Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Організація і методика аудиту

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

МЕТОДИКА Й ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Вивчивши цю тему, Ви повинні знати:

♦ метод і методичні прийоми аудиту;

♦ визначення методики аудиту;

♦ що таке аудиторські процедури;

♦ які документи називають нормативними актами;

♦ що включає в себе нормативна база аудиту;

♦ класифікацію нормативної бази аудиту;

♦ відмінності між зовнішньою і внутрішньою нормативною базою аудиту;

♦ основоположні принципи бухгалтерського обліку і фінансової звітності, на

яких аудитору необхідно сконцентрувати свою увагу;

♦ основні принципи формування облікової політики;

♦ що таке предметна галузь аудиторського дослідження;

♦ розділи предметної галузі дослідження;

♦ послідовність аудиторської перевірки;

♦ етапи аудиторської перевірки;

♦ метод стратифікації в методиці аудиту;

♦ приблизну схему, за якою розробляється методика аудиту;

♦ характеристику окремих положень методики аудиту;

♦ критерії перевірки;

♦ мету складання фінансової звітності;

♦ коло користувачів фінансової звітності;

♦ які інформаційні потреби користувачів забезпечує фінансова звітність;

♦ склад та елементи фінансової звітності;

♦ призначення основних компонентів фінансової звітності;

♦ якісні характеристики фінансової звітності;

♦ принципи підготовки фінансової звітності;

♦ сутність формальної перевірки звітності;

♦ сутність аналітичної перевірки звітності;

♦ як визначати показники загальної оцінки фінансового стану

підприємства;

♦ що таке порівняльний аналітичний баланс;

♦ чотири типи ситуацій фінансової стійкості;

♦ як розраховувати фінансові коефіцієнти;

♦ як проводити аналіз кредитоспроможності й ліквідності балансу;

♦ як зіставляти показники різних форм фінансової звітності;

♦ як перевіряти правильність складання балансу;

♦ перелік робочих документів для оформлення результатів перевірки показників балансу;

♦ як перевіряти показники Звіту про фінансові результати. На основі набутих знань Ви повинні вміти:

♦ користуватися методом і методичними прийомами аудиту під час перевірок;

♦ відрізняти метод аудиту від методики аудиту;

♦ класифікувати нормативну базу аудиту;

♦ користуватися нормативною базою аудиту під час перевірок;

♦ користуватися основоположними принципами, визначеними Законом України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність" та національними П(с)БО при перевірці звітності;

♦ виділяти підсукупності генеральної сукупності аудиту;

♦ встановлювати етапи аудиторської перевірки;

♦ користуватися методом стратифікації;

♦ характеризувати окремі положення методики аудиту;

♦ встановлювати критерії перевірки;

♦ проводити загальний огляд звітності;

♦ користуватися при перевірці принципами підготовки фінансової звітності;

♦ проводити формальну перевірку звітності;

♦ проводити аналітичну перевірку звітності;

♦ робити загальну оцінку фінансового стану підприємства і визначати зміни

його фінансових показників;

♦ визначати показники ліквідності балансу акціонерного товариства;

♦ зіставляти показники різних форм річної звітності;

♦ перевіряти правильність складеного балансу;

♦ складати робочі документи в ході аудиторської перевірки;

♦ перевіряти показники Звіту про фінансові результати.

План

  • (логіка викладення і засвоєння матеріалу)
  • 5.1. Методика проведення загального аудиту
  • 5.2. Загальний огляд фінансової звітності підприємства
  • 5.3. Формальна та аналітична перевірка звітності
  • 5.4. Перевірка правильності складання фінансової звітності

Ключові поняття та терміни:

· метод аудиту;

· методика аудиту;

· методичні прийоми аудиту;

· аудиторські процедури;

· нормативна база;

· принципи підготовки фінансової звітності;

· предметно область дослідження;

· етапи аудиторської перевірки;

· метод стратифікації;

· критерії перевірки;

· склад то елементи фінансової звітності;

· баланс;

· звіт про фінансові результати;

· звіт про рух грошових коштів;

· звіт про власний капітал;

· примітки до річної фінансової звітності;

· формальна перевірка;

· аналітична перевірка;

· оцінка фінансового стану;

· показники фінансової стійкості;

· показники ліквідності балансу;

· зіставлення показників різних форм

При підготовці до замет слід використовувати такі нормативні документи:

♦ Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність; 4 Порядок подання фінансової звітності від 28.02.2002 р. № 419;

♦ Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності". Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87;

♦ Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс". Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87;

♦ Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати". Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. №87;

♦ Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів". Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р.№87;

♦ Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал". Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. №87;

♦ Наказ МФУ від 29 листопада 2000 р. № 302 "Про Примітки до річної фінансової звітності";

♦ Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах". Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28 травня 1999 р. № 137;

♦ МСА 700 "Аудиторський висновок про фінансову звітність".

 
<<   ЗМІСТ   >>