Повна версія

Головна arrow БЖД arrow Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Міжнародний стандарт OHSAS 18002:2000

З метою пояснення вимог міжнародного стандарту OHSAS 18001 і прискорення його впровадження у 2002 р. був прийнятий стандарт OHSAS 18002, відповідно до якого можна оцінити і сертифікувати СУОП, що розроблена й функціонує на підприємстві.

У стандарті OHSAS 18001 подано такі терміни і визначення.

Нещасний випадок — небажана подія, яка призводить до смерті, хвороби, ураження працівника.

Аудит — систематичні дослідження, що мають ствердити діяльність та ЇЇ наслідки згідно із запланованими значеннями, і з'ясувати, чи ці результати впровадження заходів дозволяють досягнути бажаної мети.

Подальше вдосконалення — процес поліпшення СУОП з метою підвищення ефективності охорони праці відповідно до встановленої політики.

Небезпека — потенціально-небезпечний чинник або ситуація, які можуть викликати ураження, хворобу, пошкодження власності, знищення майна, середовища праці або їх комбінації.

Ідентифікація небезпек — процес визначення наявності небезпеки та з'ясування її характеристик.

Система управління охорони праці — частина загальної системи управління (менеджменту) організації, яка забезпечує управління ризиками в галузях охорони здоров'я і безпеки праці, що пов'язані з діяльністю організації (підприємства). Система включає організаційну структуру, діяльність щодо планування, впровадження, досягнення цілей, аналіз результатів політики та заходів охорони праці.

Ризик для здоров'я і безпеки персоналу — імовірність і наслідки реалізацій небезпечної для здоров'я і безпеки персоналу події.

Сертифікація робіт з охорони праці в організації (підприємстві) — діяльність органів сертифікації, що акредитовані у встановленому порядку, щодо підтвердження відповідності робіт з охорони праці в організації нормативним вимогам охорони праці.

Згідно з OHSAS 18001, в організації повинна діяти політика в галузі охорони праці, що розроблена й підписана вищим керівництвом, у який чітко представлені цілі діяльності з охорони праці й зобов'язання щодо їх досягнення.

Політика повинна:

 • — відповідати характеру професійних небезпек для працівників і рівню ризиків;
 • — містити зобов'язання щодо подальшого вдосконалення охорони праці, проведення ідентифікації небезпек, оцінки і контролю професійних ризиків на робочих місцях;
 • — бути задокументованою, впровадженою та утримуваною;
 • — бути оголошеною усім працівникам;
 • — періодично переглядатися, щоби підтвердити її актуальність та адекватність для організації.

Суспільство вимагає від підприємств, організацій і установ зниження професійного ризику, травматизму, хвороб, аварій, поліпшення стану охорони праці й системи управління нею.

Заплановані заходи щодо подальшого вдосконалення охорони праці зазначені в цілях і програмі СУОП, а також включені в політику підприємства з охорони праці. На виконання зобов'язань політики підприємства з охорони праці повинні бути заплановані відповідні фінансові й матеріальні ресурси. Ключове значення у виконанні політики має зацікавленість усіх працівників у виконанні прийнятих зобов'язань, наявність для цього відповідної компетенції і участь в управлінні охороною праці.

Стандарт OHSAS 18001 вимагає у планах роботи з охорони праці передбачати ідентифікацію небезпек, оцінку та контроль ризиків. Для цього на підприємстві повинні бути запроваджені процедури для поточної ідентифікації небезпек, оцінки ризику і впровадження необхідних засобів контролю. Оцінка ризику має охоплювати:

 • — повсякденну і разову діяльність;
 • — діяльність усіх працівників на робочих місцях, тих, що мають доступ до них, а також співвиконавців і гостей;
 • — обладнання робочих місць, що належить підприємству або третім сторонам.

Результати оцінки повинні бути відображені в цілях і заходах роботи з охорони праці та в заходах контролю. Ця інформація повинна бути задокументована, систематично актуалізуватися, контролюватися і використовуватися під час навчання та інструктажу персоналу. Необхідно забезпечити моніторинг реалізації запланованих заходів і своєчасність їх виконання.

Результати ідентифікації небезпек, оцінки та контролю ризиків повинні бути основою усієї системи охорони праці. Важливим є з'ясування безпосереднього зв'язку між процесами ідентифікації небезпек, оцінки та контролю ризиків з іншими елементами СУОП. Потрібно звертати увагу не тільки на щоденну діяльність, але й на одноразові роботи, а також на умови виникнення потенційно небезпечних аварій.

Перед розробкою СУОП на підприємстві проводиться попередній огляд стану охорони праці. При цьому також з'ясовуються такі аспекти:

 • - виконання вимог законодавства, приписів, нормативних актів;
 • — ідентифікація ризиків;
 • — дослідження усіх діючих процедур, процесів і методів праці з точки розу безпеки;
 • — узяття до уваги результатів розслідувань усіх раніше скоєних нещасних випадків та аварійних ситуацій.

Таким чином, на підприємстві повинні бути документально оформленні процедури, що охоплюють такі елементи СУОП:

 • — способи і методологія ідентифікації небезпек;
 • — способи і методологія визначення ризиків із цих небезпек;
 • — способи оцінки ризику, визначення рівня ризику за кожною небезпекою з указівкою припустимості ризику;
 • — визначення засобів контролю для моніторингу або зменшення неприпустимого ризику;
 • — встановлення завдань і цілей охорони праці з метою зниження визначених ризиків;
 • — ідентифікація компетенції працівників з охорони праці;
 • — наявність документів, пов'язаних з кожним з вищезазначених елементів;

В OHSAS 18002:2000 наводяться також інші вказівки щодо впровадження вимог OHSAS 18001:1999 за кожним розділом та всіма елементами системи управління охороною праці (рис. 3.3; 3.4.).

Аудит СУОП на відповідність міжнародним стандартам. Ціллю аудиту є формальна оцінка ступеня відповідності СУОП встановленим вимогам OHSAS 18001 (ISRS, SCC). Для проведення аудиту підприємство звертається до сертифікаційної фірми (Det Norske reritas та ін.), яка здійснює його за відповідною програмою у визначений термін.

Для аудиту потрібні такі документи:

 • — політика підприємства з охорони праці;
 • — цілі управління охороною праці;
 • — програми управління охороною праці;

Елементи системи управління охороною праці

Рис. 3.3. Елементи системи управління охороною праці

Важливі елементи системи управління охороною праці та ризиком

Рис. 3.4. Важливі елементи системи управління охороною праці та ризиком

 • — результати оцінки професійного ризику за робочими місцями;
 • — посадові інструкції щодо обов'язків і відповідальності посадових осіб у галузі СУОП;
 • — протоколи діяльності в галузі СУОП;
 • — процедури, інструкції з охорони праці за професіями, на роботи підвищеної небезпеки, результати аналізу стану охорони праці;
 • — професійні плани та процедури;
 • — результати вимірювань і моніторингу функціонування СУОП;
 • — реєстри нещасних випадків, аварій, порушень і корегувальні заходи;
 • — протоколи оглядів, що виконані керівниками.

Керівництво підприємством встановлює порядок проведення аудиту (логістика, місце аудиту, обговорення звіту, відповідальна особа, комп'ютер, побут аудиторів). Керівництву подаються результати аудиту, встановлені відхилення і висновок аудитора щодо рекомендації підприємства на одержання сертифіката.

Аудитори проводять обстеження і спостереження з метою виявлення об'єктивних доказів щодо відповідності СУОП встановленим вимогам.

Невідповідністю (термін OHSAS 18001) вважається кожне відхилення від стандартів, правил, норм, інструкцій, приписів, процедур, які можуть призвести до травми, хвороби, забруднення середовища та ін. Усі невідповідності записуються у Карту невідповідності. Вони повинні бути усунені перед одержанням або продовженням сертифіката. Програма аудиту наведена в додатку 3.

 
<<   ЗМІСТ   >>