Повна версія

Головна arrow Філософія arrow Філософія

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Система діалектики

Основні елементи теорії діалектики (принципи, закони, категорії) організуються в цілісну систему по різним принципам і критеріям. У системі Гегеля принципом організації є тріада (теза - антитеза - синтез); у Маркса ведучим виступає принцип сходження від абстрактного до теоретично-конкретного. Ми спробуємо об'єднати основні елементи діалектики навколо центральної ланки: принципу протиріччя або закону єдності і боротьби протилежностей. Цей закон можна з повним правом помістити в центрі системи, тому що всякий розвиток є виникнення протиріч, їхній дозвіл і в той же час виникнення нових протиріч; до того ж зміст цього закону відповідає на найважливіше світоглядне питання про джерело розвитку. "Коротенько діалектику можна визначити, - писав В.І.Ленін, - як вчення про єдність протилежностей. Цим буде схоплене ядро діалектики"1.

Всі основні закони і категорії діалектики можна представити як універсальні протиріччя (дивись схему 18).

Система діалектики

Тут я Вам раджу систему діалектики представити іншим jj? способом. У вигляді наступної таблиці у своєму зошиті, що і і Ви зможете заповнити, вивчаючи характеристику кожного з елементів системи діалектики. Для цього вам потрібно ще раз звернутися до попереднього параграфа: "Принципи діалектичного методу".

Принципи діалектики
Основні закони діалектики
Категорії діалектики

І. Закон єдності і боротьби протилежностей або закон протиріччя, відповідно до якого будь-який розвиток здійснюється в силу внутрішніх протиріч об'єкта. Протилежності в структурі протиріччя в один і той же час і взаємовідштовхують, взаємовиключають один одного, і доповнюють, взаємопроникають один у одного, не можуть існувати одна без іншої (наприклад, північний і південний полюс у магніті, чоловічий і жіночий організм у тваринному світі). Такий специфічний зв'язок сторін, тенденцій в об'єкті обумовлює його "пульсацію", не дає йому стояти на місці, змушує змінюватися, рухатися.

З історії філософії нам відомо, що давньогрецький філософ Геракліт першим сформулював у загальному вигляді закон протиріччя, стверджуючи, що загальна мінливість речей, безперервна зміна явищ обумовлені боротьбою протилежних сил. У самих речах, на думку Геракліта, кореняться дружба і ворожнеча. В епоху Відродження Микола Кузанський висунув ідею збігу протилежностей у процесі нескінченного розвитку. "Протиріччя рухає світом", - затверджував великий діалектик Гегель. Закон протиріччя в нього - це закон розвитку розуму, а в абсолютній ідеї всі протиріччя розчиняються (тому що ідея приходить до стану тотожності із самої собою) і в такий спосіб закінчується розвиток. У сучасному матеріалізмі закон протиріччя розглядається як закон об'єктивного світу.

Закон протиріччя має загальний характер тому що його дію можна помітити у всіх сферах буття:

нежива природа

ü позитивний негативний заряд

ü чорне - біле

ü північ - південь

ü притягання - відштовхування

живаючи природа

ü асиміляція - дисиміляція

ü спадковість - мінливість

ü хижаки – травоїдні

людина

ü душа - тіло

ü раціональне (розум) - ірраціональне (емоції)

ü природне - соціальне

ü смерть - безсмертя

суспільство

ü матеріальна культура - духовна культура

ü індивідуалізм - колективізм

ü виробництво – споживання

ü добро-ЗЛО

ü прекрасне - потворне

пізнання

ü істина - омана

ü аналіз - синтез

ü об'єктивне - суб'єктивне

ü почуттєве - раціональне

ü абстрактне - конкретне.

Більш строгим доказом загальності закону протиріччя є філософський доказ, що приводить як аргумент, універсальні суперечливі зв'язки, які існують у будь-якому об'єкті. Дійсно, важко собі уявити яке-небудь явище або процес, у якому були відсутні б такі протилежності, як загальне і одиничне, сутність і явище, причина і наслідок, необхідність і випадковість.

II. Протиріччя якості і кількості. Закон взаємного переходу кількісних і якісних змін - це закон, відповідно до якого істотні якісні зміни об'єкта відбуваються тоді, коли кількісні зміни переростають рамки міри; у розвитку відбувається якісний стрибок - поява нової якості. Визначимо основні категорії у формулюванні цього закону.

Якість - тотожна з буттям визначеність речі, так що щось перестає бути тим, що воно є, коли воно втрачає свою якість. Не слід плутати поняття "якість" і "властивість" (наприклад, якість стола - це стіл - предмет меблів, призначена для певної діяльності, а властивості: високий, низький, дерев'яний, пластмасовий, білий, коричневий і т.п.).

Кількість - зовнішня визначеність об'єкта відносно байдужа до його конкретного змісту і якісної природи (наприклад, коли ми говоримо два, то в цю характеристику можемо вкласти будь-який зміст: два камені, два світи, два чоловіки і т.п.).

Міра - межі, рамки, у яких можуть змінюватися кількісні характеристики об'єкта без зміни якості. Межі міри в більшості випадків рухливі і індивідуальні (наприклад, певна доза ліків - для одного - цілюща, для іншого - отрута); тому традиційно знання міри вважається високою мудрістю. На питання: "Яку якість я волію в людях і намагаюся зростити в собі?" - я б відповіла: "Знання міри".

Стрибок - порушення міри, поява нової якості. Стрибок необов'язково відбувається моментально, швидко, наприклад процес антропосоціогенезу (поява людини) ішов від 3 до 5 мільйонів років (за різними даними).

Для прикладу взаємозв'язку кількості і якості приведемо наступне зауваження Наполеона. Порівнюючи французьку армію з мамлюками, він відзначав, що мамлюки кращі воїни і перевершують французів у бойовому мистецтві і верховій їзді, але уступають у дисципліні і тому: два мамлюки безумовно перевершують трьох французів; сто мамлюків були рівні по силі 100 французам; 300 французів брали гору над 300 мамлюками, а 1000 французів побивали 1500 мамлюків.

III. Протиріччя спадкоємності (традицій) і новаторства у розвитку. Закон заперечення заперечення ~ це закон прогресивного розвитку, відповідно до якого в процесі заперечення старої якості новим зберігається (у потенційному виді) все позитивне і проявляється в другому запереченні. Заперечення - це не просто поява нової якості, але перехід об'єкта у свою протилежність. У діалектиці заперечення (як елемент розвитку) трактується не як знищення об'єкта, а як поява нового зі збереженням (у знятому виді) існуючих традицій. Завдяки наступності на рівні другого заперечення відбувається повернення нібито до старого, але вже на новому етапі.

Приклади:

(і)

 • (2)
 • (3)

IV. Протиріччя причини і наслідку. Принцип детермінізму Причина (causa) - явище, дія якого викликає, визначає,

змінює, спричиняє інше явище, назване наслідком. Наслідок у

свою чергу стає причиною іншого явища.

Для причинно-наслідкового зв'язку характерні наступні

ознаки:

 • - генетичність;
 • - послідовність у часі;
 • - асиметричність (наслідок певної причини не може бути причиною тієї ж причини).

Принцип причинності затверджує універсальний характер причинно-наслідкового зв'язку.

Принцип детермінізму - твердження закономірної обумовленості всіх явищ буття.

В історії філософії і науки виділяють дві форми детермінізму:

 • 1). Механістичний, твердий, Лапласівський - одна причина жорстко і закономірно породжує цілком певний наслідок.
 • 2). Сучасний, релятивістський детермінізм - одна причина може викликати кілька різноймовірних або рівноймовірних наслідків. У деяких процесах (мікросвіт, теорія газів) принципово неможливо визначити ймовірність (принцип невизначеності, наприклад); тому в XX столітті з'явився індетермінізм - заперечення універсальності причинно-наслідкового зв'язку. Насправді ж причинно-наслідковий зв'язок є скрізь, просто залежно від сфери буття, якісної специфіки об'єкта він міняє свій механізм.

V. Протиріччя змісту і форми

Зміст - єдність всіх складених елементів об'єкта, його властивостей, протиріч тенденцій.

Форма - спосіб існування і вираження змісту. У процесі розвитку зміст, який є більше рухливим переростає стару форму і "скидає" її.

Для діалектики характерно розглядати об'єкт у єдності його змісту і форми. Одне з метафізичних трактувань цих категорій - формалізм - перевага, що віддається формі перед змістом у різних сферах людської діяльності. Наприклад, у сфері керування проявляється як бюрократизм - преклоніння перед буквою закону при повній зневазі до його змісту і духу. У сфері моральності - строге дотримання норм етикету поза залежністю від конкретних обставин. В естетиці - концепція естетизму - переваги форми над змістом у творі мистецтва, "мистецтво заради мистецтва". В навчанні - прагнення одержати диплом, а не знання.

VI. Протиріччя сутності і явища

Сутність - внутрішній зміст предмета, єдність всіх різноманітних, суперечливих форм його буття; сукупність закономірних внутрішніх зв'язків об'єкта.

Явище - те або інше виявлення, вираження об'єкта, зовнішні форми його існування.

Завдання будь-якого пізнання - збагнення сутності предмету.

У реальному об'єкті сутність і явище нерозривно зв'язані (їх можна розділити тільки в абстракції): явище являє собою форму вираження сутності, остання розкривається в явищі. Явище багатше суті, тому що воно містить у собі всілякі випадкові відносини, особливі риси даного об'єкта. Явища динамічні, мінливі, у той час як сутність утворить щось стале у всіх змінах (у цих категоріях відбите протиріччя стійкості і мінливості буття). Людське пізнання рухається від явища і сутності і далі до більше глибокої сутності, і, цей процес нескінченний, як нескінченний розвиток світу.

VII. Протиріччя загального і одиничного

Загальне - принцип буття одиничних речей, явищ, закономірна форма їхнього взаємозв'язку в складі цілого. Загальне - це єдине багато в чому.

Одиничне - філософська категорія, що виражає відносну відособленість, дискретність, обмеженість один від одного в просторі і часі речей і подій, властиві їм специфічно неповторні особливості, що становлять їх унікальну якісну і кількісну визначеність.

Загальне існує тільки через одиничне, а одиничне - прояв загального. Уміння в одиничних об'єктах побачити загальне і навпаки, свідчить про високий рівень абстрактного мислення.

VIII. Протиріччя необхідності і випадковості

У категорії необхідність фіксуються внутрішні, стійкі, повторювані зв'язки і відносини об'єкта.

Випадковість - зовнішні, несуттєві зв'язки об'єкта. Немає абсолютно випадкових і абсолютно необоротних явищ. Всякий реальний об'єкт містить необхідні і випадкові моменти в їхньому взаємопроникненні - тільки так можна пояснити різноманіття і єдність світу, одночасно. У суспільних процесах зв'язок необхідності і випадковості проявляється як діалектика необхідності і волі.

IX. Протиріччя можливості і дійсності

Можливість - об'єктивна тенденція становлення предмета, що виражається в наявності умов для його виникнення. Дійсність - об'єктивно існуючий предмет, результат однієї з можливостей.

Розвиток з погляду цих категорій можна визначити як процес реалізації можливостей.

Виділяють: абстрактну (формальну) можливість - це те, що в принципі можливе, але тепер немає реальних умов; реальну можливість - те, що може здійснитися вже тепер.

Кількісна міра можливості виражається в понятті "імовірність".

Таким чином, найважливішою ознакою діалектичного мислення є вміння мислити протилежності в їхній єдності. Відрив протилежностей у реальному протиріччі і абсолютизація однієї з них приводить до помилок у пізнанні і діяльності. Уберегти нас від цих помилок - у цьому і є супер завдання, зміст і призначення діалектики.

Поповніть свій словник визначеннями наступних категорій: діалектика, суб'єктивна діалектика, об'єктивна діалектика, метафізика, розвиток, принцип розвитку, принцип загального зв'язку, суперечність, протилежності, якість, міра, кількість, стрибок, заперечення, причина-слідство, зміст-форма, сутність-явище, загальний-одиничний, необхідність-випадковість, можливість-дійсність.

Перевірте себе, виконайте запропоновані далі творчі завдання.

Завдання 1

Покажіть взаємозв'язок основних принципів діалектики. Що означає бути діалектиком?

Завдання 2

Приведіть філософські і природничо-наукові докази загальності закону єдності і боротьби протилежностей.

Завдання З

Движенья нет - сказал мудрец брадатый. Другой смолчал - и стал пред ним ходить, Сильнее бы не мог он возразить. Хвалили все ответ замысловатый. Но, господа, забавный случай сей Другой пример на память мне приводит: Ведь каждый день над нами Солнце ходит, Однако ж прав упрямый Галилей

А. Пушкин

Які діалектичні протиріччя відбиті в даному фрагменті художнього тексту?

Завдання 4

Про які протиріччя йдеться в наступному вірші

Чем погибает безвозвратней

Мой дух, прикованный к страстям,

Тем мысль смелей и необъятней

Стремится к вечным небесам

Тем пальма, корни отрастая,

Чем глубже ранит землю в грудь,

Тем выше ветви простирая,

Яснее видит звездный путь.

Ф Ницше

Завдання 5

Якою філософською категорією можна виразити висловлення німецького лікаря середніх віків Парацельса: "Усе є отрута, і все є ліки, тим або іншим робить лише доза".

Завдання 6

Визначите, до якого філософського напрямку належать автори наступних висловлювань:

 • а). "Якщо ми добре обміркуємо, то побачимо, що знищення є не що інше, як виникнення; любов є ненависть, ненависть е любов."
 • б). "Протиріччя являє собою таку категорію, що може ставитися тільки до комбінацій думок, але ніяк не до дійсності. У речах немає ніяких протиріч, або, іншими словами, протиріччя, яке здасться реальністю, само є верхом безглуздя".
 • в). "Життя йде вперед протиріччями, і живі протиріччя в багато разів багатші, різнобічніші, змістовніші, чим людині спершу здається".

Завдання 7

Чи відбудеться якісна зміна, якщо дробити речовину? У яких випадках ми можемо сказати, що відбувся якісний стрибок?

Завдання 8

На яку особливість взаємного переходу кількісних і якісних змін звертав увагу Гегель, приводячи забавні приклади із суперечок давньогрецьких філософів: „Чи стає хвіст коня голим, якщо вирвати з нього один волосок?". „Чи створює додаток одного пшеничного зерна купу?"

Завдання 9

Що, застосовуючи теорію діалектики, можна сказати про константи фізики?

Завдання 10

Елементи якого закону діалектики проявляються в наступному висловленні Марка Твена: "Коли мені було 15 років, я вважав, що мій батько знає все, а я нічого; в 25 років я знаходив, що знаю все, а мій батько нічого; а коли мені стало 35 років, я побачив, що мій батько знає дещо"?

Завдання 11

Як, застосовуючи теорію діалектики, можна прокоментувати "конфлікт батьків і дітей"?

Завдання 12

Визначте, про яке заперечення (діалектичне або метафізичне) йде мова в наступних рядках:

"Мы во власти мятежного страстного хмеля; Пусть кричат нам:"Вы палачи красоты!" Во имя нашего завтра - сожжем Рафаэля, Разрушим музеи, растопчем искусства цветы".

Завдання 13

Чи згодні Ви з наступним твердженням тургенєвського героя Є.Базарова: "Всі люди один на одного схожі як тілом, так і душею... невеликі видозміни нічого не значать. Досить одного людського екземпляра, щоб судити про всіх інших. Люди - це дерева в лісі; жоден ботанік не стане кожною окремою березою"?

Аргументуйте свою відповідь, використовуючи знання основних принципів і законів діалектики.

Завдання 14

Визначте, до яких філософських течій можна віднести наступні твердження і дайте їхню оцінку:

 • а) загальне існує самостійно, незалежно від одиничного;
 • б) загальне реально не існує, у дійсності існують тільки одиничні речі;
 • в) загальне реально існує, але воно існує через одиничне, проявляється в ньому як повторюване в багатьох одиничних речах;
 • г) загальне існує тільки як ім'я, що привласнюється речі суб'єктом, що пізнає, як термін, за допомогою якого він позначає речі.

Завдання /5

Чи згодні ви з наступним поглядом: "Природы внутреннюю суть Познать бессилен ум людской. Он счастлив, если видит путь К знакомству с внешней скорлупой "

И Гете

Завданняіб

Що таке формалізм? У чому складається помилковість і шкода формалізму (у мистецтві, в організаторській діяльності, в утворенні і т.п.)?

Завдання 17

Визначите діалектичний чи метафізичний метод мислення проявляється в наступних висловленнях:

а) "Ніщо в природі не може відбутися випадково, все відповідає певним законам... Атом матерії не по випадковості зустрічає інший атом, ця зустріч повинна відбутися завдяки незмінним законам, по яким кожна істота змушена діяти так, як воно діє, і не може діяти інакше в даних умовах. Говорити про випадковий збіг атомів або пропонувати деякі наслідки випадковості, значить говорити про не знання законів..."

П. Гольбах

б) "Необхідності, що деякі ввели як володарку, не існує. Але одне випадково, інше залежить від нашої сваволі. Визнати ж треба випадок, а не Бога; як думає юрба"

Епікур

Завдання 18

Які можливості іронічно описує Гегель?:

"Можливо, що сьогодні ввечері Місяць упаде на Землю, тому що Місяць є тіло, віддалене від Землі і може, тому також упасти долілиць, як камінь, кинутий у повітря; можливо, що турецький султан зробиться Папою, тому що він - людина". Гегель. - Соч.Т .1. - М.-Л., 1930. - С.241.

Завдання 19

Проаналізуйте наступне визначення поняття "форми":

 • 1. Форма - це зовнішній вид предмета, його обрис.
 • 2. Форма - це система організації, внутрішня структура, нерозривно пов'язана зі змістом.
 • 3. Форма - це сполучення елементів простору (крапок, ліній, поверхонь).

Завдання 20

Чи згодні Ви з наступними поглядами на випадковість:

а) "Люди вигадали ідол випадку, щоб користуватися ним як приводом, що прикриває їхню власну нерозсудливість".

"Матеріалісти Древньої Греції" - М, 1955. - С.69.

б) "Випадковість - беззвітний і безпричинний початок, в який вірує той хто відкидає провидіння".

В Даль. Тлумачний словник. - ТА. - М, 1953. - С.226.

Завдання 21

Як з погляду діалектики оцінити наступну точку зору: "Можливе і випадкове - лише недоліки нашого розуму. Хто захоче це заперечувати, тому не важко буде довести його помилку. Саме, якщо він зверне увагу на природу і її залежність від Бога, то він не знайде нічого випадкового в речах...." (Б. Спіноза)

Спіноза Б, Додаток, який містить метафізичні думки // Антологія світової філософії. - К., 1991. — Т .1. — 4.2

Завдання 22

Які елементи діалектики відбиті в давньоіндійському афо- • ризмі:

"Не будь ні занадто грубим, ні занадто впертим, ні занадто м'яким, ні занадто схильним до доказів, ні занадто гнівливим. Упертість відштовхує, м'якість викликає презирство, зайві докази кривдять, сліпа віра робить смішним, невір'я веде до пороку"?

Завдання 23

"Квантова механіка остаточно встановила, що закон причинності не дійсний". На якій підставі деякі фізики заперечують причинність у мікросвіті? Дайте визначення індетермінізму.

Завдання 24

Поясніть з погляду законів діалектики, чому "Базіка хоче змусити себе любити і викликає ненависть, прагне зробити послугу і стає нав'язливим, бажає викликати подив і робиться смішним"? Плутарх

Завдання 25

Як з погляду діалектики Ви розумієте зміст древнього східного символу?


 
<<   ЗМІСТ   >>