Повна версія

Головна arrow Педагогіка arrow Основи педагогічної техніки

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ПЕРЕДМОВА

Значні за своїми масштабами та соціальними наслідками зміни, що відбуваються сьогодні у світі та в Україні, пов'язані з розвитком духовності людини інформаційної епохи. Вони не можуть не позначитися на дошкільній освіті як важливому чиннику розвитку дитини, її вихованні та навчанні. Основним завданням дошкільної освіти є збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров'я дитини, виховання любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля, формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду тощо. Поліпшення якості дошкільної освіти залежить від якості підготовки та професіоналізму фахівців, які працюють в межах цієї ланки освітньої системи України. Тому підготовка конкурентоспроможного фахівця, здатного у динамічних умовах сучасності творчо застосовувати власний інтелектуально-практичний потенціал, - головне завдання ВНЗ сьогодні.

Специфіка підготовки вихователя ДНЗ вимагає інтеграції знань філософії, соціології, педагогіки, психології, соціальної педагогіки, театральної педагогіки, практичної психології, фізіології ВНД, медицини.

Оптимальні можливості для такої інтеграції має навчальна дисципліна "Основи педагогічної техніки". І в першу чергу тому, що використовує прикладний аспект цієї інтеграції через професійну техніку, професійні здібності, гуманістичну і творчу спрямованість особистості фахівців. У зв'язку з цим у вивченні даного курсу домінує прикладна творча спрямованість. На нашу думку, саме інтенсивність цієї спрямованості забезпечить позитивний результат формування основ професійної майстерності соціальних працівників і практичних психологів.

Навчальна дисципліна "Основи педагогічної техніки" є вибірковою дисципліною блоку професійної та практичної підготовки. На її вивчення у четвертому семестрі навчальним планом виділено 3 кредити БСТБ.

Мета вивчення дисципліни: формування у майбутніх вихователів компонентів педагогічної техніки як психотехнічної основи їх педагогічної майстерності.

Основними завданнями вивчення дисципліни є:

 • 1) формування у майбутніх фахівців знань щодо змісту та особливостей професійної діяльності фахівців з дошкільної освіти;
 • 2) формування у студентів знань про сутність педагогічної майстерності, її структуру, рівні сформованості; роль і місце педагогічної техніки в структурі педагогічної майстерності; психотехніку педагогічної діяльності вихователя ДНЗ (увага, уява, саморегуляція, зовнішня виразність, техніка мови); педагогічне спілкування, його види, структуру, засоби, рівні, стилі, моделі; професійну психогігієну педагога;
 • 3) формування у студентів професійних умінь:
  • - використовувати основні властивості пізнавальних психічних процесів у професійній діяльності;
  • - застосовувати прийоми соціально-психологічного та професійного тренінгу уяви, уваги, спостережливості, саморегуляції, зовнішньої виразності, техніки мови;
  • - здійснювати аутодіагностику власної психотехніки;
  • - невербально передавати власний психоемоційний стан;
  • - здійснювати самооцінку загальної емоційної спрямованості;
  • - використовувати способи саморегуляції психофізичного самопочуття;
  • - застосовувати власні сугестивні здібності у професійній діяльності;
  • - професійно використовувати техніку мови та основні її компоненти: звучність, польотність, висоту, тембр, темп, дикцію, артикуляцію;
  • - професійно використовувати функціональні, фізіологічні та соціальні засоби зовнішньої естетичної виразності;
  • - використовувати засоби, рівні, стилі професійно-педагогічного спілкування;
  • - вербально та невербально реалізовувати основні стилі спілкування;
  • - аналізувати стилі педагогічного спілкування;
  • - здійснювати діагностику та перцептивну оцінку емоційно-психологічного стану партнера у спілкуванні;
  • - застосовувати художньо-комунікативні засоби у професійній діяльності;
  • - виступати публічно.
 • 4) розвиток у майбутніх вихователів педагогічних здібностей;
 • 5) виховання мотивації до постійного особистісно-професійного зростання та самовдосконалення.

Зміст посібника складають дві основні частини: теоретична і практична, список літературних джерел, додатки. Теоретична частина представлена тематикою лекцій, передбачених тематичним планом навчальної програми з даної дисципліни. Практична частина об'єднує тематичні добірки вправ та ігор відповідно до компонентів внутрішньої, зовнішньої та комунікативної техніки.

Зміст теоретичної, практичної частин та додатків посібника представлений за трьома змістовими модулями: загальні положення, психотехніка у професійній діяльності вихователя ДНЗ, особливості професійного спілкування в діяльності вихователя ДНЗ.

У теоретичній частині - перший змістовий модуль. Загальні положення є своєрідним введенням до курсу, що орієнтує та налаштовує на подальшу роботу, створює вихідну опору для розуміння мети, завдань, змісту, форм роботи з даної навчальної дисципліни.

 • 2-й змістовий модуль. Психотехніка у професійній діяльності вихователя ДНЗ. Головним призначенням даного змістового модуля є розуміння ролі психотехнічних особливостей особистості фахівця у формуванні професійної майстерності через тренінг основних компонентів професійної техніки, розвитку професійних здібностей.
 • 3-й змістовий модуль. Особливості професійного спілкування в діяльності вихователя ДНЗ. В основу змістового модуля покладена ідея застосування відпрацьованого у 2-змістовний модуль і психотехнічного та професійно-технічного інструментарію в межах форм, стилів, моделей, рівнів професійно-педагогічного спілкування вихователя ДНЗ.

У практичній частині за логікою змістових модулів і тем, що відведені для вивчення, відібрані практичні ігри та вправи, використання яких визначається особливостями завдань для самостійної й індивідуальної творчої роботи студентів.

У додатках представлені опорні схеми до усіх питань лекцій. Сподіваємось, що таке логічне структурування представленої у лекціях інформації допоможе студентам у попередньому ознайомленні зі змістом лекцій та поліпшить сприйняття інформації власне на лекції, сприятиме ефективній підготовці студентів до семінарів та лабораторних занять.

Важливою щодо технології вивчення "Основ педагогічної техніки" є робоча програма вивчення даної дисципліни, яка теж представлена у додатках. Оформлена згідно з вимогами, вміщує пояснювальну записку з обґрунтуванням актуальності вивчення дисципліни, переліком знань і вмінь, які мають бути сформовані у студентів за результатами вивчення; орієнтовну структуру залікового кредиту; тематику лекцій, семінарів та лабораторних занять з переліком основних питань, завдань для самостійної та індивідуальної творчої роботи студентів; рекомендовану літературу.

В інших додатках вміщені зразки усіх завдань для самостійної та індивідуальної роботи студентів, передбачених робочою програмою вивчення навчальної дисципліни. Висловлюємо сподівання, що така деталізація роботи щодо виконання завдань, передбачених програмою вивчення навчальної дисципліни, буде доцільною як для викладачів в межах організації і керівництва навчальною діяльністю студентів та власне її реалізації студентами, що є особливо актуальним в умовах впровадження КМСОНП у виші.

Посібник є результатом десятирічного досвіду викладання навчальної дисципліни "Основи педагогічної техніки" студентам спеціальності "Дошкільна освіта" та можливістю задовольнити навчальні та наукові потреби студентів і викладачів. Рекомендовано для студентів педагогічних спеціальностей та викладачів, які викладають аналогічну дисципліну та дисципліну "Педагогічна майстерність" у ВНЗ ІІІ-ІУ рівнів акредитації.

 
<<   ЗМІСТ   >>