Повна версія

Головна arrow Педагогіка arrow Соціальна педагогіка

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ТЕОРЕТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ

Соціально-виховні інститути в Україні

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ДО ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ

Завдання до теми 4. Сім'я як провідний фактор соціалізації особистості

І ступінь складності

 • 1. Провести бесіду за темою "Роль сімейного виховання на різних етапах розвитку суспільства".
 • 2. Підготуватися до мікровикладення навчального матеріалу методом розповіді за темою "Основні функції сім'ї".
 • 3. Скласти бібліографію до теми "Типологія сімей".

II ступінь складності

 • 1. Підібрати необхідні матеріали для розкриття теми "Методи і прийоми соціально-педагогічної роботи з сім'єю". Оформити у вигляді рукописної книги.
 • 2. Підібрати необхідні матеріали для розкриття теми "Особливості соціалізації дитини у різних типах сімей". Оформити у вигляді статті до педагогічної газети.
 • 3. Написати анотацію на роботу В.О. Сухомлинського "Серце віддаю дітям".

ІІІ ступінь складності

 • 1. Провести наукове спостереження за студентською сім'єю з метою виявлення їх інтересів, потреб, бажань. Оформити у вигляді стислої характеристики.
 • 2. Провести анкетування з групою студентів з метою виявлення їх знань щодо форм роботи із сім'єю. Оформити у вигляді стислої характеристики.
 • 3. Провести бліцопитування з групою студентів з метою виявлення їх інтересів, потреб, бажань у створенні сім'ї. Оформити у вигляді доповіді на семінарі.

Завдання до теми 5. Соціально-педагогічна діяльність з дітьми, що залишилися без піклування батьків

І ступінь складності

 • 1. Підготуватися до мікровикладення навчального матеріалу методом розповіді за темою "Форми опікування дітей-сиріт в Україні".
 • 2. Скласти бібліографію до теми "Види закладів державної системи виховання дітей, позбавлених батьківського піклування".
 • 3. Написати реферат, розкривши історіографічний аналіз соціальної опіки дітей в Україні.

II ступінь складності

 • 1. Підібрати необхідні матеріали для розкриття теми "Історія розвитку закладів інтернатного типу", оформити у вигляді рукописної книги.
 • 2. Підібрати необхідні матеріали для розкриття теми щодо причин соціального сирітства в Україні, оформити у вигляді статті до педагогічного журналу "Збірник студентських наукових праць".
 • 3. Скласти програму студентської науково-теоретичної конференції на тему "Інноваційні форми опіки дітей-сиріт в Україні".

III ступінь складності

 • 1. Провести вивчення структури соціальної опіки дітей-сиріт інтернату № 4 у м. Одесі, представити у вигляді стислої характеристики.
 • 2. Провести вивчення структури державних закладів опіки у м. Одесі, представити у вигляді стислої характеристики.
 • 3. Провести вивчення структури недержавних закладів опіки у м. Одесі, представити у вигляді стислої характеристики.

ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ

Завдання до теми 6. Соціально-виховні інститути в Україні

 • 1. Ознайомитися з діяльністю Українського державного центру соціальних служб для молоді, написати стислу характеристику.
 • 2. Ознайомитися з діяльністю міських спеціалізованих формувань для дітей та молоді у м. Одесі з метою написання стислої характеристики.
 • 3. Ознайомитися з діяльністю міських позашкільних виховних закладів для дітей та молоді.

Підсумковий тест на виявлення рівня теоретичних знань

Із запропонованих варіантів виберіть один. Правильна відповідь оцінюється одним балом.

 • 1. До якого виду ресурсів належать: особливості психічних пізнавальних процесів особистості; прояви емоційно-вольових процесів та психічних станів; особистісні характеристики; показники освітнього рівня людини; професійні та соціальні уміння й навички, якими вона володіє:
 • 1) до зовнішніх ресурсів соціально-педагогічної роботи;
 • 2) до матеріальних ресурсів соціально-педагогічної роботи;
 • 3) до внутрішніх ресурсів соціально-педагогічної роботи?
 • 2. До основних видів зовнішніх ресурсів належать:
 • 1) матеріальні, людські, інформаційні, соціальні, технологічні;
 • 2) соціальні, технологічні;
 • 3) матеріальні, людські, інформаційні.
 • 3. Основні людські ресурси — це:
 • 1) соціальні педагоги, соціальні працівники, психологи, реабілітологи, інші працівники соціальних інститутів, волонтери;
 • 2) соціальні працівники, психологи, реабілітологи;
 • 3) соціальні педагоги, працівники соціальних інститутів, волонтери.
 • 4. До яких видів ресурсів соціально-педагогічної роботи можна віднести: спеціальну літературу; буклети, листівки, брошури, прес-релізи; рекламну продукцію; інформацію в ЗМІ про благодійні заходи неурядових структур і соціальні програми органів влади та місцевого самоврядування; інформаційну мережу Інтернет; усну інформацію спеціалістів та волонтерів:
 • 1) до основних видів інформаційних ресурсів соціально-педагогічної роботи;
 • 2) до основних видів матеріальних ресурсів соціально-педагогічної роботи;
 • 3) до основних видів зовнішніх ресурсів соціально-педагогічної роботи?
 • 5. Кожна держава має систему соціальних інститутів, які безпосередньо чи опосередковано займаються вирішенням соціальних проблем і виступають як інституціальні ресурси. До них належать:
 • 1) соціальні служби молоді, притулки, реабілітаційні центри; громадські організації; церкви;
 • 2) соціальні інститути виховання; державні органи соціальної роботи з населенням; громадські організації; церкви;
 • 3) соціальні інститути виховання.
 • 6. Дайте узагальнену назву інституціальних ресурсів, до яких належать благодійні фонди, громадські об'єднання, товариства:
 • 1) державні органи соціальної роботи з населенням;
 • 2) соціальні інститути виховання;
 • 3) громадські організації.
 • 7. Дайте узагальнену назву інституціальних ресурсів, до яких належать загальноосвітні школи, школи-інтернати, вищі навчальні заклади, позанавчальні заклади:
 • 1) державні органи соціальної роботи з населенням;
 • 2) соціальні інститути виховання;
 • 3) громадські організації.
 • 8. Дайте узагальнену назву інституціальних ресурсів, до яких належать територіальні центри з роботи з населенням, соціальні служби молоді, притулки, реабілітаційні центри:
 • 1) державні органи соціальної роботи з населенням;
 • 2) соціальні інститути виховання;
 • 3) громадські організації.
 • 9. Серед найпоширеніших технологічних ресурсів соціально-педагогічної діяльності можна виокремити:
 • 1) індивідуальне консультування, тренінги;
 • 2) діагностичні техніки, психотерапевтичні методи;
 • 3) організаційні форми, діагностичні техніки, психотерапевтичні методи, індивідуальне консультування, тренінги.
 • 10. Соціальні молодіжні проблеми — це:
 • 1) визначення ролі та місця молоді у сучасному суспільстві; формування ціннісних орієнтацій молодих людей та їх моральних пріоритетів; становище на ринку праці; забезпечення молоді певного освітнього рівня; політичні орієнтації та електоральна поведінка молоді;
 • 2) становище на ринку праці; забезпечення молоді певного освітнього рівня; політичні орієнтації та електоральна поведінка молоді;
 • 3) визначення ролі та місця молоді у сучасному суспільстві; формування ціннісних орієнтацій молодих людей та їх моральних пріоритетів.
 • 11. Особистісні проблеми молоді — це:
 • 1) кохання, створення власної сім'ї, взаємостосунки з однолітками та дорослими;
 • 2) пошуки сенсу життя, професійне самовизначення;
 • 3) пошуки сенсу життя, професійне самовизначення, кохання, створення власної сім'ї, взаємостосунки з однолітками та дорослими, здоров'я молодих людей.
 • 12. Дайте визначення соціальному інституту, що характеризується спільною формою взаємовідносин між людьми, в межах якого здійснюється основна частина їх життєдіяльності:
 • 1) сім'я;
 • 2) неблагополучна сім'я;
 • 3) благополучна сім'я.
 • 13. Дайте визначення соціальному інституту, що характеризується високим рівнем внутрішньосімейної моральності, духовності, задоволення емоційних потреб усіх членів сім'ї:
 • 1) сім'я;
 • 2) неблагополучна сім'я;
 • 3) благополучна сім'я.
 • 14. До сучасних орієнтирів сімейної політики в Україні належать:
 • 1) забезпечення розумово і фізично здорового потомства, орієнтації на середньодітну сім'ю; підвищення виховного потенціалу сім'ї; адаптація сім'ї до ринкових умов життя;
 • 2) підвищення престижу сім'ї та сімейних цінностей у масовій свідомості; забезпечення розумово і фізично здорового потомства, орієнтації на середньодітну сім'ю;
 • 3) стабілізація сім'ї, зниження рівня розлучень; підвищення престижу сім'ї та сімейних цінностей у масовій свідомості; забезпечення розумово і фізично здорового потомства, орієнтації на середньодітну сім'ю; підвищення виховного потенціалу сім'ї; адаптація сім'ї до ринкових умов життя.
 • 16. Дайте визначення стану дитини, що тимчасово або постійно перебуває поза сімейним оточенням унаслідок втрати батьків, а також дитини, яка не може з певних причин чи з власних інтересів залишатися у сімейному оточенні та потребує захисту і допомоги з боку держави:
 • 1) сирота;
 • 2) бездоглядна дитина;
 • 3) безпритульна дитина.
 • 16. Дайте визначення соціальному стану дітей, які не мають постійного місця проживання у зв'язку з втратою батьків, асоціальними формами поведінки дорослих у сім'ї, та дітей, яких вигнали з дому батьки:
 • 1) безпритульні діти;
 • 2) бездоглядні діти;
 • 3) сироти.
 • 17. Дайте визначення соціальному стану дітей, які мають певне місце проживання, але вимушені перебувати на вулиці у результаті матеріальної неспроможності опікунів (родичів, бабусь, дідусів); психічних розладів батьків; байдужого ставлення останніх до виховання дітей:
 • 1) безпритульні діти;
 • 2) бездоглядні діти;
 • 3) сироти.
 • 18. Дайте визначення соціальному стану дітей, що зазнали психологічного, фізичного та сексуального насильства у закладах інтернатного типу та притулках:
 • 1) діти-втікачі із виховних установ;
 • 2) діти-втікачі із зовні благополучних сімей;
 • 3) "діти вулиці".
 • 19. Дайте визначення соціальному стану дітей з високим рівнем конфліктності, патохарактерологічими особливостями, відхиленнями у психічному та особистісному розвитку:
 • 1) діти-втікачі із виховних установ;
 • 2) діти-втікачі із зовні благополучних сімей;
 • 3) "діти вулиці".
 • 20. Дайте визначення соціальному стану дітей, що за своїми психологічними ознаками схильні до постійного перебування на вулиці — діти, позбавлені систематичного батьківського піклування; аутсайдери шкільних колективів; діти з яскраво вираженими ознаками важковиховуваності, схильні до безцільного проведення часу:
 • 1) діти-втікачі із виховних установ;
 • 2) діти-втікачі із зовні благополучних сімей;
 • 3) "діти вулиці".

Підсумкова оцінка:

низька — від 0 до 5 балів; задовільна — від 6 до 10 балів; добра — від 11 до 16 балів; висока — від 16 до 20 балів.

Орієнтовна сумарна модульно-рейтингова оцінка

Навчальний модуль II
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2
Завдання до Бали Додаткові бали Завдання до Бали Додаткові бали
першої теми 1 1 четвертої теми 1 1
другої теми 1 1 п'ятої теми 1 1
третьої теми 1 шостої теми 1
Підсумковий тест 20
Всього 3 2 Всього 23 2
Сумарна кількість балів — 30

Навчальний модуль 2.ОБ'ЄКТИ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Змістовий модуль 1 Специфічні сфери соціально-педагогічної роботи

Змістовий модуль 2 Особливості соціальної дезадаптації, дітей і молоді

Структура навчального модуля III. Об'єкти соціально-педагогічної діяльності

Змістовий модуль 1 Специфічні сфери соціально-педагогічної роботи Змістовий модуль 2 Особливості соціальної дезадаптації дітей і молоді
Теоретичний матеріал для аудиторного вивчення Теоретичний матеріал для аудиторного вивчення
1. Особливості соціальної підтримки дітей та молоді з обмеженими функціональними можливостями.

2. Соціально-педагогічна діяльність у загальноосвітніх закладах
4. Девіантна поведінка дітей і молоді як форма соціальної дезадаптації.

5. Характеристика різних форм девіації неповнолітніх
Теоретичний матеріал для самостійного опрацювання Теоретичний матеріал для самостійного опрацювання
3. Волонтерський рух в Україні. Завдання для самостійної роботи студентів до практичних (семінарських) занять. Індивідуальні навчально-дослідні завдання 6. Становлення та розвиток соціальної педагогіки за кордоном.

Завдання для самостійної роботи студентів до практичних (семінарських) занять. Індивідуальні навчально-дослідні завдання
Підсумковий тест на виявлення рівня теоретичних знань
 
<<   ЗМІСТ   >>