Повна версія

Головна arrow Банківська справа arrow Банківські операції

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Пасивні кредитні операції з векселями – перезастава та переврахування векселів

За тимчасової відсутності в банків вільних кредитних ресурсів вони отримують кредити у НБУ шляхом рефінансування. У цьому разі банківські установи можуть перевраховувати та перезаставляти векселі за такими ж правилами, як і суб'єкти господарювання.

Кредит шляхом переврахування векселів надають банкам до 180 днів, але при цьому термін урахування банком цих векселів повинен бути не менше ніж 30 днів. Векселі, прийняті до переврахування, повинні містити визначений строк платежу, бути оригіналами, акцептованими, мати хоча б два індосаменти, а векселедержателі повинні обслуговуватися в тому банку, який звернувся за рефінансуванням.

Відповідне територіальне управління НБУ має право протягом дії кредитного договору здійснювати планові та позапланові перевірки банку, який звернувся за рефінансуванням, чи правильно здійснюються операції врахування ним векселів.

Усі операції з надання кредиту шляхом переврахування векселів такі ж за послідовністю, як і в попередньому питанні.

За настання строку платежу за переврахованим векселем Національний банк України має право стягнути суму векселя з кореспондентського рахунку банку.

Кредит під перезаставу векселів територіальне управління НБУ надає в розмірі не більше ніж 50-70% номінальної вартості векселів.

Вексельне переврахування чи перезастава вигідні обом сторонам – банк одержує потрібні ліквідні кошти, Національний банк України має у своїх активах надійні цінні папери.

Гарантійні операції банків із векселями

Гарантування оплати векселів є також формою кредитування, але здійснюється за дорученням і за рахунок клієнта-позичальника. Гарантія платежу за векселем надається шляхом:

 • • авалювання та акцептування векселя;
 • • надання гарантії на забезпечення оплати векселів.

Авалювання – це взяття банком на себе зобов'язання оплатити вексель повністю або частково за одну із зобов'язаних за векселем осіб, якщо платник не оплатив вексель у строк. Авалюючи вексель, банк надає або строковий, або онкольний кредит (залежно від строку платежу за векселем). Документи такі ж, як і для будь-якого вексельного кредиту. Дохід банку – це проценти, комісійні, порто, дамно.

Банк зобов'язаний оплачувати вексель тільки в тій сумі, на яку він надав аваль, у таких випадках:

 • • якщо є відмова платника від платежу або акцепту;
 • • у разі оголошення трасанта банкрутом.

Аваль вчиняється на векселі так: "Як аваліст за ...", обов'язковий під пис аваліста.

Особа, яка одержала платіж за авальованим векселем, має надати банкові розписку.

Відшкодування банкові коштів за аваль здійснюється через оплату платником, продаж векселя, переврахування тощо.

Акцептний кредит надається векселедавцеві (у всіх попередніх випадках - ремітентові) з умовою, що банк акцептує переказний вексель, якщо векселедавець до настання строку платежу за векселем внесе в банк потрібну суму. Банк може оплатити вексель і за рахунок відкритого векселедавчого кредиту, у цьому разі він додає до бездоганної платоспроможної репутації свого клієнта і свою надійну репутацію гаранта.

Позичальник (векселедавець) може використати акцептований вексель як платіжний засіб у термінових розрахунках із своїми кредиторами.

Гарантія на забезпечення оплати векселів складається в письмовій формі за певними вимогами. Платіж за гарантією здійснюється в разі пред'явлення письмової вимоги від особи. Інформацію про гарантійні операції банків подано в Положенні про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах, затвердженому постановою № 639 Правління НБУ від 15.12.2004 р.

Контрольні питання

 • 1. На якій нормативно-правовій базі базується вексельний обіг в Україні?
 • 2. Які операції з векселями виконують банківські установи?
 • 3. Чим характерна банківська операція з інкасування векселів?
 • 4. В яких випадках доцільна операція з доміциляції векселів?
 • 5. У чому полягає економічний зміст операції із врахування векселів?
 • 6. З якою метою банк здійснює перевірку врахованих векселів на економічну та юридичну надійність?
 • 7. Чому при наданні кредиту під заставу векселів відкривають позичальникові спеціальний кредитний рахунок?
 • 8. Які дві можливості має позичальник при погашенні кредиту під заставу векселів?
 • 9. Кому надається банківський акцептний кредит?
 • 10. Чим вигідні для банків пасивні операції з векселями?

Завдання

Завдання 1. Оформіть переказний вексель згідно з вимогами та документи при врахуванні векселів.

Фірма "Відродження" надала послуги підприємству "Оріон" на суму 30 000 грн. Підприємство "Оріон" виставило на фірму "Відродження" переказний вексель і одночасно інформувало свого боржника - фірму "Едельвейс" про те, щоб дане товариство сплатило суму боргу не йому, а фірмі "Відродження".

Переказний вексель складено в м. Львові 22 березня 200Х року, дата платежу - 22 червня 200Х року, місце платежу - м. Тернопіль, ТФ АКБ "Фінанси та кредит".

Фірма "Відродження", отримавши вексель з акцептом фірми "Едельвейс", 15 квітня 200Х року подала вексель до першої Львівської філії АТ "Кредобанк" до врахування.

Цей банк врахував вексель 18 квітня 200Х року, стягнувши на свою користь дисконт за обліковим процентом - 16% річних, порто - у сумі 15 грн., дамно - 1,5% номінальної вартості векселя.

Завдання 2. Оформіть простий вексель згідно з вимогами та іменний індосамент.

Миколаївський цементний комбінат продав ТзОВ "Бетонбуд" цемент на суму 60 500 грн. ТзОВ "Бетонбуд" 18 березня 200Х року виставило на свого постачальника простий вексель, у якому ТзОВ "Бетонбуд" зобов'язується сплатити цю суму до 15 липня 200Х року, місце платежу - м. Львів, банк "Галичина".

Миколаївський цементний комбінат 10 квітня 200Х року оформив іменний індосамент на Миколаївське АТП N0 2.


Тести

 • 1. Вексель-це:
  • а) цінний папір, який засвідчує грошове зобов'язання векселедавця сплатити визначену суму грошей векселедержателеві;
  • б) боргова розписка, за допомогою якої можна вирішити проблеми неплатежів;
  • в) цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов'язання векселедавця сплатити у визначений строк визначену суму грошей власникові векселя.
 • 2. Переказний вексель (тратта) відмінний від простого векселя (соло-векселя) ТИМ, що:
  • а) це цінний папір, з яким працює три особи;
  • б) містить письмовий наказ однієї особи (юридичної або фізичної) іншій особі сплатити в зазначений строк визначену суму грошей третій особі;
  • в) містить письмовий наказ трасанта трасатові, щоб останній оплатив зазначену суму грошей у зазначений строк ремітентові.
 • 3. Ремітент - це:
  • а) бенефіціар, який є одержувачем доходу чи платежу за векселем;
  • б) перший векселедержатель переказного векселя, особа, на користь якої видано переказний вексель;
  • в) будь-яка третя особа за векселем.
 • 4. Акцептант векселя - це:
  • а) юридична або фізична особа, яка акцептує (підписує) вексель (тратту), беручи на себе зобов'язання здійснити платіж за переказним векселем під час настання строку платежу;
  • б) трасант за переказним векселем, якщо він згодився платити;
  • в) юридична або фізична особа, яка бере на себе зобов'язання здійснити платіж за переказним векселем у будь-який час і в будь-якому місці.
 • 5. Комітент при здійсненні операцій із векселями - це:
  • а) юридична або фізична особа, яка подає вексель до опротестування;
  • б) юридична або фізична особа, яка здійснює комісійні операції з векселями;
  • в) юридична або фізична особа, яка доручає банкові здійснити операцію з векселем на підставі укладеної угоди з банком.
 • 6. Векселедавець - це:
  • а) особа, яка видала простий вексель;
  • б) юридична або фізична особа, яка видала простий або переказний вексель;
  • в) особа, яка оплачуватиме вексель.
 • 7. Зобов'язуватися та набувати права за переказними та простими векселями в Україні можуть:
  • а) підприємці, що уклали між собою торговельний договір;
  • б) фінансово-кредитні установи та юридичні особи;
  • в) юридичні та фізичні особи.
 • 8. Комерційний кредит - це:
  • а) кредит для торговельних операцій;
  • б) кредит у товарній формі;
  • в) кредит в інвестиційну діяльність.

 • 9. Активні кредитні операції банків із векселями включають:
  • а) авалювання векселів;
  • б) приймання векселів на інкасо;
  • в) врахування векселів, кредит під заставу векселів, гарантійні операції з векселями.
 • 10. Пасивні кредитні операції банків із векселями - це:
  • а) надання авальних та акцептних кредитів клієнтам;
  • б) одержання кредитів банками шляхом перезастави та переврахування векселів у НБУ;
  • в) одержання кредитів на аукціонах під заставу векселів.

Теми рефератів

 • 1. Еволюційний розвиток вексельного обігу в Україні.
 • 2. Відчуження прав за векселем.
 • 3. Економічна суть, види та функції акцепту векселя.
 • 4. Правові засади погашення векселів.
 • 5. Порядок опротестування векселів.

 
<<   ЗМІСТ   >>