Повна версія

Головна arrow Банківська справа arrow Банківські операції

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Види економічного аналізу

Класифікація видів економічного аналізу

Фінансово-господарська діяльність металургійних підприємств у ринкових умовах складна та багатогранна й потребує подальшої диверсифікації. Це обумовлює необхідність проведення різноманітних видів економічного аналізу при дослідженні результатів діяльності підприємств.

В основі класифікації видів економічного аналізу лежать функції управління, оскільки жодна з них не виконується без аналітичної оцінки стану або проблеми, яка підлягає розгляду. Класифікація видів аналізу дозволяє систематизувати їхню різноманітність; чітко визначити, окреслити місце кожного окремого виду в їхній загальній системі; полегшує вибір методів та прийомів для проведення конкретного виду аналізу. Ознаки класифікації та види економічного аналізу наведені в таблиці 3.1.

Таблиця 3.1

КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

Ознака групування

Вид аналізу

1

2

1. Сектор знань (підгалузь знань) відповідно до ієрархічної побудови економічного середовища національної економіки

 • 1.1. Теорія економічного аналізу
 • 1.2. Мегааналіз
 • 1.3. Макроаналіз
 • 1.4. Мезоаналіз
 • 1.5. Мікроаналіз
 • 1.6. Наноаналіз

2. Ціль та інформаційне забезпечення аналізу

 • 2.1. Зовнішній аналіз
 • 2.2. Внутрішній аналіз

3. Вид діяльності

 • 3.1. Аналіз виробництва та реалізації продукції (робіт, послуг)
 • 3.2. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності
 • 3.3. Аналіз трудових показників
 • 3.4. Фінансовий аналіз
 • 3.5. Аналіз інвестиційної діяльності
 • 3.6. Аналіз екологічної діяльності та ін.

4. Міра охоплення видів діяльності

 • 4.1. Повний (комплексний) аналіз діяльності суб'єктів господарювання (об'єднань)
 • 4.2. Тематичний аналіз
 • 4.3. Частковий аналіз
 • 4.4. Локальний аналіз

Закінчення табл. 3.1

Ознака групування

Вид аналізу

1

2

5. Часова ознака

 • 5.1. Оперативний аналіз
 • 5.2. Поточний аналіз
 • 5.3. Ретроспективний аналіз
 • 5.4. Перспективний (стратегічний) аналіз

6. Рівні управління господарством

 • 6.1. Аналіз робочих місць
 • 6.2. Аналіз роботи виробничих ділянок
 • 6.3. Аналіз роботи цеху
 • 6.4. Аналіз діяльності підприємств
 • 6.5. Аналіз діяльності об'єднання
 • 6.6. Аналіз результатів діяльності галузі
 • 6.7. Аналіз результатів діяльності регіонів
 • 6.8. Аналіз результатів економічної діяльності країни (національної економіки) та ін.

7. Ступінь охоплення об'єктів і економічних явищ та процесів

 • 7.1. Суцільний аналіз
 • 7.2. Вибірковий аналіз

8. Підхід до аналізу з врахуванням функцій товару та його вартості

 • 8.1. Традиційний аналіз
 • 8.2. Функціонально-вартісний аналіз

9. Остаточність результатів аналізу

 • 9.1. Попередній аналіз
 • 9.2. Остаточний аналіз

10. Можливість кількісної оцінки

 • 10.1. Якісний аналіз
 • 10.2. Кількісний аналіз

11. Ступінь механізації та автоматизації розрахункової аналітичної роботи

 • 11.1. Автоматизований (ІТ-аналіз)
 • 11.2. Механізований аналіз
 • 11.3. Машинно-ручний аналіз
 • 11.4. Ручний аналіз

Економічне середовище формують усі об'єкти економічного аналізу, його суб'єкти та предмет (процеси, явища) в їхніх взаємозв'язках, протиріччях і русі. Згідно з сучасними теоретичними уявленнями [16] в цьому середовищі виділяють п'ять ієрархічних рівнів: мега- (рівень глобальної або світової економіки); макро- (рівень економіки країни); мезо- (рівень економіки регіонів і галузей); мікро- (рівень економіки підприємств та їхніх об'єднань); нано- (рівень економіки відносно діяльності підприємця - фізичної особи).

Первинною ланкою національної економіки є підприємство. Його різноманітні зв'язки (прямі та зворотні; горизонтальні та вертикальні; функціональні та координаційні та ін.) з усіма ієрархічними рівнями економічного середовища потребують сполучення єдиного теоретичного підходу щодо аналітичної оцінки їхньої діяльності та особливостей кожного з рівнів управління.

Важливою особливістю класифікації видів економічного аналізу є невідривний зв'язок між його різними видами. Конкретний вид економічного аналізу є носієм усіх його ознак, що проілюстровано на рисунку 3.1.

Фрагмент класифікації видів економічного аналізу

Рис. 3.1. Фрагмент класифікації видів економічного аналізу

Як видно з рисунку 3.1, кожний вид економічного аналізу одночасно входить до різних груп, але має в них своє конкретне призначення.

Приклад 1. Аналіз конкурентоспроможності металопродукції за часовою ознакою може бути і поточним, і перспективним, і минулим, а при оцінці її головного чинника - якості продукції - оперативним. Конкурентоспроможність металопродукції оцінюють у маркетинговому аналізі й у аналізі операційної діяльності. Вона є предметом і внутрішнього, і зовнішнього аналізу. Кінцеву металопродукцію можливо оцінювати на рівні підприємства, на рівні цеху. Аналіз може бути вибірковим (для окремого профілерозміру або марки) або суцільним (наприклад, для продукції феросплавного заводу з обмеженим сортаментом). Кількісна оцінка надається на підставі попередньої якісної оцінки з вибору одиничних показників, експертної оцінки їхньої вагомості та ін.

Приклад 2. Аналіз дебіторської заборгованості підприємства посідає в системі економічного аналізу за наведеними у таблиці 1.3 ознаками групування таке місце:

 • - за сектором знань (підгалуззю знань) відповідно до ієрархічної побудови економічного середовища національної економіки аналіз дебіторської заборгованості підприємства проводиться в рамках мікроаналізу;
 • - за ціллю та інформаційним забезпеченням аналізу дебіторська заборгованість досліджується і у внутрішньому, і у зовнішньому економічному аналізі;
 • - за видом діяльності аналіз дебіторської заборгованості є фінансовим;
 • - за мірою охоплення видів діяльності він проводиться в рамках тематичного фінансового аналізу діяльності суб'єкта господарювання, і при цьому є частковим аналізом фінансового стану;
 • - за часовою ознакою він може бути і оперативним, і ретроспективним, і поточним, і перспективним;
 • - за рівнем управління - на рівні підприємства;
 • - за ступенем охоплення об'єктів і економічних явищ та процесів - як правило, проводиться суцільний аналіз дебіторської заборгованості в рамках внутрішнього аналізу, та вибірковий її аналіз - в аудиті;
 • - за підходом до аналізу з врахуванням функцій товару та його вартості є традиційним;
 • - за остаточністю результатів аналізу є попереднім, коли проводиться до складання фінансових звітів, і остаточним, коли здійснюється по закінченню фінансового року;
 • - за можливістю кількісної оцінки - дебіторська заборгованість підлягає кількісній оцінці в аналізі, але на основі попередньої якісної оцінки;
 • - за ступенем механізації розрахункової аналітичної роботи аналіз дебіторської заборгованості може бути і автоматизованим, і механізованим, і машинно-ручним, і ручним.
 
<<   ЗМІСТ   >>