Повна версія

Головна arrow Туризм arrow Організація та планування діяльності туристичних підприємств

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

Тема 12. Планування поточних витрат і основних фінансових звітів на туристичних підприємствах

Планування поточних витрат і основних фінансових звітів на туристичних підприємствах

 • 12.1. Особливості фінансових відносин туризму
 • 12.2. Планування ключових фінансових показників
 • 12.3. Планування продуктивності, мотивації та оплати праці
 • 12.4. Планування податків на підприємстві
 • 12.4.1. Податок на прибуток підприємства
 • 12.4.2. Податок на додану вартість
 • 12.4.3. Акцизний збір
 • 12.4.4. Єдиний податок суб'єктів малого підприємництва
 • 12.4.5. Комунальний податок
 • 12.4.6. Фіксований сільськогосподарський податок
 • 12.4.7. Плата за землю

Особливості фінансових відносин туризму

Функціонування туризму, як і будь-якої іншої галузі господарського комплексу пов'язане з розвитком фінансових відносин і організацією фінансового механізму. Фінансові відносини туристичних підприємств виникають при формуванні і використанні грошових фондів і при обороті грошових засобів.

Завданням фінансів туристичної фірми є формування грошових фондів і використання їх на основі ефективного управління грошових потоків в цілях здійснення своєї виробничо-обслуговуючої і фінансової діяльності, виручення прибутку, забезпечення фінансової стійкості.

В процесі виробничо-обслуговуючої діяльності туристичних фірм виникають фінансові відносини:

 • - турагента з тур оператором по розрахунках за придбані туристичні путівки;
 • - турагента з іншим турагентом при реалізації путівок даного турагента;
 • - туристичної фірми з органами житлово-комунального господарства по оплаті оренди і комунальних послуг;
 • - туристичної фірми з органами муніципального управління при виплаті орендної плати за земельну ділянку, частину лісу та ін.
 • - туристичного підприємства зі своїми працівниками відносно виплати заробітної плати, премій, дивідендів по акціях;
 • - туристичної фірми з банківською системою при оформленні кредиту, купівлі валюти;
 • - туристичної фірми з бюджетом та позабюджетними фондами і податковою службою при внесенні податків і інших платежів;
 • - туристичної фірми зі страховими компаніями по операціях страхування;
 • - туристичної фірми з недержавними пенсійними фондами;
 • - туристичної фірми з органами державного управління ( митниця, СМАП);
 • - туристичної фірми з фінансовими організаціями, небанківськи-ми кредитними організаціями, при здійсненні трастових, трансферних і залогових операцій, лізингу.

Фінансові відносини в туризмі мають свої особливості і регулюються системою фінансових планів. Фінансові плани складаються на основі основних фінансових документів, таких як: річна балансова відомість, щомісячний рух готівки, прогноз об'ємів продаж, оцінка прибутків і витрат, прогноз ключових фінансових показників.

Балансова відомість туристичної фірми складається за загальними стандартами див табл. в додатках. Баланс тур фірми - це звідна таблиця, що вказує джерела капіталу і вартість їх на початок та кінець розрахункового періоду. В лівій частині балансової таблиці вносяться дані про активи фірми (матеріально-грошові засоби, якими володіє підприємство і які активно зайняті в процесі виробництва). Права частина балансу - пасиви туристичного підприємства (різноманітні зобов'язання перед кредиторами та грошові засоби, що не беруть участі в процесі виробництва - акціонерний капітал, прибуток.

Всі активи поділяються на необоротні та оборотні. До необоротних належать: нематеріальні, незавершене будівництво, основні засоби, довгострокові біологічні активи, довгострокові фінансові інвестиції, довгострокова дебіторська заборгованість, відстрочені податкові активи та інші.

Нематеріальні активи - це права на володіння і використання об'єктів інтелектуальної власності або обмежених ресурсів, а також інші майнові права: патент, ліцензія.

За використання об'єкта ліцензійної угоди сплачується винагорода:

 • - роялті - періодичні відрахування у вигляді фінансових ставок до обсягу продажу (собівартості виробництва:
 • - пашуальна виплата - одноразова виплата за ліцензію.

Серед оборотних активів виділяються: виробничі запаси, поточні біологічні активи, незавершене виробництво, готова продукція, товари, векселі одержані, дебіторська заборгованість, поточні фінансові інвестиції, грошові кошти та їх еквіваленти та інші.

До пасивів належать: власний капітал, забезпечення виплат персоналу, довгострокові зобов'язання, поточні зобов'язання (з одержаних авансів, з бюджетом, з позабюджетних платежів, зі страхування, з оплати праці, з учасникаим, із внутрішніх розрахунків)

Відповідно до Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати", виділяються такі основні фінансові показники на підприємстві, без яких неможливо спланувати майбутню діяльність підприємства.

"Дохід (виторг) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)" - загальний доход (виручка) від реалізації продукції, товарів, робіт або послуг, тобто без вирахування наданих знижок, повернення проданих товарів та непрямих податків (податку на додану вартість, акцизного збору тощо).

Чистий дохід (виторг) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) визначається шляхом вирахування з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідних податків, зборів, знижок тощо.

Валовий прибуток (збиток) розраховується як різниця між чистим доходом від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і собівартістю реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг).

"Адміністративні витрати" відображаються загальногосподарські витрати, пов'язані з управлінням та обслуговуванням підприємства.

"Витрати на збут" відображаються витрати підприємства, пов'язані з реалізацією продукції (товарів) - витрати на утримання підрозділів, що займаються збутом продукції (товарів), рекламу, доставку продукції споживачам тощо.

"Інші операційні витрати" відображаються собівартість реалізованих виробничих запасів; відрахування на створення резерву сумнівних боргів і суми списаної безнадійної дебіторської заборгованості відповідно до пункту 11 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість".

Прибуток (збиток) від операційної діяльності визначається як алгебраїчна сума валового прибутку (збитку), іншого операційного доходу, адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат.

"Дохід від участі в капіталі" відображається доход, отриманий від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких ведеться методом участі в капіталі.

У статті "Інші фінансові доходи" показуються дивіденди, відсотки та інші доходи, отримані від фінансових інвестицій (крім доходів, які обліковуються за методом участі в капіталі).

"Фінансові витрати" показуються витрати на проценти та інші витрати підприємства, пов'язані із запозиченнями (крім фінансових витрат, які включаються до собівартості кваліфікаційних активів відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 31 "Фінансові витрати").

"Втрати від участі в капіталі" відображається збиток, спричинений інвестиціями в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких провадиться методом участі в капіталі.

"Інші витрати" відображаються собівартість реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів, майнових комплексів; втрати від неопераційних курсових різниць; втрати від уцінки фінансових інвестицій та необоротних активів; інші витрати, які виникають у процесі звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства.

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування визначається як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від операційної діяльності, фінансових та інших доходів (прибутків), фінансових та інших витрат (збитків).

Прибуток від звичайної діяльності визначається як різниця між прибутком від звичайної діяльності до оподаткування та сумою податків з прибутку. Збиток від звичайної діяльності дорівнює збитку від звичайної діяльності до оподаткування та сумі податків на прибуток.

"Надзвичайні доходи" і "Надзвичайні витрати" відображаються відповідно: невідшкодовані втрати від надзвичайних подій (стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо), включаючи затрати на запобігання виникненню втрат від стихійного лиха та техногенних аварій, які визначені за вирахуванням суми страхового відшкодування та покриття втрат від надзвичайних ситуацій за рахунок інших джерел; доходи і втрати від інших подій та операцій, які відповідають визначенню надзвичайних подій, наведеному у цьому Положенні (стандарті). Втрати від надзвичайних подій відображаються за вирахуванням суми, на яку зменшується податок на прибуток від звичайної діяльності внаслідок цих втрат. Зміст і вартісна оцінка доходів або витрат від кожної надзвичайної події слід окремо розкривати в примітках до фінансових звітів.

Чистий прибуток (збиток) розраховується як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від звичайної діяльності та надзвичайного прибутку, надзвичайного збитку та податків з надзвичайного прибутку.

Аналіз готівки туристичної фірми проводиться в два етапи. На першому етапі прослідковується рух готівки, а на другому складається прогноз бюджету готівки. Типова форма відомості про рух готівки подається в таблиці в додатку. Прогноз бюджету готівки складається з наступних показників:

 • 1. Об'єм продаж розраховується відповідно до ціни та об'єму реалізованої продукції.
 • 2. Загальне використання готівки включає витрати на: матеріали; оплату праці; амортизацію; енергію технологічну; експлуатацію та ремонт машин та механізмів; капітальні затрати; платежі в бюджет; дивіденти та інші загальновиробничі та позавиробничі витрати.
 • 3. "Кеш-флоу" або чистий потік готівки - різниця грошей на рахунку, які надходять та йдуть на оплату витрат.
 • 4. Початковий баланс готівки - це кількість готівки, що нею володіло підприємство до початку розрахункового періоду.
 • 5. Кінцевий баланс готівки - це сума третього та четвертого рядків.
 • 6. Мінімально необхідний резерв підприємства для починання власного бізнесу.

Планування різниці між прибутками та видатками підприємства

Розроблення даної таблиці має мету прорахувати необхідність в додатковому фінансуванні підприємства, тобто в інвестиціях. В таблиці вміщують дев'ять рядків:

 • 1. Обсяг продаж, що переноситься з планового бюджету готівки
 • 2. ПДВ, що визначається згідно законодавства на весь об'єм наданих послуг.
 • 3. Валові прибутки, що визначаються як різниця між об'ємом продаж та ПДВ.
 • 4. Загальні видатки, що визначаються як сума всіх валових затрат і амортизації всіх основних виробничих фондів
 • 5. Прибуток балансовий - різниця між валовими прибутками і валовими видатками.
 • 6. Податок на прибуток розраховується згідно законодавства.
 • 7. Прибуток чистий визначається як різниця між балансовим прибутком і сумою податку на прибуток.
 • 8. Дивіденти і резервний фонд переноситься з планового балансу готівки.
 
<<   ЗМІСТ   >>