Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економічна політика

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ

Література

 • 1. Алгеброва И. М. и др. Государственная экономическая политика: опыт перехода к рынку / Под общ. ред. проф. А. В. Сидоровича. — М.: Дело и Сервис, 1998.
 • 2. Андреев Л. Г., Бебело А. С. та ін. Економічна політика: Лекції. — К.: КНЕУ, 1997.
 • 3. Аткшсон Э. Б., Стиглий Дж. Э. Лекции по экономической теории государственного сектора / Пер. с англ. —М., 1995.
 • 4. Бабин Э. П. Основы внешнеэкономической политики: Учеб. пособие. — М: Экономика: МИКО: Коммерческий вестник, 1997.
 • 5. Барановський О. І. Фінансова безпека. — К.: Фенікс, 1999.
 • 6. Беляев О. О. у Бебело А. С. Політична економія: Навч. пос.ібник. -К.: КНЕУ, 2001.
 • 7. Борецька Н. Регіональні аспекти соціального захисту населення // Регіональна економіка. — 2000. — № 3.
 • 8. Бриттан С. Капитализм с человеческим лицом. — СПб.: Экон. шк., 1998.
 • 9. Бункина М. К., Семенов А. М. Экономическая политика: Учеб. пособие. — М: ЗАО"Бизнес-школа:"Интел-Синтез"", 1995,
 • 10. Гальчинський А. Україна: поступ у майбутнє. — К., 1999.
 • 11. Геєць В. Соціогуманітарні складові перспектив переходу до соціально орієнтованої економіки в Україні // Економіка України. — 2000. — № 1,2.
 • 12. Глобалізація і безпека розвитку: Монографія / О. Г. Білорус, Д. Г. Лук'яненко та ін.; Кер. авт. кол. і наук. ред. О. Г. Білорус. — К.: КНЕУ, 2001.
 • 13. Государственное регулирование рыночной экономики / Под ред. И. И. Столярова. — М.: Дело, 2001.
 • 14. Государственное регулирование рыночной экономики: Учеб. пособие. — М.: Дело, 2001.
 • 15. Государственное регулирование экономики: Учеб. пособие для вузов / Т. Г. Морозова, Ю. М. Дурдыев, В. Ф. Тихонов и др.; Под ред. проф. Т. Г. Морозовой. — М.: Юнити-Дана, 2001.
 • 16. Губський Б. В.у Лук'яненкоД. Л, Сіделко В. Р. Концептуальні засади розвитку зовнішньоекономічної діяльності України // Стратегія економічного розвитку України: Наук. зб. — Вип. 7. — К.: КНЕУ, 2001.

17.Державне регулювання економіки: Навч. посібник / СМ.Чистов, А. С. Никифоров, Т. Ф. Куценко та ін. — К.: КНЕУ, 2000.

Диба М. Проблеми регіональної політики // Маркетинг в Україні.— 2001. — № 4.

 • 19. Економічна політика: Навч. посібник /1. В. Буян, П. Д. Гуменюк, Р. М. Березюк та ін. — Тернопіль: ТАНГ, 1997.
 • 20. Экономическая теория / Под ред. А. И. Добрынина, Л. С. Тара-севича. — 3-е изд. — СПб.: Питер, 2002.
 • 21.Экономическая теория: Учебник. — М.: Инфра-М, 2002.
 • 22. Козловски П. Этика капитализма (с комментарием Дж. Бьюке-нена); Эволюция и общество: Критика социобиологии. — СПб.: Экон. шк., 1996.
 • 23. Конституція України. — К., 1996.
 • 24. Концепція економічної безпеки України.— К.: 1ЕП НАНУ, 1998.
 • 25.Ладюк О.Д. Зовнішньоторговельна політика України у контексті економічної безпеки // Стратегія економічного розвитку України: Наук, зб. — Вип. 7. — К.: КНЕУ, 2001.
 • 26. Мунтіян В. І. Економічна безпека України. — К.: КВ1Ц, 1999.
 • 27. НортД. Институциональные изменения: рамки анализа // Вопросы экономики. — 1997. — № 3.
 • 28.Ойкен В. Основные принципы экономической политики.— М.: Прогресс, 1995.
 • 29. Орешин В. 77. Государственное регулирование национальной экономики (в вопросах и ответах): Учеб. пособие.— М.: Инфра-М, 2000.
 • 30. Павловський М. Суспільство та економіка перехідного періоду.— К.: Техніка, 1997.
 • 31. Пал ЛесліА. Аналіз державної політики / Пер. з англ. І. Дзюби. — К.: Основи, 1999.
 • 32. Панасюк Б. Я. Прогнозування та регулювання розвитку економіки. — К.: Поліграфкнига, 1998.
 • 33.Пахомов Ю. Н., Крымский С. Б., Павленко Ю. В. Пути и перепутья современной цивилизации. — К.: Междунар. деловой центр, 1998.
 • 34.Розпутенко І. Пріоритетні напрями економічної політики України.—К.: УАДУ, 2000.
 • 35. Сажина М. А. Научные основы экономической политики государства: Учеб. пособие. — М.: НОРМА, 2001.
 • 36. СаксДж. Микроэкономика. Глобальный подход. — М., 1995.
 • 37. Социальное рыночное хозяйство. Теория и этика экономического порядка в России и Германии. —СПб.: Экон. шк.., 1999.
 • 38. Суперечності реформ. — К., 2001.
 • 39. Трансформація моделі економіки України (ідеологія, протиріччя, перспективи). Інститут економічного прогнозування; орієнтованої економіки в Україні // Економіка України. —2000. —№ 1, 2.
 • 40. Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть: Навч. посібник / А. С. Філіпенко, В. С. Будкін, А. С. Гальчинський та ін. —К.: Либідь, 2002.
 • 41.Управление региональной экономикой / Под ред. Г.В.Гутмана. — М.: Финансы и статистика, 2001.
 • 42. Уткин А. И. Глобализация: процесс и осмысление. — М.: Логос 2001.
 • 43. Ходов Л. Г. Основы государственной экономической политики: Учебник. — М.: БЕК, 1997.
 • 44.Храмов В. О., Бовтрук Ю. А. Зовнішньоекономічна політика: Навч. посібник. — К.: МАУП, 2002.
 • 45.Шаститко А. Фридрих Хайек и неоинституционализм // Вопросы экономики. — 1999. — № 6.
 • 46.Шлемко В. Г., Бінько І. Ф. Економічна безпека України: сутність і напрямки забезпечення. —К.: НІСД, 1997.
 
<<   ЗМІСТ