Повна версія

Головна arrow Фінанси arrow Гроші та кредит

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Міжбанківські об'єднання

На сучасному етапі існує велика кількість різноманітних міжбанківських об'єднань, утворення яких ґрунтується як на добровільному об'єднанні самостійних банків (злиття), так і на правах власності, контролю, централізованого управління, прямого підпорядкування і залежності (поглинання).

Головні представники міжбанківських об'єднань:

 • — асоціативного комерційного типу — консорціуми та картелі;
 • — корпоративного типу — концерни і трести.

Банківський консорціум — це тимчасове об'єднання на договірній основі кількох банків для спільного проведення кредитних, гарантійних або інших банківських операцій. Головною метою консорціуму є: збільшення обсягів операцій через концентрацію ресурсів, розподіл ризиків, що дає змогу обмежити втрати для кожного учасника консорціуму у випадку неплатежів позичальників.

Банківський картель — об'єднання великих банків, в основі якого міститься угода про розподіл сфер діяльності (узгодження та проведення єдиної політики при встановленні процентних ставок і виплати дивідендів, умов кредитування і под.).

Банківський концерн — монопольне об'єднання акціонерних банків, де великий банк (головне акціонерне товариство) володіє контрольним пакетом акцій юридично самостійних банків (дочірніх товариств), тим самим фактично встановлюючи фінансовий контроль за їх діяльністю.

Банківський трест — монопольне об'єднання банків, яке утворюється внаслідок об'єднання власності банків, що входять до його складу. При цьому останні втрачають юридичну, комерційну самостійність і підпорядковуються єдиному органові управління. На відміну від концерну, трест ґрунтується не на акціонерній, а на пайовій формі власності.

Стійкість банківської системи та механізм її забезпечення

Забезпечення стійкості банківської системи залежить від аналізу фінансового стану банків. Основними джерелами інформації для проведення аналізу фінансового стану комерційного банку є баланс і звіт про фінансові результати його діяльності.

Аналіз балансу дає комплексну характеристику діяльності банків на будь-яку дату. В ньому подана інформація про наявність власних коштів, зміни в структурі залучених коштів, складові активів та ін. На підставі балансу можна дійти висновків про стан ліквідності, дохідності, ймовірних перспектив розвитку банку.

Звіт про фінансові результати — це звіт про доходи і видатки банку (відображення фінансових потоків за певний період часу).

Забезпечення належного рівня ліквідності — одне з найважливіших завдань управління банком.

Ліквідність — здатність банку в будь-який момент виконувати зобов'язання перед вкладниками в грошовій формі на першу вимогу й на повну суму.

Нагляд і контроль за діяльністю комерційних банків

Контроль за банківською діяльністю — це комплекс заходів, спрямованих на забезпечення регулярного спостереження і періодичних перевірок фінансово-господарської діяльності, організації роботи банку та його підрозділів.

Головні цілі банківського контролю:

 • — захист акціонерів і вкладників кожного конкретного банку від некомпетентного управління та зловживань;
 • — підтримання стабільності на фінансовому ринку через попередження "системного ризику".

Система контролю за діяльністю комерційних банків охоплює:

 • — зовнішній контроль;
 • — державний контроль (НБУ, ДПА, правоохоронні органи);
 • — зовнішній аудит (незалежні аудиторські фірми);
 • — внутрішній контроль;
 • — внутрішній банківський аудит (ревізійні відділи банку);
 • — ревізійні комісії.

Запитання для самоконтролю

 • 1. Що таке "кредитна система"? У чому полягає її необхідність?
 • 2. Назвіть причини виникнення банків.
 • 3. За якими принципами будується дворівнева банківська система?
 • 4. Яка структура сучасної банківської системи? Які основні ланки її утворюють?
 • 5. Яку роль відіграє центральний банк в економіці країни?
 • 6. Назвіть механізм реалізації грошово-кредитної політики центрального банку.
 • 7. Охарактеризуйте функції центрального банку.
 • 8. Як трансформувались функції банків у зв'язку з побудовою ринкового господарства в Україні?
 • 9. Які функції виконують комерційні банки?
 • 10. Які особливості вияву функції центрального банку України в сучасних умовах?
 • 11. Чому виникла необхідність у нагляді центральних банків за діяльністю комерційних банків?
 • 12. Які форми та методи нагляду центральних банків за діяльністю комерційних банків Ви знаєте?
 • 13. Проаналізуйте структуру сучасного комерційного банку.
 • 14. Назвіть види парабанківських установ.
 • 15. Які спільні та відмінні риси діяльності парабанківських установ і комерційних банків?
 • 16. Розкажіть про функції парабанківських установ.
 • 17. Яку роль відіграють парабанківські інститути на фінансовому ринку?
 • 18. Що таке "міжбанківські об'єднання"?
 • 19. Чим відрізняються асоціативні й корпоративні банківські об'єднання?

Тести

 • 1. Кредитна система — це:
  • а) сукупність банків, які здійснюють мобілізацію грошових ресурсів і надають їх у позики;
  • б) сукупність кредитних відносин у країні;
  • в) СКФІ, що здійснюють кредитування суб'єктів господарського життя;
  • г) сукупність кредитних відносин та інститутів, які реалізують ці відносини;

ґ) НБУ і система комерційних банків.

 • 2. Назвіть зайвий елемент у СКФІ:
  • а) страхові компанії;
  • б) пенсійні фонди;
  • в) лізингові компанії;
  • г) поштово-ощадні установи; ґ) фінансові компанії.
 • 3. Організаційна сукупність різних видів банків у їх взаємозв'язку, яка існує в тій чи іншій країні у цілком визначений історичний період:
  • а) СКФІ;
  • б) кредитна система;
  • в) банківська система;
  • г) об'єднання банків;

ґ) парабанківська система.


 • 4. Функції банківської системи:
  • а) контрольна;
  • б) перерозподільна;
  • в) стабілізаційна;
  • г) інформаційна;

ґ) трансформаційна.

 • 5. Проблеми банківської системи України:
  • а) відсутність законодавства;
  • б) від'ємні реальні процентні ставки;
  • в) нераціональна територіальна структура;
  • г) недостатня загальна кількість банків; ґ) низький рівень капіталізації банків;
  • д) втручання НБУ в управління слабкими банками.
 • 6. Основні функції ЦБ:
  • а) валютне регулювання;
  • б) емісійний центр;
  • в) виконавець державного бюджету;
  • г) банкір уряду;

ґ) державний скарбник.

 • 7. Які документи повинен подати КБ на реєстрацію:
  • а) заяву про реєстрацію, установчі документи, висновки аудиторської фірми, відомості про фахову придатність керівників;
  • б) заяву про реєстрацію, економічне обґрунтування, висновки аудиторської фірми, відомості про фахову придатність керівників;
  • в) заяву про реєстрацію, економічне обґрунтування, установчі документи, відомості про фахову придатність керівників;
  • г) заяву про реєстрацію, економічне обґрунтування, установчі документи, висновки аудиторської фірми.
 • 8. За організаційно-правовою формою діяльності КБ поділяють на:
  • а) державні;
  • б) акціонерні;
  • в) приватні;
  • г) пайові;

ґ) кооперативні;

 • д) змішані.
 • 9. За формою власності КБ поділяють на:
  • а) державні;
  • б) акціонерні;
  • в) приватні;
  • г) пайові;

ґ) кооперативні;

 • д) змішані.
 • 10. Основні групи банківських операцій:
  • а) операції з ЦП;
  • б) власні операції;
  • в) кредитні операції;
  • г) депозитні операції;

ґ) банківські послуги;

 • д) традиційні операції;
 • е) пасивні;
 • е) трастові;
 • ж) активні;
 • з) валютні.
 • 11. Міжбанківські асоціативні об'єднання:
  • а) концерни;
  • б) спілки;
  • в) картелі;
  • г) трести;

ґ) консорціуми;

 • д) асоціації;
 • е) синдикати;
 • е) ліги;
 • ж) корпорації.
 • 12. Міжбанківські корпоративні об'єднання:
  • а) концерни;
  • б) спілки;
  • в) картелі;
  • г) трести;

ґ) консорціуми;

 • д) асоціації;
 • е) синдикати; є) ліги;
 • ж) корпорації.
 • 13. Характерні риси міжбанківських асоціативних об'єднань'.
 • а) добровільний характер членства на підставі спільності інтересів;
 • б) великий ступінь залежності та близькі зв'язки між учасниками;
 • в) вільний вибір організаційної форми об'єднання і вихід;
 • г) відсутність можливостей вибору партнерів;

ґ) делегування повноважень асоціативному об'єднанню;

 • д) демократичний характер управління;
 • е) великий ступінь централізації;

є) договірна форма організації відносин.

14. Характерні риси корпоративних об'єднань:

а) добровільний характер членства на підставі спільності інтересів;

б) великий ступінь залежності та близькі зв'язки між учасниками;

в) вільний вибір організаційної форми об'єднання і вихід;

г) відсутність можливостей вибору партнерів; ґ) делегування повноважень членів об'єднань;

 • д) демократичний характер управління;
 • е) великий ступінь централізації;

є) договірна форма організації відносин.

 • 15. Основні джерела інформації про стійкість банку: а) статистичний звіт;
 • б) звіт про фінансові результати;
 • в) звіт про прибутки та збитки;
 • г) баланс;

ґ) звіт про сплату податків.


 • 16. Причини порушення ліквідності КБ:
  • а) прорахунки в оцінці ризиків;
  • б) різкі зміни облікової ставки ЦБ;
  • в) форс-мажорні обставини;
  • г) порушення збалансованості активів і пасивів банку;

ґ) мала капіталізація банку.

 • 17. Суб'єкти зовнішнього контролю за діяльністю банку:
  • а) відділ внутрішнього банківського аудиту;
  • б) незалежні аудиторські фірми;
  • в) НБУ;
  • г) ревізійні комісії; ґ) ДПА;
  • д) правоохоронні органи;
  • е) збори акціонерів (учасників).
 • 18. Які санкції вживає НБУ за систематичне порушення КБ його вимог:
  • а) стягнення грошового штрафу, фінансове оздоровлення, відкликання ліцензії;
  • б) підвищення норми обов'язкових резервів, стягнення штрафу, відкликання ліцензії;
  • в) проведення заходів фінансового оздоровлення, застосування санкції у вигляді: штрафу, підвищення норми обов'язкових резервів, призначення тимчасової адміністрації, відкликання ліцензії;
 • 19. Проведення центральними банками політики "дешевих грошей" — це:
  • а) проведення ЦБ рестрикційної політики;
  • б) політика, спрямована на подорожчання кредиту;
  • в) політика, спрямована на зниження процентних ставок, норм обов'язкового резервування, купівлю державних цінних паперів.

Теми рефератів

 • 1. Поняття кредитної системи, її елементи.
 • 2. Кредитна система України та проблеми и розвитку.
 • 3. Банківська система України.
 • 4. Вплив центрального банку на формування грошової пропозиції й регулювання грошового обігу є України
 • 5. Фінансове посередництво на вітчизняному грошовому ринку.
 • 6. Проблеми та перспективи ринку цінних паперів в Україні,
 • 7. Забезпечення стійкості банківської системи.
 • 8. Небанківські фінансово-кредитні установи в України
 • 9. Центральні банки, їх походження, призначення і функцій.
 • 10. Комерційні банки, їх види та правові основи організації.

 
<<   ЗМІСТ   >>