Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Контрольно-ревізійна діяльність

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Ревізія розрахунків з оплати праці

Заробітна плата - це винагорода, обчислена здебільшого у грошовому вираженні, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу. Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей виконавця, результатів його праці та господарської діяльності підприємства.

Основна заробітна плата - винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадових обов'язків). її установлюють у вигляді тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для службовців.

Додаткова заробітна плата - винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Це доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством; премії, пов'язані з виконанням виробничих завдань і функцій.

Мінімальна заробітна плата - Це законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може провадитися оплата за виконану працівником місячну, погодинну норму пращі (обсяг робіт).

В умовах ринкових відносин виникає потреба у радикальних змінах організації та стимулювання праці. Найбільш адекватними для ринкових умов є організація та оплата праці на основі передової технології, що дає змогу підвищувати продуктивність праці.

Об'єктивною основою розвитку сучасних форм оплати праці є тенденція до забезпечення повної самостійності підприємств у питаннях найму та оплати праці, розмежування сфери державного і договірного регулювання цих відносин на підприємствах незалежно від форм власності. Нині форму і систему оплати праці обирає керівник підприємства. Він же визначає працівникам конкретні розміри тарифних ставок.

На підприємствах застосовують оплату праці за трудовими угодами і контрактами. Трудову угоду укладають між підприємством і працівником, який залучається зі сторони для виконання конкретної роботи, яку неможливо виконати силами підприємства, або на договірних засадах з іншими підприємствами і організаціями. Широко застосовувана оплата праці за контрактом дає можливість забезпечувати нормальні взаємовідносини двох контрагентів контракту. Ця форма оплати праці ґрунтується на домовленості сторін і пов'язана з виконанням умов контракту. Приймаючи на роботу працівника за контрактом, власник підприємства чи уповноважений ним орган зі згоди цього працівника може встановлювати умови праці, визначені колективною угодою.

Головними складовими елементами контракту є: а) строк його дії; б) права, обов'язки та відповідальність сторін; в) умови оплати та організації праці; г) підстави припинення та розірвання контракту; г) соціально-побутові та інші умови, необхідні для виконання сторонами своїх зобов'язань.

Основні джерела ревізії розрахунків з оплати праці: ^ накази по підприємству про прийняття на роботу (звільнення з роботи);

· листки з обліку кадрів;

· особові картки працівників;

· табелі обліку робочого часу;

· наряди на відрядні роботи;

· рапорти про виробництво продукції;

· рапорти про виконання норм виробітку;

· складська документація про оприбуткування продукції;

· акти приймання виконаних робіт;

· розрахункові та платіжні відомості;

· касові документи;

· відомості нарахувань і утримань щодо окремих груп працівників;

· відомості (книги) обліку депонованої заробітної плати;

· журнал-ордер № 5;

· Головна книга і баланс;

· готова продукція на складі.

Основні дії ревізорів у процесі контролю і ревізії організації обліку робочого часу й вироблення продукції:

· перевіряють заповнення табелів обліку робочого часу на предмет наявності повного списку працівників окремого підрозділу підприємства, табельного номера кожного з них;

· вивчають первинну документацію з обліку робочого часу й системи внутрішнього контролю за дотриманням графіка робочого дня, яка дає підстави ревізорам робити висновки про ставлення адміністрації підприємства до раціонального використання робочого часу та об'єктивності даних про відпрацьований час, що надаються в бухгалтерію як база для нарахування заробітної плати робітникам-погодинникам;

· проводяться вибірковий контроль відповідності застосовуваних розцінок розряду робітника-відрядника;

· вивчають дотримання нормативів робочого часу на виготовлення одиниці виробу;

· вивчають наявність документів, що були підставою для нарахування сум заробітної плати робітникам і службовцям підприємства за попередній місяць;

· здійснюють контрольні перевірки реальності виконання робіт, за які нарахована й виплачена заробітна плата в період, що перевіряється;

· перевіряють організацію роботи з обліку кадрів та розрахункового відділу бухгалтерії:

· з'ясовують взаємодію між працівниками відділу кадрів і розрахункового відділу;

· здійснюють вибірковий контроль нарахування заробітної плати особам, які працюють у штаті підприємства або оформлені за сумісництвом;

· перевіряють правильність визначення окладів або розцінок при нарахуванні сум оплати праці;

· проводять контроль обґрунтованості нарахування допомоги з тимчасової непрацездатності;

· перевіряють обґрунтованість нарахування заробітної плати працівникам за час чергової відпустки, вивчають розпорядницькі документи про наданні відпустки конкретним особам, позначення і записи відділу персоналу в особистих картках працівника;

· з'ясовують правильність нарахування зарплати робітникам-по-годинникам та обґрунтованість установлення місячної чи годинної тарифної ставки;

· перевіряють правильність визначення доплат за надурочно відпрацьований час, роботу в нічний час, святкові дні й зарахування цих сум у загальний заробіток працівників;

· визначають правильність визначення середньоденного заробітку та нарахування сум на відрядження;

· перевіряють правильність утримань і відрахувань із зарплати;

· перевіряють вірогідність сум, що належать до виплати;

· установлюють вірогідність відображення операцій з оплати праці в бухгалтерському обліку і звітності;

· з'ясовують повноту відображення операцій з оплати праці робітників та службовців підприємства;

· перевіряють своєчасність занесення витрат на оплату праці у відомості обліку витрат.

 
<<   ЗМІСТ   >>