Повна версія

Головна arrow Туризм arrow Рекреаційна географія

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Державної програми розвитку туризму на 2002—2010 роки"

від 29 квітня 2002р. № 583 (Витяг)

За цією програмою передбачається здійснення таких заходів у сфері рекреації і туризму:

Державне регулювання туризму

 • 1. Забезпечення удосконалення структури управління у туристичній галузі на державному та регіональному рівні, координації дій центральних і місцевих органів виконавчої влади з цього питання.
 • 2. Розроблення регіональних і галузевих планів заходів з приватизації підприємств туристичної галузі із збереженням профілю діяльності.
 • 3. Проведення аналізу діяльності суб'єктів туристичної діяльності та розроблення за його результатами заходів щодо підвищення ефективності їх роботи на ринку туристичних послуг. Удосконалення єдиної статистичної звітності у туристичній галузі з урахуванням світового досвіду.
 • 4. Створення умов для залучення іноземних і вітчизняних інвестиційних та кредитних коштів у розвиток матеріально-технічної бази туристичної галузі.
 • 5. Розроблення заходів щодо державної підтримки організації туристично-оздоровчої та екскурсійної роботи серед дітей, підлітків і молоді.
 • 6. Розроблення і впровадження механізмів залучення та розподілу позабюджетних коштів, призначених для виконання Програми.

Розвиток матеріальної бази туризму

 • 7. Проведення інвентаризації об'єктів туристичної інфраструктури.
 • 8. Створення і ведення Державного автоматизованого реєстру підприємств туристично-рекреаційного комплексу.
 • 9. Забезпечення розташування об'єктів туристичної інфраструктури відповідно до схем планування території України.
 • 10. Розроблення регіональних програм будівництва, реконструкції та модернізації матеріальної бази туристично-рекреаційного комплексу з рахуванням пріоритетного залучення до їх виконання суб'єктів підприємництва.
 • 11. Розроблення і виконання проекту інвестиційної програми розбудови інфраструктури туризму в туристично-рекреаційних зонах за напрямками національної мережі міжнародних транспортних коридорів.
 • 12. Розроблення і виконання комплексних програм розвитку туристичних центрів України.
 • 13. Створення матеріально-технічної бази державних аварійно-рятувальних служб з метою забезпечення безпеки туристів у регіонах з найбільш потужними туристично-рекреаційним потенціалом.

Використання рекреаційних ресурсів

та культурної спадщини для розвитку туризму

 • 14. Створення та ведення Державного кадастру рекреаційних ресурсів туризму.
 • 15. Проведення інвентаризації та оцінки природних та історико-культурних ресурсів.
 • 16. Проведення досліджень експлуатаційних запасів мінеральних вод і лікувальних грязей, їх бальнеологічної оцінки.
 • 17. Установлення межі охоронних зон усіх видів об'єктів природно-заповідного фонду та необхідних резервованих територій для розвитку курортів, рекреаційного комплексу та туризму.
 • 18. Обґрунтування спеціалізації рекреаційних територій.
 • 19. Розроблення методики та визначення норм максимально допустимого антропогенного навантаження у межах рекреаційних територій.
 • 20. Підготовка проектів створення соціальної та господарської інфраструктури природно-заповідних територій та об'єктів, які використовуються для провадження туристичної діяльності.
 • 21. Розроблення механізму раціонального та екологічно збалансованого використання природного та історико-культурного потенціалу для потреб туризму.
 • 22. Виконання робіт з відновлення ландшафтів та поліпшення упорядкування рекреаційних територій.
 • 23. Удосконалення системи екологічної освіти населення.
 • 24. Створення сприятливих умов, відповідної інфраструктури та нових туристичних маршрутів для розвитку перспективних тематичних напрямів туризму, зокрема екстремального, культурно-пізнавального, мисливського та рибальського, підводного, релігійного, спортивно-оздоровчого, яхтового, круїзного та інших.

Кадрове та науково-методичне забезпечення туристичної галузі

 • 25. Здійснення заходів щодо удосконалення і подальшого розвитку системи освіти для підготовки спеціалістів туристичної галузі.
 • 26. Розроблення проекту концепції підготовки працівників туристичної галузі.
 • 27. Доповнення Класифікатора професій ДК003-95 професіями у туристичній галузі.
 • 28. Подання в установленому порядку пропозицій щодо введення у навчальних закладах напрямку "Туризм", "Готельне господарство" та наукової спеціальності "Теорія та методика професійної освіти (туризм)".
 • 29. Запровадження нових форм післядипломної освіти та підвищення кваліфікації кадрів туристичної галузі.
 • 30. Створення наукового центру розвитку туризму.
 • 31. Розроблення методологічних засад удосконалення статистики з питань туризму з урахуванням міжнародних стандартів і досвіду інших країн.
 • 32. Проведення досліджень з питань розвитку туризму, підготовка рішень про пріоритетність розвитку та фінансування проектів у туристичній галузі.
 • 33. Проведення науково-дослідних робіт з виділення в сільській місцевості ареалів поетапного реформування територій для організації туризму.
 • 34. Дослідження існуючих потоків і попиту на послуги в'їзного, виїзного, транзитного і внутрішнього туризму, в тому числі за регіонами і об'єктами, та розроблення відповідних прогнозів їх розвитку.
 • 35. Розроблення методики відбору кращих інноваційних проектів у туристичній галузі та проведення щорічного конкурсу з метою надання їм державної підтримки.
 • 36. Створення інформаційно-бібліографічного центру а питань туризму.

Удосконалення рекламно-інформаційної діяльності у туристичній галузі, поліпшення іміджу України на міжнародній арені

 • 37. Створення мережі спеціалізованих центрів туристичної інформації у регіонах України.
 • 38. Створення єдиної інформаційної системи з повним банком даних про послуги, що надаються туристичними підприємствами, маршрути, об'єкти, заклади розміщення- туристів,- ціни, транспортне забезпечення та інші послуги.
 • 39. Запровадження електронного маркетингу в туристичній галузі, у тому числі системи пропагування і реклами туристичних і рекреаційних можливостей України.
 • 40. Створення та постійне оновлення інформаційного банку даних про інвестиційні проекти в туристичній галузі.
 • 41. Проведення маркетингових досліджень з метою визначення пріоритетних міжнародних ринків для національного туристичного продукту.
 • 42. Створення мережі туристичних представництв за кордоном з метою рекламування національного туристичного продукту.
 • 43. Проведення в Україні міжнародних спеціалізованих симпозіумів, семінарів, конференцій, салонів та виставок — ярмарків із залученням іноземних і вітчизняних організацій для вивчення та популяризації новітніх технологій надання туристичних послуг, а також участь у відповідних заходах за кордоном.
 • 44. Затвердження туристичної символіки України, створення високоякісної рекламної продукції та проведення рекламних кампаній національного туристичного продукту на внутрішньому та міжнародному ринку.
 • 45. Розроблення карт, схем туристичних об'єктів і схем розміщення пунктів сервісу в туристично-рекреаційних зонах за напрямками національної мережі міжнародних транспортних коридорів.

Нормативно-правове забезпечення реалізації Програми

46. Розроблення проектів:

Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про туризм".

Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про концесії".

Туристичного кодексу України.

 • 47. Гармонізація нормативно-правової бази туризму з міжнародним законодавством.
 • 48. Підготовка проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про заходи щодо розвитку в'їзного і внутрішнього туризму".
 • 49. Підготовка пропозицій щодо удосконалення порядку ліцензування та сертифікації послуг, що надаються туристам юридичними і фізичними особами на території України.
 • 50. Розроблення і впровадження національних стандартів термінів та визначень туристичних послуг, класифікації та вимог до засобів розміщення туристів, гармонізованих з міжнародними стандартами.
 • 51. Внесення змін до Державного класифікатора 009-96 "Класифікація видів економічної діяльності" щодо визначення туризму як окремого виду економічної діяльності.
 • 52. Законодавче закріплення функціонального розподілу особливо цінних рекреаційних територій в Україні.
 • 53. Вдосконалення нормативно-правової бази з метою залучення до розвитку туристичної індустрії підприємств малого бізнесу та приватного сектору, особливо в сільській місцевості.
 • 54. Розроблення організаційних і правових заходів та технічних вимог до безпеки у туристичній галузі.
 • 55. Розроблення Програми розвитку сільського зеленого туризму в Україні.

З Виставкова діяльність

Показник

2005 р.

2006 р.

Кількість проведених виставкових заходів" усього

1094

1107

3 них: виставки

572

566

ярмарки

522

541

Загальна забудована площа організаторів виставок, тис. кв. м

1231,1

1 539,6

Загальна виставкова площа виставкових центрів, тис. кв. м

202,6

209,6

Кількість учасників виставкових заходів

66 376

74 082

із них — іноземних

3 571

3 862

Кількість відвідувачів виставкових заходів, тис. осіб

9 834

11891

Кількість іноземних громадян, які в'їхали в Україну, 2006 р.

Країна

Загальна кількість іноземних громадян, які в'їхали в Україну

Із них зі службовою,

ДІЛОВОЮ,

дипломатичною метою

1

2

3

Всього

18 935 775

1011230

У тому числі з країн:

Афганістан

753

120

Албанія

408

177

Алжир

544

154

Ангола

112

49

Азербайджан

59 628

5 022

Аргентина

1034

296

Австралія

5 412

1210

Австрія

25 765

10314

Бахрейн

330

34

Бангладеш

226

82

Вірменія

43 561

2 349

Бельгія

10 323

3 907

Боснія та Герцеговина

1169

705

Бразилія

1353

512

Болгарія

15 885

7 021

Продовження таблиці

1

2

3

Білорусь

2 127 250

53 811

Камерун

237

66

Канада

23 795

3 268

Кабо-Верде

682

1

Шрі-Ланка

167

84

Чилі

203

77

Китай

15 458

8 584

Тайвань, провінція Китаю

631

220

Колумбія

125

49

Конго

180

81

Коста-Рика

176

80

Хорватія

2 757

1479

Куба

663

279

Кіпр

3129

583

Чехія

45 548

13 053

Данія

9 655

3 738

Еквадор

201

69

Ефіопія

116

38

Естонія

17 361

4263

Фінляндія

6 404

3 050

Франція

42 840

12 939

Габон

492

6

Грузія

40240

6120

Палестинська територія

581

69

Німеччина

21437

36 916

Гана

298

76

Продовження таблиці

1

2

3

Греція

14 827

4175

Угорщина

1159 711

32426

Ісландія

482

195

Індія

6 821

2953

Індонезія

243

165

Іран

6 584

2 390

Ірак

1222

272

Ірландія

4 645

1341

Ізраїль

53032

7989

Італія

63 337

13 901

Японія

6 833

2 928

Казахстан

36163

4 903

Йорданія

4 390

522

Кенія

172

39

Корейська Народно-Демократична Республіка

1380

799

Корея, республіка

3809

2164

Кувейт

1436

84

Киргизстан

7 351

754

Ліван

4 037

654

Латвія

33 582

7 827

Лівія

2 855

378

Литва

46 624

12 354

Люксембург

747

190

Малайзія

2 316

350

Продовження таблиці

1

2

3

Мальта

307

78

Маврикій

195

28

Мексика

922

240

Монголія

2 881

2 056

Молдова

3 056 433

116 260

Марокко

1448

197

Непал

125

41

Нідерланди

24 886

8 218

Нова Зеландія

604

209

Нігерія

1139

257

Шуе

417

14

Норвегія

6 689

1819

Пакистан

1 343

611

Перу

302

121

Філіппіни

292

195

Польща

3 979 453

156 767

Португалія

2 489

589

Румунія

349 094

19 036

Росія

6 429 264

280 789

Саудівська Аравія

1076

254

Сінгапур

391

162

Словаччина

506 045

51 210

В'єтнам

4146

619

Словенія

4847

2 098

Південна Африка

1027

466

Іспанія 12 589

2 672

Закінчення таблиці

1

2

3

Судан

387

114

Швеція

13 926

4 724

Швейцарія

12 533

3 243

Сирійська

Арабська

Республіка

4 692

932

Таджикистан

11747

571

Таїланд

428

109

Характеристика антарктичного туризму

 
<<   ЗМІСТ   >>