Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Бюджетний менеджмент

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ЗВІТНІСТЬ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ

 • 8.1. Організаційні основи фінансової звітності
 • 8.2. Звітність розпорядників бюджетних коштів про використання коштів бюджету
 • 8.3. Звітність органів Державного казначейства про виконання Державного бюджету України
 • 8.4. Розгляд та порядок затвердження звіту про виконання бюджету держави

Мета вивчення: зрозуміти правила організації фінансової звітності про виконання Державного бюджету, загальні вимоги та призначення звітності; усвідомити форми звітності розпорядників бюджетних коштів та періодичність надання звітності; засвоїти звітність органів Державного казначейства про виконання бюджету; з'ясувати порядок затвердження звіту про виконання Державного бюджету.

Організаційні основи фінансової звітності

Відповідно до статті 58 Бюджетного кодексу Державне казначейство України:

 • - здійснює зведення, складання та надання звітності про виконання Державного бюджету України;
 • - встановлює за погодженням з Рахунковою палатою та Міністерством фінансів України єдині форми звітності про виконання Державного бюджету України;
 • - встановлює інструкції щодо заповнення форм звітності, періодичність, способи та порядок їх надання відповідно до особливостей процесу виконання бюджету у поточному бюджетному році.

Правила організації фінансової звітності про виконання бюджетів в органах Державного казначейства України враховують положення та вимоги наступних законодавчо-правових актів:

 • - Бюджетного кодексу України;
 • - Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. №996-ХІУ;
 • - Постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 року № 419 "Про затвердження Порядку подання фінансової звітності";
 • - Положення про казначейство;
 • - Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності виконання Державного та місцевих бюджетів в органах Державного казначейства;
 • - Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів;
 • - Інструкції по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів;
 • - Інструкції про відкриття аналітичних рахунків для обліку операцій по виконанню бюджетів у системі Державного казначейства.

Фінансова (бухгалтерська) звітність - це система взаємопов'язаних узагальнюючих показників, що відображають фінансовий стан бюджету та результати його виконання за звітний період.

Головне призначення фінансової звітності:

 • - надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан виконання бюджетів користувачам для прийняття економічних рішень;
 • - отримання статистичних даних про виконання державного бюджету користувачами для економічного аналізу та їх прогнозування на поточний і перспективний періоди.

Користувачі економічної інформації бухгалтерського обліку, відповідно до якого складається фінансова звітність, розподіляються на:

 • - внутрішніх;
 • - зовнішніх.

До внутрішніх користувачів відносяться органи Державного казначейства та їх структурні підрозділи. Вони використовують інформацію з метою планування, оцінки та контролю за фактичними щоденними операціями з виконання Державного та місцевих бюджетів, а також для управління бюджетними коштами.

До зовнішніх користувачів відносяться:

1. Міністерство фінансів України, Кабінет Міністрів України, Рахункова

палата України та Верховна Рада України;

 • - Адміністрація Президента України;
 • - Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України;
 • - органи Державної податкової служби України;
 • - Державний комітет статистики України;
 • - українські та міжнародні фінансові організації (Міжнародний валютний фонд, Світовий банк, Європейський банк реконструкції та розвитку, членом яких є Україна).

Зовнішнім користувачам статистичні дані звітності про виконання Державного бюджету необхідні для економічного аналізу та оцінки минулих та майбутніх результатів бюджету, а також їх прогнозування на поточний і перспективний періоди. Органи Державного казначейства подають фінансову звітність зовнішнім користувачам у межах діючого законодавства.

Загальні вимоги до фінансової звітності:

 • 1) Фінансова звітність складається на основі даних бухгалтерського обліку і повинна містити інформацію про всі проведені операції та події, які відбулися у звітному періоді.
 • 2) Фінансова звітність має включати інформацію, яка є суттєвою та своєчасною для користувачів, виходячи з принципів безперервності, обачливості, превалювання суті над формою та інших принципів міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.
 • 3) Інформація, наведена у фінансових звітах та примітках до них, повинна бути зрозумілою, доречною, достовірною і порівняльною. Інформація, наведена у фінансовій звітності, є достовірною, якщо вона не містить помилок та перекручень.
 • 4) Інформація повинна сприяти прийняттю правильних економічних рішень шляхом оцінок минулих, теперішніх та майбутніх подій, підтвердження чи коригування їх оцінок, зроблених у минулому. Крім того, має бути можливість співставлення фінансових звітів за різні періоди.
 • 5) Органи казначейства складають консолідовану (зведену) фінансову звітність, включаючи звітність підвідомчих органів з виконання Державного та місцевих бюджетів.
 • 6) Форми фінансової звітності та інструкції щодо заповнення цих форм, періодичність, способи та порядок їх надання затверджуються Державним казначейством України.
 • 7) Зміни даних фінансової звітності внаслідок допущених помилок, що належать до поточного року, проводяться у тому звітному періоді, в якому були виявлені помилки.

Відповідальність за достовірність фінансової звітності, порушення строків її надання та оприлюднення несе керівництво Державного казначейства.

Фінансову звітність можна класифікувати за певними знаками, наведеними на рисунку 37.

Класифікація фінансової звітності

Рисунок 37 - Класифікація фінансової звітності

 • 1. За призначенням:
  • - зовнішня звітність - складається з метою оцінки минулих і майбутніх результатів виконання Державного бюджету;
  • - внутрішня звітність - складається для планування, оцінки і контролю щоденних операцій по виконанню бюджету.
 • 2. За обсягом показників:
  • - первинна звітність - складається на основі даних бухгалтерського обліку;
  • - зведена або консолідована фінансова звітність - складається органами Державного казначейства та включає звітність підвідомчих органів по виконанню державного та місцевих бюджетів.

Зведені звітні дані органів Державного казначейства повинні дорівнюватися аналогічним даним зведеної фінансової звітності міністерств, центральних органів виконавчої влади, інших головних розпорядників бюджетних коштів. В процесі консолідації (зведення) виключаються рахунки, за якими відображаються внутрішні розрахунки між органами Державного казначейства.

 • 3. За термінами складання та подачі:
  • - річна звітність;
  • - періодична (місячна, квартальна);
  • - оперативна.

Звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік - бюджетний рік.

Інформація про виконання бюджету відображається у формах фінансової звітності, розроблених Державним казначейством. Прийняті форми фінансової звітності не тільки повинні задовольняти потреби великої кількості користувачів, але й відповідати наступним вимогам:

 • - враховувати національні особливості країни та розроблятися відповідно до загальноприйнятих міжнародних стандартів та досвіду країн з розвинутою ринковою економікою;
 • - повинні базуватися на даних бухгалтерського обліку та звітності, а також первинного аналітичного обліку в органах Державного казначейства;
 • - бути оптимальними за своєю кількістю та складом статистичних показників;
 • - розкривати кількісні та якісні сторони явищ, що вивчаються;
 • - бути зручними для заповнення, розроблення та створення програм електронної обробки;
 • - не дублювати діючі форми статистичної звітності.

З метою забезпечення своєчасного складання звіту про виконання Державного бюджету України Міністерство фінансів України встановлює строки подання звітності управлінням Державного казначейства в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

Управління Державного казначейства встановлюють строки подання річного звіту своїм підвідомчим органам та установам, які вони обслуговують, з таким розрахунком, щоб забезпечити своєчасне його подання Державному казначейству України.

Відділення Державного казначейства встановлюють строки подання річної звітності бюджетним установам, організаціям та іншим одержувачам, яким вони здійснюють оплату рахунків, з таким розрахунком, щоб забезпечити своєчасне подання (підтвердження) звітів управлінням Державного казначейства в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

Територіальні управління та структурні підрозділи Державного казначейства надають фінансову звітність про виконання бюджету відповідно до отриманих Інструкцій, які містіть інформацію по їх заповненню, порядок, періодичність, терміни та способи надання. Структурні підрозділи Державного казначейства

України можуть вносити пропозиції про зміни та доповнення до існуючих форм звітності.

Недотримання учасником бюджетного процесу порядку складання та подання звіту про виконання державного бюджету, встановленого Бюджетним кодексом України та іншими нормативно-правовими актами, є бюджетним правопорушенням. У разі виявлення такого бюджетного правопорушення Державним казначейством України застосовуються заходи, передбачені чинним законодавством.

 
<<   ЗМІСТ   >>