Повна версія

Головна arrow Товарознавство arrow Експертиза товарів

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Організація проведення експертизи товарів народного споживання

Етапи проведення експертизи

Організація процесу надання послуги з експертизи здійснюється у відповідності з вимогами Методики проведення товарознавчої експертизи експертами ТППУ.

Процес надання послуги з експертизи в загальному вигляді складається із таких підпроцесів:

 • - подання, реєстрація та розгляд заявки;
 • - планування послуги з експертизи;
 • - дослідження об'єкта експертизи;
 • - експертиза кількості вантажних місць або вантажних одиниць;
 • - експертиза якості товару;
 • - оформлення результатів експертизи;
 • - реєстрація та видача акта експертизи замовнику.

Перед початком проведення експертизи розглядаються підстави для її проведення. Підставами для проведення експертизи виступають порушення виконання угод постачання, купівлі-продажу, порушення правил маркування, умов транспортування або зберігання товарів, що призвели до нестач, псування або зниження якості товарів.

У залежності від визначеного завдання розрізняють експертизи з перевірки кількості, якості, комплектності, пакування, маркування, технічного стану транспортних засобів, відповідності умовам угоди або законодавчим чи регламентуючим вимогам.

При плануванні проведення товарознавчої експертизи виділяють три етапи:

 • - підготовчий;
 • - основний;
 • - заключний.

Порядок проведення експертизи товарів народного споживання

Роботи, пов'язані з експертизою товарів, виконуються експертами ТПП на підставі заявок суб'єктів господарської діяльності. Заявка має містити відомості про назву замовника, його адресу та телефон, прізвище відповідальної особи, найменування та кількість товару, місце знаходження товару, завдання експертизи. Заявка може бути прийнята як у письмовій формі, так і по телефону.

За домовленістю виконавця та замовника умови виконання послуг з експертизи товарів можуть бути оформлені угодою, гарантійним листом тощо. Форма оплати теж погоджується та залежить від того, чи є замовник постійним, чи звертається одноразово.

Якщо заявка подається в письмовій формі, то на ній має бути підпис керівника та головного бухгалтера організації замовника та печатка організації.

Завдання експертизи має бути чітко визначеним, містити повну інформацію про предмет (об'єкт) експертизи та метод контролю (дослідження).

Заявка реєструється в Журналі реєстрації ТПП за датою надходження з наданням їй порядкового номера. На швидкопсувну продукцію вказується час надходження заявки. Нумерація заявок починається кожного року з першого робочого дня.

Заявки на експертизу іноземної та вітчизняної продукції можуть реєструватись окремо.

Зареєстрована заявка надходить до керівника підрозділу Палати, який безпосередньо здійснює її розгляд, пересвідчується, що завдання експертизи чітко визначено, наведена повна інформація про об'єкт експертизи, методи перевірки та випробувань показників якості.

У разі прийняття рішення щодо спроможності проведення експертизи керівник підрозділу призначає експерта (групу експертів), дає вказівку на підготовку наряду. При призначенні групи експертів, один із них призначається відповідальним. За необхідності здійснюється інструктаж експертів.

На підставі зареєстрованої заявки оформляється наряд на проведення експертизи (додаток А). У наряді слід вказати: номер, дату надходження заявки, дату початку експертизи, відомості про товар та замовника згідно з заявкою, а також завдання експертизи.

Уповноважений керівник експертного підрозділу Палати повинен після реєстрації замовлення у термін, погоджений із замовником, а щодо швидкопсувних товарів — протягом 24 годин, направити експерта для проведення експертизи: видати йому наряд, в якому слід вказати прізвище експерта, дату видачі наряду, підписати наряд і завірити його печаткою або штампом Палати. Оформлений таким чином наряд є підставою для експерта на проведення експертизи від імені відповідної палати. За отриманий наряд експерт розписується в журналі реєстрації заяв і видачі наряду.

Відомості про видачу експертові наряду мають бути внесені до журналу.

Замовник експертизи на підготовчому етапі повинен:

 • - призначити своїх компетентних представників (не менше двох) для участі в експертизі і підписання констатуючої частини акту експертизи;
 • - при необхідності забезпечити присутність представників митної або карантинної служби;
 • - підготувати робоче місце експерта, необхідні нормативні та товаросупровідні документи і зразок-еталон товару;
 • - забезпечити розсортування і вільний доступ до товару, дотримання техніки безпеки.

Узгоджений термін початку проведення експертизи може бути змінений за письмовим проханням замовника.

Основний етап роботи починається з прибуття експерта до замовника експертизи чи збирання експертної групи у замовника. На цьому етапі експерт (експертна група) уважно вивчають договір, товаросупровідні та нормативні документи, перевіряє створення необхідних умов для проведення експертизи.

Експерт організовує свою роботу відповідно до Методики проведення експертизи залежно від фактичних умов. Якщо замовник вважає за необхідне внести зміни до формулювання завдання експертизи або обсяги робіт, він повинен підтвердити це письмово. Експерт проводить експертизу з урахуванням змін, внесених замовником, попередньо узгодивши ці зміни з керівником підрозділу Палати.

Якщо замовник просить провести експертизу тієї ж партії на відповідність не тільки вимогам умов контракту (договору), але одночасно і вітчизняного або міжнародного стандартів, тоді допускається проведення двох або трьох експертиз окремо: однієї — на відповідність товару вимогам умов контракту (договору), іншої (інших) — на відповідність вимогам вітчизняного або міжнародного стандарту.

У випадку, якщо експерт прибув на місце проведення експертизи, а експертиза не відбулася з вини замовника (не надійшов товар, замовником не були надані необхідні документи, не створено умов для проведення експертизи, не забезпечені цілісність товару, дотримання техніки безпеки, особистої безпеки експерта та ін.), експерт зобов'язаний зателефонувати керівникові підрозділу Палати з метою одержання подальших розпоряджень. Якщо керівником прийнято рішення про відмову від проведення експертизи, заявка анулюється. Замовнику на підставі службової записки, складеної експертом на ім'я керівника підрозділу Палати, дається письмова аргументована відмова.

Експерт зобов'язаний подати до підрозділу Палати наряд з відповідною позначкою замовника про причину відмови від проведення експертизи і про фактично витрачений час, у тому числі, на дорогу в обидва кінці. У випадку відмови замовника від такого запису його робить сам експерт, вказуючи прізвище замовника, який відмовився зробити запис, і подає наряд до підрозділу Палати.

Експерту рекомендується використовувати розроблені та погоджені з Президією ТПП України методичні посібники з проведення конкретних видів експертиз відповідних груп товарів.

Якщо рекомендації методичних посібників не збігаються з вимогами чинної нормативно-технічної документації, експерт керується останньою.

Експертиза проводиться особисто експертом, виходячи з поставленого завдання. Формулювання завдання експертизи в заявці замовника, наряді та акті експертизи мають збігатися.

На початку проведення експертизи експерт перевіряє засоби вимірювання на наявність клейма повірки, дату повірки, відповідність діапазонів вимірювання параметрам товарів.

Під час проведення експертизи експерт записує всю інформацію, яка потрібна для оформлення акта експертизи, у робочий журнал. Форма робочого журналу, порядок його видачі експерту, вимоги до оформлення, заповнення та зберігання визначаються наказом по Палаті. Термін зберігання робочого журналу не може бути меншим за термін зберігання акта експертизи. На оригіналах документів, які подаються під час проведення експертизи, експерт робить позначку "Пред'явлено експерту", ставить підпис та дату початку експертизи. У випадках, якщо експерту пред'явлено товар, ушкоджений під час транспортування або у несправному транспортному засобі, експерт зобов'язаний вимагати від замовника комерційний акт відповідної транспортної організації. Якщо замовник експертизи наполягає на проведенні експертизи без комерційного акта, експерт, після погодження з керівником підрозділу, проводить таку експертизу. В акті експертизи експерт дає опис фактичного стану транспортного засобу, пакувальних місць, пломб і вказує, що комерційний акт не складено. Після відбору проб продовольчих товарів експерт складає акт відбору проб (додаток Б) і проводить експертизу зазначеного в наряді товару.

Заключний етап експертизи є одним із найбільш відповідальних, в якому підсумовуються результати проведеної роботи. Метою даного етапу є аналіз і оцінка отриманих результатів експертизи і написання акту експертизи або експертного висновку.

Результати експертизи оформлюються відповідно до записів, зроблених експертом у робочому журналі під час проведення експертизи.

Акт експертизи складається на бланках затвердженої форми з додатком (додатки В). Бланки актів експертиз повинні мати захисну сітку - гільош, яка зробить видимими будь-які виправлення або підробки та захистить документ від фальсифікації.

Оригінальний екземпляр акта експертизи має бути складений експертом власноруч або надрукований чітко, без виправлень та скорочень (за винятком загальноприйнятих). За згодою із замовником акт експертизи може бути складено українською, російською мовами або будь-якою іншою мовою.

Акт експертизи складається з трьох частин: протокольної, констатуючої та висновку. Під час складання актів експертизи експерт заповнює відповідні пункти форми акта.

Протокольна частина акта.У заголовній частині акта вказується номер акта експертизи, який відповідає реєстраційному номеру наряду.

Результати експертизи декількох партій товару, перевірених за одним нарядом у одного замовника, експерт оформляє окремими актами, що мають дробові реєстраційні номери, у чисельнику яких зазначається реєстраційний номер наряду, а в знаменнику — порядковий номер акта.

У пунктах протокольної частини акта експертизи експерт подає відомості, які відповідають найменуванням пунктів. У випадку відсутності даних для заповнення будь-якого пункту відповідний пункт не заповнюється, про що в констатуючій частині акта робиться відповідний запис.

Декілька партій товару можуть бути оформлені одним актом, за умови єдиного постачальника, виробника, замовника.

Констатуюча частина акта експертизи. Констатуюча частина акта експертизи має містити: опис ходу вивчення наданих документів; аргументовано викладені методи та фактично встановлені відповідно до поставленого завдання результати експертизи (огляду або дослідження предмета експертизи, зроблених розрахунків та ін.), проставлені дати (при експертизі швидкопсувних товарів) початку та закінчення перевірки товару.

Констатуюча частина претензійного акта експертизи підписується експертом та представниками організації, які брали участь у проведенні експертизи. У випадку незгоди зі змістом акта представники організації повинні підписати його з посиланням на особисту думку, яка є невід'ємною частиною акта експертизи. У випадку відмови представників замовника від підпису і вираження окремої думки в письмовій формі, експерт має право оформити акт експертизи без їхніх підписів, здійснюючи про це в акті експертизи відповідний запис.

Висновок експерта.Експерт повинен відповісти на поставлене завдання, сформулювати висновки.

Висновок має бути складений стисло, конкретно та обґрунтовано, виходячи з наявних об'єктивних даних і настільки чітко, щоб не виникла потреба у додаткових роз'ясненнях експерта; висновок має відповідати констатуючій частині акта.

Висновок експерта оформляється і підписується експертом (експертами) після підпису констатуючої частини представниками, які брали участь в експертизі.

Кількість екземплярів актів експертизи узгоджується із замовником; всі екземпляри акта мають бути розбірливо віддруковані на комп'ютері.

Виправлення в протокольній або констатуючій частині:

 • - претензійного акта експертизи — мають бути засвідчені підписом експерта та підписами представників замовника;
 • - інших актів експертизи — мають бути засвідчені підписом експерта.

Виправлення, які вносяться у висновок акта експертизи, мають бути погоджені з експертом та засвідчені його підписом.

Акт експертизи та наряд подаються до підрозділу Палати для реєстрації не пізніше наступного робочого дня після закінчення експертизи.

Оригінал акта експертизи реєструється в журналі або в комп'ютерній автоматизованій системі не пізніше наступного робочого дня.

Підпис керівника підрозділу Палати в оригіналі акта експертизи із зазначенням дати приймання акта від експерта засвідчує факт його реєстрації.

Друковані екземпляри акта зчитуються (звіряються експертом з рукописним) не пізніше наступного робочого дня після виходу з друку.

У рукописному екземплярі акта під час проведення зчитування експерт робить відмітки про виявлені помилки, а також вказує дату зчитування або кількість звірених екземплярів, ставить свій підпис. Одночасно експерт підписує звірені екземпляри акта.

Друковані екземпляри акта експертизи без підпису експерта, печатки (круглого штампа) підрозділу Палати, а також дати реєстрації є недійсними.

Рукописний екземпляр (оригінал) акта експертизи разом з усіма додатками, на яких базується висновок експерта, подається на зберігання до архіву та зберігається протягом трьох років.

Палата може своїм наказом збільшити терміни зберігання актів експертизи.

Якщо акт експертизи друкується експертом, оригіналом вважається один з друкованих екземплярів. Друковані екземпляри актів експертизи мають бути передані (з кур'єром — під підпис), направлені (поштою) або вручені замовнику експертизи в узгоджені строки. За домовленістю із замовником (якщо акт експертизи не є претензійним) допускається видача акта замовнику в рукописній формі.

Після реєстрації акта експертизи зміни або доповнення у протокольну або констатуючу частини акта можуть вноситися тільки з дозволу керівника підрозділу Палати за наявності обґрунтованої письмової заяви замовника.

У випадках, якщо замовник експертизи має обґрунтовані заперечення щодо висновку експерта або якщо експерт порушив порядок проведення експертизи, призначається повторна або контрольна експертизи [8, 20].

 
<<   ЗМІСТ   >>