних напрямків бюджетної політики на наступний рік.
 • 4. Затверджує показники соціально-економічного розвитку країни.
 • 5. Розглядає проект бюджету в трьох читаннях.
 • 6. Ухвалює Закон про Державний бюджет України.
 • 7. Здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу.
 • 8. Контролює використання коштів резервного фонду Державного бюджету.
 • 9. Заслуховує звіти про стан виконання бюджету, в тому числі звіти розпорядників бюджетних коштів про використання коштів Державного бюджету України.
 • 10. Приймає рішення щодо звіту про виконання Державного бюджету.

Верховна Рада для своєї діяльності створює постійні Комітети. Повноваження комітетів Верховної Ради України визначаються Конституцією України, Законом України "Про комітети ВР України" (116/95-ВР), положеннями про відповідні комітети, що затверджуються Верховною Радою України, Регламентом Верховної Ради (129а/94-ВР, 129б/94-ВР) та постановами Верховної Ради України.

Бюджетні повноваження Комітету Верховної Ради України з питань бюджету:

 • 1. Розгляд і прийняття рішення щодо поданих до Верховної Ради України законопроектів, які стосуються змін діючого законодавства і його впливу на формування доходів та здійснення видатків Державного бюджету.
 • 2. Опрацювання та узагальнення пропозицій та висновків комітетів Верховної Ради України до проекту Закону про Державний бюджет України.
 • 3. Підготовка висновків й необхідних матеріалів та представлення на засіданні Верховної Ради України у першому, другому та третьому читаннях проекту Закону України про Державний бюджет на наступний рік.
 • 4. Підготовка для Верховної Ради висновку до звіту про виконання Закону про Державний бюджет України.
 • 5. Здійснення загального постійного контролю за виконанням бюджету на основі інформації про стан бюджету і його виконання, наданої Міністерством фінансів.
 • 6. Розробка та внесення на розгляд Верховної Ради України законопроектів про внесення змін до Закону про Державний бюджет України на відповідний період.
 • 7. Контроль за відповідністю поданого Кабінетом Міністрів України проекту Закону про Державний бюджет України основним напрямкам бюджетної політики на наступний період та підготовка відповідного висновку.

До бюджетних повноважень інших комітетів Верховної Ради України з питань бюджету належать:

 • 1. Участь у складанні, прийнятті, контролі за виконанням Державного бюджету в частині, що віднесена до компетенції комітетів, з метою забезпечення доцільності, економності та ефективності використання державних коштів.
 • 2. Визначений комітет узагальнює та систематизує пропозиції, поправки і висновки інших комітетів та готує їх на розгляд Верховної Ради України. Він має право також вносити пропозиції і поправки під час розгляду законопроекту на своєму засіданні.
 • 3. Комітети з питань, що належать до їх відання, здійснюють контроль за законністю, економністю та ефективністю витрат з державного бюджету. Результати цієї роботи повинні бути письмово оформлені і доведені до відома відповідних органів та посадових осіб.

Повноваження Кабінету Міністрів України (регламентовані Конституцією України, Бюджетним кодексом, Регламентом Верховної Ради (129а/94-ВР, 129б/94-ВР), Постановою КМУ від 5 червня 2000 р. N 915 "Про затвердження Тимчасового регламенту Кабінету Міністрів України" та іншими законодавчими актами):

 • 1. Подає до Верховної Ради України проект основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період.
 • 2. Розробляє проект Закону про Державний бюджет України та надає на розгляд до Верховної Ради
 • 3. Доопрацьовує проект Закону про Державний бюджет України після першого та другого читання у Верховній Раді.
 • 4. Забезпечує виконання Державного бюджету України.
 • 5. Подає річний звіт про виконання Закону України про Держаний бюджет.
 • 6. Доводить до місцевих органів влади обсяги міжбюджетних трансфертів.
 • 7. Приймає рішення про виділення та використання коштів із резервного фонду Державного бюджету.
 • 8. Приймає рішення про здійснення державних запозичень в обсягах і на умовах, визначених Законом України про Державний бюджет.

Повноваження Міністерства фінансів (регламентовані Конституцією України; Бюджетним кодексом; Положенням про Міністерство фінансів, затвердженим Указом Президента України від 26.08.1999, № 1081/99; іншими нормативними актами):

 • 1. Здійснює загальну організацію та управління виконанням бюджету, та координує діяльність всіх учасників бюджетного процесу.
 • 2. Складає проект Державного бюджету України.
 • 3. Розробляє і доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції щодо підготовки бюджетних запитів, та аналізує їх.
 • 4. Подає проект Закону про Державний бюджет на розгляд Кабінету Міністрів України.
 • 5. Доопрацьовує проект бюджету після першого та другого читання.
 • 6. Затверджує Розпис доходів та видатків Державного бюджету України.
 • 7. Складає звіт про виконання Державного бюджету України і зведеного бюджету України.
 • 8. Удосконалює методи складання бюджету, порядок бюджетного фінансування, здійснює методичне керівництво у цій сфері.
 • 9. Прогнозує і моделює на поточний період і на перспективу податкові надходження.
 • 10. Готує пропозиції щодо ефективного розподілу фінансових ресурсів для забезпечення державних витрат.
 • 11. Здійснює контроль в межах своїх повноважень за цільовим використанням бюджетних коштів.

Повноваження Державного казначейства України (регламентовані Конституцією України; Бюджетним кодексом; Положенням про Державне казначейство України, затвердженим Постановою КМУ від 21.12.2005 р. № 1232; іншими нормативними актами):

 • 1. Організовує та здійснює виконання Державного бюджету з принципу єдиного казначейського рахунку.
 • 2. Здійснює управління доходами та видатками Державного бюджету, проводить операції з наявними бюджетними коштами.
 • 3. Організовує та здійснює прогнозування і касове планування коштів Державного бюджету, визначає на основі чинного законодавства розміри їх поточного використання у межах затверджених на відповідний період видатків.
 • 4. Здійснює фінансування видатків Державного бюджету.
 • 5. Веде облік касового виконання Державного бюджету, складає звітність про стан виконання державного та зведеного бюджетів;
 • 6. Здійснює управління державним внутрішнім та зовнішнім боргом відповідно до чинного законодавства.
 • 7. Розподіляє між державним бюджетом та бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя відрахування від загальнодержавних податків, зборів і обов'язкових платежів за нормативами, затвердженими Верховною Радою України;
 • 8. Розробляє та затверджує нормативно-методичні документи з питань бухгалтерського обліку, звітності та організації виконання бюджетів усіх рівнів.
 • 9. Здійснює разом з Національним банком і Мінфіном управління державним внутрішнім і зовнішнім боргом та проводить їх обслуговування відповідно до чинного законодавства.
 • 10. Подає Мінфіну в разі потреби пропозиції про скорочення видатків державного бюджету.

Повноваження Рахункової палати Верховної Ради України

 • (регламентовані Конституцією України; Бюджетним кодексом; Законом України "Про Рахункову палату" від 11.07.1996, №315/96-ВР іншими нормативно-правовими актами):
  • 1. Контроль за використанням коштів загальнодержавних цільових фондів, за цільовим використанням фінансово-кредитних і валютних ресурсів під час здійснення загальнодержавних програм.
  • 2. Організовувати і проводити оперативний контроль за використанням коштів Державного бюджету України за звітний період.
  • 3. Проводити комплексні ревізії і тематичні перевірки за окремими розділами і статтями Державного бюджету України, у тому числі бюджетів загальнодержавних цільових фондів.
  • 4. Проводити експертизу проектів Державного бюджету України, а також проектів законів та інших нормативних актів, міжнародних договорів України, загальнодержавних програм та інших документів, що стосуються питань державного бюджету і фінансів України.
  • 5. Здійснювати аналіз і дослідження порушень і відхилень бюджетного процесу, підготовку і внесення до Верховної Ради України пропозицій щодо їх усунення, а також удосконалення бюджетного законодавства в цілому.
  • 6. Готувати і подавати висновки до Верховної Ради України та її комітетів щодо виконання Державного бюджету України, у тому числі доходів і видатків загальнодержавних цільових фондів, фінансування загальнодержавних програм за звітний рік.
  • 7. Направляти матеріали перевірок, ревізій та обслідувань Кабінету Міністрів України, відповідним центральним органам виконавчої влади, Національному банку України, Фонду державного майна України, підприємствам, установам і організаціям для розгляду і вжиття необхідних заходів.
  • 8. Порушувати перед Верховною Радою України, Президентом України, а також органами виконавчої влади клопотання про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні вимог чинного законодавства України, внаслідок чого завдано матеріальної шкоди державі.

Повноваження Національного банку України (регламентовані Бюджетним кодексом; Законом України "Про Національний банк України" від 20.05.1999, №679):

 • 1. Розробляє Основні засади грошово-кредитної політики відповідно до загальнодержавної програми економічного розвитку та основних параметрів економічного та соціального розвитку України і вносить їх Верховній Раді України для інформування.
 • 2. Затверджує кошторис доходів та витрат Національного банку та подає Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України для включення до проекту Державного бюджету України на наступний рік.

Повноваження Державної контрольно-ревізійної служби України (регламентовані Конституцією України; Бюджетним кодексом; Законом України "Про Державну контрольно-ревізійну службу в Україні" від 26.01.1993 року №2939-ХІІ; Положенням про Головне контрольно-ревізійне управляння України, затвердженим Указом Президента України від 28.11.2000 року №1265/2000; актами Президента та Кабінету Міністрів України; іншими нормативно-правовими актами):

 • 1. Здійснення державного контролю в міністерствах, відомствах, бюджетних установах, підприємствах, що отримують кошти з бюджетів всіх рівнів:
  • - за витрачанням коштів і матеріальних цінностей, ї збереженням;
  • - станом і достовірністю бухгалтерського обліку і звітності.
 • 2. Розроблення пропозицій щодо усунення виявлених недоліків і порушень та запобігання їм у подальшому.

Повноваження Державної податкової служби в Україні (регламентовані Конституцією України; Бюджетним кодексом; Законом України "Про Державну податкову службу в Україні" від 4.12.1990 №509-ХП; іншими нормативно-правовими актами):

 • 1. Здійснення контролю за додержанням законодавства про податки, інші платежі, валютні операції.
 • 2. Здійснення контролю за додержанням порядку прийняття і обліку податків, інших платежів від платників податків, своєчасністю і повнотою перерахування цих сум до бюджету.
 • 3. Обліком платників податків, інших платежів.
 • 4. Облік надходжень податків, інших платежів.
 • 5. Розробляє основні напрями, форми і методи проведення перевірок додержання податкового та валютного законодавства.
 • 6 Подає Міністерству фінансів України та Головному управлінню Державного казначейства України звіт про надходження податків, інших платежів.
 • 7 Прогнозує, аналізує надходження податків, інших платежів, джерела податкових надходжень, вивчає вплив макроекономічних показників і податкового законодавства на надходження податків, інших платежів, розробляє пропозиції щодо їх збільшення та зменшення втрат бюджету.
 
<<   ЗМІСТ   >>