Повна версія

Головна arrow Право arrow Громадські об’єднання в Україні

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

МОЛОДІЖНІ, ДИТЯЧІ ТА ЖІНОЧІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Молодіжні та дитячі організації

Молодіжний рух – похідна політичної та соціальної актив­ності молоді, яку вона проявляє і реалізує значною мірою через організовані громадські, суспільно-політичні та інші структури. І тому молодіжний рух, його розвиток мають підтримуватись і стимулюватися насамперед державою.

Особливо активно розвивається молодіжний рух в Україні у період так званих "процесів перебудови" – кінець 80-х – по­чаток 90-х років. Саме появою численних молодіжних органі­зацій обумовлене зростання політичної активності молоді у цей період, хоча така активність була і є різноплановою, орієнтова­ною на великий спектр політичних, ідеологічних інтересів та уподобань.

Нині мають місце як політична поляризація молоді, так і відсутність у значної кількості юнаків та дівчат політичних орієнтацій взагалі. Порівняно із 80-ми роками спостерігається певне зростання їх громадської та політичної активності.

Молодіжні громадські організації – об'єднання громадян віком від 14 до 28 років, метою яких в здійснення діяльності, спрямованої на задоволення та захист своїх законних соціаль­них, економічних, творчих, духовних та інших спільних інте­ресів.

Дитячі громадські організації – об'єднання громадян віком від 6 до 18 років, метою яких є здійснення діяльності, спрямо­ваної на реалізацію та захист своїх прав і свобод, творчих здіб­ностей, задоволення власних інтересів, які не суперечать зако­нодавству, та соціальне становлення як повноправних членів суспільства.

Молодіжний рух в Україні координує Український націо­нальний комітет молодіжних організацій, який є незалежною неурядовою організацією і має статус Всеукраїнської спілки молодіжних та дитячих громадських організацій. У своїй діяль­ності цей комітет керується законодавством України та власним статутом.

Вступ Українського національного комітету молодіжних організацій до міжнародних молодіжних організацій (асоціацій, союзів тощо) не є підставою для його реєстрації як міжнарод­ного.

Принципи утворення і діяльності молодіжних та дитячих громадських організацій (ст. 3):

 • – молодіжні та дитячі громадські організації утворюються і діють на засадах добровільності, рівноправності їх членів, са­моврядування, законності та гласності;
 • – молодіжні та дитячі громадські організації зобов'язані доводити до відома громадськості про свою діяльність у формах, що не суперечать законодавству;
 • – інформація, що міститься у статутах, про склад керівних органів, джерела матеріальних та інших надходжень, а також пов'язана з діяльністю молодіжних і дитячих громадських ор­ганізацій, не є конфіденційною або іншою інформацією, яка охороняється законом.

Засновниками молодіжних та дитячих громадських органі­зацій можуть бути громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 15-річного віку.

Засновниками спілок молодіжних та дитячих громадських організацій є молодіжні та дитячі громадські організації.

Членами молодіжних та дитячих громадських організа­цій можуть бути громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних під­ставах.

Членами молодіжних громадських організацій можуть бути особи віком від 14 до 28 років, членами дитячих громадських організацій – особи віком від б до 18 років. Вступ неповнолітніх (віком до 10 років) до дитячих громадських організацій здійс­нюється за письмовою згодою батьків, усиновителів, опікунів або піклувальників. Особи старшого віку можуть бути членами молодіжних та дитячих громадських організацій за умови, як­що їх кількість у цих організаціях не перевищує третини загаль­ної кількості членів. У складі виборних органів молодіжних та дитячих громадських організацій кількість осіб старшого віку не може перевищувати третини членів виборних органів.

Обмеження щодо кількості осіб, вік яких перевищує 28 та 18 років, у складі виборних органів не поширюється на спілки молодіжних та дитячих громадських організацій.

Статус молодіжних та дитячих громадських організацій (ст. 6–8):

 • – молодіжні та дитячі громадські організації, їх спілки користуються правами, наданими їм Законом України "Про об'єднання громадян", іншими законодавчими актами.
 • – молодіжні та дитячі громадські організації, їх спілки не можуть утворювати та вступати у виборчі блоки.
 • – молодіжні громадські організації можуть вступати у ви­борчі коаліції. Членські внески і добровільні пожертвування, отримані від юридичних чи фізичних осіб, що спрямовуються на здійснення статутної діяльності молодіжних і дитячих громад­ських організацій та їх спілок, не є об'єктом оподаткування (не є актуальним і вірним згідно змінень до закону від 2749-VI від 02.12.2010 - прим. редактора) .

Молодіжні та дитячі громадські організації залучаються ор­ганами виконавчої влади та органами місцевого самоврядуван­ня до розроблення й обговорення проектів рішень з питань де­ржавної політики щодо дітей та молоді.

Форми державної підтримки молодіжних та дитячих гро­мадських організацій (ст. 9):

 • – надання молодіжним та дитячим громадським організа­ціям інформації про державну політику щодо дітей і молоді;
 • – надання методичної та організаційної допомоги з питань соціального становлення та розвитку молоді і дітей;
 • – сприяння створенню підприємств, установ і організацій, які надають послуги молоді та дітям, або сприяють зайнятості молоді.

Молодіжні та дитячі громадські організації звільняються від сплати за державну реєстрацію та збору за реєстрацію їх сим­воліки.

Держава здійснює підтримку і в інших формах, що не супере­чать законодавству України.

Фінансова підтримка діяльності молодіжних та дитячих громадських організацій (ст. 10)

Верховна Рада України при затвердженні Державного бю­джету України передбачає в ньому окремим рядком видатки на підтримку спілки, членами якої є більшість зареєстрованих всеукраїнських молодіжних та дитячих громадських організа­цій, а також обласних, Автономної Республіки Крим, Київських і Севастопольських міських спілок молодіжних та дитячих громадських організацій, діяльність якої спрямовується на за­безпечення соціального становлення та розвитку молодих гро­мадян.

Фінансова підтримка діяльності молодіжних та дитячих громадських організацій здійснюється через відповідні органи виконавчої влади, що працюють із молоддю, органи місцевого самоврядування та спілку всеукраїнських молодіжних громад­ських організацій.

При затвердженні місцевих бюджетів передбачаються видат­ки на реалізацію програм молодіжних та дитячих громадських організацій.

Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування можуть делегувати молодіжним та дитячим громадським ор­ганізаціям повноваження щодо реалізації відповідних програм (проектів, заходів). У цьому разі вони надають молодіжним та дитячим громадським організаціям фінансову та матеріальну допомогу і здійснюють контроль за реалізацією наданих повно­важень, у тому числі за цільовим використанням виділених коштів.

Молодіжні та дитячі громадські організації, їх спілки, які одержують фінансову або іншу матеріальну підтримку, зобов'я­зані подавати звіти про цільове використання фінансів і мате­ріальних цінностей органам, що їх надавали, у терміни, встанов­лені цими органами.

Молодіжні та дитячі громадські організації, їх спілки несуть відповідальність за порушення законодавства.

За неподання звіту про використання бюджетних коштів, інших матеріальних цінностей, наданих молодіжним, дитячим громадським організаціям та їх спілкам або нецільове вико­ристання таких цінностей, отримання їх з порушенням законо­давства винні особи несуть відповідальність, передбачену зако­нодавством України.

Після проголошення державної незалежності України було проведено значну роботу з реалізації державної молодіжної по­літики, яка є одним із пріоритетних напрямів діяльності держа­ви. В Україні сформовано відповідні структури, які здійснюють реалізацію державної молодіжної політики.

У1998 р. тільки при Державному комітеті у справах сім'ї та молоді працювали 1467 дитячо-юнацьких закладів за місцем проживання, 501 центр соціальних служб для молоді та 985 спеціалізованих закладів, що діють при них. Такі центри нада­ли послуги і сприяли працевлаштуванню майже 2 млн 100 тис молодих людей.

Було створено Фонд сприяння молодіжному житловому бу­дівництву та його регіональні відділення, відпрацьовано ме­ханізм надання пільгового довготермінового державного кре­диту на будівництво житла. Вдосконалюється система пошуку і підтримки талановитої молоді, організації культурно-мистець­ких заходів для молоді. Під час реалізації державної молодіжної політики органи державної влади тісно співпрацюють із ба­гатьма всеукраїнськими громадськими молодіжними та дитя­чими об'єднаннями, кількість яких постійно зростає, що пози­тивно впливає на розв'язання актуальних проблем молоді.

 
<<   ЗМІСТ   >>