Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Аудит

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Правове регулювання аудиторської діяльності, стандарти аудиту

Аудиторська діяльність в Україні здійснюється відповідно до великої кількості нормативних документів, які можна об'єднати у дві групи:

 • 1) державні, галузеві та інші законодавчі акти (закони України, положення, інструкції, методичні рекомендації тощо) стосовно бухгалтерського обліку, фінансової звітності, оподаткування, господарської діяльності, права тощо;
 • 2)закони України, аудиторські стандарти, нормативи та інші регулятори, які стосуються безпосередньо аудиторської діяльності.

Законодавча база щодо першої групи буде розглянута більш конкретно у Модулі II з визначенням нормативних документів, які використовуються при проведенні аудиту за конкретними об'єктами перевірки.

Нині обмежимось лише назвами та переліком основних нормативних документів першої групи (тобто тими, які мають застосовуватись аудитором обов'язково тільки у чинних редакціях — тобто за останніми змінами та доповненнями до них):

 • 1) Господарський кодекс України [1];
 • 2) Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" [26];
 • 3) Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій [4];
 • 4) НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" [15];
 • 5) Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності [12];
 • 6) План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій [16];
 • 7) Податковий кодекс України [17];
 • 8) Чинні П(С)БО 6-34 (21; Додаток С)
 • 9) Цивільний кодекс України [30] тощо.

До другої групи нормативних документів можна віднести:

 • 1) Закон України "Про аудиторську діяльність" [25];
 • 2) Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту (МСА), огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, редакція 2010 року у двох частинах, українськомовна версія (для здійснення аудиторської діяльності з 01 травня 2011 р.) [13];
 • 3) Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту (МСА), огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, редакція 2014 року у двох частинах, українськомовна версія (для здійснення аудиторської діяльності з 01 травня 2014 р.) [14];
 • 4) Кодекс етики професійних бухгалтерів (КЕПБ) українськомовна чинна версія КЕПБ, переглянутого у липні 2009 року [5];
 • 5) офіційні роз'яснення Аудиторської палати України щодо окремих питань по застосуванню стандартів аудиту;
 • 6) інші нормативні акти, прийняті АПУ.

З 1995 року АПУ має офіційне фахове видання — журнал "Аудитор України", а з березня 1997 р. в Україні виходить офіційний журнал

"Вісник бухгалтера і аудитора", видавник — САУ та Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України (ФПБАУ).

За цим питанням більш конкретно розглянемо перший та другий нормативні документи, які безпосередньо відносяться до аудиторської діяльності.

Закон України "Про аудиторську діяльність" (Додаток X). Визначимося тільки з його структурою (табл. 2.2.).

Таблиця 2.2. Структура Закону України "Про аудиторську діяльність"

Розділи

Статті

I. Загальні положення

 • 1. Сфера дії Закону
 • 2. Законодавство про аудиторську діяльність
 • 3. Аудиторська діяльність
 • 4. Аудитор
 • 5. Аудиторська фірма
 • 6. Стандарти аудиту
 • 7. Аудиторський висновок та інші офіційні документи
 • 8. Обов'язкове проведення аудиту
 • 9. Обов'язки суб'єктів господарювання при проведенні аудиту

II. Сертифікація аудиторів і Реєстр аудиторських фірм та аудиторів

 • 10. Сертифікація аудиторів
 • 11. Реєстр аудиторських фірм та аудиторів

III. Аудиторська палата України

 • 12. Повноваження Аудиторської палати України
 • 13. Створення Аудиторської палати України
 • 14. Діяльність Аудиторської палати України
 • 15. Голова Аудиторської палати України

IV. Порядок проведення аудиту та надання інших аудиторських послуг

 • 16. Загальні умови проведення аудиту та надання інших аудиторських послуг
 • 17. Підстави для проведення аудиту та надання інших аудиторських послуг

V. Права та обов'язки аудиторів і аудиторських фірм

 • 18. Права аудиторів і аудиторських фірм
 • 19. Обов'язки аудиторів і аудиторських фірм
 • 20. Спеціальні вимоги

VI. Відповідальність аудиторів та аудиторських фірм

 • 21. Цивільно-правова від повільність аудиторів та аудиторських фірм
 • 22. Інші види відповідальності аудиторів та аудиторських фірм

VII. Прикінцеві положення

Аудиторські стандарти і нормативи. Вони розробляються на міжнародному рівні та інакше їх називають міжнародні нормативи аудиту і супутніх послуг.

Їх випуском за дорученням ради Міжнародної федерації бухгалтерів (МФБ) займається Комітет міжнародної аудиторської практики (КМАП).

У кожній країні має здійснюватись локальне регулювання міжнародних нормативів відповідно до практики, що склалася під час аудиту фінансової інформації. Це регулювання може відображатися у національних стандартах і нормативах.

Так було в Україні до 2003 року. За цей період у 1994-1996 роках було прийнято шість Національних стандартів аудиту, які в 1999 р. були відмінені та введено в дію Національні нормативи аудиту (ННА), яких за чотири роки чинності було розроблено тридцять два; та Кодекс професійної етики аудитора України.

18.04.2003 р Аудиторська палата України на своєму засіданні № 122/2 визнала у якості національних порядок застосування в Україні Стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів. Ці стандарти підлягають обов'язковому дотриманню та застосуванню аудиторами, аудиторськими фірмами та суб'єктами господарювання до фінансової звітності за 2003 рік, але допускається їх застосування до фінансової звітності попередніх періодів.

Стаття 6 Закону України "Про аудиторську діяльність" (Додаток X)говорить:

Стандарти аудиту приймаються на основі стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів з дотриманням вимог цього Закону та інших нормативно-правових актів.

Стандарти аудиту є обов'язковими для дотримання аудиторами, аудиторськими фірмами та суб'єктами господарювання.

Впродовж 2003-2005 років в Україні відбувався перехідний період із застосування означених вище стандартів у якості національних.

Колективом авторів під виключним керівництвом АПУ було здійснено переклад стандартів з англійської на українську мову. Вони видавалися окремою збіркою чотири рази: у 2003 (у редакції 2001 року), 2004, 2006 та 2007 роках. Частково стандарти переглядалися і у 2008 році, але певні зміни було опубліковано тільки у журналі "Аудитор України".

До 2009 року Україна була єдиною державою серед країн колишнього СРСР, яка застосовувала в аудиторській діяльності Стандарти аудиту МФБ, а не національні нормативи та регулятори. Зараз на міжнародні стандарти аудиту перейшли й аудитори Казахстану. За виданням 2007 і 2010 років виданням переклад стандартів здійснено з англійської мови на російську.

Загальна збірка стандартів аудиту (українськомовний варіант 2007 року) носила назву "Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики" та складалася з двох великих розділів:

 • 1) Етика (Кодекс етики професійних бухгалтерів — КЕПБ);
 • 2) Аудит, огляд, інші завдання з надання впевненості та супутні послуг (Аудит, надання впевненості та супутні послуги).

Стандарти аудиту видання 2010 року (у редакції грудня 2009 року) носять назву "Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (Міжнародних стандартів або Стандартів РМСАНВ)". Це видання містить Міжнародні стандарти аудиту, Міжнародний стандарт контролю якості, Міжнародні стандарти завдань з огляду, Міжнародні стандарти супутніх послуг та Положення з міжнародної практики аудиту. Зміст КЕПБ буде розглядатися у п. 5 цієї теми.

Редакція Стандартів аудиту (без КЕПБ) у перекладі українською мовою (2010 рік) паперовим друком не видавалася, із повним змістом цих стандартів можна ознайомитися на сайті АПУ apu.org.ua.

Зупинимось на основних складових Стандартів видання 2010 року, які відповідно до Рішення АПУ від 31.03.2011 р. № 229/7 є обов'язковими при виконанні завдань з 1 травня 2011 року (табл. 2.3.).

Загальний перелік Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (видання 2010 року) подано у Додатку Ц.

Відповідно до здійснених законодавцем групувань означених вище Міжнародних стандартів частина 1 включає МСКЯ та Аудити історичної фінансової інформації (в т.ч. МСА)

МСКЯ (01-99) слід застосовувати при наданні всіх послуг, на які розповсюджується дія стандартів РМСАНВ, тобто — повністю на Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та супутніх послуг.

МСА (200-999) слід застосовувати в аудиторській перевірці історичної фінансової інформації, а саме — у процесі аудиту фінансової звітності, але їх можна адаптувати для аудиту іншої інформації та надання супутніх послуг. За редакцією 2010 року ця група включає 32 МСА, що є базовими у процесі проведення аудиту.

У наступних темах І та III Модулів дисципліни "Аудит" буде більш детально розглянуто окремі стандарти аудиту саме з групи МСА.

Частина 2 означених Міжнародних стандартів включає:

Концептуальну основу;

Аудити та огляди історичної фінансової інформації включають:

 • - ПМПУ 1000-1100 Положення з міжнародної практики аудиту;
 • - МСЗО 2000-2699 Міжнародні стандарти завдань з огляду.

Таблиця 2.3. Аудит, надання впевненості та супутні послуги

МСКЯ 1-99 Міжнародні стандарти контролю якості

Аудити історичної фінансової інформації

МСА 200-999 Міжнародні стандарти аудиту

200-299 Загальні принципи та відповідальність

300-499 Оцінка ризиків та дії у відповідь на оцінені ризики

500-599 Аудиторські докази

600-699 Використання роботи інших фахівців

700-799 Аудиторські висновки та звітність

800-899 Спеціалізовані сфери

Міжнародна концептуальна основа завдань з надання впевненості

Аудити та огляди історичної фінансової інформації

ПМПА 1000-1999 Положення з міжнародної практики аудиту

МСЗО 2000-2699 Міжнародні стандарти завдань з огляду

Завдання з надання впевненості, що не є аудитами чи оглядами історичної фінансової інформації

МСЗНВ 3000-3699 Міжнародні стандарти завдань з надання впевненості

3000-3399 Застосовані до всіх завдань з надання впевненості

ССС 3400-3699 Стандарти для спеціалізованих сфер

Супутні послуги

МССП 4000- 4699 Міжнародні стандарти супутніх послуг

МСЗО (2000-2699) слід застосовувати під час огляду історичної фінансової інформації. За редакцією 2010 року ця група вміщує тільки 2 стандарти:

 • - МСЗО 2400 "Завдання з огляду фінансових звітів" застосовується у випадку перевірки (огляду) не повного комплекту фінансової звітності, а тільки окремих її форм;
 • - МСЗО 2410 "Огляд проміжної фінансової інформації, що виконується незалежним аудитором суб'єкта господарювання" використовується при перевірці (огляді) тільки поточної, а саме: квартальної (місячної) фінансової звітності.

МСЗНВ (3000-3699) слід застосовувати під час завдань з надання впевненості, які не стосуються історичної фінансової інформації. На поточний момент ця група включає:

 • -3000-3699 МСЗНВ та 3000 -3399 Застосовані до всіх завдань з надання впевненості, які включають стандарт 3000:
 • - МСЗНВ 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації" використовується при перевірці інформації іншої, ніж та, що є основою для складанні фінансової звітності, наприклад: податкові декларації та розрахунки податків і зборів (ділянка податкового обліку), довідка про фінансовий стан підприємства (ділянка фінансового аналізу) тощо.
 • - ССС 3400- 3699 Стандарти для спеціалізованих сфер включає стандарт 3400 "Перевірка прогнозної фінансової інформації".

МССП (4000-4699) слід застосовувати під час виконання завдань з підготовки фінансової інформації, завдань з виконання погоджених процедур та завдань з інших супутніх послуг, як це вказано РМСАНВ.

МСА, МСЗО, МСЗНВ та МССП, які разом іменуються Стандарти завдань РМСАНВ (Ради з міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості МФБ).

При виконанні завдань з 01 травня 2014 року Аудиторська Палата України своїм рішенням від 27.02.2014 р. № 290/7 затвердила для обов'язкового застосування в якості національних стандартів аудиту Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг видання 2012 року. З повним змістом цих стандартів можна ознайомитися на сайті АПУ apu.org.ua, перелік стандартів надано у додатку Ц.1.

Змінами у 2012 році порівняно з виданням цих стандартів 2010 року є:

А. Наступні доповнення

1) Нотатки з міжнародної практики аудиту 1000 та зміни у Передумові.

До частини 1 цього видання включено Нотатки з міжнародної практики аудиту (НМПА) 1000 "Особливості міркування під час аудиту фінансових інструментів", видані РМСАНВ у грудні 2011 року.

2) Міжнародний стандарт аудиту 610 (переглянутий) "Використання роботи внутрішніх аудиторів", Міжнародний стандарт аудиту 315 (переглянутий) "Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвого викривлення через розуміння суб'єктів господарювання і його середовища" та відповідні до цих стандартів зміни в інших МСА.

МСА 610 (переглянутий), МСА 315 (переглянутий) та відповідні зміни в інших МСА видані РМСАНВ у березні 2012 року та є чинними для завдань з аудиту фінансових звітів за періоди, що закінчуються 15 грудня 2013 року або на більш пізню дату, після чого МСА 610 та МСА 315 буде відкликано.

3)Міжнародний стандарт завдань з надання впевненості 3410 "Завдання з надання впевненості щодо звітів з парникових газів".

У частину 2 видання вміщено МСЗНВ 3410, який було видано РМСАНВ у червні 2012 р. Цей стандарт є чинним для звітів завдань з надання впевненості за періоди, що закінчуються 30 вересня 2013 року або на більш пізню дату.

4)Міжнародний стандарт завдань з надання впевненості 3420 "Завдання з надання впевненості щодо складання гіпотетичної фінансової інформації, яка включається в проспект емісії".

У частину 2 видання вміщено МСЗНВ 3420, який було видано РМСАНВ у грудні 2011 р. Він є чинним для звітів завдань з надання впевненості, що датуються 30 березня 2013 року або більш пізньою датою.

5)Міжнародний стандарт супутніх послуг 4410 (переглянутий) "Завдання з підготовки інформації".

У частину 2 видання вміщено МССП 4410 (переглянутий), виданий РМСАНВ у березні 2012 р. Він є чинним для звітів з підготовки інформації, що датуються 1 липня 2013 року або більш пізньою датою, після чого МССП 4410 буде відкликано.

Б. Наступні відкликання

Після відкликання цілої категорії ПМПА шість існуючих ПМПА, вміщених у частині 2 видання 2010 року, також було відкликано, оскільки РМСАНВ визначила, що вони в значній мірі є застарілими та такими, що не відповідають тексту МСА після підвищення їх зрозумілості.

У зв'язку із тим, що суттєвих змін у Стандартах аудиту МФБ 2012 року по основних МСА не відбулось, а у межах загального змісту стандартів ці зміни не є суттєвими, автори по всіх використаннях стандартів та термінів здійснюють посилання на версію видання Стандартів 2010 року. Крім того, за умовами чинності змін Стандартів, вони є такими, починаючи з інформації, що датується у різні періоди 2013 року та більш пізньою датою. І, необхідно додати, що значна кількість завдань з практичних та самостійних робіт цього посібника побудована на наскрізному прикладі умовної перевірки у 2013 році аудиторською фірмою звітності клієнта за 2012 рік. Звичайно, автори внесли зміни у додатки, і вони включають також звітність умовного клієнта за 2013 рік та рекомендації щодо порівняння показників за нею. У зв'язку із цим надані приклади можуть бути використані читачами й для порівняння змін, які відбулися у формах фінансової звітності в Україні, починаючи зі звітності за 1-й квартал 2013 року.

 
<<   ЗМІСТ   >>